The Journal of Higher Education and Science - 2014; 4(2) http://higheredu-sci.beun.edu.tr The Journal of Higher Education and Science - RSS feed of 2014; 4(2) 1300-0705 August 2014 The Journal of Higher Education and Science 1300-0705 <![CDATA[Evaluating Turkish Higher Education System within the Framework of New Higher Education Act Studies | Yeni YÖK Yasa Tasarısı Çalışmaları Bağlamında Türkiye'deki Yükseköğretim Sisteminin Değerlendirilmesi]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1640
Tüm dünya genelinde yükseköğretime duyulan ihtiyaç her geçen gün artarken üniversiteler, uluslararası standartlara ulaşmak için çaba göstermektedir. Küresel dünyada rekabet edebilecek bir konuma gelebilmek için Türkiye'deki mevcut yükseköğretim sisteminin yeniden yapılandırılması gerektiğine dair bir tartışma uzun zamandır süregelmektedir. Bu bağlamda 1,5 yıldan beri üzerinde çalışılmakta olan yeni yükseköğretim yasa taslağına son hali verilmiş ve paydaşlara iletilmiştir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'deki mevcut yükseköğretim sistemini yeni yükseköğretim yasa taslağına ilişkin çalışmalar çerçevesinde değerlendirmektir. 1981 yılında yürürlüğe girmiş olup, günümüz yükseköğretiminin ihtiyaçlarına karşılayamaz bir hale gelen 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, yeni yükseköğretim yasa taslağı ile karşılaştırılacaktır.]]>
2014-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 4 072 2014-08-01 067 Original Article
<![CDATA[Within the Timeline of Science Ethics: Two Parenting Advice Books and a Scientific Milestone | Bilim Etiğinin Zaman Tünelinde: İki Ebeveyn Tavsiye Kitabı ve Bilimde Bir Dönüm Noktası]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1641
Dr. Benjamin Spock'ın Baby and Child Care (1946) kitabı ile Dr. İhsan Doğramacı'nın Annenin Kitabı (1952) arasındaki benzerliklerle ilgili intihal iddiaları ve bu iddiaların yol açtığı hukuksal süreçte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 15 Nisan 2014 kararıyla ortaya çıkan sonucun topluma yansıtılışı, bilim etiği kapsamında intihale ilişkin doğru bir anlayışın genel kamuoyuna ve bilim topluluğuna kazandırılmasına katkıda bulunacak nitelikle değildir. Birincisi, mahkeme bu iddiaların doğruluğu yönünde bir karar vermemiştir. İkincisi, iki kitap arasındaki ilişki – türleri, özgünlük iddiaları ve benzerliklerin niteliği açısından – bilim etiğindeki tanımıyla intihal kavramı çerçevesinde değerlendirmeye izin vermez. İntihal iddialarının dayandırılmaya çalışıldığı fikri mülkiyet hukuku ise, bilim etiği açısından intihal kavramının temeline oturtulamaz. Bilim etiğinde intihal, fikri mülkiyet hukukuna aykırı olması bakımından negatif yoldan değil, bilimsel doğruluk normu ve adaletlilik ilkesi ile bilim insanlarının ortak çalışması için asli olan değerler bakımından pozitif yoldan bir kusurlu davranış olarak tanımlanır. 20. yüzyıl ortalarında bu ilke ve değerlerin yerleşmediği bir ortamda yüzyılın en büyük bilimsel gelişmelerinden biri olan DNA yapısının keşfinin öyküsü, fikri mülkiyet hukukunun da intihal fiilinin de kapsamını çok aşan ağır etik ihlallerine olanak vermiştir ve bu ihlaller bugün de savunulabilmektedir. Bilimsel doğruluk ve adaletlilik, “düzgün referanslar vermek ve başkalarının yapıtlarına gereken takdiri sunmak” kadar, “meslektaşlarına doğruluk ve dürüstlük içinde davranma” kuralını da içerir. İntihal iddialarını meslektaşları itibarsızlaştırmak için kullanmak veya bunu olağanlaştırmak “adaletlilik” ilkesiyle ne kadar bağdaşırsa, bilim etiğini savunma savıyla da o kadar bağdaşır. İntihalle mücadeleye yönelik bir stratejinin testi, bilimsel doğruluk normunu ve bu arada adaletlilik ilkesini yerleştirmeye gerçekten katkıda bulunup bulunmadığı ya da ne kadar katkıda bulunduğu olmalıdır.]]>
2014-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 4 089 2014-08-01 073 Original Article
<![CDATA[The Influence of Bülent Ecevit University on Zonguldak and the City's Perception of University | Bülent Ecevit Üniversitesi'nin Zonguldak'a Etkileri ve Kentin Üniversite Algısı]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1642
Üniversiteler bulundukları kentlere sayısız katkı sunar. Bir üniversite bulunduğu kent için insan kaynakları, bilgi, eğitim, iş ve sosyal hizmetler konusunda önemli bir kaynaktır. Bu katkının karşılıklı artabilmesi için üniversitelerin bulundukları kentlerde algılanma düzeyleri ve biçimlerinin geliştirilmesi, kent ile üniversite arasında hangi alanlarda işbirliklerinin geliştirilebileceğinin belirlenmesi ve ortak çalışmalardan bilgi transferi yapılabilmesi önemlidir. Üniversite-kent etkileşiminde temel amaç, bir üniversitenin kentte fiziksel ve sosyal olarak oluşturduğu etki alanlarının ortaya çıkartılması ve üniversitenin kurumsal olarak toplumda algılanma biçimlerinin tespit edilmesidir. Üniversitenin kente ekonomik ve sosyo-kültürel katkılarının neler olduğunun ve bunların nasıl geliştirilebileceğinin değerlendirilmesinde; üniversitenin kentin kalkınmasına yönelik hedeflerinin, bunlara yönelik faaliyetlerinin ve bu yönde tüm sonuçların değerlendirilmesi gerekir. Bu anlamda araştırmanın iki temel hedefi bulunmaktadır. Bu hedefler; öncelikle geleceğe yönelik stratejilerinde Bülent Ecevit Üniversitesi'ne kentle bütünleşme açısından gereken temel verileri sağlamak; ikinci olarak da kent- üniversite ilişkilerini inceleyen bir çalışma olarak sosyal bilimler literatürüne katkıda bulunmaktır. Zonguldak'ta yapılmış ilk çalışma olması bakımından da araştırma literatür için önemli bir katkıdır. Araştırmanın evreni Zonguldak merkez ilçe mahalleleri olarak belirlenmiştir. Örneklem alanı ise, Merkez, Kilimli, Kozlu, İncir Harmanı, Üzülmez olarak sınırlandırılmıştır. Araştırmanın bu mahalleler ile sınırlı tutulmasındaki temel neden, öğrencilerin buralarda yoğun olarak ikamet etmeleri ve üniversitenin bu mahallelerde kampüslerinin bulunmasıdır. Bu çalışma, açık ve kapalı uçlu sorulardan oluşan bir anket içermektedir.]]>
2014-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 4 098 2014-08-01 090 Original Article
<![CDATA[Views on the Finance of Turkish Higher Education | Türk Yükseköğretim Finansmanına İlişkin Görüşler]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1643
Bu araştırma, yükseköğretimin finansmanı konusunda yapılan tartışmaların son yıllarda yoğunlaşması, artan yükseköğretim talebini karşılamada sürdürülebilir kaynak yaratma arayışları ve Türkiye'de yükseköğretim finansmanına yönelik akademik çalışma eksikliğinden doğmuş ve bir gereklilik olarak görülmüştür. Bu gereklilik doğrultusunda, Türk yükseköğretim finansmanının nasıl olması gerektiğine ilişkin görüşlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini üniversitelerde finansman ile ilgili idari kadrolarda çalışan personel oluşturmaktadır. Örnekleme dâhil edilen üniversiteler, “University Ranking by Academic Performance (URAP)” tarafından belirlenen sıralama esas alınarak tabakalı örnekleme yöntemine dayalı olarak belirlenmiştir. Araştırmanın örneklemini bu üniversitelerin finansmanı ile ilgili idari görevlerde bulunan 138 personel oluşturmaktadır. Veri toplama amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen 48 maddelik anket kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre yükseköğretimin ağırlıklı olarak kamusal kaynaklar yerine kaynak çeşitlemesi yoluyla finanse edilmesi gerektiği söylenebilir. Bu yöntemin ayrıca mali özerkliği geliştirebileceği, böylece kaynakların daha etkin kullanımına fırsat sağlayabileceği ifade edilmektedir. Kamu bütçesinden üniversitelere aktarılacak kaynak miktarının tespitinde performans kriterlerinin belirleyici olması, belirlenen miktarın üniversitelere doğrudan tahsis yöntemiyle verilmesi ve üniversitelerin bu bütçeyi kendi önceliklerine göre harcaması gerekmektedir.]]>
2014-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 4 011 2014-08-01 099 Original Article
<![CDATA[Vocational Education and Zakat: The Case Study of Punjab Vocational Training Council | Mesleki Eğitim ve Zekat: Pencap Mesleki Eğitim Kurulu Örnek Çalışması]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1644
Bu araştırmanın amacı, Pencap Mesleki Eğitim Konseyi'nde (PMEK) mesleki beceri kazananlara Girişimcilik Eğitimi verme imkânını araştırmaktır. Diğer bir amaç ise, PMEK'in Pencap'ın tamamında bulunan mesleki eğitim enstitüleri aracılığıyla girişimciliği teşvik edip etmediğini araştırmaktır. Bu çalışma, aynı zamanda tekrarlanabilir bir yöntem olarak mesleki eğitim amacıyla Zekat' ın kullanılması konusu ile de ilgilenmektedir. Araştırmanın hedefi, bu kurumun gelişimini takip etmektir. Ayrıca, -eğitim projelerini, değer temelli bir organizasyonu, bir öğrenen örgütü ve son derece yenilikçi bir kurumu finanse etmek için ‘Zekat'ı kullanan- kamu ve özel sektör mülkiyetindeki bu modelin başarısını belgelemek de hedeflenmiştir. Diğer bir hedef de, girişimcilik eğitiminin PMEK'teki yansımalarını ve etkinliğini araştırmaktır. Mesleki eğitim ve girişimcilik eğitimi ile ilişkili literatür gözden geçirilmiştir. Ayrıca, başka çevrelerde geçerli deneyim ve benzer uygulama örnekleri incelenmiştir. Zekat'a dayalı bir modelin yorumu ve kavramsallaştırması bununla birleştirilmiştir. Kullanılan araştırma yöntemi temelde niteldir; veriler yarı yapılandırılmış yoğun görüşmeler yoluyla ve paydaş odak gruplarından elde edilmiştir. Bu çalışmada veri toplamak için kullanılan stratejiler, “anket”, “olgu çalışması” ve “gömülü teori”dir. Yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen veriler, tematik analiz (verilerden rapor yazma analizi tekniği) ile sonuçlandırılmıştır. Veri yanlılığını azaltmak, birincil ve ikincil verileri karşılaştırarak geçerliliği artırmak ve ‘üçgenlemeyi' sağlamak amacıyla NVivo yazılımı kullanılmıştır. Bu araştırmanın bulgusu, PMEK'in sunduğu pedagojik becerilerin girişimci potansiyelinin geliştirilmesi için etkili olmadığıdır. Girişimcilik müfredatının geliştirilmesi ve PMEK eğitmenlerinin, öğrencilerin ve uygulamacıların eğitimi için çalışılması gereklidir. Araştırma, ayrıca Zekat Eğitim Modeli'nin eğitim programlarının yararına daha da geliştirilebileceğini ortaya koymaktadır. Çalışma, PMEK'in mikrogirişimcilik girişimlerini başlatma çabalarına rağmen, bunun çok zayıf olduğu sonucuna varmıştır. Girişimcilik eğitimi vermek için etkili bir pedagojik yaklaşım üzerinde çalışılması ve hem mesleki beceri programının, hem de girişimcilik eğitiminin güçlendirilmesi için müfredatın geliştirilmesi gerekmektedir.]]>
2014-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 4 123 2014-08-01 112 Original Article
<![CDATA[Design and Development of a University E-Library System in Turkey: A Case from Dicle University | Türkiye'de Bir Üniversite E-Kütüphane Sisteminin Tasarlanması ve Geliştirilmesi: Dicle Üniversitesi Örneği]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1645
Üniversitelerde öğrenciler kullanımlarına sunulan geleneksel kütüphanelerde verilen hizmetler, teknolojinin de gelişmesiyle değişerek yenilenmiştir. Bu nedenle artık kütüphaneler bulundukları mekânların büyüklükleri ile değil içindeki kaynakları çeşitliliği ve fazlalığıyla değerlendirilmektedir. Üniversiteler kendi bünyelerinde istihdam ettikleri kütüphaneleri bu yeni sistemde yapılandırma yoluna gitmeleri ve yenilemeleri günümüz eğitim ve öğretim faaliyetleri içinde çok önemlidir. Zira öğrenme artık mekânsal kavramların dışında bireyin istediği yerde ve zamanda gerçekleşebilmektedir. İnternet ve internet teknolojilerinin yayılması ve kullanıcı sayılarındaki artış, e-kütüphaneciliği zorunlu ve mutlak kılmaktadır. Bu nedenle üniversitelerin e-kütüphane kavramını benimsemeleri ve kütüphanecilik üzerinden vermekte oldukları hizmetleri yeniden yapılandırırken elektronik kütüphaneciliği dikkate almaları gerekmektedir. Bu çalışmayla, üniversitenin kütüphane hizmetleri doğrultusunda bir e-kütüphane tasarımının nasıl gerçekleştirileceği, aşama aşama verilmeye çalışılmıştır. Bu süreçte hazırlanan web sayfasının kullanıcı modülü, arabirim özellikleri, farklılıkları, kullanım kolaylığı, kullanıcılar tarafından anlaşılabilirliği, sistemin artıları ve eksilerinin ortaya konularak ihtiyaçların belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda e-kütüphaneyi kullanacak üniversitelerin eğitim ve öğretim kalitesini arttırarak öğrencilerine daha iyi hizmet vereceği düşünülmektedir.]]>
2014-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 4 131 2014-08-01 124 Original Article