The Journal of Higher Education and Science - 2016; 6(2) http://higheredu-sci.beun.edu.tr The Journal of Higher Education and Science - RSS feed of 2016; 6(2) 1300-0705 August 2016 The Journal of Higher Education and Science 1300-0705 <![CDATA[The Roots of Economic and Social Shortcomings in the Context of Educational Philosophy | İktisadi ve Sosyal Darlığın Eğitim Felsefesi Bağlamında Kökenleri]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1716
Ekonomik gelişme ile beşeri ve sosyal sermaye gelişimi arasında güçlü ilişkiler olduğundan hareketle bu makalede iktisadi ve sosyal darlığın eğitimsel kökenlerine dair felsefi bir tartışma yürüteceğiz. Bu çerçevede, ilk olarak iktisadi ve sosyal darlık kavramları tartışılacaktır. Ardından modern eğitim paradigmasının kökenlerine değinilecek ve nasıl bir eğitim sistemine ihtiyaç duyduğumuz tartışılacaktır. Son olarak, genel bir tartışma eşliğinde daha üretken bir toplum için eğitim sisteminin iyileştirilmesine ilişkin bazı öneriler yapılacaktır.]]>
2016-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 6 141 2016-08-01 135 Review Article
<![CDATA[Paradigm Shift in Distance Education in the 21st Century | 21. Yüzyılda Uzaktan Öğretimde Paradigma Değişimi]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1703
21. Yüzyılda yükseköğretimin yükselişini sağlayan ve bilimsel alanlara dinamik bir yapı kazandıran itici güçlerden biri bilgi ve iletişim teknolojileri olmuştur. Yükseköğretimde bu itici gücü en etkin kullanan alanlardan biri ise uzaktan öğretimdir. Önceleri kısıtlı koşullarda, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve vatandaşların öğretim ihtiyaçlarını kısmen karşılamak için başvurulan bir yöntem olarak görülen uzaktan öğretim, günümüzde sahip olduğu fonksiyonel esneklik, güçlü teknoloji altyapısı, program çeşitliliği, yenilikçi öğretim yaklaşımları ve hızla artan öğrenci sayısıyla disiplinler arası bir bilim alanına dönüşerek göz ardı edilemez bir paradigma değişimine uğramıştır. Bu çalışmada, meydana gelen bu paradigma değişimini tarihsel bir bakış açısı ile ortaya koymak amaçlanmış, uzaktan öğretimin bilişim teknolojileri destekli yükselişi ve bu paradigma değişimi, literatürdeki çalışmalardan güncel araştırma konularına kadar farklı pencerelerden bütüncül bir bakış açısı ile ele alınmıştır.]]>
2016-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 6 150 2016-08-01 142 Review Article
<![CDATA[Current Situation in Occupational Health and Safety Education in Higher Education Institutions of Turkey | Türkiye'de Yükseköğretim Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminde Güncel Durum]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1704
Son yıllarda Dünya'nın farklı ülkelerinde önem kazanan ‘İş Sağlığı ve Güvenliği' konusu Türkiye'de de gerekli ilgiyi görmüş ve görmektedir. Dünya'da özellikle gelişmiş ülkelerde insan hayatına ve sağlığına verilen önem artmaktadır. Bunun sonucu olarak çalışma hayatında yaşanan ölümlü veya yaralanmalı iş kazalarını önlemek için ‘İş Sağlığı ve Güvenliği'nin önemi her geçen gün artmaktadır. Ülkemizde de özellikle son yıllarda peş peşe çıkarılan yönetmelikler ile bu konu üzerinde mevzuat çalışmaları yapılmaktadır. Konunun, mevzuat gereği yasal yükümlülükler dolayısıyla işverenleri ilgilendiren uygulama yönü ve ayrıca iş arayan özellikle iş güvenliği uzmanı olmak isteyen mezunlar için ise bir iş umudu olması dolayısıyla popüler olma yönü vardır. Fakat hızla değişen gelişmeleri takip etmekte yaşanan zorluklardan dolayı konu hakkında yeterli bilinçlenme olamamaktadır. Konu hakkında doğru ve güncel bilgi sahibi olunması ise ancak iş sağlığı ve güvenliği eğitimi hakkında gerekli hassasiyeti göstermek ve güncel mevzuatı takip etmek ile mümkün olabileceği açıktır. Farklı branşlardan mezun olanlar tarafından; ‘İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitimi ve “iş güvenliği uzmanı olabilmek için nasıl bir eğitim almanın gerektiği” konuları çok merak edilmektedir. Bu sebeple, bu makalede Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve içerikleri hakkında güncel bilgiler verilerek eskiye göre ilerleme kaydedilmiş olan noktalara değinilmiş ve daha iyi bir iş sağlığı ve güvenliği eğitimi için önerilerde bulunulmuştur.]]>
2016-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 6 162 2016-08-01 151 Review Article
<![CDATA[Investigating the Factors that Influence the University Preference: A Countrywide Field Research in Turkey | Üniversite Tercihlerine Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi: Türkiye Genelinde Bir Alan Araştırması]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1705
Çalışmanın amacı, öğrencilerin üniversite tercihlerini etkileyen faktörleri tespit etmektir. Ayrıca, tercihleri etkileyen unsurların demografik değişkenlere bağlı olarak farklılık gösterip göstermediğini belirlemektir. Çalışmanın örneklemini, üniversite giriş sınavına hazırlanan 1112 öğrenci oluşturmaktadır. Yapılan anketler sonucu elde edilen veriler faktör analizi, frekans analizi, t testi, tek yönlü varyans analizi ile incelenmiştir. Faktör analizi sonucunda öğrencilerin tercihlerini etkileyen faktörler saygınlık, imkan, kampus ve sosyallik şeklinde belirlenmiştir. Kız öğrencilerin üniversite tercihlerinde saygınlık, imkân ve kampus özelliklerini daha fazla dikkate aldıkları tespit edilmiştir. Çalışmada lisede sayısal bölüm okuyanların, diğer bölüm öğrencilerine nazaran üniversitenin bilgiye ulaşma imkânlarının olmasına daha fazla önem verdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, tercihini devlet üniversitelerinden yana kullanacak olan öğrencilerin, üniversitenin imkânlarını dikkate aldıkları tespit edilmiştir.]]>
2016-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 6 177 2016-08-01 163 Original Article
<![CDATA[The Attitudes of Freshman Students in Erciyes UniversityFaculty of Medicine towards Absenteeism | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Devamsızlığa İlişkin Tutumları]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1706
Bu çalışmanın amacı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin devamsızlığa ilişkin görüşlerini ve tutumlarını belirlemektir. Çalışma 2015 Mayıs ayında yapılmış tanımlayıcı, kesitsel bir araştırmadır. 310 öğrencinin %81'ine ulaşılmıştır. Araştırmada öğrencilere devamsızlık tutum ölçeğini içeren bir anket uygulanmıştır. Verilerin analizinde Ki kare ve Mann Whitney U testleri kullanılmıştır. Öğrencilerin %7.2'si teorik derslere her zaman devam ettiğini söylerken, %71.1'i bazen, %21.7'si çoğunlukla/her zaman devamsızlık yaptığını söylemektedir. %81.1'i pratik derslere her zaman devam etmektedir. Yabancı uyruklu öğrencilerin teorik derslere daha çok devam ettikleri saptanmıştır. Öğrencilerin devamsızlığı önlemek için en çok belirttikleri öneri, temel derslerin ileride kullanılacak klinik bilgiler ile bağdaştırılması olmuştur. Öğrencilerin devamsızlık tutum ölçeğinden aldıkları puan ortalaması 54.6 ± 15.0; gereklilik, sorumluluk ve zorunluluk alt ölçek puan ortalamaları sırasıyla 19.6 ± 5.5, 21.4 ± 6.7 ve 13.6 ± 6.1'dir. Öğrencilerin %73.5‘i tıp fakültesinde devam durumunun kontrol edilmemesi gerektiğini söylemiştir. Araştırma sonucunda tıp öğrencilerinin devama ilişkin tutumlarının olumsuz olduğu, öğrencilerin motivasyonlarını arttırıcı ve devamsızlığı önleyici uygulamalar planlanması gerektiği sonucuna varılmıştır.]]>
2016-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 6 185 2016-08-01 178 Original Article
<![CDATA[Music Listening Situations and Musical Preference of the Students at the Faculty of Fine Arts in Everyday Life: A Case of Dokuz Eylul University | Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencilerinin Gündelik Yaşamda Müzik Dinleme Ortamları ve Müzik Tercihleri: Dokuz Eylül Üniversitesi Örneği]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1707
Bu çalışmanın amacı, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okuyan öğrencilerin müzik dinleme ortamlarını, dinledikleri müzik türlerini ve bunlar arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Ayrıca müzik dinleme ortamlarının öğrencilerin müzik eğitimi alıp almamalarına ve cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık oluşturup oluşturmadığı da araştırılmıştır. Veri toplama aracı olarak beşli Likert tipi olarak geliştirilmiş müzik dinleme ortamları ölçeği ve müzik dinleme sıklığı ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonuçları öğrencilerin müziği en çok evde ve toplu taşıma araçlarında en az ise aileleri ve kitap/gazete/dergi okurken dinlediklerini göstermektedir. Öğrencilerin müzik türü tercih ortalamalarına bakıldığında en çok dinlenilen türün Rock ve Blues olduğu, onları Jazz ve Klasik Müzik türlerinin izlediği görülmektedir. En az tercih edilen türler ise Arabesk, Rap ve Türk Halk Müziğidir. Öğrencilerin müzik dinleme ortamlarının eğitim, cinsiyet ve dinledikleri müzik türüne göre anlamlı farklılıklar oluşturduğu saptanmıştır.]]>
2016-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 6 194 2016-08-01 186 Original Article
<![CDATA[Employment and First Year Experience of Beginner Primary School Teachers at Private Educational Institutions | Özel Öğretim Kurumlarında Mesleğe Yeni Başlayan Sınıf Öğretmenlerinin İstihdamı ve İlk Yıl Deneyimleri]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1708
Bu araştırmada mesleğe yeni başlayan sınıf öğretmenlerinin istihdam süreçleri ve özel öğretim kurumlarındaki ilk yıl deneyimlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Sınıf öğretmeni istihdamında en fazla pay kamu kaynakları ile finanse edilen kamu okullarına aittir. Bununla birlikte tüm mezunlar kamu okullarına atanmak istediklerinde mezun sayısı ve atanma durumları açısından büyük bir açık meydana gelmektedir. Bu durumda özel öğretim kurumları sınıf öğretmenleri için alternatif kariyer imkânı yaratmaktadır. Araştırmada sınıf öğretmenlerinin ve okul yöneticilerinin gözünden gerçek deneyimlerini yansıtmak amacıyla nitel araştırma deseni tercih edilmiştir. Veriler yarı yapılandırılmış görüşmelerden ve dokümanlardan elde edilmiştir. Veriler analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları, araştırma sorularına bağlı olarak belirlenen temalar ve kodlar çerçevesinde verilmiştir. Kariyer teması kapsamında sektör tercihi, istihdam ve seçim süreçleri, mesleki gelişim ve mesleği terk; ilk yıl başarısını etkileyen faktörler teması içerisinde öğretimi etkileyen faktörler, uyum ve vasıf odağı; problemlerin algılanması temasında baskı, iş yükü, psikolojik ve fiziksel yorgunluktan şikâyet, gibi esnek çalışma kodlarına yer verilmiştir.]]>
2016-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 6 208 2016-08-01 195 Original Article
<![CDATA[Students' Views About Pedagogical Competence of Lecturers | Öğrenci Görüşlerine Göre Öğretim Elemanlarının Pedagojik Yeterlikleri]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1709
Bu araştırmanın amacı öğretim elemanlarının pedagojik yeterliklerine ilişkin öğrenci görüşlerini incelemek ve bu görüşlerin bazı değişkenler açısından farklılaşma gösterme durumlarını belirlemektir. Araştırmanın evrenini, Karadeniz Bölgesi'nde yer alan bir üniversitenin eğitim fakültesi, mühendislik fakültesi, ilahiyat fakültesi, iktisadi ve idari bilimler fakültesi öğrencileri, örneklemini ise bu fakültelerin birinci öğretim programlarının üçüncü ve dördüncü sınıflarında öğrenim gören 792 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veriler 'Pedagojik Yeterlik Ölçeği' ile toplanmıştır. Elde edilen bulgulara göre; “Demokratik Tutum Yeterlikleri” ile “Ders Girişine İlişkin Yeterlikler” boyutlarında öğretim elemanlarının çoğu yeterli bulunmasına rağmen “Ders Sürecine İlişkin Yeterlikler” ile “Ölçme Değerlendirme Yeterlikleri” boyutlarında öğretim elemanlarının azı yeterli bulunmuştur. Öğrencilerin cinsiyetlerine göre; “Demokratik Tutum Yeterlikleri” ve “Ölçme-Değerlendirme Yeterlikleri” boyutlarında anlamlı fark olduğu bulunurken; “Ders Girişine İlişkin Yeterlikler” ve “Ders Sürecine İlişkin Yeterlikler” için anlamlı fark olmadığı bulunmuştur. Fakülte türü ve sınıf seviyesi değişkenine göre öğrenci görüşleri dört faktörde de farklılık göstermekte iken, derse devam durum değişkenine göre öğrenci görüşleri dört boyutta da farklılık göstermemektedir.]]>
2016-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 6 219 2016-08-01 209 Original Article
<![CDATA[Managerial Flexibility Regarding Scholarly Practices in Universities: The Differences in Faculty's Perceptions | Üniversitelerde Bilimsel-Sosyal Uygulamalara İlişkin Yönetsel Esneklik: Öğretim Üyelerinin Algılarındaki Farklılıklar]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1710
Bu araştırmanın amacı, öğretim üyelerinin üniversitelerdeki bilimsel-sosyal uygulamalara ilişkin yönetsel esneklik algı düzeylerinin belirlenmesi ve yönetim görevlerinin etkisi kontrol edildiğinde öğretim üyelerinin kişisel, mesleki ve kurumsal özelliklerine göre bu algılarında oluşan farklılaşmaların incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, nicel veriler Türk devlet üniversitelerinde görev yapan 1339 öğretim üyesinden “online” olarak Bilimsel-Sosyal Uygulamalara İlişkin Yönetsel Esneklik Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Veriler ise betimsel ve kovaryans analizleri ile incelenmiştir. Öğretim üyelerinin genel olarak bilimsel-sosyal uygulamalara ilişkin yönetsel esneklik algıları orta düzeyde iken (ort=3.17; ss=.87) araştırma uygulamalarına ilişkin yönetsel esneklik algılarının ise (ort=3.43; ss=.94) yüksek düzeyde olduğu bulunmuştur. Ayrıca yönetim görevlerinin etkisi kovaryant olarak kontrol altında tutulduğunda, öğretim üyelerinin yönetsel uygulama esnekliği algılarında disiplinlerine ve üniversitelerin kuruluş yılları ile bulundukları bölgelere göre anlamlı farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre, köklü üniversitelerin yoğunlukta olduğu bölgelerde özellikle sosyal bilimlerde görev yapan öğretim üyelerinin üniversitelerdeki akademik destek uygulamalarına yönelik algıları daha olumludur. Öğretim üyelerinin algılarındaki bu farklılıkların, akademik destek mekanizmalarının gelişmiş yükseköğretim kurumlarının büyük bölümünün yer aldığı bölgelerdeki üniversitelerin kurumsal yapılarının bir parçası haline gelmiş olması ve sosyal bilimler alanındaki çalışmaların daha az maliyetle gerçekleştirilebilmesinden kaynaklandığı söylenebilir. Öğretim üyelerinin algılarındaki bu farklılıkların en aza indirgenmesi ve akademik üretkenliklerine sağlanan kurumsal katkının arttırılması için öğrenme-öğretme enstitüsü, araştırma ofisi ve medya danışma bürosu gibi temel birimlerin kurulmasının yanı sıra, üniversite yönetimleri daha az maliyetli olan yabancı dilde makale yazım desteği, akademik çalışma ve proje hazırlama eğitimleri, kurum içi hakemlik sistemi, formal mentorluk programı, disiplinler arası çalışma grupları oluşturulması ve bölüm seminerleri gibi uygulamaları hayata geçirebilirler.]]>
2016-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 6 230 2016-08-01 220 Original Article
<![CDATA[A Qualitative Research on Educational Fields on which Universities Positioned Themselves in Turkey | Türkiye'deki Üniversitelerin Kendilerini Konumlandırdıkları Eğitim Alanları]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1711
Bu araştırmanın amacı, Türkiye'deki üniversitelerin eğitimde kendilerini konumlandırdıkları alanları belirlemektir. Araştırmanın evrenini, Türkiye'deki devlet ve vakıf üniversiteleri oluşturmaktadır. Nitel araştırma deseninin kullanıldığı çalışmada doküman inceleme tekniğinden faydalanılmıştır. Araştırma verileri, üniversitelerin web sitelerinde yer alan tanıtım videoları analiz edilerek elde edilmiştir. Araştırmada, 90 üniversitenin tanıtım videosuna ulaşılmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, tanıtım videosuna ulaşılan 90 üniversiteden 49'unun kendilerini eğitim alanlarında konumlandırdıkları belirlenmiştir. Üniversitelerin kendilerini konumlandırdıkları eğitim alanlarından sağlık, mühendislik ve iktisadi ve idari bilimler dikkat çekmektedir. Tanıtım videoları analiz edilen 41 üniversitenin ise kendilerini herhangi bir eğitim alanında konumlandırmadığı sonucuna ulaşılmıştır.]]>
2016-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 6 241 2016-08-01 231 Original Article
<![CDATA[Ethical Principles and Violations in Academy: A Qualitative Study | Akademide Etik İlkeler ve İhlaller: Nitel Bir Araştırma]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1712
Araştırma akademisyenlerin akademide etik sorumluluklar, ilkeler ve ihlallere ilişkin görüşlerini anlamak amacı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma 14 akademisyen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri, beş sorudan oluşan yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın geçerlilik çalışması için kapsam geçerliliğine, iç geçerlik ve dış geçerliliğe bakılmıştır. Araştırmanın güvenilirliğini sağlamak için iç ve dış güvenilirlik kontrolü yapılmıştır. Verilerin analizinde ise nitel bir analiz yöntemi olan ‘içerik analizi' kullanılmıştır. Bulgular araştırma sorularını içeren üç temel başlık altında sunulmuştur: (a) Bilimsel araştırmalarda ve yayınlardaki etik ilke ve ihlaller, (b) sosyal ilişkilerde etik ilke ve ihlaller ve (c) toplumsal sorumluluk açısından etik ilke ve ihlaller. Çalışma sonucunda akademisyenlerin etik ilkelere ilişkin farkındalıklarının olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, çevrelerinden yola çıkarak verdikleri örneklere bakıldığında akademide bilimsel çalışma ve yayın yapma sürecinde ve sosyal ilişkilerde etik ilkelerin ihlal edildiği ortaya çıkmıştır.]]>
2016-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 6 251 2016-08-01 242 Original Article
<![CDATA[The Content Analysis on Doctoral Thesies in Geomatic Engineering in Turkey | Türkiye'de Harita/Geomatik Mühendisliğinde Yapılan Doktora Tezlerinin İçerik Analizi]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1713
Bu çalışmanın amacı, Harita/Geomatik Mühendisliği dalında yayımlanan doktora tezlerinin içerik analizi yapılarak senteze dayalı bir sonuca ulaşmaktır. Bu amaçla, Türkiye'de yayımlanan 325 doktora tezi içerik analiz tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler neticesinde doktora tezlerinin %70.46'sının son on beş yıl içerisinde yayınlandığı tespit edilmiştir. En fazla doktora tezi İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından yayınlandığı görülmüştür. %32.62'lik oranla en fazla kamu ölçmeleri/arazi yönetimi bilim dalında doktora çalışması yapılmıştır. Doktora tezlerinin %89.54'ünün yayın dili Türkçe olup, ortalama sayfa sayısı 156'dır. Doktora tezlerinin %68.45'inin danışmanı profesör doktor unvanlıdır. En çok işlenen konular coğrafi bilgi sistemleri (%15.46), GPS/GNSS (%12.36) ve uydu görüntü analizleridir (%11.24).]]>
2016-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 6 260 2016-08-01 252 Original Article
<![CDATA[An Evaluation of Employability in Maritime Degree Programmes: The Undergraduate Students' Perspectives | Denizcilik Programlarının İstihdam Boyutunun Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1714
Bu araştırma kapsamında, denizcilik fakülteleri içerisinde yer alan deniz ulaştırma işletme mühendisliğinde öğrenim gören 4. sınıf öğrencilerinin ilgili programın istihdam boyutuna yönelik görüşlerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, üç farklı üniversiteden, 2014-2015 eğitim-öğretim döneminde son sınıf öğrencisi olan 154 vardiya mühendisi adayının görüşlerine göre nitel bir değerlendirme yapılmıştır. Araştırma bulgularının başında staja dayalı mesleki deneyimin, gemi kaptanı aday adaylarının mesleğe yönelik algılarında ve meslek seçimlerinde çeşitli değişimler meydana getirdiği yer almaktadır. Bununla birlikte, öğrencilerin kariyerlerinde çok daha iyi yerlere gelmelerine yardımcı olabilecek olan yetenekler arasında bulunan yabancı dil becerilerini geliştirme noktasında bekledikleri seviyeye ulaşamadıkları da görülmüştür. Sonuç olarak, öğrenciler tarafından özellikle uygulamalı dersler ile staj imkânlarının programın mesleğe en fazla katkı sağlayan yönler olduğu şeklinde yorum yapmak yanlış olmayacaktır. Ayrıca mezuniyet sonrası kariyer süreçlerinde kendilerini çeşitli zorlukların beklendiğine yönelik öngörülerde (iş arayan sayısının artması ve maaşların azalması gibi) bulunmak mümkündür. Araştırma kapsamında programın istihdam boyutunun ve öğrenci deneyiminin kalitesinin artırılmasına yönelik çeşitli öneriler geliştirilmiştir.]]>
2016-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 6 267 2016-08-01 261 Original Article
<![CDATA[Academic Mentorship and the Mentorship Needs of New Faculty Members in Faculties of Education | Eğitim Fakültelerinde Akademik Mentorluk ve Göreve Yeni Başlayan Öğretim Üyelerinin Mentorluk İhtiyaçları]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1715
Bu çalışmanın amacı mesleğe yeni başlamış olan öğretim üyelerinin yaşadıkları problemleri belirlemek, bu problemlerin çözümü sürecinde kimlerden ve daha çok hangi konularda destek aldıklarını konusunda bilgi edinmek ve yeni öğretim üyelerine yönelik olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık gibi dünyada farklı ülkelerde uygulanmakta olan akademik mentorluğa ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve dört farklı eğitim fakültesinde göreve son üç yıl içerisinde başlamış olan 14 öğretim üyesinin görüşlerine başvurulmuştur. Araştırmanın sonuçları, yeni öğretim üyelerinin ilk yıllarda fazla ders yüküne sahip olma, araştırma yapmaya zaman ayıramama, öğretim üyeliğine geçiş sürecinde uyum sorunu yaşama, meslektaşlar ile akademik işbirliği sağlayamama gibi problemler yaşadıklarını ortaya koymaktadır. Öğretim üyeleri bu problemlerin üstesinden gelebilmek için daha çok kendilerine yakın hissettikleri kişilerden ya da doktora danışmanlarından destek aldıklarını ifade etmişlerdir. Ancak, doktorasını yurt dışında tamamlamış öğretim üyeleri bu süreçte büyük sıkıntılar yaşadıklarını ve sistem içerisinde kendilerini yalnız hissettiklerini belirtmiştir. Öğretim üyeleri, mesleklerinin ilk yıllarında desteğe ihtiyaç duydukları konuları ise eğitim-öğretim, araştırma ve idari faaliyetler şeklinde tanımlamışlardır. Hem kurumlarına uyum hem de belirttikleri konularda destek olması için kendilerine mentor atanması konusunda ise birçok öğretim üyesi olumlu görüş bildirmişse de böyle bir uygulamanın doğurabileceği bazı sakıncalar da dile getirilmiştir. Özellikle doktoralarını yurt dışında ya da yurt içinde şu an görev yaptıkları kurumdan farklı bir yerde tamamlamış öğretim üyelerine yönelik mentorluk uygulamasının faydalı olabileceği düşünülmektedir.]]>
2016-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 6 276 2016-08-01 268 Original Article