The Journal of Higher Education and Science - 2016; 6(1) http://higheredu-sci.beun.edu.tr The Journal of Higher Education and Science - RSS feed of 2016; 6(1) 1300-0705 April 2016 The Journal of Higher Education and Science 1300-0705 <![CDATA[The Development of Turkish Post-Secondary Vocational Colleges in the 2000's and the Current Challenges | Türkiye'de Meslek Yüksekokullarının 2000'li Yıllardaki Gelişimi ve Mevcut Zorluklar]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1702
Ülkemizde yükseköğretim sistemi son yıllarda önemli bir genişlemeye tanık olmaktadır. Hem yükseköğretim kurumlarının sayısında, hem de yükseköğretim öğrenci ve öğretim elemanı sayılarında büyük artışlar gerçekleşmiştir. Bu genişleme, mesleki eğitimde de kendisini hissettirmektedir. Diğer alanlarda olduğu gibi mesleki eğitimdeki büyümenin de kalite odaklı, eğitim-istihdam ilişkisine dayalı ve sürdürülebilir olması hem kaynakların verimli kullanılması hem de mezunlardan yararlanabilme imkânlarının artması bağlamında büyük önem arz etmektedir. Özellikle ülkemizin ekonomik rekabet gücünün artırılmasında mesleki eğitimin ayrı bir önemi bulunmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada, meslek yüksekokullarının öncelikle mevcut durumu ayrıntılı olarak ele alınmış, son yıllarda meslek yüksekokullarında eğitim kalitesini artırmaya yönelik atılmış adımlara değinilmiştir. Daha sonra meslek yüksekokullarının halen yaşadığı zorluklara değinilmiş ve bu zorlukları aşmaya dayanak teşkil edebilecek bazı çözüm önerileri sunulmuştur.]]>
2016-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 6 2016-04-01 Review Article
<![CDATA[The Development of Turkish Post-Secondary Vocational Colleges in the 2000's and the Current Challenges | Türkiye'de Meslek Yüksekokullarının 2000'li Yıllardaki Gelişimi ve Mevcut Zorluklar]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1690
Ülkemizde yükseköğretim sistemi son yıllarda önemli bir genişlemeye tanık olmaktadır. Hem yükseköğretim kurumlarının sayısında, hem de yükseköğretim öğrenci ve öğretim elemanı sayılarında büyük artışlar gerçekleşmiştir. Bu genişleme, mesleki eğitimde de kendisini hissettirmektedir. Diğer alanlarda olduğu gibi mesleki eğitimdeki büyümenin de kalite odaklı, eğitim-istihdam ilişkisine dayalı ve sürdürülebilir olması hem kaynakların verimli kullanılması hem de mezunlardan yararlanabilme imkânlarının artması bağlamında büyük önem arz etmektedir. Özellikle ülkemizin ekonomik rekabet gücünün artırılmasında mesleki eğitimin ayrı bir önemi bulunmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada, meslek yüksekokullarının öncelikle mevcut durumu ayrıntılı olarak ele alınmış, son yıllarda meslek yüksekokullarında eğitim kalitesini artırmaya yönelik atılmış adımlara değinilmiştir. Daha sonra meslek yüksekokullarının halen yaşadığı zorluklara değinilmiş ve bu zorlukları aşmaya dayanak teşkil edebilecek bazı çözüm önerileri sunulmuştur.]]>
2016-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 6 012 2016-04-01 001 Review Article
<![CDATA[Higher Education Enrolment Rates and Improvements in Turkey and in the World | Dünyada ve Türkiye'de Yükseköğretim Okullaşma Oranları ve Gelişmeler]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1691
Bu çalışmada öncelikle okullaşma oranının ne olduğu tanımlanarak Dünya'da bu konuda yaygın olarak kullanılan hesaplama yöntemleriyle ilgili bilgiler verilmiştir. Daha sonra yükseköğretim okullaşma oranının ne olduğu ve nasıl hesaplandığı gösterilmiştir. Bu kapsamda Türkiye için hem eğitim türüne (açıköğretim ve yüz yüze eğitim) hem de eğitim düzeyine (önlisans, lisans ve lisansüstü) göre yükseköğretim okullaşma oranları hesaplanmıştır. Ayrıca, farklı ülkelerin yükseköğretim okullaşma oranlarıyla ilgili bilgiler de sunularak Türkiye'nin Dünya'daki yeri belirlenmeye çalışılmıştır. Özetle, ülkemizin 2015 yılı itibariyle %94'lük yükseköğretim brüt okullaşma oranıyla Dünya'da üst sıralarda yer aldığı gösterilmiştir. Böylelikle, Türk yükseköğretiminin üniversal aşamaya ulaşmış bir yükseköğretim sistemi olduğu görülmektedir.]]>
2016-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 6 030 2016-04-01 013 Review Article
<![CDATA[University Autonomy in the Context of University-Society, State and Market/Capital Relations | Üniversite-Toplum, Devlet, Piyasa/Sermaye İlişkileri Bağlamında Üniversite Özerkliği]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1692
Bu çalışma, akademik özgürlüğün en somut görünümlerinden birini teşkil eden üniversite özerkliği kavramının üniversite ile devlet, toplum ve piyasa ile ilişkileri bağlamında nasıl bir konumda yer aldığına odaklanmakta, bu bağlamda üniversite özerkliğinin mümkün olup olmadığı sorusu üzerine yoğunlaşmaktadır. Özerklik ve akademik özgürlük kavramları, üniversitelerin ilk ortaya çıktığı Ortaçağ'dan günümüzün modern üniversitelerine kadar, gittikçe artan bir ilgiyle güncelliğini korumaktadır. Bu çalışmada da hedeflenen, Türkiye'de yapılan çalışmaların ışığında özerklik mefhumunun tarihsel süreçte nasıl bir döngü izlediğini, üniversite özerkliğinin yapıtaşları bağlamında ve son yıllarda üniversitelerin piyasa-sanayi-iş dünyası ile kurduğu bağ sonucunda özerkliğin nerede konumlandırılabileceğini, literatür taraması yöntemiyle tartışmaya açmaktır.]]>
2016-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 6 040 2016-04-01 031 Review Article
<![CDATA[Investigation of Turkish Higher Education as a Means of Influence in Relation to ‘Soft Power' | Bir Etki Aracı Olarak Türk Yükseköğretiminin ‘Yumuşak Güç' Bağlamında İncelenmesi]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1693
Sanayi Devrimi ve Soğuk Savaş sonrası düzenin uluslararası diplomasiyi yeni arayışlara yönlendirmesiyle ortaya çıkan yumuşak gücün potansiyelinin zaman içerisinde farkına varılması, devletleri dış politikaları bağlamında çeşitli yol ve yöntemlere başvurmaya sevk etmiştir. Genel olarak ‘zor kullanmadan ikna yoluyla başkalarına istediğini yaptırma kabiliyeti (Nye, 1990)' olarak ifade edilen ‘yumuşak güç'ten Türkiye de hem iktisadi işbirlikleri, hem yapıcı dış politika uygulamaları hem de ulusal kurum, kuruluş ve Sivil Toplum Kuruluşları aracılığıyla uluslararası sistemdeki görünümü ve algılanışı bağlamında yararlanmaktadır. Uluslararası bir karakteristiğe sahip olan yükseköğretim de uluslararası öğrenciler ve akademisyenler aracılığıyla bir yumuşak güç unsuru olarak değerlendirilebilmektedir. Bu doğrultuda, bu çalışma kapsamında güç ve yumuşak güç kavramı incelenmiş ve yumuşak gücün Türkiye'nin dış politikasındaki ve Türk yükseköğretimindeki rolü ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Çalışma sonuçları, yükseköğretimde uluslararasılaşmaya dönük stratejiler yetersiz olsa da akademisyenlerin ve üniversite öğrencilerinin belli bir düzeyde farkındalığa sahip olduğunu göstermiştir. Sonuçlar, ilgili alanyazın ve Türk yükseköğretiminin yönetsel ve işlevsel özellikleri bağlamında yorumlanmıştır.]]>
2016-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 6 049 2016-04-01 041 Review Article
<![CDATA[Astrology Pseudoscience and a Discussion About Its Threats to Society | Astroloji Sözdebilimi ve Toplum için Yarattığı Tehditler Üzerine Bir Tartışma]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1694
Bir sözdebilim olan astrolojinin ülkemizdeki popülaritesi yüksektir. Alanın uygulayıcısı olan astrologlar, medyada ve kendi mecralarında sıklıkla bilimsel alana ait konularda söylem üretmektedir. Türkiye'de üniversitelerde astrolojiye ilişkin birtakım faaliyetler yürütüldüğüne de rastlanmaktadır. Bu makalede öncelikle genel olarak bilim-sözdebilim ayrım problemi ile astrolojinin sözdebilimsel durumu ele alınmıştır. Daha sonra astrolojik söylemlerin ekonomi, eğitim ve sağlık alanında yer alan ve toplum için tehdit oluşturan örneklerine değinilmiştir. Astroloji içerikli tez, tıp fakültesi dergisinde astroloji köşesi ve üniversite sürekli eğitim merkezlerinde astroloji sertifika programları gibi, astrolojinin Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında kendine yer bulduğu örnekler değerlendirilmiş, bu gibi faaliyetlerin alanın yarattığı toplumsal tehditlere katkıda bulunduğu öne sürülmüş, bu durumun eğitim ve yükseköğretimin amaç ve ilkelerine aykırı olduğu iddia edilmiştir. Sonuç kısmında da bu tehditlere karşı geliştirilebilecek, bilimsel okuryazarlığın ve ayrım probleminin ilköğretimden başlayarak her seviye eğitim-öğretim müfredatına dâhil edilmesi, yükseköğretim kurumlarında sözdebilimlere paye verilmesini engelleyecek politikaların benimsenmesi ve astroloji köşelerinin ciddiye alınmaması için sorumluluk reddi uyarısı eklenmesi gibi birtakım yasal düzenleme ve politika önerilerine yer verilmiştir.]]>
2016-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 6 060 2016-04-01 050 Review Article
<![CDATA[Connection Between the Theory and Practice in Pre-service Teacher Education Programs in Turkey | Türkiye'deki Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitiminde Kuram-Uygulama Bağlantısı]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1695
Araştırmalar Türkiye'deki hizmet öncesi öğretmen eğitimi programlarında kuram-uygulama bağlantısı açısından ciddi sorunlar olduğunu ortaya koymuştur. Betimsel nitelikli bu çalışmada 1998 yılından itibaren hizmet öncesi öğretmen eğitiminde kuram-uygulama bağlantısını ilgilendiren karar ve uygulamalar incelenmiştir. Bu incelemeler uygulamaların hizmet öncesi öğretmen eğitimi programındaki süresi, yeri ve öğretmen eğitimi paydaşlarının niteliği gibi etmenler dikkate alınarak sınıflandırılmıştır. Çalışmada Türkiye'de hizmet öncesi öğretmen eğitiminde kuram-uygulama bağlantısına önem verildiği görülmüştür. Buna karşın Türkiye'nin bu konudaki politikalarının eleştirilebilecek yönleri olduğu saptanmıştır. Ayrıca, hizmet öncesi öğretmen eğitimi paydaşlarının, kuram-uygulama bağlantısını sağlamada yeterli olamadıkları sonucuna varılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre; Fakülte-Okul İşbirliği Protokolü'nün öğretim yöntemleriyle ilgili diğer dersleri de kapsaması, yöneticilerin kuram-uygulama bağlantısı için öğretmen eğitimi programının diğer paydaşlarına destek olmaları, öğretim elemanlarının kuram-uygulama bağlantısını benimsemeleri ve uygulama öğretmenlerinin kuram-uygulama bağlantısı konusunda öğretmen adaylarına örnek olmaları önerilmektedir.]]>
2016-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 6 070 2016-04-01 061 Original Article
<![CDATA[Chaos Experienced in Grade Conversion Tables and Graduation Grade | Üniversite Mezuniyet Notları ve Dönüşüm Tablolarında Yaşanan Kaos]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1696
Bu araştırmada Türkiye'de farklı geçme notunu benimseyen üniversitelerin not dönüşüm tabloları ile Yükseköğretim Kurulu'nun mezuniyet notu dönüşüm tablolarının karşılaştırılması ve bu konuya ilişkin öğrenci görüşlerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılarak tasarlanmıştır. Farklı geçme notuna sahip üniversitelerin not dönüşüm tabloları ve Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan dönüşüm tabloları incelendiğinde üniversiteler arasında bu konuda bir standardın sağlanamadığı görülmüştür. Yükseköğretim Kurulu not dönüşüm tablosunun, 50 geçme notu olan üniversitelerdeki öğrenciler lehine, 60 ve 70 geçme notu uygulanan üniversitelerdeki öğrencilerin ise aleyhine bir dönüşüm sağladığı karşılaştırmaya dayalı sayısal bulgularla belirlenmiş olup, öğrenciler de bu bulguyu destekler nitelikte görüş belirtmişlerdir. Bu sonuca bağlı olarak, üniversitelerin ortak bir geçme sisteminin olmaması ve farklı not sistemleri (mutlak-bağıl) uygulaması karşılaştırılabilir puanlar elde etmenin önünde bir engel olarak değerlendirilebilir.]]>
2016-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 6 076 2016-04-01 071 Original Article
<![CDATA[Effect of Industrial and Organizational Psychology on Administrators' Perception of Entrepreneurial University in Higher Education Institutions | Yükseköğretim Kurumlarındaki Yöneticilerin Girişimci Üniversite Algılamalarında İş ve Örgüt Psikolojisinin Etkisi]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1697
Bu çalışmanın amacı, üniversite iklimi içerisinde yöneticilik görevini sürdüren akademik personelin girişimci üniversite algılamalarında iş ve örgüt psikolojisinin etkisini tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda Türkiye'de bulunan biri (Y) girişimci ve yenilikçi üniversite endeksi içerisinde yer alan, diğeri (X) bu endekste yer almayan iki devlet üniversitesinde fiilen yöneticilik görevini sürdüren akademisyenlere yönelik bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Girişimci üniversite algısının ve iş ve örgüt psikolojisinin ölçüldüğü anketlerin sonuçları SPSS programı içerisinde, korelasyon analizi, çoklu regresyon analizi, Kruskal-Wallis H Testi ve Mann-Whitney U testiyle analiz edilmiştir. Her iki örnekleme yönelik gerçekleştirilen korelasyon analizi sonucunda negatif ve pozitif iş ve örgüt psikolojisi ile girişimci üniversite algılaması arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır. X Üniversitesi'nden elde edilen örnekleme yönelik yapılan regresyon analizi sonucunda, yöneticilerin girişimci üniversite algısına en çok etki eden pozitif psikolojik çıktının motivasyon olduğu, en çok etki eden negatif psikolojik çıktının ise işten ayrılma niyeti olduğu saptanmıştır. Y Üniversitesi'nden elde edilen örnekleme yönelik yapılan regresyon analizi sonucunda yöneticilerin girişimci üniversite algısına en çok etki eden pozitif psikolojik çıktının motivasyon olduğu, en çok etki eden negatif psikolojik çıktının ise iş stresi olduğu belirlenmiştir. Her iki örneklemin karşılaştırılması sonucunda, girişimci üniversite algısını yoğunlaştıran en temel psikolojik faktörün yüksek motivasyon olduğu saptanmıştır.]]>
2016-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 6 093 2016-04-01 077 Original Article
<![CDATA[The Perception of Students on E-Assessment in Distance Education | Uzaktan Eğitimde E-Değerlendirme Üzerine Öğrenci Algıları]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1698
Bu çalışma, uzaktan eğitim ile öğrenim görmekte olan yüksek lisans öğrencilerinin ölçme araç ve yöntemleri, e-değerlendirme ile ilgili görüşlerini almak üzere gerçekleştirilmiştir. Farklı ölçme araç ve yöntemlerinin kullanımına, değerlendirme süreçlerine ilişkin avantaj ve dezavantajlarının ortaya konulmasının hem uzaktan eğitim veren kurumlar hem de öğretim elemanları açısından önemli eksikliklerin giderilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Araştırmada verilerin toplanması amacıyla nitel araştırma desenlerinden biri olan olgu bilim deseni kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi dikkate alınmıştır. Öğrencilerin uzaktan eğitim ile ders almış ve ölçme ve değerlendirmeye yönelik deneyimlerinin olması örneklem ölçütü olarak kullanılmıştır. Bu bağlamda, dört öğrenci uzaktan eğitim ile ders verilen programın ikinci yarıyılında, altı öğrenci ise üçüncü yarıyılında olmak üzere toplam 10 öğrenci ile çalışma yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formunda beş açık uçlu soru yer almıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde ise betimsel analiz kullanılmıştır. Öğrencilerin her hafta verilen ödev-projeler ve çevrimiçi sınavlar en çok tercih ettikleri ölçme araçları iken dijital ortamda gezinti raporları ve akran değerlendirmesi en az tercih ettikleri ölçme araçlarındandır. Öğrencilerin tamamı e-değerlendirmeyi geleneksel değerlendirmeye tercih etmektedir ve mekândan bağımsız olması, fırsat eşitliği sağlaması ve geleneksel değerlendirmeye göre daha kapsamlı olması tercih sebeplerinin ilk sıralarında yer almaktadır. E-değerlendirmede sorumluluk sahibi, motivasyonu yüksek, katılımcı, araştırmacı ve teknoloji kullanım becerisi yüksek öğrencilerin daha başarılı olduğu belirtilmektedir.]]>
2016-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 6 101 2016-04-01 094 Original Article
<![CDATA[The Fulfilment Level of Turkic Republics Higher Education Students' Academic and Social Expectations in Turkey | Türki Cumhuriyetlerden Türkiye'ye Gelen Yükseköğretim Öğrencilerinin Akademik ve Sosyal Beklentilerinin Karşılanma Düzeyi]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1699
Bu çalışmanın amacı Türki Cumhuriyetlerinden Türkiye'ye yükseköğrenim amacıyla gelen öğrencilerin akademik ve sosyal beklentilerinin karşılanma düzeyini belirlemektir. Çalışmada bu amaç doğrultusunda nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseni benimsenmiştir. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen açık uçlu ve sondalarla desteklenmiş 11 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırmaya Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'dan gelen lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde yükseköğrenim gören topam 39 öğrenci katılmıştır. Araştırma sonuçları öğrencilerin Türkiye'ye gelirken daha nitelikli bir eğitim alma ve iyi bir meslek edinme yönünde beklenti içinde olduklarını göstermiştir. Ayrıca, öğrencilerin bir kısmının Türkiye'deki eğitimin kendileri için Avrupa'ya açılan bir köprü olacağı ve önemli bir fırsat yaratacağı düşüncesinde olduğu saptanmıştır. Araştırmada öğrencilerin akademik, sosyal ve eğitim destek hizmetleri kapsamında bazı sorunlar yaşadıkları tespit edilmiştir. Araştırma bulgularına dayalı olarak yükseköğretimde uluslararasılaşmanın artırılması, öğrenci merkezli ve güncel eğitim ile eğitim içeriğinin sunulması, oryantasyon programlarının düzenlenmesi, uluslararası öğrenci ofisi, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması, barınma koşulları ile eğitim destek hizmetlerinin iyileştirilmesi önerilebilir.]]>
2016-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 6 115 2016-04-01 102 Original Article
<![CDATA[Success Rate Analysis of Academic Support Program Participants | Akademik Destek Programından Yararlanan Öğrencilerin Başarı Oranlarının Değerlendirilmesi]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1700
Akademik destek, kurum akademik hedefleri ve eğitim yaklaşımı doğrultusunda üniversite için geliştirilmiş müfredat dışı faaliyetler sunan öğrenci odaklı bir programdır. Programın ana amacı öğrenciler tarafından yaratılıp sürdürülen ve içerisinde yaratıcılık barındıran bir öğrenme kültürünün geliştirilmesine destek vermektir. Programın özünü aktif öğrenme oturumları oluşturur. Bu makale destek programının faaliyetlerini kısaca özetler ve aktif öğrenme oturumlarının Kalkulus, Doğa ve Bilim, İnsan ve Toplum dersleri arasından seçilmiş bazı derslerdeki öğrenci başarısı açısından kazanım analizini sunar.]]>
2016-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 6 122 2016-04-01 116 Original Article
<![CDATA[Avrupa Yükseköğrenim Alanında Kalite Güvencesi Standartları ve Yönergeleri | Avrupa Yükseköğrenim Alanında Kalite Güvencesi Standartları ve Yönergeleri]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1701
]]>
2016-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 6 134 2016-04-01 123 Letter to Editor