The Journal of Higher Education and Science - 2011; 1(1) http://higheredu-sci.beun.edu.tr The Journal of Higher Education and Science - RSS feed of 2011; 1(1) 1300-0705 April 2011 The Journal of Higher Education and Science 1300-0705 <![CDATA[Editorial | Editörden]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1524
]]>
2011-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 1 2011-04-01 Editorial
<![CDATA[Editorial | Editörden]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1525
]]>
2011-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 1 2011-04-01 Editorial
<![CDATA[Quantitative Developments in Turkish Higher Education since 1933 | 1933'den Günümüze Türk Yükseköğretiminde Niceliksel Gelişmeler]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1517
Bu çalışmada, Cumhuriyet döneminde ilk üniversitenin kurulduğu 1933 yılından günümüze Türk yükseköğretiminde görülen sayısal gelişmeler gösterilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla ilk olarak Türkiye'deki üniversitelerin kuruluş tarihleri, yıllara göre kurulan üniversite sayıları ve YÖK Başkanlarının dönemlerinde kurulan üniversite sayılarına ait bilgiler verilmiştir. 2008 yılı itibariyle bütün illerimize yaygınlaşan üniversite sayılarının illerimize göre dağılımları gösterilmiştir. Öte yandan, yükseköğretimine dair çeşitli sayısal göstergeler kullanılarak da Türk yükseköğretiminin yıllar içindeki gelişimi incelenmiştir. Bu amaçla Türkiye'deki yükseköğretim öğrenci sayısının, öğretim elemanı ve öğretim üyesi sayısının, öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının ve yükseköğretim okullaşma oranlarının yıllar içindeki gelişimi gösterilmiştir. Ayrıca, özellikle büyük illerimiz (Ankara, İstanbul ve İzmir) için de üniversite, öğrenci ve öğretim elemanı sayıları gösterilmiş ve yükseköğretim okullaşma oranları hesaplanmıştır. 2011 yılında yükseköğretim öğrencilerinin yükseköğretim kurumlarına, programlarına ve eğitim türüne göre dağılımları incelenirken; öğretim elemanlarının da yükseköğretim kurumlarına ve akademik görevlerine göre dağılımlarına dair bilgiler verilmiştir. 2010 yılı itibariyle, özellikle yükseköğretim önlisans ve lisans programlarına ait sayısal veriler (program türü sayısı, program sayısı, kontenjan ve yerleşen sayıları) gösterilmiştir. Son olarak, Türk yükseköğretiminin yayın sayısına göre dünyadaki yeri ve öğretim elemanı başına düşen yayın sayısının yıllar içindeki değişimi incelenmiştir.]]>
2011-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 1 022 2011-04-01 001 Articles
<![CDATA[Expansion in Higher Education and Faculty Supply in Turkey | Türkiye'de Yükseköğretimde Büyüme ve Öğretim Üyesi Arzı]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1518
Birçok ülke, yükseköğretim sistemlerinde ekonomik şartlara, toplumun taleplerine ve yükseköğretim piyasasındaki gelişmelere bağlı olarak iyileştirmeler yapmaktadır. Son birkaç yılda Türk yükseköğretimi, yükseköğretim taleplerini karşılamak için önemli ölçüde genişlemiştir. Öğrenci sayısında çok önemli artışlar olurken, öğretim üyesi sayısındaki artış nispeten daha yavaştır. Makale, Türk yükseköğretiminde doktora eğitimine yatırım yapma ve yükseköğretimde büyümeyi sürdürmek amacıyla öğretim üyelerinin gelişimi için bazı politikalar üretme zorunluluğunu vurgulamaktadır.]]>
2011-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 1 026 2011-04-01 023 Articles
<![CDATA[Atatürk and the University Reform (1933) | Atatürk ve Üniversite Reformu (1933)]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1519
Osmanlı döneminde ve Cumhuriyet'ten sonraki on yılda ülkemizdeki tek yükseköğretim kurumu olan Darülfünun, inkılâpçı bir değişim gösteren toplumda tutucu bir karakter taşımakta idi. O dönemde yönetimde bulunan politikacı ve bilim adamları Darülfünun'da yeterince düşünmeyen, sorgulamayan ve eleştirmeyen insanlar yetiştirildiği, bu kurumun ülke sorunlarına tamamen duyarsız kaldığı düşüncesinde idiler. Bizzat Atatürk'ün emriyle, Türkiye'ye çağrılan İsviçreli Profesör Albert Malche'ın verdiği rapor doğrultusunda yükseköğretim sistemimizdeki ilk üniversite reformu yapılmıştır. Çağdaş anlamda bir üniversite oluşturmayı amaçlayan 2252 sayılı Kanun, 1933 yılında çıkarılmıştır. Atatürk'ün gerçekleştirdiği bu reformla, Malche'ın raporu doğrultusunda üniversitede Avrupa modeli yönetim ve eğitimöğretim esas alınmıştır.]]>
2011-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 1 035 2011-04-01 027 Articles
<![CDATA[Quality or Quantity: A Statement for Teacher Training in Turkey | Türkiye'deki Öğretmen Eğitimi Üzerine Bir Söylem: Nitelik mi, Nicelik mi?]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1520
Gelişmiş ülkeler öğretmen eğitimi konusunda yeterli ve etkili uygulamalar uygulamakta ve bunları devamlı geliştirmektedir. Türkiye'de de öğretmen yeterliklerinin belirlenmesi ve bu doğrultuda nitelikli öğretmen yetiştirilmesi yönünde çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumu ve üniversitelerin Fen Edebiyat ve Eğitim Fakülteleri'nin çeşitli çalışmaları olmuştur. Öğretmen yetiştirme politikalarında yapılan değişikliklerin ön çalışma ve planlama yapılmadan politik dayatmalar şeklinde gerçekleştirilmeye çalışılmış olması, verilen eğitimin niteliğinin düşmesine yol açmıştır. Pedagojik formasyon yolu ile de nicel yönden bir artış sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmada, eğitimin temel taşlarından olan öğretmenlerin yetiştirilmesi, nitelik ve nicelik boyutunda değerlendirilmiştir.]]>
2011-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 1 038 2011-04-01 036 Articles
<![CDATA[The Sum Total is Greater than the Sum of All Parts | Bütün, Parçaların Toplamından Daha Fazladır]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1521
Kurumsal sosyal sorumluluk, kurumların toplumun yaşam kalitesini arttırmak amacıyla, çalışanları, yerel halk ve bütün toplumla birlikte sürdürülebilir bir dünya için ekonomik, çevresel, kültürel ve sosyal gelişmeye destek verme sorumluluğudur. Şirketlerin tüm paydaşlarına ve topluma karşı etik ve sorumlu davranması, bu yönde kararlar alması ve uygulamasıdır. Üniversiteler kurumsal sosyal sorumlulukta nasıl yer almalıdır? Yenidünya, misyonlarını ve vizyonlarını yeniden tanımlayan, düşünce ve yaratıcılık için bir alan olarak görev yapmaya devam ederken, sosyal analiz, kritik düşünme ve sürdürülebilirlik için gerekli araçlar sağlayan bir üniversite anlayışına ihtiyaç duymaktadır. Temel görevleri eğitim ve araştırma olan üniversiteler, yaş aralığı 18'den 70'e kadar değişen, eğitim düzeyleri ilkokuldan doktoraya kadar çeşitlenen her cinsten ve kültürden bireylerin yer aldığı toplumun bir prototipini oluşturmaktadır. Bu bakımdan üniversiteler, toplumsal ve fiziksel çevrenin bugünü ve yarınını şekillendiren dinamiğin de bir parçası olmalıdır. Üniversiteler öncelikle gerçek Kurumsal Sosyal Sorumluluk kültürünü kendi bünyelerinde gerçekleştirmekle işe başlamalıdır. Üniversitelerin en önemli paydaşlarından olan öğrenci kitlesi üzerinde, üniversitelerin temel işlevlerinden biri olan eğitim konusunda ilk atılım gerçekleştirilmelidir. Gerçek eğitim, kendini tanıma ve öğrenme sürecini, kişisel gelişimi teşvik etmenin ve insanlara toplum içindeki yerlerini bulmada yol göstermenin yanı sıra toplulukları güçlendiren ve sosyal gelişimi harekete geçiren bir işlemdir. Eğitim, bireylerin hayata özgür ve aktif katılımlarını telkin, teşvik ve motive etmelidir. Fiziksel ve sosyal çevrelerindeki problemlere yeni yaklaşımlar oluşturabilecek yeteneklerle donatmalıdır. Eğitim kişisel, toplumsal ve evrensel bilincin gelişimini sağlamalıdır. Bu bilinçle donatılmış ve bu kavramı deneyimlemiş bireylerin oluşturduğu bir dünyada sosyal sorumluluk, artık hayatın doğal bir parçası halinde yaşanacaktır.]]>
2011-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 1 042 2011-04-01 039 Articles
<![CDATA[Youth in Dead End | Gençliğin Çıkmazı]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1522
Ekonomik ve sosyal kalkınmanın sağlanmasında ve sağlıklı bir toplum inşa edilmesinde başlıca ölçüt, beşeri sermaye üretiminde önemli rol oynayan ve toplumsal yapıyı şekillendiren eğitim sistemi ve çıktılarıdır. Bu noktada, eğitim-istihdam çizgisinde kendine bir yer edinmeye çalışan gençliğimizi bekleyen birtakım riskler ve ulusal politika müdahalesi gerektiren bazı kilit noktalar bulunmaktadır. Dolayısıyla bu çalışma, eğitim ve işgücü göstergelerini incelemek suretiyle risk altındaki gençliğin büyüklüğü ile bu kilit noktaları ortaya koymayı ve çıkmaza sürüklenen gençliğe yönelik ivedi politika ihtiyacına işaret etmeyi amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında, eğitim sistemimizin gençleri erişim ve kalite sorunları ile yüzleşmek durumunda bıraktığı vurgulanmış, ülkemizde hem eğitim hem de istihdam dışında kalan önemli bir gençlik kitlesi olduğu ve her iki bakımdan aktif sayılmayacak bu gençliğin ekonomiye kazandırılması ve toplumsal hayata aktif bireyler olarak katılmaları için ihtiyaç duydukları niteliklerle donatılmaları gerektiği ortaya konmuştur. Bu kapsamda, beşeri sermaye kayıplarını da engellemek adına, bir yandan umutsuz genç nesillerin oluşumunu engellemek amacıyla eğitim sistemine ve diğer yandan da dezavantajlı durumdaki genç kesimi kazanmaya odaklanmak suretiyle iki yönde politika ihtiyacı bulunmaktadır.]]>
2011-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 1 046 2011-04-01 043 Articles
<![CDATA[On “the History of Higher Education and the Council of Higher Education in Turkey” | “Türkiye'de Yükseköğretimin ve Yükseköğretim Kurulu'nun Tarihi” Üzerine]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1523
Bu yazı, İlhan Tekeli tarafından yazılan “Tarihsel Bağlantı İçinde Türkiye'de Yükseköğretimin ve YÖK'ün Tarihi” başlıklı çalışmanın eleştirel bir değerlendirmesini sunmaktadır.]]>
2011-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 1 053 2011-04-01 047 Articles