The Journal of Higher Education and Science - 2017; 7(2) http://higheredu-sci.beun.edu.tr The Journal of Higher Education and Science - RSS feed of 2017; 7(2) 1300-0705 August 2017 The Journal of Higher Education and Science 1300-0705 <![CDATA[From Active Citizenship to World Citizenship: A Proposal For A World University | Aktif Vatandaşlıktan Dünya Vatandaşlığına: Bir Dünya Üniversitesi Önerisi]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1748
Bu makale üniversitelerin nasıl dünya vatandaşlığının şekillendiği mekânlar olarak işleyebileceğini araştırmaktadır. Öncelikle, Kant’ın bir yandan ‘aklın özel [alanda] kullanımı’ (‘private use of reason’) ve ‘içe yönelik toplanma’ (‘domestic gathering’), diğer yandan ‘aklın kamuya yönelik kullanımı’ (‘public use of reason’) ve ‘kamuya yönelik toplanmalar’ (‘public gathering’) ayrımları açıklanmıştır. İkinci olarak, bu ayrımdan mevcut üniversitenin ‘içe yönelik toplanmalar’ organize ettiğini iddia etmek için yararlanılacaktır. Mevcut üniversite, mükemmeliyet adına mensuplarından girişimci bir ethos talep etmektedir: Girişimciyi içe yönelik toplanmayla ve aklın özel alanda kullanımıyla sınırlandıran bir sürekli (öz-)mobilizasyon ima eden, kalıcı bir kalite mahkemesine itaat ethosu. Bu anlayış temelinde üçüncü bölüm dünya vatandaşı olarak davranan ‘aydın kişilerden’ (learned individuals) oluşan bir dünya üniversitesi önerisi geliştirmektedir. Bu üniversite, aklın kamuya yönelik kullanımının ‘(bir) yer bulduğu’ deneysel ve duyarlı bir ethosun var olduğu bir habitattır. Aklın bu kamuya yönelik kullanımı sadece şeylerin bilinmesini sağlamak ile ilgili değildir, onları mevcut kılmakla ilgilidir. Son bölüm, öneriyi şeylerin kamuya mal edildiği, kamuya (dünyaya) yönelik toplanmanın zamanı ve mekânı olarak ‘açık ders’in incelenmesi üzerinden somutlaştırmayı amaçlamaktadır.]]>
2017-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 7 176 2017-08-01 167 Review Article
<![CDATA[The Last Fifteen Years of the Internationalization of Higher Education in Turkey | Türkiye’de Yükseköğretimde Uluslararasılaşmanın Son On Beş Yılı]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1749
Yükseköğretimde uluslararasılaşma dünyada tüm ülkelerin yükseköğretim sistemlerini güçlendiren bir boyut olarak göz önüne aldıkları ve politika geliştirdikleri en önemli alanlardan birisini oluşturmaktadır. Ülkeler, özellikle uluslararası öğrenci sayılarını artırmak için birbirleri ile kıyasıya rekabet etmektedirler. Ülkelerin sağlamış oldukları imkanların ötesinde, yabancılara karşı politika değişiklikleri ülkelerin yükseköğretimde uluslararasılaşma gelişimini doğrudan etkileyebilmektedir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’de yaşanan son gelişmeler, uluslararası öğrenci akışında önemli kırılmalara yol açabilme potansiyeline sahiptir. Avrupa’nın en büyük yükseköğretim sistemine sahip olan Türkiye, özellikle son yıllarda uluslararası öğrenci sayısında kararlı bir artış eğilimini korumaktadır. Bu bağlamda, bu çalışmada, Türkiye’de yükseköğretimde uluslararasılaşmanın son 15 yılı ele alınmakta, güçlü ve zayıf yönleri verilere dayalı olarak analiz edilmekte, dünyada uluslararasılaşmada eğilimler ve son gelişmeler ışığında Türkiye için fırsatlar değerlendirilmekte ve öneriler sunulmaktadır.]]>
2017-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 7 184 2017-08-01 177 Review Article
<![CDATA[Zonguldak Mining Operation (Başçavuş) School in the History of Higher Education (1937-1940) | Yükseköğretim Tarihi İçerisinde Zonguldak Maden Tatbikat (Başçavuş) Mektebi (1937-1940)]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1750
Dünya çapında enerji ihtiyacının artması ve akabinde ülkemizde kömür madeninin Zonguldak Havzası’nda bulunması ile birlikte madenlerde nitelikli eleman ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu nedenle ülkemizde bu ihtiyacın giderilmesi amacıyla ilk olarak Zonguldak’ta “Yüksek Maden Mühendis Mektebi (1924-1931)” açılmıştır. 1931 yılında daha fazla öğrenci yetiştirmenin işsizliğe sebep olacağı gerekçesiyle bu mektep kapatılmıştır. 1937 yılında ise Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı çerçevesinde yine Zonguldak’ta “Maden Tatbikat (Başçavuş) Mektebi” açılmıştır. Maden Tatbikat Mektebi’nin de yine temel amacı ocaklarda çalışabilecek orta dereceli çavuş, başçavuş, messah (mühendis) ve madenlerde çalışabilecek uzman eleman yetiştirmek olmuştur. Bu çerçevede mektepte üç yıl eğitim verilmiş ve madenlerdeki nitelikli eleman ihtiyacı büyük oranda giderilmiştir. Bu mektep de üç yıl eğitim verdikten sonra 1940 yılında kapatılmıştır. Çalışmamızın temel amacı, yükseköğretim sistemimiz içerisinde Zonguldak Maden Tatbikat (Başçavuş) Mektebi’nin (1937-1940) üç yıllık eğitim-öğretim dönemini ayrıntısıyla inceleyip ortaya koymaktır.]]>
2017-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 7 191 2017-08-01 185 Review Article
<![CDATA[How Ready Are Dental Faculties for Accreditation in Turkey? | Türkiye’deki Diş Hekimliği Fakülteleri Akreditasyona Ne Kadar Hazır?]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1751
Avrupa Diş Eğitimi Derneği, Avrupa’da diş hekimliği eğitiminde mükemmelliği teşvik eden bir eğitim derneğidir. Avrupa’da veya dışındaki fakülteleri ziyaret ederek okulların öz değerlendirme raporlarına göre bir rapor hazırlar. Eğitimle ilgili bu durum analizi, akreditasyon için çok yararlıdır. Avrupa Diş Eğitimi Derneği Türkiye’de 2007-2015 yılları arasında altı diş hekimliği fakültesini ziyaret etmiş ve bazı eksiklikler saptamıştır. Ziyaretçiler entegre öğretme ve öğrenme ile entegre hasta bakımı yaklaşımını önermektedir. Artan öğrenci sayısının diş hekimliği fakültelerinin zayıf yönü olduğu diş hekimliği eğitim programını etkilediği bildirilmiştir. Bu çalışmada ziyaret raporlarının sonuçları tartışılmıştır. Bu çalışmanın amacı, Avrupa Diş Eğitimi Derneği’ni davet edecek fakültelere bir rehber oluşturmak ve akreditasyon için yapılacak hazırlıklar için zaman kazanmaktır.]]>
2017-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 7 199 2017-08-01 192 Review Article
<![CDATA[The Indicators of University Rankings and Recommendations for the Universities in Turkey | Üniversitelerin Sıralanma Ölçütleri ve Türkiye Üniversiteleri için Öneriler]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1752
Bu araştırmanın temel amacı, dünya genelinde üniversiteleri sıralayan kuruluşların sıralama ölçütlerinde tercih ettikleri göstergelerin bütüncül olarak incelenmesi ve Türkiye’deki üniversiteler için öneriler geliştirilmesidir. Araştırma, nitel desende bir durum çalışmasıdır. Araştırmanın verileri, dünya genelinde üniversite sıralaması yapan toplam on kuruluştan elde edilmiştir. Elde edilen bu veriler, doküman analizi ile çözümlenmiştir. Verilerin analizi sonucunda, üniversite sıralamalarında kullanılan ölçütler ve toplam puanı hesaplamadaki oranlarının benzerlik ve farklılıklar taşıdığı ortaya çıkmıştır. Kullanılan yöntem ve ölçütler açısından üniversite sıralama kuruluşları, ilgili araştırmalarda bazı yönleriyle eleştirilmiştir. Araştırmada ayrıca, üniversiteleri sıralayan kuruluşlar açısından sıralamaların saydam ve nesnel bir şekilde yapılması gerektiği; üniversiteler açısından ise bu sıralamaların üniversiteleri geliştirecek yönde kullanılabileceği belirlenmiştir. Son olarak, dünya genelinde üniversite sıralamalarında kullanılan ölçütler göz önünde bulundurularak Türkiye’deki üniversiteler için bazı öneriler geliştirilmiştir.]]>
2017-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 7 210 2017-08-01 200 Review Article
<![CDATA[Understanding the Transformation of University in Western Context: A Methodological Essay | Batı Medeniyetinde Üniversite Kurumunda Yaşanan Dönüşümü Anlamak: Metodolojik Bir Okuma Denemesi]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1753
Çalışma, üniversite kurumunda yaşanan dönüşümü tarihsel bir perspektif içerisinde anlamayı amaçlamaktadır. Üniversite kurumunun ortaya çıktığı orta çağdan günümüze kadar uzanan dönem, çalışmanın zamansal düzlemi, Batı medeniyeti ise, mekânsal düzlemini oluşturmaktadır. Yaklaşık 1000 yıllık bu zaman diliminde iki farklı üniversite modeli tespit etmek mümkündür; orta çağ üniversitesi ve modern üniversite. Modern üniversite modeli kendi içerisinde dört ayrı alt modele ayrılmaktadır; Alman, Fransız, İngiliz ve Amerikan. Her iki ayrımı da üniversite kurumunun içine doğduğu dönemin ve ülkenin siyasi ve ekonomik koşulları açıklamaktadır. Bu ayrımların işaret ettiği farklılıklar ise, üniversitenin misyonu ile özerklik kavramının içeriğinde somutlaşmıştır. Güncel literatürde bilgi toplumu bağlamında yapılan tartışmalar çerçevesinde girişimci üniversite modeli olarak adlandırılan yeni bir üniversite modelinden söz edilmektedir. Çalışmanın sonunda bu tartışmalara da yer verilmiştir.]]>
2017-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 7 220 2017-08-01 211 Review Article
<![CDATA[The Role of Mythical Form of Thinking Embedded into Earlier and Recent Computer Games in Teaching Religious and Ethical Values | Geçmişteki ve Günümüzdeki Bilgisayar Oyunlarında Mitik Düşünme Biçiminin Dini ve Ahlaki Değerlerin Öğretimindeki Rolü]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1754
Doğu düşünce dünyasında, masal, hikaye, destan, kıssa vb. mitik anlatım tarzlarıyla ibretlik olayların anlatımı yaygındır. Bu söylemlerle, dinleyenlerine, ahlaki öğütlerin verilmesi ve böylece eğitilmesi amaçlanır. Gerçeküstü olayların anlatıldığı bu söylemlerde, güçlü olan insanları, sıkıntı ve zorluklar karşısında saadetin beklediği ifade edilir. Bu tür anlatılarda, bir yandan umut yaşatılırken diğer yandan sabırlı olmak, zorluk anında dürüstlükten vazgeçmemek, güçlü olmak gibi mesajlar dinleyiciye verilir. Ancak günümüzde gerçeküstü olaylar yani mitik kurgular, çizgi film, animasyon ve bilgisayar oyunlarında canlandırılmaktadır. Bu oyunlarda ise en acımasız silahlarla, en acımasız savaşların yapıldığı ve en güçlü olanın kazandığı anlatılmaktadır. Saldırgan, acımasız ve gücü ele geçirmek için her yolu deneyebilen gençlerin yetişmesine neden olan bu oyunlar, eğitim açısından araştırılması gerektiği gibi oluşturduğu düşünme biçimi açısından da araştırılmalıdır. Bu makalede geçmişte anlatılan hikayelerdeki gerçeküstü olayların düşünülme biçimiyle, günümüz gerçeküstü olaylarının canlandırıldığı bilgisayar oyunlarındaki düşünme biçimi, dini ve ahlaki değerlerin öğretimi açısından karşılaştırılacaktır.]]>
2017-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 7 224 2017-08-01 221 Review Article
<![CDATA[Investigation of the Aggression Tendency Observed in University Students in Terms of Different Variables | Üniversite Öğrencilerinde Gözlenen Saldırganlık Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1755
Araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin gözlenen saldırganlıklarının bazı demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymaktır. Bu değişkenler sınıf düzeyi, cinsiyet, anne ve babanın çocuk yetiştirme tutumunun nasıl algılandığı, üniversiteye gelmeden önce yaşanılan yerleşim yeri ve ailenin aylık ekonomik geliri olarak belirlenmiştir. Çalışmanın araştırma grubunu Türkiye’nin farklı bölgelerinde yer alan yedi devlet üniversitesinde (Cumhuriyet Üniversitesi [İç Anadolu Bölgesi], Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi [Marmara Bölgesi], Çukurova Üniversitesi [Akdeniz Bölgesi], Dicle Üniversitesi [Güneydoğu Anadolu Bölgesi], Dokuz Eylül Üniversitesi [Ege Bölgesi], İnönü Üniversitesi [Doğu Anadolu Bölgesi] ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi [Karadeniz Bölgesi]) öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada verilerin toplanmasında Buss-Perry Saldırganlık Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin bu araştırma için geçerliğinin belirlenmesi amacıyla Belirli Sonlu Otomat (“Deterministic Finite Automat, DFA”), güvenirliğinin belirlenmesi amacıyla ise Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı yeniden hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar çerçevesinde ölçeğin orijinal formundaki faktör yapılarının, bu araştırma için doğrulandığı ve ölçme aracının bu araştırma kapsamında güvenirliğe sahip olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca katılımcıların çeşitli demografik özelliklerine ulaşabilmek amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu uygulanmıştır. Değinilen ölçek ve formdan elde edilen veriler ile çeşitli istatistiki analizleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizlerin sonucunda, erkek öğrencilerin saldırganlık eğilimleri, kızlarınkinden anlamlı düzeyde yüksek çıkmıştır. Anne ve baba tutumlarını otoriter olarak algılayan öğrencilerin saldırganlık eğilimleri, bu tutumları koruyucu ve demokratik olarak algılayan öğrencilerinkinden anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Ayrıca babalarını ilgisiz olarak algılayanların, demokratik olarak algılayanlara göre saldırganlık puanlarının daha yüksek olduğu anlaşılmıştır. Üniversite öğrencilerinin ailesinin aylık geliri 0-1000 TL arasında olanların, 3000 TL üzerinde olanlara göre saldırganlık puanlarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu sonuçların yanı sıra üniversite öğrencilerinin saldırganlıklarının sınıf düzeyine ve üniversiteye gelmeden önce yaşanılan yerleşim yerine göre ise anlamlı düzeyde farklılık göstermediği bulunmuştur. Bu sonuçlar, ilgili literatürde yapılan araştırmalar ile karşılaştırılarak yorumlanmıştır. Bu sonuçların bir kısmı önceki araştırma bulgularıyla benzerlik gösterirken, bazılarında farklılıklara rastlanmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen bu sonuçlar ile ileride yapılabilecek araştırmalara ve uygulamalara yönelik çeşitli önerilere yer verilmiştir.]]>
2017-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 7 234 2017-08-01 225 Original Article
<![CDATA[The Opinions of Academicians from a Foundation University on School, Education and Society | Bir Vakıf Üniversitesinde Çalışan Akademisyenlerin Okul, Eğitim ve Toplum Hakkındaki Görüşleri]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1756
Bu araştırmanın amacı, akademisyenlerin görüşüne dayalı olarak eğitim ve toplum olguları arasındaki ilişkinin güçlü ve zayıf yönlerini ekonomik, kültürel, mekânsal farklılık boyutunda incelemektir. Belirlenen araştırma soruları şunlardır: (i) Eğitim ve toplum kavramları ile velinin ekonomik gücü arasında bir ilişki var mıdır? (ii) Eğitim ve toplum kavramları ile bireylerdeki kültürel farklılıklar arasında bir ilişki var mıdır? (iii) Eğitim ve toplum kavramları ile mekânsal farklılıklar arasında bir ilişki var mıdır? Araştırmanın deseni nitel araştırma yöntemlerinden ‘durum çalışması’dır. Çalışma bir vakıf üniversitesinde eğitim fakültesinin çeşitli bölümlerinde görev yapan sekiz akademisyen ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubundaki akademisyenler ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz tekniği ile değerlendirilmiştir. Araştırmada en çok ekonomik, sosyo-kültürel ve mekânsal faktörler ile eğitim kavramı arasındaki ilişki üzerinde durulmuştur. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda; (i) yüksek gelir grubundaki ailelerin çocuklarının üst düzey okullarda, alt gelir grubundaki ailelerin çocukların da dezavantajlı bölge okullarda öğrenim gördüğü, (ii) çocukların mezun olduktan sonra iş bulma/bulamama durumlarının farklılık teşkil ettiği, (iii) okulların genel olarak insanları birleştirici bir özelliğe sahip olsa da ayrışma yaratabildiği, (iv) okulların sosyal bütünleşmeyi sağladığı kadar sosyal kopmalara da sebep olduğu ortaya çıkmıştır.]]>
2017-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 7 246 2017-08-01 235 Original Article
<![CDATA[Quantitative Changes in Higher Education Between 1999-2015 in Turkey | Türkiye’de Yükseköğretimde 1999-2015 Yılları Arasındaki Nicel Değişimler]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1757
Eğitim, ulusların geleceğini inşa etmek ve sürdürülmesini sağlamak için önemli görülmekte ve sürdürülebilir gelişimin merkezinde yer almaktadır. Eğitime yatırım ve özellikle yükseköğretime yatırım büyüme için önemli görülmekte ve daha nitelikli istihdam ve daha iyi eğitilmiş işgücü üretimin, yenilik ve refahın artmasını sağlamaktadır. Bu da son yıllarda ülkelerin dünya genelinde rekabet edebilmelerini sağlayacak yükseköğretim sistemlerinin çeşitlenmesine ve gelişmesine sebep olmuştur. Türkiye’de yükseköğretim sistemi son zamanlarda emsalsiz bir dönüşüme tanıklık etmektedir. Bu dönüşüm ekonomik ve demografik değişimler sonucunda ortaya çıkmıştır. Türkiye’de yükseköğretim dünya genelinde rekabet edebilmek ve toplumun artan taleplerini karşılayabilmek için nicel anlamda büyümekte ve değişmektedir. Çalışmanın amacı Türkiye’de yükseköğretimde 1999-2015 yılları arasındaki son 15 yılda yaşanan eğilimleri üniversite, kurum sayıları, öğrenci ve akademik personel açısından incelemektir. Çalışmanın sonuçları, Türkiye’nin 1999 yılından beri önemli bir gelişim gösterdiğini ve bu gelişimlerin çoğunlukla nicel büyümeler olduğunu ama buna rağmen uluslararası ölçütler ve OECD ülkeleri ile karşılaştırıldığında bu büyümenin yeterli olmadığını ortaya koymaktadır.]]>
2017-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 7 255 2017-08-01 247 Original Article
<![CDATA[The Investigation of University Websites in Terms of the Community Service Practices | Topluma Hizmet Uygulamaları Boyutunda Üniversite Web Sitelerinin İncelenmesi]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1758
Geleceğin mimarları olan öğretmenlerin sosyal sorumluluk bilincinin gelişmiş olması, mesleki yaşamlarında sosyal sorumluluk ve topluma hizmet duygusuyla hareket etmelerini sağlayacak ve bu bilincin farkındalığı öğrencilerine de yansıyacaktır. Bu nedenle öğretmen adaylarının henüz eğitim sürecindeyken sosyal sorumluluk bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi oldukça önemlidir. Böylelikle öğretmen adaylarının toplumsal sorunların çözümüne, toplum sorunlarına karşı duyarlılık kazanmasına, sorumluluk bilinci duymalarına ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlamalarına yardımcı olunabilir. Araştırmada devlet ve vakıf üniversitelerinin, eğitim fakültelerinin öğrenci adayları, öğrencileri ve diğer kullanıcılar için sundukları web sitelerinin fonksiyon ve özelliklerinin tespit edilmesi ve bu web sitelerinin topluma hizmet uygulamaları boyutunda değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında Yükseköğretim Kurulu’na bağlı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin 2015-2016 üniversite tercih kılavuzunda devlet ve vakıf üniversitelerine bağlı toplam 95 eğitim fakültesinin, web sitelerinin kullanımı ve sosyal sorumluluk projeleri web sitesi içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir.]]>
2017-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 7 266 2017-08-01 256 Original Article
<![CDATA[The Views of Faculty Members and Phd Students on the Processes of Doctoral Education in Turkey | Türkiye’de Doktora Eğitimi Sürecine İlişkin Öğretim Üyelerinin ve Doktora Öğrencilerinin Görüşleri]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1759
Bu araştırmanın amacı doktora eğitim sürecinin danışman öğretim üyeleri ve doktora öğrencileri tarafından değerlendirilmesini sağlamaktır. Araştırmada katılımcıların, mevcut lisansüstü eğitim sürecine ilişkin görüşlerinin ayrıntılı olarak alınması amacı ile nitel araştırma yöntemlerinden ‘durum çalışması’ tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını doktora düzeyinde ders veren/tez yürüten öğretim üyeleri ile doktora eğitimi sürecinde bulunan öğrenciler oluşturmaktadır. Katılımcıların belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden ‘ölçüt örnekleme’ tekniği kullanılmıştır. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan yarı yapılandırılmış görüşme formları ile toplanmıştır. Verilerin toplanması sürecinde öğretim üyeleri ile birebir görüşmeler, doktora öğrencileri ile ise odak grup görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın bulgu ve sonuçları ve araştırma sonunda geliştirilen öneriler doktora eğitiminin amaçları, doktora eğitimi ile adaylara kazandırılan bilgi, beceri ve yetkinlikler, doktora eğitimine başlayacak adayların sahip olması gereken yeterlilikler, tez danışmanlarının sahip olması gereken yeterlilikler, danışman-öğrenci ilişkileri, doktora eğitim-öğretim süreci, ölçme-değerlendirme süreci, teknolojik donanım alt yapı hizmetleri, bölüm kültürü ve doktora eğitimi sürecinde yaşanan sorunlara ilişkin öğretim üyesi ve doktora öğrencisi görüşleri doğrultusunda şekillendirilmiştir.]]>
2017-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 7 281 2017-08-01 267 Original Article
<![CDATA[Problems of Recently-Founded Universities in Turkey According to the Views of Faculty Members: A Qualitative Study | Öğretim Üyelerinin Görüşlerine Göre Türkiye’de Yeni Kurulan Üniversitelerin Sorunları: Nitel Bir Araştırma]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1760
Türkiye’de son dönemde farklı gerekçelerle önemli sayıda yeni üniversitenin kurulduğu görülmektedir. Ancak bu üniversiteler hem kendi içyapı ve dinamiklerinden, hem de kuruldukları bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik koşullarından kaynaklanan bir dizi sorunla karşılaşmaktadır. Bu bağlamda, mevcut araştırmanın amacı Türkiye’de 2006 yılından sonra kurulan üniversitelerin karşılaştıkları sorunların incelenmesidir. Nitel araştırma yöntemi ve ‘durum çalışması’ modelinde tasarlanan bu araştırma, Karabük Üniversitesi’nde her biri farklı bir birimde (fakülte ve yüksekokul) görev yapan toplam yedi öğretim üyesi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından ilgili kavramsal çerçeveye ve uzman görüşlerine dayalı olarak geliştirilen yarı yapılandırılmış bir görüşme formuyla toplanmıştır. Veri, içerik ve betimsel analiz yöntemi kullanılarak incelenmiştir.Araştırma sonuçları, katılımcıların yeni kurulan üniversitelerin sorunlarını “eğitim kalitesi”, “fiziki imkânlar”, “sosyo-kültürel ve akademik faaliyetler”, “iş yükü” ve “maddi olanaklar” olmak üzere beş boyut altında değerlendirdiklerini göstermektedir.]]>
2017-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 7 293 2017-08-01 282 Original Article
<![CDATA[Students’ and Teaching Staff’s Assessments Regarding Distance Education Applications in Formal Education | Örgün Eğitimde Uzaktan Eğitim Uygulamalarına İlişkin Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değerlendirmeleri]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1761
Bu çalışma örgün eğitim içerisindeki uzaktan eğitim uygulamalarının öğrenci ve öğretim elemanı gözüyle değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda Türkiye’nin doğusunda yer alan bir üniversitede uzaktan eğitim ile ders veren beş öğretim elemanı ve bu üniversitede örgün eğitim görüp uzaktan eğitimle ders almakta olan altı öğrenci ile görüşmeler yapılmıştır. Çalışmada, örgün eğitim içerisindeki uzaktan eğitim uygulamalarında karşılaşılan problemleri daha bütünsel ve derinlemesine incelemek amaçlandığından nitel araştırma desenlerinden ‘durum çalışması’ yöntemi kullanılmıştır. Veriler içerik analizi ile incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda öğrencilerden elde edilen bulgular dört kategori altında 20 kod oluştururken öğretim elemanlarından elde edilen bulgular dört kategori altında 25 kod oluşturmuştur. Yapılan çalışmanın özellikle uzaktan eğitime geçmeyi düşünen ve yeni geçmiş olan eğitim kurumlarına yol göstereceği, bu konuda yaşanabilecek sıkıntılara yönelik önlemler almalarına imkân vereceği düşünülmektedir.]]>
2017-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 7 304 2017-08-01 294 Original Article
<![CDATA[Examination of the Career and Work Adaptability Levels of Education Faculty Students and Pedagogical Formation Education Certificate Programme Students | Eğitim Fakültesi ve Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Öğrencilerinin İş ve Meslek Hayatına Uyum Düzeylerinin İncelenmesi]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1762
Bu araştırmanın amacı, eğitim fakültesi öğrencileri ile pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı öğrencilerinin iş ve meslek hayatına uyum düzeylerinin incelenmesidir. Genel tarama deseninde yürütülen bu araştırmanın türü ‘kesitsel tarama’dır. Araştırmanın örneklem grubunu, kolayda örnekleme yoluyla seçilen ve Muş Alparslan Üniversitesi eğitim fakültesinin altı farklı anabilim dalında öğrenim gören n=219 (%41.2) öğretmen adayı ile n=312 (%58.8) formasyon eğitimi öğrencisi olmak üzere n=531 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğrencilerin %54.8’i kadın (n=291); %45.2’si erkek (n=240) tir. Araştırmada veri toplama aracı olarak ‘iş ve meslek hayatına uyum ölçeği’ kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde Levene’s test, bağımsız örneklem t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), eta kare (η2), Cohen’s d ve Post-Hoc (Tukey ve Dunnett C) testleri kullanılmıştır. Ulaşılan bulgulara göre, formasyon sertifika programı eğitimi öğrencilerinin iş ve meslek hayatına uyum düzeyleri eğitim fakültesi öğretmen adaylarına oranla daha yüksek bir düzeydedir. Ayrıca ölçeğin bütünü ve alt boyutları ile öğrencilerin cinsiyet, öğrencilik türü ve yaş aralıkları arasında birtakım manidar farklılıklar belirlenmiştir. Her iki öğrencilik türünde de erkek öğretmen adaylarının iş ve meslek hayatına uyum düzeyleri kadın öğretmen adaylarına oranla daha yüksek bir düzeydedir.]]>
2017-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 7 311 2017-08-01 305 Original Article
<![CDATA[Research Performance of Higher Education Institutions: A Review on the Measurements and Affecting Factors of Research Performance | Yükseköğretim Kurumlarında Araştırma Performansı: Ölçüm Kriterleri ve Kavramı Etkileyen Faktörler Üzerine Bir İnceleme]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1763
Yükseköğretim alanında artan rekabet son yıllarda birçok akademisyenin ilgi odağı haline gelmiştir. Konu ile ilgili yapılan araştırmalar, bu rekabetin özellikle, öğrenci sayısı ve araştırma performansını artırma, araştırma fonu elde etme, nitelikli öğretim görevlileri bulma ve kurum için elde edilebilecek finansal destekler üzerine olduğunu vurgulamıştır. Bu çalışmada üniversiteler arasındaki rekabetin önemli bir parçası olan ‘araştırma performansı’ konusuna dikkat çekilmiş ve kavrama yönelik geniş bir literatür taraması yapılmıştır. İlgili yazın, ilk olarak, kavramı açıklayan tanımlamalar ve kavramın ölçütleriyle birlikte ortaya konulmuş; ardından, araştırma performansını etkileyen faktörler kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Çalışmanın sonunda ise ‘araştırma performansı’ ile ilgili kavramsal bir çerçeve elde edilmiştir. Elde edilen bu kavramsal çerçevenin, üniversiteler arası rekabetin önemli bir parçası olan ‘araştırma performansı’ kavramının her yönüyle anlaşılmasına ve böylelikle konuyla ilgili olan tüm yetkililerin mevcut durumlarını daha iyi hale getirebilmesine katkı sağlaması beklenmektedir.]]>
2017-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 7 320 2017-08-01 312 Original Article
<![CDATA[Possible Causes and Effects of the Changes in Quantitative Gender Gap in Turkish Higher Education | Türkiye’de Yükseköğretimde Nicel Cinsiyet Açığındaki Değişimin Olası Nedenleri ve Etkileri]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1764
Bu çalışmada 1995-1996 ve 2012-2013 öğretim yılları arasındaki öğrencilerin lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde yükseköğretime katılım ve terk oranları cinsiyet faktörü üzerinden incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda, lisans düzeyinde katılımda nicel cinsiyet açığının incelenen seneler içinde kapandığı gözlemlenmiştir. Lisansüstü eğitimde ise cinsiyet açığının daralmasına rağmen halen varlığını sürdürdüğü gözlenmiştir. Ayrıca yükseköğretimin her aşamasında kadın öğrencilerin erkek öğrencilere göre terk oranlarının daha düşük olduğu ortaya konmuş ve bu durumun Türkiye geneli işgücüne katılımın cinsiyet ve eğitim durumuna göre bir karşılaştırması yapılmıştır. Türkiye geneli verilerde yükseköğretime katılımın erkek ve kadın öğrenciler için getirdiği istatistiksel farklılıklara vurgu yapılarak terk düzeylerindeki orantısızlığın olası nedenleri tartışılmıştır. Son olarak ise Türkiye sınırları içerisinde lisansüstü eğitimdeki cinsiyet açığı, lisans ve lisansüstü eğitim veren birimler ve araştırma merkezlerindeki kadrolu öğretim elemanlarındaki cinsiyet oranları üzerinden tartışılmıştır.]]>
2017-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 7 332 2017-08-01 321 Original Article
<![CDATA[Exploration of Scholars’ Attributions of Instructional Barriers in the Context of Pedagogical-Epistemological Belief Systems | Akademisyenlerin Öğretimsel Bariyerlere Yönelik Atıflarının Pedagojik-Epistemolojik İnanç Sistemleri Bağlamında İncelenmesi]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1765
Bu çalışmada bir vakıf üniversitesinde görev alan iki akademisyenin öğretimsel süreçlerinde karşılaştıkları bariyerler ve bu bariyerlere yönelik atıfsal akıl yürütmeleri, onların öğrenme, öğretme ve bilgiye yönelik inançları çerçevesinde incelenmiştir. Çalışma nitel bir perspektifte yürütülmüştür. Nitel veri toplama ve analiz süreçleri ile bariyer-atıf arasındaki karşılıklı belirleyici ilişkinin, akademisyenlerin pedagojik-epistemolojik inançlarından nasıl etkilendiği açıklanmaya çalışılmıştır. İki farklı görüşme protokolü ile veriler toplanmış, tümevarımcı ve yorumlamacı bir şekilde veriler analiz edilmiştir. Katılımcıların pedagojik-epistemolojik inançlarının yönelimi (öğrenenmerkezli; öğretmen-merkezli) ya da ayrıksılığı bariyer-atıf ilişkisinin bahsi geçen inanç sistemleri bağlamında incelenmesine izin vermiştir. Daha öğrenen-merkezli olan akademisyenin öğretimsel bariyerlere yönelik atıflarının daha içe yönelimli (kendi pedagojik yetkinlikleri ile ilgili), kontrol edilebilir ve geçici/sürekli olmayan şekilde olduğu tespit edilmiştir. Öte yandan, daha öğretmen-merkezli öğretimsel süreçlerin etkililiğine inanan katılımcı akademisyenin ise daha dışa dönük, kendi kontrolünün dışında olan ve bariyerlerin kalıcılığını ya da sürekli olduğunu vurgulayan atıfsal akıl yürütmeye sahip olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın temel çıktıları yükseköğretim bağlamında psikolojik (atıf teorisi) ve öğretimsel (pedagojik-epistemolojik inançlar) lenslerle değerlendirilmiş ve önerilerde bulunulmuştur.]]>
2017-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 7 352 2017-08-01 333 Original Article
<![CDATA[A Comparison of Pre-Service and In-Service English Teachers’ Teaching Competency Levels | İngilizce Öğretmeni Adaylarının ve İngilizce Öğretmenlerinin Öğretim Yeterlilik Seviyelerinin Karşılaştırılması]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1766
İngilizcenin statüsüne ve kendi eğitim politikalarına göre ülkeler öğretmen eğitiminde farklı yöntemler uygulamaktadır. İngilizcenin yabancı dil olarak okutulduğu Türkiye ise eğitimsel akımlardaki değişikliklere ve uluslararası kabul görmüş standartlara uyum sağlamak amacıyla kendi öğretmen yeterliklerini oluşturmuştur. Bu çalışma, Türkiye’deki İngilizce öğretmeni adaylarının ve İngilizce öğretmenlerinin Türk Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulmuş olan genel ve özel alan öğretmen yeterlikleri alanındaki yeterlik seviyelerini bulmayı ve karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Çalışmaya 366 İngilizce öğretmeni adayı ve 84 İngilizce öğretmeni katılmıştır. Daha çok sayıda kişiye ulaşmak ve verinin genellenebilirliğini artırmak için nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Katılımcılar iki farklı öz değerlendirme formunu içeren anketi doldurmuşlardır. Sonuçlar Türkiye’deki öğretmen eğitimi konusunda çarpıcı detaylar sunmaktadır, çünkü bulgular katılımcı İngilizce öğretmeni adaylarının büyük çoğunluğunun (N: 338, 92.3%) ve İngilizce öğretmenlerinin birçoğunun (N: 54, 64.3%) ulusal seviyede belirlenen ilgili yeterlikler hakkında bilgi sahibi olmadığını ve iki grup katılımcı arasında bazı farklılıklar olduğunu göstermiştir.]]>
2017-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 7 368 2017-08-01 353 Original Article
<![CDATA[Situated Learning Based Educational Technology Instruction: Preservice Teachers’ Experiences | Durumlu Öğrenme Yaklaşımına Dayalı Eğitim Teknolojileri Öğretimi: Öğretmen Adaylarının Deneyimleri]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1767
Bu çalışmanın amacı durumlu öğrenme yaklaşımı temel alınarak gerçekleştirilen eğitim teknolojileri öğretimine yönelik öğretmen adaylarının deneyimlerini ortaya çıkarmaktır. Durum çalışması yöntemine dayalı olarak gerçekleştirilen çalışmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Çalışma kapsamında İstanbul Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü 2. sınıfta öğrenim gören 65 öğrenci arasından rastgele olarak seçilen 11 grupla (33 kız, 3 erkek) odak grup görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilerin içerik analizine göre “Ders Sonu Kazanımları” ve “Proje Süreci” temaları ortaya çıkmıştır. Öğretmen adaylarının uygulamaları gerçekleştirirken kendilerini öğretmen gibi hissettikleri, gerçekleştirdikleri uygulamalı etkinliklerle eğitim teknolojilerini kullanma deneyimi kazandıkları ve özgüvenlerinin arttığı belirlenmiştir. Yapılandırılmamış görevlerin bazı öğretmen adaylarında başlangıçta kafa karışıklığı oluşturduğu, ancak grup çalışmasıyla bu sorunun kısa sürede aşıldığı ve süreçte özgürce çalışabildikleri için bu yöntemden memnun kaldıkları ortaya çıkmıştır. Grup çalışması sayesinde iletişim ve etkileşimin yüksek olduğu, eğlenceli bir öğrenim süreci gerçekleştiği, ürün zenginliğinin ortaya çıktığı ve grup üyelerinin birlikte kalite kararları oluşturarak kaliteli ürünler ortaya koymaya çaba gösterdikleri belirlenmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçların durumlu öğrenme yaklaşımına dayalı eğitim teknolojileri öğretimi uygulamalarında yol gösterici olacağı düşünülmektedir.]]>
2017-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 7 377 2017-08-01 369 Original Article
<![CDATA[Assessing the Environmental Conditions of Higher Education: In a Theoretical Approach Using Porter’s Five Forces Model | Yükseköğretimin Çevresel Koşullarının Değerlendirilmesi: Porter’ın Beş Güç Modelini Kullanarak Teorik Bir Yaklaşım]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1768
Yükseköğretime artan talep ve beraberinde getirdiği değişim ve rekabet süreci birçok çalışmaya konu olmuştur. Rekabet denildiğinde akla gelen en önemli isimlerden birisi de Porter’dır. Onun beş güç modelinde, “sektöre yeni girenlerin karşılaşacağı engeller, ikame ürünlerin tehdidi, alıcıların pazarlık gücü, tedarikçilerin pazarlık gücü ve firmalar arasındaki rekabet unsuru” olarak adlandırılan beş faktör, bir endüstri alanının dış çevre koşullarından kaynaklanan fırsatları ve tehditleri anlamak için kullanılır. Beş güç modeli, bir endüstri alanındaki kârlılık düzeyini ve rekabet yoğunluğunu belirlemek için analitik bir araç olarak sıklıkla kullanılmıştır. Böylelikle yöneticiler rekabet güçlerine karşı kurumları için strateji geliştirme ve kendilerini savunma yollarını keşfetme imkânına sahip olmuşlardır. Literatürde, bu model ile ilgili farklı sektörlerde çok sayıda çalışma karşımıza çıkmasına rağmen, yükseköğretim alanının kârlılık ve rekabet faktörleriyle birlikte bir sektör olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine dair yaşanan kararsızlık yüzünden, teorinin bu alan ile ilgili uygulamalarına çok da fazla rastlanamamaktadır. Özellikle bizim ülkemizde, yükseköğretimin bir sektör olarak görülmesi fikrinin batıya kıyasla daha tartışmaya açık bir husus olması, konuyla ilgili bir çalışmaya rastlayamamamızı açıklar bir sebep olarak görülebilir. Bu makalede, ilgili literatür çerçevesinde, beş güç modeli yükseköğretim alanı ile bağlantılı bir şekilde ele alınacak, sonrasında bu çerçevede ortaya konulan faktörler ve değerlendirmeler Türk yükseköğretiminin dış çevre koşulları ile ilişkilendirilmeye çalışılacaktır. Elde konuyla ilgili derli toplu kaynaklar ve yeterli veriler olmadığından, Türk yükseköğretim alanı ile olan ilişkilendirme çok detaylı yapılmayacak, yükseköğretim alanına yönelik dış çevre koşullarından gelebilecek tehdit ve fırsatları görebilmek için genel bir yaklaşım elde edilmeye çalışılacaktır. Çalışma ile ortaya konulan bu teorik alt yapının politikacılara, üniversite yöneticilerine ve akademisyenlere farklı bir bakış açısı kazandırmasının yanı sıra ileride Türk yükseköğretim alanının sunduğu fırsat ve tehditleri analiz etmek ve uygun stratejiler geliştirmek için yapılacak olan araştırmalara vizyon sağlaması ve temel oluşturması da umut edilmektedir.]]>
2017-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 7 391 2017-08-01 378 Original Article
<![CDATA[Exploring Higher Education Governance: Analytical Models and Heuristic Frameworks | Yükseköğretim Yönetişimini Keşfetmek: Analitik Modeller ve Keşifsel Çerçeveler]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1769
Geçtiğimiz birkaç on yıllık zaman dilimi içerisinde yükseköğretim yönetişiminin gerek kurumsal düzeyinde, gerekse de sistemik düzeyinde önemli değişimler yaşandı. Bu değişimler, her biri dünya-tarihsel süreçler olan yükseköğretimde kitleselleşme, büyüme, küreselleşme, piyasalaşma ile genel kamu sektörü reformları ve bilgi toplumu/ekonomisinin ortaya çıkışıyla yakından ilgilidir. Söz konusu gelişmeler, yükseköğretim alanındaki idari düzenlemeler ve karar alma süreçlerini geçmişte olduğundan daha fazla karmaşık ve çok boyutlu hale getirmiş ve yükseköğretim üzerine çalışan bilim insanlarını yükseköğretim yönetişiminin çetrefilliğini ve çeşitliliğini kavramamızı sağlayacak yeni analitik ve keşifsel araçlar ile stratejiler geliştirmeye zorlamıştır. Bu makale, önde gelen yükseköğretim araştırmacılarının söz konusu alandaki yönetişimsel ilişkileri nasıl ve hangi araçlarla analiz ettikleri üzerine sistematik bir tartışma yürütmekte ve bunu bizatihi araştırmacıların geliştirdikleri analitik ve keşifsel modelleri incelemek suretiyle yapmaktadır. Dahası, makalede yükseköğretim yönetişiminin sosyal bilimsel analizinin radikal kavramsal ve teorik kopuşlardan ziyade, nasıl belirli revizyonlar ve sentezler yoluyla kümülatif bir şekilde ilerlediği gösterilmektedir. Bu minvalde, Burton R. Clark’ın ufuk açıcı eserinde geliştirilen fikirler ile, sonraki dönemde geliştirilen modeller arasındaki kavramsal ve ampirik bağlantı noktaları üzerinde durulmaktadır.]]>
2017-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 7 402 2017-08-01 392 Original Article
<![CDATA[The Evaluation of Academic Incentive Grant Application in the Context of Motivation Theories | Motivasyon Kuramları Bağlamında Akademik Teşvik Ödeneği Uygulamasının Değerlendirilmesi]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1770
Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de uygulanan akademik teşvik ödeneği uygulamasının olası etkileri üzerine motivasyon kuramları bağlamında bir değerlendirme yapmak, ulaşılan sonuçlar ışığında geleceğe yönelik önerilerde bulunmaktır. Araştırmada, 14 Kasım 2014 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 6564 Kanun Numaralı “Yükseköğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 2016 yılından itibaren uygulamaya konulan “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği” ele alınarak seçilen motivasyon kuramları bağlamında öğretim elemanlarının görüşleri incelenmektedir. Araştırmada ‘durum çalışması’ yapılmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemlerinden karşıt durum örnekleme ve maksimum çeşitlilik örnekleme teknikleri ile belirlenmiş olan akademik teşvik ödeneği alan ve almayan 10 öğretim elemanı ile görüşmeler yapılmıştır. Akademik teşvik uygulamasının kapsam-içerik kuramları açısından daha olumlu olduğu düşünülen uygulamalara sahipken, süreç kuramları ve güncel kuramlar açısından amaca ulaşmada etkisinin az olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Alınacak birtakım dönütlerle uygulamaların yeniden gözden geçirilmesi, daha fazla katılımcıyı kapsayan, farklı üniversite ve fakültelerde görev yapan akademisyenlerle yeni araştırmaların yapılması önerilmektedir.]]>
2017-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 7 410 2017-08-01 403 Original Article