The Journal of Higher Education and Science - 2016; 6(3) http://higheredu-sci.beun.edu.tr The Journal of Higher Education and Science - RSS feed of 2016; 6(3) 1300-0705 December 2016 The Journal of Higher Education and Science 1300-0705 <![CDATA[Evolution of Turkish Higher Education System in the Last Decade | Türk Yükseköğretim Sisteminin Son Onyıldaki Dönüşümü]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1717
Türkiye yükseköğretim alanında hızlı bir kitleselleşmeye tanık olmaktadır. Türkiye'deki yükseköğretim okullaşma oranı 2004 yılında yüzde 31 iken 2014 yılında yüzde 79'a çıkmış ve OECD ortalamasını geçmiştir. Bu çalışma, Türk yükseköğretim sektöründeki eğilimleri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, yükseköğretim okullaşma oranı, akademisyen ve öğrencilerin kompozisyonu, yükseköğretim harcamaları ve yayın çıktılarında son on yılda yaşanan eğilimler tartışılmaktadır. Buna ilaveten Türkiye'nin diğer ülkelere kıyasla durumunu ortaya koyabilmek adına OECD ortalamaları ile karşılaştırmalar yapılmıştır. Yapılan analizler, Türk yükseköğretim sisteminin okullaşma oranı, kız öğrencilerin oranı ve kadın öğretim üyelerinin oranı açısından oldukça iyi performans sergilediğini göstermektedir. Bununla birlikte öğretim üyesi sayısı, doktora öğrencisi sayısı, yabancı öğrenci sayısı, yurt dışından alınan fon miktarı, özel sektörün katılımı ile yayın sayısı ve kalitesi açısından iyileştirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Türk yükseköğretim sisteminde, kısa zamanda yaşanan genişlemenin de etkisiyle artan sorunların etkin bir şekilde çözülebilmesi açısından yükseköğretim sistemine ilişkin kapsamlı bir veri tabanının oluşturulmasının, veriye dayalı politikaların teşvik edilmesinin, yükseköğretim sistemine yönelik açık ve ölçülebilir hedeflerin maliyetleriyle birlikte ulusal politika dokümanlarına konulmasının ve üniversitelerin performanslarını değerlendirecek bir sistem kurulmasının fayda sağlayacağı düşünülmektedir.]]>
2016-12-01 The Journal of Higher Education and Science 3 6 287 2016-12-01 277 Review Article
<![CDATA[Internationalization in Higher Education: A Look at the Years 1999-2013 from the Perspectives of the Countries with the Most International Students and Turkey | Yükseköğretimde Uluslararasılaşma: En Çok Öğrenci Alan Ülkeler ve Türkiye Perspektifinden 1999-2013 Yıllarına Bakış]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1718
Yükseköğretimde uluslararasılaşmanın en önemli konularından birisi de uluslararası öğrenci hareketliliği olup 1980'lerden itibaren tüm dünyada ülkelerin ve yükseköğretim kurumlarının üzerinde odaklandığı ve politikalar geliştirdiği bir alan haline dönüşmüştür. UNESCO (2016) uluslararası öğrenci hareketliliği verileri göstermektedir ki son onbeş yılda dünya ülkelerine yükseköğretimde eğitim amaçlı giden uluslararası öğrenci sayısı iki katına çıkarak dört milyonu geçmiştir. Artan öğrenci hareketliliği ve hareketliliğin ekonomik getirisi bu alanda rekabeti arttırırken, Türkiye'nin bu alandaki konumunu ve yıllar içerisindeki gidişatını sorgulamayı gerektirmektedir. Bu çalışmada Türkiye ile birlikte dünya genelinde en çok yabancı öğrenci alan ülkeler ve bu ülkelerin uluslararası öğrenci profilindeki değişim 1999 ile 2013 yılları arasındaki verilere dayanarak değerlendirilmektedir. Hem dünya ülkeleri hem de Türkiye ölçeğinde uluslararası öğrenci akışı motiflerinin gelen öğrenci sayıları ve geldikleri dünya bölgelerine göre zaman içerisinde değişim gösterdiği tespit edilirken, bu çalışmanın bulgularının Türkiye'nin uluslararası yükseköğretim politikalarına ışık tutması beklenmektedir.]]>
2016-12-01 The Journal of Higher Education and Science 3 6 297 2016-12-01 288 Review Article
<![CDATA[A Study on Atatürk's View on Education | Atatürk'ün Eğitime Bakışı Üzerine Bir Çalışma]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1719
Atatürk'ün eğitim alanındaki görüşleri ve önerileri halen günümüzde geçerliliğini korumaktadır. Bu nedenle geçmişte eğitim alanında farkına varılan değerlerin canlandırılması, tarihten dersler çıkartılması; çağdaş uygarlık seviyesine ulaşılmasında atılacak adımlardan biri olmalıdır. Bu çalışmada, tarihi araştırma yöntemi kullanılarak, Atatürk'ün eğitim, öğretmenler ve ilköğretim hakkındaki görüşleri doğrultusunda eğitime bakış açısı tespit edilmeye çalışılmıştır. Genel araştırma türlerinden betimsel araştırma yöntemi kullanılarak belirlenen durum tanımlanmaya ve açıklanmaya çalışılmıştır. Kaynak taraması sonucunda elde edilen veriler; “fen” , “eğitimin insan yaşamındaki yeri”, “Atatürk'ün eğitime verdiği önem”, “Maarif Kongresi ve önemi”, “Atatürk'ün fen bilimlerine bakışı” ve “Atatürk'ün görüşlerinde gençler ve öğretmenler” konu alanları ile sınırlandırılmıştır. Atatürk'ün görüşleri doğrultusunda eğitimine yönelik öneriler sunulmuştur.]]>
2016-12-01 The Journal of Higher Education and Science 3 6 303 2016-12-01 297 Review Article
<![CDATA[Story of a Core Curriculum – Foundations Development Program | Bir Çekirdek Eğitim Programı Hikayesi – Temel Geliştirme Programı]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1720
Sabancı Üniversitesi'nin çekirdek eğitim programı olan Temel Geliştirme Programı özgün tasarımı ve uygulamaları ile Türkiye'de ilk kez öğrencilere diploma programlarını ikinci sene sonunda belirleme fırsatı verdi. Programın oluşumu, amaçları ve yapısına değinilen bu makalede 1999 yılında ilk öğrencilerini aldığından bugüne olan süreçte karşılaşılan zorluklar ele alınıyor ve programın başarısı değerlendiriliyor. Başarı değerlendirmesinde, program derslerinin öğrenim çıktılarının kazanımı ve öğrencilerin bilinçli ve özgür program seçimi yapabilmeleri göz önüne alınıyor.]]>
2016-12-01 The Journal of Higher Education and Science 3 6 316 2016-12-01 304 Original Article
<![CDATA[An Examination of the Opinions of the University Students About Feminism and Gender Roles | Üniversite Öğrencilerinin Feminizme ve Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açılarının Belirlenmesi]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1721
Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı kadınları, eğitim, çalışma, evlilik ve aile yaşamı başta olmak üzere toplumsal yaşamın her alanında olumsuz etkilemektedir. Toplumsal cinsiyet ayrımcılıklarının bu yaşam alanları üzerindeki etkilerine dikkat çekmek ve olumsuz sonuçlarını azaltabilmek için feminizm ortaya çıkmıştır. Toplumsal cinsiyet adaletinin sağlanması için toplumsal bir dönüşüm gereklidir. Bu dönüşümün sağlanabilmesinde ise gençlerin eğitilmesi ve farkındalıklarının artırılması önemli bir basamaktır. Bu çalışma Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin feminizm ve toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın evrenini 1293 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini çalışmaya katılmayı kabul eden 846 öğrenci oluşturmuştur. Veriler anket formu kullanılarak, yüzdelik, Kruskal-Walls ve MannWhitney-U testleri ile değerlendirilmiştir. Öğrencilerin %43.3'ü feminizmi “kadınların erkeklerden üstün olduğunu savunan düşünce biçimi”, %31.9'u ise “toplumsal fırsat eşitliğini savunan düşünce biçimi” olarak tanımlamışlardır. Çalışmamızda çalışma yaşamı, toplumsal yaşam, evlilik ve aile yaşamı ile ilgili alanlarda erkeklerin daha geleneksel görüşlere sahip oldukları belirlenmiştir. Araştırmada çalışma yaşamı ve evlilik yaşamı ile ilgili alanlarda erkeklerin daha geleneksel görüşlere sahip oldukları, toplumsal yaşam ve aile yaşamı ile ilgili önermelerde ise kadın ve erkek öğrencilerin eşitlikçi görüşlere sahip oldukları belirlenmiştir. Bunun yanında, öğrencilerin çalışma yaşamı, toplumsal yaşam, evlilik yaşamı ve aile yaşamı ile ilgili konularda toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin görüşleri incelendiğinde, önermelerin tamamında bölümler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu, ebelik bölümü öğrencilerinin daha eşitlikçi yaklaşıma sahip oldukları görülmüştür. Ayrıca, üst sınıflardaki öğrencilerin daha eşitlikçi bakış açısına sahip oldukları saptanmıştır. Çalışmamızın sonucunda üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyete ilişkin görüşlerinde geleneksel tutumların hala devam ettiği görülmektedir. Bu araştırma çerçevesinde söylebiliriz ki; gençlerimiz feminizmi tüm düşünsel ve kavramsal boyutlarıyla pek algılamamakta ve benimsememektedirler. Bu yüzden, üniversite öğrencilerinin feminizm ve toplumsal cinsiyet ile ilgili farkındalıklarının artırılması gerekir. Ayrıca üniversitelerde toplumsal cinsiyet adaletini savunan öğrenci topluluklarının oluşturulmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.]]>
2016-12-01 The Journal of Higher Education and Science 3 6 325 2016-12-01 317 Original Article
<![CDATA[Examination of Attitudes towards Profession and Self-Efficacy Beliefs of Pedagogical Formation Students | Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ile Öz-yeterlik İnançlarının İncelenmesi]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1722
Bu çalışmanın amacı pedagojik formasyon eğitimine devam eden öğrenci görüşlerine göre öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ile mesleki öz-yeterlik inancı arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Bu amaçla Çankırı Karatekin Üniversitesi ile Hacettepe Üniversitesinde Pedagojik formasyon eğitimi alan 508 öğrencinin görüşlerine başvurulmuştur. Bu kapsamda katılımcılara “Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği” ile “Mesleki Öz-yeterlik İnançları Ölçeği” uygulanmıştır. Bu araştırmada kullanılan ölçeklerin geçerlikleri doğrulayıcı faktör analizi ile sınanmış ve ölçeklerin geçerli oldukları görülmüştür. Ölçeklerin güvenirlikleri ise Cronbach alfa katsayısı ile incelenmiş ve her iki ölçeğin de güvenilir olduğu belirlenmiştir. Katılımcılardan toplanan veriler öncelikle aritmetik ortalama, standart sapma ve yüzdelik değer gibi betimsel istatistikler kullanılarak analiz edilmiştir. Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ile mesleki öz-yeterlik arasındaki ilişki durumu ise Pearson korelasyon analizi kullanılarak incelenmiştir. Katılımcıların mesleki öz-yeterlik inançlarının, onların öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları üzerindeki etkisi ise çoklu regresyon analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Bulgular katılımcıların öğretmenlik mesleğine yönelik tutumların olumlu olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte katılımcıların mesleki öz-yeterlik inançları da görece yüksektir. Korelasyon analizi mesleki öz-yeterlik algısı ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutum arasında düşük, pozitif yönlü ve anlamlı ilişki olduğunu göstermiştir. Regresyon sonuçları ise mesleki öz-yeterlik inancının, katılımcıların öğretmenlik mesleğine yönelik tutumun anlamlı bir yordayıcısı olduğunu göstermiştir. Ancak mesleki öz-yeterlik inanç düzeyinin, mesleğe yönelik tutumdaki değişkenliğin çok azını açıkladığını ortaya koymuştur.]]>
2016-12-01 The Journal of Higher Education and Science 3 6 333 2016-12-01 326 Original Article
<![CDATA[Statistical Profile of the Sociology Discipline in Turkish Higher Education System from a Historical Perspective | Türkiye Yükseköğretim Sistemi İçinde Sosyoloji Disiplininin Tarihsel Temeldeki İstatistiksel Görünümü]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1723
Akademik disiplinlerin genel olarak ülke çapında yükseköğretim düzeyindeki gelişme ve değişimlerden ne ölçüde etkilendiği ve bunun ilgili disiplinde nicel anlamda ne yönde bir değişikliğe ya da farklılaşmaya yol açtığı ya da açma potansiyeli taşıdığı meselesi önemlidir. Bu makalede de, Türkiye'de yükseköğretim alanında meydana gelen gelişmeler temelinde sosyal bilimler kategorisi içinde önemli bir yere sahip olduğunu düşündüğümüz sosyoloji disiplininde görülen nicel temeldeki değişimler ve alanın mevcut görünümü tarihsel verilerle kıyaslanmak suretiyle ele alınmaya çalışılmıştır. Bu yönüyle çalışmada, Türkiye'de sosyoloji disiplininin ve eğitiminin tarihsel olarak nicel temeldeki gelişme sürecine değinilerek, yükseköğretim düzeyindeki sosyoloji alanındaki mevcut lisans, lisansüstü programlar, bu programlara yönelik öğrenci talebi/eğilimi ve akademik personele ilişkin nicel verilerin tarihsel değişimi çeşitli sayısal göstergeler ışığında incelenmiştir. Yine, sosyoloji alanındaki öğrenci ve akademik personel dağılımı ve değişimi üniversitelerin bulundukları coğrafi bölgeler, kuruluş dönemleri ve türüne göre sınıflandırılarak sosyoloji disiplininin mevcut görünümünün bir fotoğrafı çıkarılmıştır. Böylelikle, Türkiye yükseköğretim sistemi içinde sosyoloji disiplininin bulunduğu konuma, genel trendine ve gelecek projeksiyonuna dair muhtemel çıkarsamalarda bulunulmuştur. Bu yönüyle, makalede sunulan veriler betimleyici bir özelliğe sahiptir. Çalışmada Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Yükseköğretim Kurulu ve üniversitelerin kendi veri arşivlerindeki nicel temeldeki dokümanlardan yararlanılmış ve sosyoloji disiplinine ilişkin veriler belirli kategorileştirmeler yoluyla analiz edilip sunulmaya çalışılmıştır.]]>
2016-12-01 The Journal of Higher Education and Science 3 6 350 2016-12-01 333 Original Article
<![CDATA[Management Information Systems Students' Perception of Skills and Competencies - Towards Knowledge Based Community | Yönetim Bilişim Sistemleri Öğrencilerinin Beceriler ve Yetkinlikler Algıları - Bilgi Toplumuna Doğru]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1724
Bilgisayar ve İletişim Teknolojileri kullanımının iş çevresinin resmi sınırlarından, e-devlet ve e-ticaret oluşumları başta olmak üzere, günlük özel yaşantımıza yoğun olarak girmesi ile birlikte Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS)'nin önemi yadsınamaz duruma gelmiştir. Önceleri bir ders olarak okutulan YBS artık üniversitelerde başlı başına disiplinler arası bir akademik program olarak açılmaya başlanmıştır. Akademi ve meslek kuruluşlarının belirlediği YBS eğitim standartları ile kazandırılması gereken beceriler ve yetkinlikler önerilerinin yanı sıra öğrencilerin kendi algıları da önemlidir. Bu çalışmanın amacı; bilgi toplumuna doğru hızlı gelişim sürecinde YBS bölümlerinde okuyan öğrencilerin eğitim, meslek ve kişisel yaşamlarında önemli algıladıkları beceriler ve yetkinlikleri araştırmaktır. Araştırmanın örneklemi sosyal medyada bulunan YBS gruplarına üye olan öğrencilerdir. Çevrimiçi uygulanan bir sormaca ile toplanan nicel veriler analiz edilmiştir. Sonuçta, öğrencilerin öncelikle bilişim teknik becerileri ve yetkinlikleri çok önemli olarak algıladıkları ortaya çıkmıştır. İkincil düzeyde ise; küresel çalışma, çoklu kültür, sosyal sorumluluk, sivil farkındalık, fırsat eşitliği, cinsiyet ve çevre duyarlılığı gibi bilgi toplumuna geçiş için gereken ilgi alanları gelmektedir.]]>
2016-12-01 The Journal of Higher Education and Science 3 6 358 2016-12-01 351 Original Article
<![CDATA[A Research on the Effect of Salary on Academicians' Levels of Organizational Commitment | Akademisyenlerin Maaşlarının İyileştirilmesinin Örgütsel Bağlılığa Etkisi Üzerine Bir Araştırma]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1725
Örgütsel bağlılığı etkileyen faktörlerle ilgili literatür çalışması yapıldığında çok farklı unsurun örgütsel bağlılığı etkilediği görülmektedir. Bu faktörlerden biri de çalışanın almış olduğu ücrettir. Bu çalışma; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yer alan ve akademisyenlerin maaşlarının iyileştirilmesini sağlayan bu değişikliğin akademisyenlerin örgütsel bağlılıklarına etkisini ölçmek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde örgütsel bağlılık kavramı üzerinde durulmakta, ikinci bölümde ise Türkiye'de çalışmakta olan öğretim elemanlarına uygulanan örgütsel bağlılık anketinin değerlendirme sonuçlarına yer verilmektedir. Sonuç olarak yapılan çalışmada öğretim elemanlarının almış oldukları akademik zamdan önce örgütsel bağlılıklarının olduğu ve akademik zamdan sonra da olumlu bir şekilde kurumlarına karşı örgütsel bağlılıklarının arttığı tespit edilmiştir.]]>
2016-12-01 The Journal of Higher Education and Science 3 6 363 2016-12-01 359 Original Article
<![CDATA[Relationship between Turkish Graduate Students' Research Anxiety and Uneasiness Levels in Information Literacy | Türk Lisansüstü Öğrencilerin Araştırmaya Yönelik Kaygıları ve Bilgi Okuryazarlığı Zorlanma Düzeyleri Arasındaki İlişki]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1726
Araştırmanın amacı lisansüstü öğrencilerin araştırmaya yönelik kaygı düzeyleri ile bilgi okuryazarlığı zorlanma düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırma ilişkisel tarama modelinde tasarlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Türkiye'deki devlet üniversitelerinde öğretmen yetiştirme programlarında lisansüstü öğrenim gören 401 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada Araştırmaya Yönelik Kaygı Ölçeği ve Bilgi Okuryazarlığı Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, Pearson Korelasyon Katsayısı ve basit doğrusal regresyon kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin araştırmaya yönelik kaygı düzeyleri ile bilgi okuryazarlığı zorlanma düzeyleri arasında orta düzeyde pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu ve bilgi okuryazarlığı zorlanma düzeylerinin araştırmaya yönelik kaygı düzeylerinin anlamlı bir yordayıcısı olduğu belirlenmiştir.]]>
2016-12-01 The Journal of Higher Education and Science 3 6 372 2016-12-01 364 Original Article
<![CDATA[Views of Students Regarding Problems Encountered in Postgraduate Education: A Phenomenological Research | Öğrencilerin Lisansüstü Eğitimde Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri: Bir Olgu Bilim Araştırması]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1727
Kalkınma sürecinde, yüksek nitelikli insan gücüne büyük gereksinim duyulmaktadır. Gereksinim duyulan bu insan gücünün yetiştirilmesinde ise başarılı ve nitelikli bir lisansüstü eğitim, özellikle de az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için oldukça önemlidir. Bu nedenlerden dolayı lisansüstü eğitime gereken önemin verilip, alandaki sorunların da çözülmesi gerekmektedir (Sevinç, 2001). Bu araştırmada, eğitim bilimleri enstitüsünde lisansüstü eğitim gören bireylerin yaşadıkları sorunların belirlenmesi ve yaşanan sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin oluşturulması amaçlanmıştır. Araştırmada nitel yöntem ve olgu bilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu bir devlet üniversitesi enstitüsünde farklı bölüm ve anabilim dallarında lisansüstü eğitim gören, katılımcılar oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmanın başlıca bulgularından elde edilen sonuçlara göre; öğrenciler yabancı dil ve ALES sorunu, çalıştıkları kurumlardan izin alamama sorunu, tez danışmanı ile iletişim sorunu ve tez yazma sürecinin yoruculuğu sorunu konularında görüşlerini dile getirmişlerdir. Sonuç bölümünde, lisansüstü eğitimde öğrencilerin karşılaştıkları sorunlara yönelik önerilerde bulunulmuştur.]]>
2016-12-01 The Journal of Higher Education and Science 3 6 383 2016-12-01 373 Original Article
<![CDATA[Scale of Accountability in Higher Education Institutions: A Study of Validity and Reliability | Yükseköğretim Kurumlarında Hesap Verebilirlik Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1728 2 /df=1, 2; RMESA=0.04; NNFI=.95; CFI=.95). The internal consistency of the scale as measured by Cronbach alpha coefficient was calculated as .94. Based on the findings, it can be said that a valid and reliable measurement instrument that measures accountability in higher education institutions was developed.

Hesap verebilirlik kavramı genellikle özgürlükleri kısıtlayıcı bir olgu olarak algılansa da aslında ideal bir hesap verme davranışı örgütün gelişmesinde önemli bir etkendir. Bu araştırmanın amacı yükseköğretim kurumlarındaki hesap verebilirliği ölçen bir ölçme aracı geliştirmektir. Ölçeğin maddeleri oluşturulurken yerli ve yabancı literatür detaylı bir şekilde incelenmiş ve yükseköğretim kurumlarında hesap verebilirlik ile ilgili akademisyenlerin (N=11) görüşleri alınmıştır. Kapsam ve dil geçerliliği yapılan ölçek, Türkiye'deki devlete ait yükseköğretim kurumlarında görev yapan rastgele örneklem yöntemiyle belirlenmiş 200 akademisyene uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğini tespit etmek amacıyla yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda 7 boyutlu bir yapı elde edilmiştir. Yapının doğruluğunu tespit etmek amacıyla yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucu modelin mükemmel bir uyum gösterdiğini ortaya koymuştur (χ2/df=1, 2; RMESA=0.04; NNFI=.95; CFI=.95). Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı .94'dür. Araştırma sonucunda yükseköğretim kurumlarında hesap verebilirliği ölçen geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirildiği söylenebilir.]]>
2016-12-01 The Journal of Higher Education and Science 3 6 395 2016-12-01 384 Original Article
<![CDATA[Academic Dishonesty Tendencies and Values of Teacher Candidates | Öğretmen Adaylarının Akademik Sahtekârlık Eğilimleri ve Değerleri]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1729
Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının akademik sahtekârlık eğilimleri ve değerlerini incelemektir. Araştırma evrenini, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde 2013-2014 eğitim-öğretim yılında formasyon eğitimi alan öğretmen adayları oluşturmaktadır. Örneklemi ise, uygun örnekleme yöntemiyle seçilen 244 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veriler, Akademik Sahtekârlık Eğilimi Ölçeği ve Portre Değerler Anketi ile toplanmıştır. Araştırma, öğretmen adaylarının değerleri ile akademik sahtekârlık eğilimleri arasındaki ilişkiyi incelemesinden dolayı korelasyonel ve öğretmen adaylarının akademik sahtekârlık eğilimleri ve değerlerini demografik değişkenlere göre incelemesinden dolayı tarama modelindedir. Sonuç olarak; cinsiyet değişkenine göre öğretmen adaylarının akademik sahtekârlık eğilimleri ve değerleri arasında anlamlı fark vardır. Bölüm değişkenine göre öğretmen adaylarının değer ve akademik sahtekârlık eğilimleri farklılaşmamaktadır. Öğretmen adaylarının değerleri ile akademik sahtekârlık eğilimleri arasında anlamlı bir ilişki yoktur.]]>
2016-12-01 The Journal of Higher Education and Science 3 6 401 2016-12-01 396 Original Article
<![CDATA[Opinions of Students Completing Master Thesis in Turkish Education Field about Academic Writing and Thesis Formation Process | Türkçe Eğitimi Alanında Yüksek Lisans Tezi Tamamlayanların Akademik Yazma ve Tez Oluşturma Sürecine İlişkin Görüşleri]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1730
Bu çalışmanın genel amacı, Türkçe eğitimi alanında yüksek lisans tezi tamamlayanların akademik yazma ve tez oluşturma sürecine ilişkin görüşlerini değerlendirmektir. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseninde tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 2015 yılında Türkçe eğitimi alanında yüksek lisans tezi tamamlayan 9 kişiden oluşmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu kullanılmıştır. Formun kapsam ve yapı geçerliliğini sağlamak amacıyla belirtke tablosu hazırlanmış ve uzman görüşüne başvurulmuştur. Verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların, tezin temel bölümlerini yazmada çeşitli zorluklar yaşadığı belirlenmiştir. Ayrıca, katılımcıların yabancı dilde yazılmış çalışmalardan yeterince yararlanamadığı tespit edilmiştir. Katılımcılar; aldıkları yüksek lisans eğitiminden sonra akademik yazma ve tez oluşturma sürecine dair kendini daha yeterli bulduğunu belirtmekle birlikte, akademik yazma dersinin programda yer alması gerektiği yönünde görüş bildirmiştir.]]>
2016-12-01 The Journal of Higher Education and Science 3 6 408 2016-12-01 402 Original Article