The Journal of Higher Education and Science - 2015; 5(1) http://higheredu-sci.beun.edu.tr The Journal of Higher Education and Science - RSS feed of 2015; 5(1) 1300-0705 April 2015 The Journal of Higher Education and Science 1300-0705 <![CDATA[Editör'den | Editör'den]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1656
]]>
2015-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 5 2015-04-01 Editorial
<![CDATA[Editorial | Editör'den]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1657
]]>
2015-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 5 2015-04-01 Editorial
<![CDATA[Changes in the Field of Education and Teaching of Law: An Investigation of Programs Developed Based on Bologna Process | Eğitim Alanındaki Değişimler ve Hukuk Öğretimi: Bologna Süreci'ne Dayalı Örnek İnceleme]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1654
Toplumsal yaşamdaki değişimler bireylerden ve buna paralel olarak eğitim kurumlarından beklentileri değiştirmektedir. Bu doğrultuda kurumların farklı uygulamaları göze çarpmaktadır. Bu uygulamalardan birisi Avrupa Yükseköğretim Alanı oluşturmayı hedefleyen bir reform çalışması olan Bologna sürecidir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'deki hukuk fakültelerinde Bologna sürecinde geliştirilen öğretim programlarının incelenmesidir. Betimsel bir çalışma olan bu araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmada, Türkiye'deki 28'i devlet ve 44'ü vakıf olmak üzere toplam 72 üniversitedeki hukuk fakültelerinin Bologna süreci kapsamında hazırlanan program ve ders bilgi paketleri, ilgili kurumların internet siteleri üzerinden erişilerek incelenmiştir. Ayrıca, bu fakülteler arasında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonuçlarına göre en yüksek puanla öğrenci alan beşinin öğretim programları ile bu beş fakültede ortak olan beş temel alan dersinin bilgi paketleri; ‘öğretim yöntem ve teknikleri, değerlendirme sistemi ve AKTS iş yükü hesaplamaları' dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonuçları, inceleme kapsamındaki kurumların yaklaşık olarak yarısında programın amacı, program yeterliği ve mezunların mesleki profilleriyle ilgili bilgilerin Bologna sürecinin ruhuna aykırı bir şekilde erişilebilir olmadığını göstermektedir. Ayrıca program amaçlarının hem mesleki hem de kişisel özellikler kazandırmaya yönelik olduğu anlaşılmıştır. Bilgi, beceri ve yetkinlik düzeyindeki program yeterlikleri belirlenirken, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi tarafından belirlenen yeterliklerin temel alındığı gözlenmiştir. Öte yandan incelenen beş hukuk fakültesinin öğretim programlarında zorunlu-seçmeli derslerle ilgili olarak dengeli bir dağılımın olmadığı belirlenmiştir. Bu üniversitelerde ortak olan dört dersin ders bilgi paketlerinde öğretim yöntem ve teknikleri ile ilgili bazı ifadelerin eğitim bilimleri terminolojisine uygun olmadığı, tüm dersler için en çok kullanılan öğretim tekniğinin ‘düz anlatım' tekniği olduğu, ders değerlendirmelerinin çoğunlukla ara sınav ve bitirme sınavlarıyla gerçekleştirildiği, derslerin sınıf dışı iş yükü saatlerinin genellikle sınıf içi iş yükü saatlerinden daha fazla olduğu ve derslerin AKTS değerlerinin üniversitelere göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları doğrultusunda hukuk fakültelerinde program geliştirme ve akreditasyon çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiği söylenebilir. Ayrıca eğitim programlarının geliştirilmesi ve öğretimin nitelikli biçimde sürdürülmesi için eğitim bilimleri uzmanları ile hukuk alanı uzmanlarının işbirliği içinde çalışmasının önemli olduğu vurgulanabilir.]]>
2015-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 5 013 2015-04-01 001 Original Article
<![CDATA[Trends of Financing Higher Education in the World and Recommendations for Turkey | Dünyada Yükseköğretimin Finansmanına İlişkin Eğilimler ve Türkiye için Öneriler]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1655
Dünyada ve Türkiye’de yükseköğretimin kitleselleşmesi, kalite artırma çabaları ve yükseköğretimde ulusal olduğu kadar uluslararası düzeyde artan rekabet gibi çeşitli eğilimler yükseköğretim kurumlarını sürekli olarak yeniliğe ve kapasite artışına zorlamaktadır. Bu gelişmelerin sonucu olarak üniversiteler, finansal kaynak ihtiyaçlarının önemli düzeyde arttığı bir sürece girmiştir. Dünya ülkelerinin büyük çoğunluğunda, yükseköğretim harcamalarının tamamı olmasa bile önemli bir kısmının geleneksel olarak kamu gelirleri ile karşılandığı göz önüne alındığında bu kritik bir süreçtir. Çünkü, kamudan üniversitelere aktarılan kaynaklar üniversitelerin ihtiyacını karşılamada çoğu zaman yetersiz kalmaktadır. Bu anlamda yükseköğretimin artan finansman ihtiyacını karşılamaya yönelik sürdürülebilir bir finansman yapısının nasıl ortaya konacağı yükseköğretim sistemlerinin karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan biridir. Dolayısıyla dünyadaki farklı ülkelerin yükseköğretim sistemlerinin finansal yapılarının incelenmesi ve Dünya örnekleri doğrultusunda Türkiye için yeni alternatiflerin ortaya konması büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, bu çalışmada dünyanın gelişmiş ülkelerindeki yükseköğretimin finansmanına ilişkin mevcut durum ve yönelimler ele alınmış ve Türkiye’de yükseköğretimin finansmanına ilişkin çeşitli önerilerin ortaya konulması amaçlanmıştır.]]>
2015-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 5 026 2015-04-01 014 Original Article
<![CDATA[A Comparative Approach to Turkey and England Higher Education: The Internationalism Policy | Türkiye ve İngiltere Yükseköğretimindeki Uluslararasılaşma Politikalarına Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1658
Bu çalışma kapsamında Türkiye'deki üniversitelerin ve Yükseköğretim Kurulu'nun ürettikleri uluslararasılaşma stratejileri ve politikalar çerçevesindeki gelişmeler ve bunların yansımaları İngiltere yükseköğretim sistemi ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme kapsamında uluslararasılaşma, Türk üniversitelerini tercih eden yabancı öğrenciler, istihdam edilen yabancı uyruklu öğretim elemanları ile üniversitelerin uluslararası sıralama araştırmalarındaki durumları (“Times Higher Education Rankings”) yer almaktadır. Değerlendirme sonuçlarına göre, Türk üniversitelerinin ve Yükseköğretim Kurulu'nun uyumlu bir uluslararasılaşma politikası oluşturma süreci tam olarak olgunlaşamamasına rağmen, özellikle vakıf üniversitelerinin uluslararasılaşma stratejilerinin daha başarılı ilerlediği ve uluslararası sıralamalarda bunun etkisiyle daha çabuk başarılar elde ettikleri görülmektedir. Buna rağmen, devlet üniversitelerinin ise özellikle yabancı öğrenci çekme noktasında vakıf üniversitelerine göre daha başarılı bir grafik sergilediği ortaya çıkmaktadır.]]>
2015-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 5 031 2015-04-01 027 Original Article
<![CDATA[The Interplay Among Academic Self-Concept, Self-Efficacy, Self-Regulation and Academic Achievement of Higher Education L2 Learners | Yükseköğretimde İngilizce Öğrenen Öğrencilerin Akademik Öz-Benlik, Öz-Yeterlik, Öz-Düzenleme ve Başarıları Arasındaki İlişki]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1659
Öz-benlik, öz-yeterlik ve öz-düzenleme İngilizce öğrenen öğrencilerin başarılarını önemli ölçüde etkilemektedir. Bu yüzden, bu çalışma yüksek öğretimdeki öğrencilerin öz-benlik, öz-yeterlik ve öz-düzenleme seviyelerini akademik başarı ve öz-değerlendirme açısından ölçmek ve ikincil olarak öz-benlik, öz-yeterlik ve öz-düzenleme arasındaki ilişkiyi araştırmak için tasarlanmıştır. Bu çalışmada akademik öz-benlik, akademik öz-güven ve akademik öz-çaba olarak iki bileşenden oluşmaktadır. Çalışmanın katılımcıları İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde kayıtlı 130 yükseköğretim öğrencisidir. Liuand Wang'nin (2005) akademik öz-benlik ölçeği ana veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Bu ölçek iki alt kategoriden oluşmaktadır: Akademik öz-güven ve akademik öz-çaba. Öz-yeterliliği ölçmek için alan yazın taraması sonucu 4 maddelik bir sormaca ve öz-düzenleme becerilerini ölçmek için Pintrich et al. (1991) tarafından geliştirilen Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verileri analiz etmek için tanımlayıcı, varyans, korelasyon ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Sonuçlar göstermektedir ki yükseköğretimde İngilizce öğrenen Türk öğrenciler ortalama düzeyde akademik öz-benlik, özyeterlik, öz-düzenleme ve öz-değerlendirme seviyelerine sahiptirler. Başarı seviyeleri yüksek olan öğrencilerin daha yüksek öz-düzenleme, öz-değerlendirme ve akademik öz-güvene sahip oldukları görülmüştür. Korelasyon analizi çalışmanın bütün değişkenlerinin birbiriyle ve akademik başarıyla ilişkili olduğunu göstermiştir ve regresyon analizi de başarının tek belirleyicisinin öz-yeterlik olduğunu göstermiştir.]]>
2015-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 5 040 2015-04-01 032 Original Article
<![CDATA[Investigation of Women Academicians' Perceptions Regarding “Being A Woman Academician” Through Metaphors | Kadın Akademisyenlerin “Kadın Akademisyen Olma” ya İlişkin Algılarının Metaforlar Yoluyla İncelenmesi]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1660
Bu çalışmanın amacı kadın akademisyenlerin “kadın akademisyen” olmaya yönelik algılarını metaforlar yoluyla analiz etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 akademik yılında İç Anadolu Bölgesi'ndeki yeni kurulan bir üniversitede çalışan 67 kadın öğretim elemanı oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından geliştirilen “Kadın Akademisyen Metaforları Anketi” kullanılmıştır. Olgu bilim deseninin kullanıldığı araştırmada veriler içerik analizi tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Verilerin analizi sonucunda kadın akademisyenlerin toplam 65 metafor geliştirdikleri belirlenmiştir. Katılımcıların geliştirdikleri bu metaforlar dokuz kavramsal kategoride toplanmıştır. Birinci kategori olan “çoklu görev ve sorumluluklara sahip biri olarak kadın akademisyen” temasında ‘ahtapot', ‘mutfak robotu', ‘klonlanmış insan', ‘bukalemun', ‘şaman', ‘İsviçre çakısı' gibi 18 metafor yer almaktadır. “Ürettikleriyle etrafını besleyen biri olarak kadın akademisyen” kategorisinde ‘toprak', ‘bilim insanı', ‘bulut', ‘su' gibi dokuz metafor yer almakta iken; “çalışkan biri olarak kadın akademisyen” kategorisi ‘arı', ‘karınca' ve ‘yüksek hızlı tren' metaforlarından oluşmaktadır. “Zorluklar karşısında güçlü duran biri olarak kadın akademisyen” kategorisinde ‘hacıyatmaz', ‘savaşçı', ‘ördek' gibi yedi metafor; “fedakâr biri olarak kadın akademisyen” kategorisinde ‘benzinsiz çalışan araba', ‘mum', ‘fedakâr bir anne' gibi altı metafor; “mucizevi bir varlık olarak kadın akademisyen” kategorisinde ‘mucize', ‘süper kahraman' gibi beş metafor; “öncelikle ev hanımı olarak kadın akademisyen” kategorisinde ‘maaşlı olan ev hanımları' ve ‘çalışan ev hanımı' gibi dört metafor; “ denge sağlamak zorunda biri olarak kadın akademisyen” kategorisinde ‘terazi', ‘ip cambazı' ve ‘sarkaç' şeklinde üç metafor; “adı olmayan biri olarak kadın akademisyen” kategorisinde ise ‘vitrin süsü', ‘B planı' ve ‘bütün haline gelmeye çalışan varlık' şeklinde üç metafor yer almaktadır.]]>
2015-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 5 051 2015-04-01 041 Original Article
<![CDATA[An Investigation of the Attitudes of the Faculty Members to the Performance Evaluation System | Öğretim Üyelerinin Perfonmans Değerlendirme Sistemine Yönelik Tutumlarının Araştırılması]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1661
Araştırmanın amacı, öğretim üyelerinin performans değerlendirme sistemine ilişkin tutumlarını ölçmektir. Tarama modeli kullanılan araştırmanın çalışma grubunu, bir üniversitede görev yapan ve kasti örnekleme yoluyla seçilen 122 öğretim üyesi oluşturmaktadır. Anket formunun oluşturulmasında, Tonbul tarafından geliştirilen ölçekten, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen “akademik yükseltilme ve atanma kriterleri” ile ilgili literatürden yararlanılmıştır. Veriler, SPSS 17 programı ile güvenilirlik, faktör, varyans analizi, Kruskal Wallis-H, Mann Withney-U testleri ve aritmetik ortalama kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma sonunda elde edilen bulgulara göre, öğretim üyelerinin, kendi performans boyutları içinde en önemli olarak algıladıkları boyutlar sırasıyla araştırma, eğitim-öğretim, topluma hizmet ve yönetime destektir. Ayrıca öğretim üyeleri, performanslarının belirli periyodlarla değerlendirilebileceği bir performans değerlendirme sistemine olumlu bakmaktadır.]]>
2015-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 5 067 2015-04-01 052 Original Article
<![CDATA[Academic Staff's Views About International Scholarships and Support Programs | Akademisyenlerin Yurt Dışı Burs ve Destek Programları Hakkındaki Görüşleri]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1662
Bu çalışmanın amacı, Yükseköğretim Kurulu veya Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu yurt dışı burs ve destek programlarından biri ile Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan akademisyenlerin bu programlar hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Çalışma, nitel araştırma desenlerinden bütüncül çoklu durum çalışması deseni ile yürütülmüştür. Veriler, 10 akademisyen ile gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda akademisyenlerin yurt dışı burs ve destek programlarını tercihlerini sürece, zamana ve maddi olanaklara bağlı nedenlerin etkilediği ortaya çıkmıştır. Akademisyenler yurt dışı burs ve destek programlarına akademik, sosyal-kültürel ve dil gelişimi gibi amaçlar için katılmaktadırlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde bilimin ileri olduğu düşüncesi ve arkadaş tavsiyesi bu ülkenin tercih edilmesinde önemli faktörlerdir. Araştırmacılar araştırma süresi için altı ay ile bir yıl arasındaki bir zaman dilimini yeterli görmektedirler. Bu sürenin dil becerisine, araştırma alanına, çalışılan konuya ve yapılacak projeye göre değişebileceği belirlenmiştir. Vize sürecinin uzun olması, sağlık sigortasının yapılmaması, vize ücretinin ödenmemesi, dil yetersizliği ve ilk birkaç ayın Amerika Birleşik Devletleri'ne uyum sağlama ile geçmesi araştırmacılar tarafından dile getirilen bazı önemli sorunlardır. Kurumlara sağlık sigortası yapmaları, daha fazla akademisyene yurt dışı burs ve destek programlarından yararlanma fırsatı vermeleri ve programlardan yararlanan akademisyenlerin deneyimlerini diğer araştırmacılarla paylaşma olanağı oluşturmaları; akademisyenlere yurt dışına çıkmadan önce yapacakları araştırmayı netleştirmeleri ve İngilizce konuşma ve dinleme pratiği yapmaları önerilerinde bulunulmuştur.]]>
2015-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 5 079 2015-04-01 068 Original Article
<![CDATA[A Qualitative Study on the Academic Approach to the Professionalization of Midwifery in Turkey | Türkiye'de Ebelik Mesleğinin Sorunlarına Akademik Bakışı Yansıtan Nitel Bir Çalışma]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1663
Bu çalışma Türkiye'de ebelik mesleğinin profesyonelleşme sürecinde yaşanan sorunlar ve bu sorunlara çözüm önerilerini belirlemek amacıyla nitel araştırma metodolojisine uygun olarak yapılmış tanımlayıcı bir araştırmadır ve Haziran 2012'de yüksek lisans tezi olarak sunulmuştur. Araştırma Türkiye' de ebelikte yüksek lisans eğitimi veren yedi üniversitede yapılmıştır. Araştırmaya Türkiye' de ebelikte yüksek lisans eğitimi veren yedi üniversitede görevli, gönüllü 20 öğretim üyesi katılmıştır. Veri toplama aracı olarak 10 adet açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme rehberi kullanılmıştır ve görüşme sırasında ses kaydı alınmıştır. Veri toplama süreci bir araştırmacı tarafından 28 Haziran 2011 - 07 Aralık 2011 tarihleri arasında yüz yüze görüşme şeklinde gerçekleştirilmiştir. Görüşme sırasında alınan ses kayıtları yazılı ortama aktarılmıştır. Yazılı ortama aktarılan ses kaydı çıktıları nitel veri analiz yöntemlerinden içerik analizi kullanılarak analiz edmiştir. Ebelik mesleğinin profesyonelleşme sürecindeki başlıca sorunlar; var olan ebelik yasasının günün gereksinimlerini karşılayacak nitelikte olmaması, örgütlenmenin istenen düzeyin altında olması, otonomiye ilişkin sorunların varlığı ve yapılan bilimsel araştırmaların henüz istenen düzeye ulaşmaması olarak belirlenmiştir. Öğretim üyeleri çözüm olarak ebelik yasasının güncellenmesi, ebelikte doktora eğitimine başlanması, örgütlenmenin güçlendirilmesi, bilimsel araştırma yapma konusunda klinisyen ebelere destek olunması gerektiğini belirtmişlerdir. Bu sonuçlar doğrultusunda ebeliğin ülkemizdeki durumu değerlendirildiğinde profesyonelleşme sürecini henüz tamamlamadığı sonucuna varılmıştır. Çalışmamızda öncelikli olarak ele alınan sorunlar ve çözüm önerileri rehberliğinde yapılacak düzenlemelerin mesleğin mevcut durumunun iyileştirilmesine katkı sağlayacağı açıktır. Ebelikte lisansüstü eğitim programlarının güçlendirilmesi, görev tanımlarının yapılması, alt yapı ve öğretim elemanı sayısı açısından yetersiz olan bölümlerde gerekli iyileştirmelerin yapılması, bu okullarda öğrenci sayısının azaltılması ve ebelik yasasının yürürlüğe girmesi olarak belirlenmiştir.]]>
2015-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 5 087 2015-04-01 080 Original Article
<![CDATA[Defining Academic Dishonesty Behaviors According to Pre-Service Teachers | Öğretmen Adaylarına Göre Akademik Usulsüzlük Davranışları]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1664
Araştırmanın amacı, sınıf ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının görüşlerine dayalı olarak akademik usulsüzlük davranışlarını belirlemektir. Araştırma tarama modeli kullanılarak, 445 öğretmen adayının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Veriler, “akademik usulsüzlük içeren davranışlara yönelik görüşler anketi” yoluyla toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistiksel teknikler ve ki-kare testi kullanılmıştır. Araştırmada, katılımcıların 23 davranışı akademik usulsüzlük kapsamında değerlendirdikleri bulunmuştur. Bu davranışların 10'u sınavlarda kopya çekme ile ilgiliyken 13'ü ise ödev ve projelerde intihal yapma ile ilgilidir. Katılımcıların büyük çoğunluğunun akademik usulsüzlük olduğunu düşündükleri ilk üç madde şunlardır: Yerine başkasını sınava sokmak, sınav sorularını çalmak, başka bir öğrencinin ödevini, o öğrencinin bilgisi olmadan kendisi yapmış gibi teslim etmek. Öğretmen adaylarının büyük çoğunluğuna göre sınava önceki yıllarda çıkan sorulardan çalışmak, başka bir öğrencinin notlarından sınava çalışmak, sınavdan çıkınca diğer sınıftaki öğrencilere sınavın içeriği hakkında bilgi vermek ve sınavdan çıkan öğrencilerden sınavın içeriği hakkında bilgi aldıktan sonra sınava girmek akademik usulsüzlük davranışı değildir. Ayrıca, akademik usulsüzlük davranışları ile kişisel özellikler arasında en belirgin ilişki cinsiyet açısından ortaya çıkmıştır. Buna göre kız öğrenciler erkek öğrencilere göre kimi maddelerin akademik usulsüzlük olduğuna daha çok katılmaktadırlar. Sınıf düzeyi ve akademik başarı ile kimi akademik usulsüzlük davranışları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunsa da bu ilişkinin varlığının birkaç madde ile sınırlı olduğu görülmüştür.]]>
2015-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 5 098 2015-04-01 088 Original Article
<![CDATA[The Views of the Social Studies Teachers About Chaotic Situations that Arise in Social Studies Education in 4+4+4 Educational System | 4+4+4 Eğitim Sistemi ile Sosyal Bilgiler Eğitiminde Ortaya Çıkan Kaotik Durumlar Hakkında Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1665
Kamuoyu tarafından 4+4+4 olarak adlandırılan, Türkiye’de zorunlu eğitimi kademeli bir şekilde 12 yıla çıkartan, 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun 11 Nisan 2012 tarihinde 28261 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 4+4+4 Eğitim sisteminde sosyal bilgiler dersi; 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda branş dersi olarak uygulanmaya devam edilmiştir. Programda gerçekleştirilen değişiklikler ve yenilikler okullarda, idarecilerde, öğretmenlerde ve öğrenciler üzerinde farklı etkiler oluşturmuştur. Yapılan bu araştırmada; 4+4+4 eğitim sistemi ile sosyal bilgiler dersinde yaşanan yenilik ve değişimlerin neden olduğu kaotik durumlar hakkında sosyal bilgiler dersi öğretmenlerinin görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma nitel araştırma yaklaşımı ile yapılmış bir özel durum çalışmasıdır. Araştırma sonucunda, araştırmaya katılan öğretmenler; 4+4+4 eğitim sistemi uygulamasını olumlu ve olumsuz yönleri ile değerlendirmişlerdir. Sistemi olumsuz bulan öğretmenlerin; öğrenci yaşı, fiziki ortam, uygulama-yönlendirme, okula uyum, sistemin sürekliliği ve yönetimsel problemler konusunda kaotik durumlarla karşılaştıkları tespit edilmiştir. Sosyal bilgiler eğitiminde ise öğretmenlerin, programda eksiklikler olması, ders saatinin az olmasından dolayı programın yetiştirilememesi, ortaokula 5. sınıfta başlayan öğrencilerin uyum sorunu yaşaması ve öğrencilerin bilişsel duyuşsal gelişim açısından hazır bulunuşluklarının yeterli olmamasından dolayı kaotik durumla karşılaştıkları sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin ise fiziki ortamlarının değişmesi, arkadaşlarından ayrılmaları ve sınıf öğretmenlerinden ayrılarak branş öğretmenine adapte olamamalarından okul içerisinde kaotik olayların yaşanmasına neden oldukları belirlenmiştir. Bu sonuçlar öğretmenleri kaotik ve karmaşık durumlarla karşı karşıya getirmiş, öğretmenlerin gelecek hakkında öngörememezlik yaşamalarına neden olduğu tespit edilmiştir.]]>
2015-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 5 108 2015-04-01 099 Original Article