The Journal of Higher Education and Science - 2018; 8(1) http://higheredu-sci.beun.edu.tr The Journal of Higher Education and Science - RSS feed of 2018; 8(1) 1300-0705 April 2018 The Journal of Higher Education and Science 1300-0705 <![CDATA[EDITORIAL | EDİTÖR’DEN]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1817
]]>
2018-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 8 2018-04-01 Editorial
<![CDATA[Alternative Strategies to Avoid Middle-Income Trap: Reform in Turkey’s Higher Education | Orta Gelir Tuzağından Kurtulmak İçin Alternatif Stratejiler: Türkiye Yükseköğrenim Sisteminde Reform]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1796
Orta gelir tuzağı en basit haliyle ülkelerin orta gelir seviyesine gelmeleri ile birlikte ekonomik büyüme eğilimlerinde yaşanan tıkanma durumudur. Ülkeler orta gelir düzeyinden yüksek gelir sınıfına geçebilmek için milli ekonomilerinde inovasyon ve teknoloji odaklı köklü bir yeniden yapılanma süreci başlatmalıdır. Bu bağlamda, belirtmekte fayda var ki, küresel ölçekte rekabet edebilecek kapasitede inovasyon ve teknoloji için belli büyüklükte araştırma ve geliştirme bütçesini ve araştırma olanaklarını tahsis ederek devler ligine katılabilecek çok az sayıda ülke çıkacaktır. Çünkü böylesine büyük rakamlarda araştırma ve geliştirme yapabilecek ve ölçek ekonomisinin şartlarını karşılayabilecek kapasitedeki ülke sayısı sınırlıdır. Bu zorlu rekabet ortamında başarılı olmanın kritik ön koşullarından biri de yükseköğretim hizmetleri ve teknoloji üretiminde milli kaynakların ve özellikle de beşeri sermayenin en verimli şekilde kullanılmasıdır. Bu çalışma ekonomi disiplinindeki kalkınma ve orta gelir tuzağı kavramlarını uluslararası ilişkiler disiplini ile birleştirerek disiplinlerarası bir yaklaşımla inovasyon ve teknoloji üretiminde yükseköğretim sisteminin rolüne odaklanmaktadır. Uluslararası ilişkiler disiplininde kullanılan en önemli varsayımlardan biri merkezi bir dünya devleti olmadığı için anarşik olarak tanımlanan rekabetçilik esaslı küresel sistemde devletlerin kendi güvenliklerini ve çıkarlarını korumak adına her türlü tedbiri alma gayretinde oluşlarıdır. Bu noktadan hareketle, araştırmanın merkezinde küresel rekabet ortamında Türkiye gibi yüksek gelir grubuna geçmeyi hedefleyen ülkelerin teknoloji ve beşeri sermaye üretiminde ve ayrıca ulusal inovasyon stratejilerinde yükseköğrenim sistemlerinin konumu bulunmaktadır. Bu çerçeveden bakılarak yüksek gelir ve sosyal refah düzeyine ulaşabilmek gayesini taşıyan Türkiye’nin, yükseköğretim sistemi ve ulusal inovasyon stratejisinde en önemli unsur olan beşeri sermaye kalitesinin geliştirilmesi bağlamında sistemsel bir analiz yapılmakta ve girdiler, çıktılar ve süreç kontrolleri ele alınmaktadır. Çalışmada cevap aranan sorular şunlardır: Küresel politik ekonomiye bilgi ekonomisi ve devletlerarası rekabet bağlamında bütüncül bir bakışla bakıldığında, Türkiye’nin konumu nerededir ve bu konumu daha iyi bir seviyeye taşımak için neler yapılabilir? Orta gelir tuzağını aşmayı başaran az sayıda ülkede yükseköğrenim sistemi ve ulusal inovasyon politikalarında hangi reformlar öncelikli ve başarılı şekilde tamamlanmıştır? Türkiye’nin yüksek beşeri kalkınmışlık ve ileri gelir seviyelerine ulaşması için neler yapması gereklidir?]]>
2018-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 8 021 2018-04-01 001 Review Article
<![CDATA[Reflections of Natural Polyphony in Turkish Folk Music to Musical Education | Türk Halk Müziğindeki Doğal Çok Sesliliğin Müzik Eğitimindeki Yansımaları]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1797
Bu çalışma betimsel bir çalışma olup, Türk halk müziğinde var olan doğal çok sesliliğin yapısını ortaya koyarak, Cumhuriyet sonrası bilinçli birçok seslendirme çabasına dönüşme sürecini ve müzik eğitiminde kullanılma durumunu belirlemeyi amaçlamaktadır. Türk halk müziğindeki çok sesliliğe halk çalgılarında sıklıkla rastlanmaktadır. Bu anlamda halkın çaldığı ezgiye eşlik edecek ikinci bir sese (çok sesliliğe) ihtiyaç duyduğu söylenebilir. Halk çalgılarının büyük çoğunluğunda da bir eşlikleme anlayışı vardır. Fakat Türk halk müziğinde var olan çok sesli yapılar kendiliğinden ortaya çıkan öğeler olduğundan dolayı temel düzeydedir. Cumhuriyetin ilanından sonra ise halk müziği, birçok müzik adamı tarafından çok seslilik yaklaşımları ile farklı şekillerde ele alınmıştır. Bugün ‘Çok Sesli Türk Müziği’ olarak adlandırılan bu kol, besteciler ve araştırmacılar tarafından geliştirilmiş ve müzik eğitiminde kendisine yer bulmuştur.]]>
2018-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 8 028 2018-04-01 022 Review Article
<![CDATA[Being a Female Academician in Turkey | Türkiye’de Kadın Akademisyen Olmak]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1798
Akademik ortamda cinsiyet çalışmalarının kadınlara odaklanıyor olması kadınların erkek meslektaşlarına göre daha dezavantajlı olmalarından kaynaklanmaktadır. Kadın akademisyenler araştırmacıdır, öğreticidir, sayıları az olsa da yöneticidir, annedir, eştir ve liste uzatılabilir. Buna karşın akademisyen kadınların yaşadıkları dezavantajlar erkekler için bir avantaj olabilmektedir. Bu nedenle erkek akademisyenlerin avantajlı halleri için bir teori oluşturulması daha bütüncül bir yaklaşım olabilir. Bu çalışmada Türkiye’de kadın akademisyen olmanın zorluklarının ulusal ve uluslararası literatür ışığında resmedilmesi amaçlanmıştır ve resim Türkiye’de özellikle gelişmiş Batı ülkelerinden nispeten farklı bir kadın akademisyen profilini ortaya koymaktadır. Buna göre Türkiye’de kadın akademisyen olmak toplumsal cinsiyet rollerinin getirdiği çoklu sorumluluklar, yönetimde temsil edilememe, fen bilimleri gibi daha yüksek getirisi olan alanlarda azınlıkta olma temel sorunları ile yüzleşmeyi gerektirmektedir. Ancak kadın akademisyenlerin özellikle yönetim süreçlerinde ve fen bilimleri alanlarında düşük temsiliyetini yalnızca toplumsal cinsiyet algısına yüklemek doğru olmayacaktır. Bu durum doğal cinsiyet yapısından ve kadın akademisyenlerin kendi tercihlerinden kaynaklanıyor da olabilir. Alanla ilgili yapılacak derinlemesine çalışmalar durumu netleştirilecektir. Tüm olumsuz durumlara rağmen Türkiye’de kadın akademisyenler mutludur, işlerinden doyum elde etmektedir ve akademisyen olmayı sevmektedir.]]>
2018-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 8 040 2018-04-01 029 Review Article
<![CDATA[Laboratory Applications in Open and Distance Learning | Açık ve Uzaktan Öğrenmede Laboratuvar Uygulamaları]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1799
Bu çalışmada, eğitimde önemli bir yeri olan laboratuvar uygulamalarının açık ve uzaktan öğrenmedeki durumu ele alınmıştır. Açık ve uzaktan öğrenmede öğrenenlerin öğrenme kaynaklarından uzakta olması, laboratuvar uygulamaları için farklı çözümler geliştirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Tarihsel süreç içerisinde bakıldığında laboratuvar uygulamaları gerektiren disiplinlerde uygun öğrenme çıktılarının elde edilebilmesi için çeşitli yöntemlerin kullanıldığı görülmektedir. Öğrenenlerin laboratuvar araç ve gereçleri ile fiziksel olarak etkileşim kurarak uygulamalarını gerçekleştirebildikleri yoğunlaştırılmış yüz yüze laboratuvarlar, ev deney kitleri ve mobil (gezici) laboratuvarlar; 21. yüzyıl teknolojilerinin işe koşulduğu sanal laboratuvarlar, uzak laboratuvarlar ve sanal bilişim laboratuvarları bu yöntemlerin başında gelmektedir. Çalışma kapsamında, açık ve uzaktan öğrenmede kullanılan bu laboratuvar uygulamalarının daha iyi anlaşılması için üstünlükleri ve sınırlılıkları ele alınmıştır.]]>
2018-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 8 050 2018-04-01 041 Review Article
<![CDATA[Determining the Quality of Life of Students in Higher Education | Yükseköğretimdeki Öğrencilerin Yaşam Kalitelerinin Belirlenmesi]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1800
İnsanların ait olduğu kültürel değerler, içinde bulundukları durumlar, beklentileri, hedefleri, yaşam standartları ve değer sistemleri yaşam kalitelerini etkileyen önemli unsurlardandır. Bu çalışma, 2016-2017 öğretim yılında Türkiye’deki üç büyük devlet üniversitesinde öğrenim görmekte olan üniversite öğrencilerinin yaşam kalitelerini akademisyenleriyle, arkadaşlarıyla ve idari personelle ilişkileri ile üniversite tarafından sunulan olanaklar ve üniversiteden duyulan memnuniyet düzeyleri açılarından belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya 131’i erkek ve 286’sı kadın olmak üzere toplam 417 katılımcı seçkisiz örneklem yöntemiyle katılmıştır. Karma araştırma deseninde yapılan bu çalışmanın nicel kısmında betimsel araştırma modeli kullanılmıştır. Çalışmanın nitel kısmı ise açık uçlu soruları içeren yarı yapılandırılmış bir görüşme tekniğini içermektedir. Nicel veriler, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), Pearson korelasyonu ve aşamalı regresyon analizi sonucunda analiz edilmiştir. Nitel verilerin analizi ise içerik analizi yöntemiyle yapılmıştır. Elde edilen bulgular üniversite öğrencilerinin yaşam kalitelerini etkileyen faktörler konusunda kararsız olduklarını göstermiştir.]]>
2018-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 8 061 2018-04-01 051 Original Article
<![CDATA[An Analysis of the Problem Solving Skills in the Romantic Relations in Terms of Empathy and Mental Well Being | Romantik İlişkilerde Problem Çözme Becerilerinin Empati ve Mental İyi Oluş Açısından İncelenmesi]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1801
Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin romantik ilişkilerinde yaşamış oldukları sorunları çözme becerilerini bireylerin empati ve mental iyi oluş düzeyleri açısından ve bazı demografik değişkenlere göre incelemektir. Araştırmanın verileri 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde öğrenim gören 284 kız, 226 erkek olmak üzere toplam 510 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın verilerini toplamada, araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu, Ergenler İçin Romantik İlişkilerde Sorun Çözme Ölçeği, Temel Empati Ölçeği ve Mental İyi Oluş Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde ilişkisel araştırma yöntemlerinden Pearson korelasyonu ve çoklu regresyon analizi, karşılaştırmalı araştırma yöntemlerinden bağımsız örneklem t testi kullanılmıştır. Veriler SPSS 24.0 paket programı ile analiz edilmiştir. Empati ile mental iyi oluş arasında pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Empati ile duygusal ve fiziksel istismar arasında negatif yönde düşük düzeyde, soruna yönelme arasında ise pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Mental iyi oluş ile duygusal ve fiziksel istismar arasında negatif yönde düşük düzeyde, soruna yönelme arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu ilişkilere ve kuramsal çerçeveye dayanarak empatinin ve mental iyi oluşun romantik ilişkilerde sorun çözme becerilerini açıkladığı varsayılarak çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Yapılan Çoklu regresyon analizinin sonucuna göre empati ve mental iyi oluşun soruna yönelme alt boyutu ile orta düzeyde ilişkisinin olduğu, toplam varyansının %19’unu açıkladığı ve modele anlamlı bir katkısı olduğu görülmektedir. Demografik değişkenlerden cinsiyete göre incelendiğinde soruna yönelme alt boyutunun kadınların lehine anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmüştür. Daha önce ilişki yaşama durumuna göre incelendiğinde en az bir kere ilişki yaşayanların, hiç ilişki yaşamayanlara göre sorun çözme becerilerinin anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmektedir. Şu andaki ilişkisinin olup olmama durumuna göre incelendiğinde ise ilişkisi olmayanların ilişkisi olanlara göre sorun çözme becerilerinin anlamlı derecede yüksek olduğu bulunmuştur. Bu sonucun çıkmasında ilişki esnasında bireylerin mantığı göz ardı edip duygularla daha fazla hareket ettiğinin etkili olduğu düşünülmektedir. Bu bulgular ışığında, romantik ilişkilerde sorun çözme becerilerinde farklı psikolojik ve demografik değişkenlerin etkili olduğu söylenebilir.]]>
2018-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 8 072 2018-04-01 062 Original Article
<![CDATA[The Adaptation of Learning Motivation in Computer Programming Courses Scale into Turkish: The Study of Validity and Reliability | Bilgisayar Programlama Derslerinde Öğrenme Motivasyonu Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1802
Bu araştırmanın amacı Law, Lee ve Yu (2010) tarafından geliştirilen Bilgisayar Programlama Derslerinde Öğrenme Motivasyonu Ölçeği’ni Türkçe’ye uyarlamaktır. Bu amaçla geçerlik ve güvenirlik analizlerini yapmak üzere altı faktör (bireysel tutum ve beklenti, zorlayıcı amaçlar, belirgin hedefler, ödül ve takdir, ceza, sosyal baskı ve rekabet) ve 19 maddeden oluşan altılı Likert tipindeki ölçek, özel bir üniversitede okuyan 312 mühendislik fakültesi öğrencisine uygulanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları incelendiğinde, ölçeğin altı faktörden oluştuğu doğrulanmış ve ölçeğin uyum iyiliği indislerinin yeterli düzeyde olduğu görülmüştür. Ölçeğin güvenilirliği Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı ile değerlendirilmiştir. Cronbach alfa katsayısının ölçeğin tamamında 0.90 olduğu ve faktörler bazında 0.71 ile 0.83 arasında değiştiği görülmüştür. Bu sonuçlar ölçeğin, bilgisayar programlama derslerinde öğrenme motivasyonunun ölçülmesinde geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.]]>
2018-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 8 081 2018-04-01 073 Original Article
<![CDATA[The Effects of Understanding by Design (UbD) Model enriched with Model of Motivational Design on the Students’ Speaking Skills and Motivation in English: A Design Based Research | Motivasyon Modeli ile Zenginleştirilmiş Anlamaya Dayalı Öğretim Tasarımının Öğrencilerin İngilizce Konuşma Becerisine ve Motivasyonlarına Etkisi: Tasarım Tabanlı Bir Araştırma]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1803
Bu çalışmada üniversite hazırlık öğrencilerinin İngilizce konuşma becerisini geliştirmek ve bu konuda motivasyonunu artırmak için motivasyon modeli ile birleştirilmiş anlamaya dayalı tasarım modeli kullanılmıştır. Tasarım tabanlı yaklaşımının kullanıldığı bu çalışmada üç döngüde farklı yöntemlerle öğrencilerin konuşma becerisine ilişkin sonuçlar değerlendirilmiştir. Çalışmada nitel yöntemin baskın olduğu karma yöntem kullanılmıştır. Her bir döngü boyunca araştırmacı gözlem formu ve öğrenci yansıtma raporu kullanılmıştır. Birinci döngüde sunum etkinliği yaptırılmıştır ve kelime bilgisinin konuşmada etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Veri toplama aracı olarak akran formunun sonuçları, gözlem formu ve öğrencilerin yansıtma raporları kullanılmıştır. Sunumda görülen bazı eksiklikler üzerine münazara etkinliğinin kullanıldığı bir tasarım yapılmıştır. Burada da öğrenciler akıcı konuşmanın ve ders içerisinde aktif olmanın onlar için faydalı olduğunu düşünmüşlerdir. Veri toplama aracı olarak gözlem formu ve öğrencilerin yansıtma raporları kullanılmıştır. Sürenin daha fazla kullanılacağı ve daha aktif olacakları daha küçük gruplardan oluşan konuşma etkinliklerinin daha faydalı olacağı düşünülüp üçüncü döngüde ‘rol oynama etkinliğine’ karar verilmiştir. Veri toplama aracı olarak akran formunun sonuçları, gözlem formu ve öğrencilerin yansıtma raporları kullanılmıştır. Tasarımın sonunda öğrencilerle odak grup ve bireysel görüşmeler yapılmıştır. Öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre motivasyon modeli ile birleştirilmiş anlamaya dayalı tasarım öğrencilerin konuşma becerisinin gelişimi ve konuşma motivasyonu üzerinde genel olarak olumlu yönde etkili olmuştur.]]>
2018-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 8 094 2018-04-01 082 Original Article
<![CDATA[The Relationship Between Workload Perceptions and Work and Family Conflicts of Academicians | Akademisyenlerin İş Yükü Algıları ile İş ve Aile Çatışmaları Arasındaki İlişki]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1804
Üniversitelerde görev yapan akademisyenler, öğretim yüküne sahip olmakla birlikte, bilimsel araştırmalar da yapmak durumundadırlar. Aynı zamanda ailelerinin de kendilerinden beklentilerinin olması işleri ile aileleri arasında ikilemde kalmalarına ve çatışma yaşamalarına neden olmaktadır. Bu araştırmanın amacı, akademisyenlerin algılarına göre iş ve aile yükleri ile iş ve aileleri arasında yaşadıkları çatışmalar arasındaki ilişkiyi saptamaktır. Çalışmanın verileri çevrimiçi anket yoluyla, Pamukkale Üniversitesi ve Uşak Üniversitesi’nde çalışan akademisyenlerin katılımıyla toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre akademisyenler orta düzeyde iş ve aile yüküne sahiptirler ve aynı zamanda orta düzeyde iş-aile ve aile-iş çatışması yaşamaktadırlar. Gerçekleştirilen korelasyon ve regresyon analizleri sonucuna göre iş yükü ile iş-aile çatışması arasında pozitif yönlü orta düzey ilişki saptanmıştır. İş ve aile yükü, iş-aile ve aile-iş çatışmalarının anlamlı bir yordayıcısıdır.]]>
2018-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 8 105 2018-04-01 095 Original Article
<![CDATA[A Survey Study: Evaluation of Topographic Anatomy Practice Courses and Examination at the Istanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty | Bir Anket Çalışması: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Topografik Anatomi Uygulama Derslerinin ve Sınavının Değerlendirilmesi]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1805
Her alanda olduğu gibi tıp fakültelerinde de daha iyi bir eğitim için yeniliklere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yenilikler daha çok kullanılan eğitim materyallerinde ve yöntemlerinde kendini göstermektedir. Bu çalışmada anatomi gibi anlaşılması zor olabilen derslerde görsel ve farklı eğitim materyalleri ve yöntemleri kullanmanın öğrenmeye etkisini saptamak amaçlanmıştır. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde 2016-2017 eğitim öğretim yılında topografik anatomi uygulama derslerinde diğer kurul uygulama derslerinden farklı olarak resimli çalışma föyleri, çalışma yönergesi içeren dokümanlar, video görüntüleri kullanılmış, uygulama derslerinde kısa sınavlar ve öğrencilerle birlikte ders sonrası diseksiyonlar yapılmıştır. Kullanılan farklı eğitim materyallerinin ve yöntemlerinin öğretme ve öğrenmeye olan katkısını öğrenmek, öğrencilerin ihtiyaçlarını daha çok fark edebilmek için 106 öğrencinin katıldığı bir anket çalışması yapılmıştır. Alınan geri bildirimlerle iyi olanın devam ettirilmesi, eksiklerin giderilmesi amacıyla da yeni öğretim şekillerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.]]>
2018-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 8 110 2018-04-01 106 Original Article
<![CDATA[Attitudes toward the Disabled and Social Desirability among University Students | Üniversite Öğrencilerinin Engelli Bireylere Yönelik Tutumları ve Sosyal Beğenirlik Düzeyleri]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1806
Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinde engelli bireylere yönelik tutumlar ile sosyal beğenirlik arasındaki ilişkiyi ele almak ve engelli bireylere yönelik tutumları sosyodemografik değişkenler açısından incelemektir. İzmir’in çeşitli üniversitelerinde öğrenim gören 190 öğrenci araştırmacılar tarafından hazırlanan sosyodemografik bilgi formunu, Engellilere Yönelik Tutum Ölçeğini ve Sosyal Beğenirlik Ölçeğini doldurmuştur. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda sosyal beğenirlik puanının Engellilere Yönelik Tutum Ölçeği alt boyutlarından “duyarlılık” ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Engellilere Yönelik Tutumlar Ölçeği toplam puan ortalamalarına bakıldığında, kadınların erkeklere göre engellilere yönelik daha olumlu tutumlara sahip olduğu görülmüştür. Bir diğer bulgu, vakıf üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin sosyal beğenirlik düzeylerinin, devlet üniversitesi öğrencilerine göre daha yüksek olduğu yönündedir. Son olarak, devlet üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin Engellilere Yönelik Tutum Ölçeği “kaynak dağıtımı” alt ölçek puanlarının vakıf üniversitesinde öğrenim gören öğrencilere göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bir diğer deyişle devlet üniversitesi öğrencileri, engellilere ayrılan kaynaklar hakkında vakıf üniversitesi öğrencilerine göre daha olumlu tutumlara sahiptirler. Çalışmada elde edilen bulgular ilgili literatür ve sosyal engellilik modeli ışığında tartışılmıştır.]]>
2018-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 8 116 2018-04-01 111 Original Article
<![CDATA[The Influence of Academicians’ Individual Professional Role in Formation of Academic Culture | Akademik Kültürün Oluşmasında Akademisyenlerin Bireysel Mesleki Rollerinin Etkisi]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1807
Kültür teorisi, birey ve kültür arasında karmaşık ve farkedilmesi güç etkileşimleri önerir. Bu etkileşimin doğasını anlamak için akademisyenlerin bireysel rollerini test ettik böylece farklı bir kültürel bağlamda mevcut bilgiye yeni bir katkı yapmayı amaçladık. 2016 Bahar döneminde veri toplama araçları olarak Akademik Kültür Ölçeği ve Akademisyenlerin Mesleki İyilik Algısı Ölçeğini kullandık. Küme ve rastgele örnekleme tekniğiyle seçilen 303 akademisyene ait verileri çoklu regresyon analizi ve yol analizlerini kullanarak inceledik. Kültür ve birey arasında karşılıklı etkiyi tespit ettik ve bireysel özellikleri temsil eden akademisyenlerin mesleki iyilik algısının akademik kültür üzerinde daha güçlü etkisini belirledik. Böylece, devam eden tarihi tartışmada bireysel görüşü destekleyen bir sonuç elde ettik. Bulgulara dayalı olarak akademik kültürün oluşumunda, teşvik mekanizmalarının düzenlenmesi, sorumluluklar ve kuralların belirlenmesinin iki yönetsel araç olduğunu belirledik. Ek olarak, eğer akademisyenler daha iyi işbirliğine sahip olur ve onların başarıları takdir edilirse, akademik kültürün daha olumlu olacağını önerdik.]]>
2018-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 8 126 2018-04-01 117 Original Article
<![CDATA[Student Cynicism: A Study of Adaptation, Validity and Reliability of Cynical Attitudes toward College Scale | Öğrenci Sinizmi: Üniversiteye Yönelik Sinik Tutumlar Ölçeğini Türkçe’ye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Analizi]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1808
Bu araştırmanın amacı, Brockway, Carlson, Jones ve Bryant (2002) tarafından geliştirilen “Üniversiteye Yönelik Sinik Tutumlar Ölçeği”nin Türkçeye uyarlamasına yönelik geçerlik ve güvenilirlik çalışmalarını gerçekleştirmektir. Çalışma grubu 1’de, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören 3. sınıf öğretmen adayları yer almakta olup; ölçeğin Türkçe formu ile İngilizce formu arasındaki tutarlılığı belirlemek için dilsel eşdeğerlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu 2’de ise, uygun örnekleme yöntemi esas alınarak belirlenen ve 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi, İngiliz Dili, Matematik, Okul Öncesi, Sınıf, Sosyal Bilgiler ve Türkçe Eğitimi ile Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı 3. ve 4.sınıflarında öğrenim gören öğretmen adayları yer almaktadır. Elde edilen bulgulara dayalı olarak Üniversiteye Yönelik Sinik Tutumlar Ölçeği’nin öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri üniversiteye yönelik sinizm tutumlarını değerlendirmede uygun bir veri toplama aracı olduğu söylenebilir. Bu araştırma kapsamında öğrenci sinizmi kavramı ulusal literatüre tanıtılmış olup; öğrencilerin üniversitelerine yönelik sinik tutumlarını değerlendirmede kullanılabilecek bir ölçeğin Türkçeye uyarlaması ile geçerlik ve güvenirlik analizleri gerçekleştirilmiştir.]]>
2018-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 8 135 2018-04-01 127 Original Article
<![CDATA[Perceptions Regarding the Logical Thinking of Academics | Akademisyenlerin Mantıksal Düşünmeye İlişkin Algıları]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1809
Düşünme çok yönlü ve karmaşık bir süreçtir. İnsanın doğumu ile başlar ve ölümüne kadar devam eder. Önemli olan bu sürecin nasıl ve ne şekilde değerlendirildiğidir. Düşünme süreci ne kadar doğru yaşanırsa iletişim ve yaşam şekli de o kadar doğru ve düzgün ilerler. Sürecin bu şekilde ilerlemesi de mantık ve kuralları sayesinde olur. Özellikle bir düşünme biçimi olarak mantık ele alındığında, mantıksal düşünme olarak adlandırılan bir düşünme türü ortaya çıkar. Bu düşünme türü akıl yürütme formlarını kullanmayı, kıyas yapmayı ve kavramlar ile önermeler üreterek çıkarım yaparak, doğru düşünmenin temelini oluşturan bir düşünmedir. Fakat alan literatürüne bakıldığında bu düşünme türüne ilişkin bilgilerin yetersiz ve eksik olduğu görülmektedir. Bu çerçevede eksiklikleri ortaya çıkarabilmek ve böylece eksikliklerin giderilmesine katkıda bulunmak amacı ile mantıksal düşünme ile ilgili görüş alarak bilgi elde etmek yapılan çalışma adına temel problem oluşturmaktadır. Bu nedenle de çalışma için 2016- 2017 eğitim ve öğretim yılı güz döneminde Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi’nde farklı bölümlerde ve unvanlarda görev yapan 22 akademisyenden görüş alınmıştır. Veriler ise dört açık uçlu sorudan oluşan anket formu ile toplanmıştır. Verilerin analizi için içerik analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular çerçevesinde akademisyenlerde mantıksal düşünme ile ilgili farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Mantıksal düşünmenin akıl yürütme süreci olduğu, çıkarımda bulundurmayı sağladığı, sebep-sonuç ilişkisi kurdurttuğu, ruhsal bozuklukları ve duyguları engellediği aynı zamanda karar verme ve yaşam kalitesini arttırma konusunda etkili olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.]]>
2018-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 8 144 2018-04-01 136 Original Article
<![CDATA[An Examination of Turkish College-Level Students’ Learned Helplessness States in EFL Context | Türkiye’de Yükseköğretimde Öğrencilerin Dil Öğrenirken Hissettikleri Öğrenilmiş Çaresizliğin İncelenmesi]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1810
Öğrenme çok boyutludur, doğası gereği sürekli gelişir ve çeşitli faktörlerden etkilenerek yaşam boyu sürer. Bu faktörlerden biri olan öğrencilerin zihinsel yaşantıları öğrenme sürecini besler ve tamamlar, çünkü öğrencilerin öğrenmeye ilişkin bakış açıları kendi öğrenmelerini şekillendirir. Yanlış yorumlamalar veya olumsuz inançların da bu süreçte şekillendirici etkisi vardır.

O nedenle, çalışmanın amacı yabancı dil olarak İngilizce öğreniminde üniversite öğrencilerinin yaşadıkları öğrenilmiş çaresizliği ve bunun arkasındaki nedenleri incelemektir. Veri Türkiye’deki bir devlet üniversitesinden toplanmıştır ve katılımcılar amaçsal örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Çalışmanın katılımcıları üniversitede birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfta okuyan öğrencilerden oluşmaktadır. Veriler Öğrenilmiş Çaresizlik Ölçeği, öğrenilmiş çaresizlik açık uçlu anketi ve konu ile ilgili hazırlanmış nitel bir tablo ile toplanmıştır. Nicel data SPSS programı ile analiz edilmiş olup, nitel veri içerik analizi ile incelenmiştir. Bu yönüyle çalışma, karma araştırma modelini kullanmıştır. Çalışma sonucunda öğrenilmiş çaresizliği olan ve olmayan olarak iki grup bulunmuştur ve öğrencilerin dil öğrenen olarak öz kavramları ile birlikte İngilizce öğreniminde çaresizliğe yönelik inançları sunulmuştur.]]> 2018-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 8 161 2018-04-01 145 Original Article <![CDATA[The Opinions of Academicians about the Impact of Academic Incentive Payment on the Scientific Activities | Akademik Teşvik Ödeneğinin Bilimsel Faaliyetlere Etkisi Hakkındaki Akademisyen Görüşleri]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1811
Akademik teşvik ödeneğinin akademisyenlerin bilimsel faaliyetlerine ivme kazandırdığı bir gerçektir. Ancak akademik teşvik ödeneği ile birlikte bilimsel faaliyetlerin nasıl etkilendiği hakkında akademisyenlerin görüşlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın temel amacı Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde görev yapmakta olan akademisyenlerin, akademik teşvik ödeneğinin yapmış oldukları akademik faaliyetlere olan etkisi hakkında görüşlerini belirlemektir. Araştırma, Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde 2016-2017 akademik yılı güz döneminin sonunda gerçekleştirilmiş olup, araştırmaya Eğitim Fakültesi’nde görev yapmakta olan 34 akademisyen katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak dokuz açık uçlu sorudan oluşan bir tarama formu kullanılmıştır. Akademik teşvik ödeneğinin bilimsel faaliyetlere olan olumlu katkıları yayın sayısının nicelik olarak artması, dolayısıyla atıf sayısının artması, yıllardır bilimsel faaliyette bulunmayan akademisyenlerin bile en az birkaç tebliğ yayınlamaları, proje katılımlarının artması şeklinde görüş bildirdikleri belirlenmiştir. Akademisyenlerin uygulama hakkındaki olumsuz görüşleri ise; çalışma arkadaşlarının dergilerin yayınlanma sürecinin uzun olmasından dolayı, daha kısa sürede dönüş sağlayan paralı dergileri tercih etmeleri, birbirlerine karşılıklı atıf yapan akademisyenlerin varlığı ve kontrolsüzce artan uluslar arası sempozyum/kongrelere birden fazla bildiri ile katılım yapılması şeklinde belirtilebilir. Bu olumsuz durumların ortadan kaldırılması için yönergelerin her alan için daha açık ifade edilmesine ve bazı kriterlerin değiştirilmesine/geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.]]>
2018-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 8 171 2018-04-01 162 Original Article
<![CDATA[A Matter of Controversy: Teaching New L2 Words in Semantic Sets or Unrelated Sets | Tartışmalı Bir Konu: Yabancı Dilde Yeni Kelimelerin Anlamsal Bağıntılı veya Anlamca İlişkisiz Gruplar Halinde Öğretilmesi]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1812
Yapılan araştırmalarda, yabancı dilde yeni kelimelerin anlamsal bağıntılı gruplar halinde mi yoksa anlamca ilişkisiz gruplar halinde mi öğretilmesi gerektiği konusunda fikir birliği bulunmamaktadır. Bu konudaki çalışmaların çoğu, anlamsal bağıntılı kelimelerin birlikte öğretilmesinin sakıncalı olduğunu iddia etmektedir. Bunu savunan çalışmaların büyük bir kısmı daha çok laboratuvar koşullarındaki yapay çalışmalar olduğundan, bu tartışmalı konunun açığa kavuşturulması için doğal ortamda gerçekleştirilmiş sınıf içi araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Gerçek bir sınıf ortamında yapılmış bu çalışma, yabancı dilde yeni sözcüklerin anlamsal bağıntılı veya anlamca ilişkisiz gruplar halinde sunulmasının öğrencilerin bu kelimeleri öğrenmesi üzerindeki etkilerini araştırmaktadır. 12 hedef kelime, İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen 44 Türk öğrenciye anlamsal bağıntılı veya anlamca ilişkisiz gruplar halinde öğretilmiştir. Öğretim sırasında resimli kelime kartları kullanılmış ve görsel olarak zenginleştirilmiş örnek cümleler yardımıyla öğrencilerin hedef kelimelerle birkaç kez karşılaşması sağlanmıştır. Çalışma sonuçları, her iki durumda da öğrencilerin yeni kelimeleri etkili bir şekilde öğrendiklerini göstermiştir. Bulgular ışığında, kelimelerin anlamsal bağıntılı veya anlamca ilişkisiz gruplar halinde öğretilmesi arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Dolayısıyla, doğal bir sınıf ortamında gerçekleştirilen bu çalışmada, anlamca ilgili kelimelerin birlikte öğretilmesinde herhangi sakınca tespit edilememiştir.]]>
2018-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 8 183 2018-04-01 172 Original Article
<![CDATA[The Predictive Power of Authenticity on Emotional Well-being (Positive-Negative Affect): Authenticity and Positive-Negative Affect among Turkish and English University Students | Otantik Olmanın Duyuşsal İyi Oluşu (Pozitif-Negatif Duygu Durumu) Yordama Gücü: Türk ve İngiliz Üniversite Öğrencileri Arasında Otantik Olma ve Pozitif-Negatif Duygu Durumu]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1813
Bu çalışmanın amacı, otantik olmanın duyuşsal iyi oluşu yordama gücünün Türk ve İngiliz üniversite öğrencileri arasında incelenmesidir. Araştırmanın iki çalışma grubu bulunmaktadır. Çalışma grubu I Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi öğrencileri arasından seçilen 108 (56 erkek, 52 kadın) öğrenciden oluşmaktadır. Yabancı uyruklu öğrenciler araştırmaya dâhil edilmemiştir. Çalışma grubu II İngiliz üniversite öğrencilerinden oluşmaktadır. İngiliz çalışma grubundaki öğrenciler Middelesex Üniversitesi’nden seçilen 90 (39 erkek, 51 kadın) öğrencidir. Araştırmada kullanılan veri toplama araçları, Pozitif-Negatif Duygu Ölçeği, Özgünlük Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formudur. Araştırmanın sonuçlarına göre otantik olma hem Türk hem de İngiliz üniversite öğrencilerinin pozitif ve negatif duygu durumunu yordamıştır. İngiliz Üniversite öğrencilerinin otantik olma ve negatif duygu durumu Türk öğrencilere kıyasla daha yüksek çıkmıştır. Erkek ve kadın arasında değişkenler farklılık göstermemiştir. Fakat iki ülkenin hemcinsleri karşılaştırıldığında Türk kadın ve erkeklerin otantik olma ve negatif duygu durumu düzeyleri İngiliz katılımcılara kıyasla düşüktür. Pozitif duygu durumunda ise böyle bir fark görülmemiştir. Bütün sonuçlar karşılaşılan sınırlılıklar, önceki çalışmalar ve kültür bağlamında tartışılmıştır. Sonuçların, kültür farkının olası diğer dinamiklerini (eğitim sistemi, ülke politikası, ekonomik gelişim, kentleşme, göç, kültürlerarası etkileşim, inanç, anne-baba tutumları vb.) incelemek isteyen araştırmacılara, duyuşsal iyi oluşla ilgili danışma programı hazırlamak isteyen psikolojik danışmanlara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.]]>
2018-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 8 193 2018-04-01 184 Original Article
<![CDATA[Faculty of Education Students’ and Academicians’ Perspectives on University Counseling Centers | Eğitim Fakültesi Akademisyen ve Öğrencilerinin Üniversite Psikolojik Danışma Birimine Yönelik Görüşleri]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1814
Bu çalışmanın amacı, akademisyenlerin ve üniversite öğrencilerinin yükseköğretimde psikolojik danışma birimine dair görüşlerini incelemektir. Araştırmaya yedi akademisyen ve 40 lisans öğrencisi dâhil edilmiştir. Katılımcıların görüşleri, akademisyen ve öğrenciler için ayrı olarak değerlendirilmiştir. Veriler, sırasıyla dört ve yedi açık uçlu soru içeren iki yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Araştırma sonuçları, öğrenci ve akademisyenlerin üniversite bünyesinde bir psikolojik danışma ve rehberlik biriminin hizmet vermediğini düşündüklerini ya da bu konuda bir fikirleri olmadığını göstermektedir. Akademisyenlere göre öğrenciler en çok romantik ilişkiler, ailevi sorunlar ve mesleki konularda yardıma gereksinim duymaktadır. Öğrencilerin görüşlerine göre ise, en çok sınav kaygısı ve kişisel problemler konusunda psikolojik yardım aranmaktadır. Akademisyenler, çoğunlukla öğrencilerle doğru iletişim kurma becerileri ve öğrencileri psikolojik hizmet verecek birimlere yönlendirme konusunda yardım aramaktadır. Öğrenciler, psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti veren bir birimin okudukları fakülte içerisinde veya kolaylıkla ulaşabilecekleri bir konumda bulunmasını tercih etmektedir. Öğrencilerin büyük çoğunluğu böyle bir birim bulunsaydı başvuracağını ve psikolojik hizmetlere düzenli zaman ayırabileceğini belirtmiştir. Katılımcı öğrenciler, böyle bir merkeze en çok kariyer danışmanlığı ve sınav kaygısı ile düzenli ders çalışma konularında başvuracaklarını belirtmiştir. Öğrenciler büyük oranda bireysel psikolojik yardımı almayı tercih ederken, bunu ikinci sırada grupla psikolojik danışma izlemektedir.]]>
2018-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 8 201 2018-04-01 194 Original Article
<![CDATA[Students’ Views, Experiences and Suggestions with Respect to Academic Honesty in Higher Education: A Phenomenological Study | Yükseköğretimde Akademik Dürüstlüğe İlişkin Öğrenci Görüşleri, Deneyimleri ve Önerileri: Bir Olgu Bilim Araştırması]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1815
Çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin akademik dürüstlükle ilgili görüşlerini ve deneyimlerini incelemektir. Çalışmanın amacına ulaşmak için, nitel araştırma desenlerinden birisi olan olgu bilim deseni kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini, maksimum çeşitlilik örneklemesi yöntemiyle çalışmaya dâhil edilen Ankara’daki bir yükseköğretim kurumunun farklı bölümlerinde öğrenim görmekte olan 18 lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmacılar, öğrencilerle birebir görüşmeler gerçekleştirmek için yarı-yapılandırılmış görüşme formu hazırlamışlardır. Veri toplama öncesinde, üniversiteden gerekli etik kurul izini alınmıştır. Görüşme formunun geçerliğini ve anlaşılırlığını kontrol etmek amacıyla bilişsel mülakatlar yapılmış ve uzman görüşleri alınmıştır. Çalışmanın bulguları, öğrencilerin çoğunluğunun akademik dürüstlük konusunda özel olarak ve yeteri kadar bilgilendirilmediklerini, konuyla ilgili olarak ayrıca bir eğitim almadıklarını ancak yine de akademik dürüstlüğün genel olarak kapsamını bildiklerini göstermektedir. Öğrencilerin bir kısmı çevrelerinde tanık oldukları akademik dürüstlüğe aykırı davranışlardan bazılarını kopya çekme, başkalarının çalışmalarını referans göstermeden kullanma, daha önce yapılmış bir çalışmayı/sunumu yeniden ödev olarak teslim etme ya da sunma, İnternet kaynaklarından referans göstermeden kopyalama olarak belirtmişlerdir. Akademik dürüstlüğe aykırı davranışların temel sebepleri arasında daha yüksek not alma isteği, sınavlara çalışmak ve ödevleri tamamlamak için verilen sürenin yeterli olmaması gösterilmiştir. Ayrıca öğrencilerin akademik dürüstlüğe aykırı bir davranışa genel olarak herhangi bir tepki vermedikleri bulunmuştur. Son olarak, öğrenciler akademik dürüstlükle ilgili öğretim üyeleri ve fakülte yönetimi tarafından sağlanacak daha fazla bilgiye ve eğitime ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir.]]>
2018-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 8 210 2018-04-01 202 Original Article
<![CDATA[The Examination of International Students’ Metaphorical Perceptions on Multicultural Education | Türkiye’deki Uluslararası Öğrencilerin Çok Kültürlü Eğitime İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1816
Bu çalışmanın amacı Türkiye′de eğitim alan uluslararası öğrencilerin çok kültürlü eğitim kavramına yönelik metaforik algılarının incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’de farklı illerde eğitim gören 117 uluslararası öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veriler yüz yüze görüşülerek ve elektronik ortamda toplanmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde nitel yaklaşımla betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularında uluslararası öğrenciler tarafından toplamda 76 metafor üretilmiştir. Bu metaforlar ortak özellikleri bakımından altı kavramsal kategori altında toplanmıştır. Çok kültürlü eğitimin tanımlamasında daha çok “gökkuşağı (n=17)”, “bahçe (n=7)” ve “deniz” (n=5) metaforları kullanılmıştır. Ayrıca hem genel hem de cinsiyet ve eğitim düzeyi gibi demografik değişkenlere yönelik metaforik algının uyumlu olduğu tespit edilmiştir.]]>
2018-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 8 220 2018-04-01 211 Original Article