The Journal of Higher Education and Science - 2018; 8(2) http://higheredu-sci.beun.edu.tr The Journal of Higher Education and Science - RSS feed of 2018; 8(2) 1300-0705 August 2018 The Journal of Higher Education and Science 1300-0705 <![CDATA[Strategic Goals and New Directions of the Measurement, Selection and Placement Center of Turkey | Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin Stratejik Hedefleri ve Yeni Yönelimleri]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1818
Başlangıçta sadece yükseköğretim kurumlarına giriş için merkezi sınav ve yerleştirme yapmak üzere kurulmuş olan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, yaptığı sınav sayısını yıllar içerisinde ülkenin taleplerine göre sürekli artırmıştır. Böylece, yükseköğretime giriş sınavının yanında yabancı dil seviyesini tespite yönelik sınavlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına personel seçimi için kullanılmak üzere çok farklı alanlarda sınav yapan bir merkez haline dönüşmüştür. Bu kurum, söz konusu sınavları yapıp değerlendirmenin yanında sonuçlara göre adayların yerleştirme işlemlerini de yapmaktadır. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavlara hemen her yıl toplamda yaklaşık 10 milyon aday katılmaktadır. Dünyada yaptığı sınav çeşitliliği, sınavlara katılan aday sayısı ve aynı zamanda yerleştirme yapması bakımından benzeri bir sınav merkezi bulunmamaktadır. Bu çalışmada 44 yıldır artan sorumluluklarını başarılı bir şekilde yerine getiren Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin geleceğe yönelik yeni hedefleri, stratejik tercihleri ve yeni yönelimleri ele alınmaktadır.]]>
2018-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 8 226 2018-08-01 221 Review Article
<![CDATA[Functional Transformation of Universities: An Assessment on Literature | Üniversitelerin Fonksiyonel Dönüşümü: Literatür Üzerinden Bir Değerlendirme]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1819
Üniversitenin etkileri ile ilgili oldukça geniş bir literatür mevcuttur. Söz konusu çalışmalarda kullanılan yöntemler ve yaklaşımlar göz önünde bulundurularak yapılan literatür sınıflandırma çalışmaları vardır. Ancak küresel ve belirli bir ülke gündemi baz alınarak bir değerlendirmeye rastlanmamıştır. Kanımca üniversitenin etkileri ile ilgili yığın literatürün tarihsel olarak değerlendirilmesi üniversitenin geçirdiği fonksiyonel dönüşüm hakkında önemli bilgiler verecektir. Üniversite kurumu, toplumsal bir üretimin sonucudur. Bu kurum toplumsal gelişmelere yön verdiği kadar söz konusu gelişmelerden de etkilenmektedir. Bu çalışmada üniversitenin etkileri ile ilgili literatür dil kriterine göre değerlendirilmiştir. Günümüz ‘Lingua Franca’sı İngilizce ve yerel düzeyi temsil etmek için Türkçe’de yapılan üniversite etki çalışmaları içerikleri ve yapıldıkları tarih baz alınarak sınıflandırılmıştır. Yapılan değerlendirme sonucu üniversitenin yıllar içinde fonksiyonel dönüşüm geçirdiği belirlenmiştir. Bunun yanında İngilizce ve Türkçe’de yapılan çalışmalar arasında benzerlik ve farklılıklara ulaşılmıştır. Üniversitenin harcama etkilerini ortaya koyan Tip 1 çalışmalar İngilizce’de 1960’larda, Türkçe’de ise 1990’lı yıllarla beraber yapılmaya başlanmıştır. Üniversitenin bilgi etkilerini konu alan Tip 2 çalışmalarda ise tarihsel bir paralellik olduğu saptanmıştır.]]>
2018-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 8 235 2018-08-01 227 Review Article
<![CDATA[Associate Degree Social Services Education in Turkey from Past to Present | Geçmişten Günümüze Türkiye’de Ön Lisans Sosyal Hizmetler Eğitimi]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1820
Türkiye’de 1963 yılında sosyal hizmetler alanında ara eleman yetiştirme amacıyla başlayan eğitimler 2008 yılına kadar bir türlü oluşamamış ve yaygınlaşma gösterememiştir. Sosyal hizmetler ön lisans eğitimi bir fiil 2008 yılında başlamış, 2013 yılından itibaren ise hızlı bir gelişim seyri içerisine girmiştir. Bu çalışmada 2017 yılı Ekim ayı itibariyle Türkiye’de sosyal hizmetler ön lisans eğitiminin mevcut durumu üzerinde durulmuştur. Türkiye’de sosyal hizmet eğitiminde ortaya çıkan görüntünün fotoğrafı çekilmek istenmiş ve öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır.]]>
2018-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 8 244 2018-08-01 236 Review Article
<![CDATA[Measurement Methods of Service Quality and a Proposal of Methodology for Information Resource of Strategic Management in Higher Education | Hizmet Kalitesi Ölçüm Yöntemleri ve Yükseköğretimde Stratejik Yönetim Bilgi Kaynağı Yöntem Önerisi]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1821
Bu çalışmanın amacı Servqual Modeli temelli yükseköğretim hizmet kalitesi ölçüm modellerini ve ölçüm boyutlarını karşılaştırmalı olarak değerlendirmek ve özgün bir stratejik model önerisinde bulunmaktır. Çalışmada betimsel analiz yöntemi benimsenmiştir. Tematik çerçeve yükseköğretimde hizmet kalitesi konusudur. Değerlendirme kapsamındaki tüm çalışmalarda beklenen hizmet kalitesi puanlarının algılanan hizmet kalitesinden yüksek olduğu tespit edilmiş ve bu farkı kapatmaya yönelik stratejik yönetim kararlarına yardımcı bir model önerisinde bulunulmuştur. Bu kapsamda öğrencilerin üniversite yaşamlarına ilişkin beklentileri ve pratik eğitim hayatındaki algıları arasındaki fark, üniversite yaşamı ve eğitimi konusunda geleceğe yönelik öğrenci odaklı geliştirmelerin yapılmasında yardımcı olacaktır. Eğitimde niteliksel dönüşümün ve buna bağlı farklı açılımların sağlanması için gelecek kararlarını şekillendirecek stratejik araçlara gereksinim duyulmaktadır. Çalışma kapsamında takip edilecek sistematik süreç ve önerilen yöntem, sürecin oluşturduğu değerlendirme kaynakları ve çalışma sonucunda ulaşılan bilgiler bu ihtiyaçları karşılayacak içeriğe katkı sağlayacaktır.]]>
2018-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 8 253 2018-08-01 245 Review Article
<![CDATA[Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) Education in Effective Vocational Education for Skilled Labor | Nitelikli İşgücü İçin Etkin Mesleki Eğitim Konusuna Çözüm Olarak Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik (FTMM) Eğitimi]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1822
Sanayi devrimi ile birlikte üretim kavramı, üretim faktörlerini kullanarak “standart iş süreçleriyle aynı üründen mümkün olan en çok miktarda, en ucuza ve en hızlı üretim” olarak değişmiştir. Ancak toplumların gelişmesi, iletişim ve bilgi teknolojilerinde yaşanan hızlı değişimle birlikte yaşanan dönüşüm ve küreselleşme işgücünden beklentileri değiştirmiştir. Günümüz iş dünyası çalışanların dinamik sistem ve süreçler içeren üretim aşamalarını anlamasını, değişime hızlı uyum sağlamasını, sürekli öğrenmesini ve öğrendiğini sistem ve sürece yeniden dâhil edebilmesini beklemektedir. Yaşanan bu değişim, günümüzde nitelikli işgücünü yetiştiren mesleki eğitim kurumlarını ve özellikle meslek yüksekokullarını rekabetçi küresel ekonomik düzenin önemli bir parçası haline getirmiştir. Ülkemizde ilgili bakanlıkların, yükseköğretim kurumlarının, sektör temsilcilerinin ve yerel yönetimlerin mesleki eğitimin sorunlarına çözüm üretme ve ülkemizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte işgücü yetiştirme gayretleri, geçmişten günümüze artarak devam etmekte ve oldukça önemli kaynak bu amaçla kullanılmaktadır. Ancak, gerek bu alanda yapılan araştırmalar, uluslararası değerlendirmeler ve gerekse de ülkemizin işgücü profili dikkate alındığında, ortaya çıkan sonuç, mesleki eğitim faaliyetlerinin piyasa koşullarına uygun olamadığı, mezunların iş bulamadığı ve ülkemizin de rekabetçi bir işgücüne sahip olamadığı yönündedir. Gelişmiş ülkeler benzer sorunlarla mücadelede, özellikle mühendis seviyesindeki işgücünün niteliklerini artırmak için, son dönemde Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (FTMM) eğitimleri olarak tanımlanan bir yaklaşımı kullanmaya başlamıştır. FTMM eğitimleri tüm eğitim aşamalarını içine alan, teorik bilgilerin uygulama ve ürüne dönüştürülmesine imkan sağlayan, içeriğindeki bilimlerin birbirleriyle farklı noktalarda kesişmesine ortam oluşturan bir yaklaşımdır. Buradan hareketle çalışmada ülkemizde mesleki eğitim ve karşı karşıya olunan sorunlar ifade edilerek, FTMM eğitiminin kavramsal çerçevesi içinde ön lisans eğitimlerinde bu yaklaşımın sağlayabileceği kazanımlar incelenmeye çalışılmıştır.]]>
2018-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 8 263 2018-08-01 254 Review Article
<![CDATA[The Effect of Positive Emotions on Intellectual Skills and The Level of Happiness of Counselor Trainees | Pozitif Duyguların Psikolojik Danışman Adaylarının Entelektüel Becerileri ve Mutluluk Düzeylerine Etkisi]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1823
Bu araştırmanın amacı, pozitif duyguların psikolojik danışman adaylarının entelektüel becerileri ve mutluluk düzeyleri üzerinde anlamlı bir etkisi olup olmadığını araştırmaktır. Araştırmanın amacı doğrultusunda yarı deneysel bir çalışma deseni kullanılarak, iki deney ve bir kontrol grubundan oluşan üç çalışma grubu oluşturulmuştur. Araştırmanın katılımcıları 19’u birinci deney, 19’u ikinci deney ve 20’si kontrol grubundan olmak üzere 58 psikolojik danışman adayından oluşmaktadır. Araştırmada, nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin birlikte kullanıldığı karma araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel veriler için psikolojik danışman adaylarına açık uçlu bir soru yönlendirilmiştir. Nicel veriler Oxford Mutluluk Ölçeği ile elde edilmiştir. Elde edilen nitel veriler içerik analizi tekniği ile çözümlenmiş, nicel veriler ise SPSS 15.00 paket programında analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen nitel bulgulara göre, slayt ve video gösterimleri sonunda beklenildiği gibi birinci deney grubunun mutlu, huzurlu, sakin, rahatlamış, neşeli ve enerjik gibi pozitif duygular hissettiği; ikinci deney grubunun da üzüntü, çaresizlik, hüzün, öfke ve kızgınlık gibi negatif duygular hissettiği görülmüştür. Açık uçlu soruya verilen yanıtların içeriği analiz edildiğinde ise birinci deney grubundaki psikolojik danışman adaylarının ikinci deney grubu ve kontrol grubuna göre daha uzun ve içerik açısından da daha kapsamlı yanıtlar verdiği sonucuna ulaşılmıştır. Nicel verilerin değerlendirilmesi sonucunda birinci deney grubundaki katılımcıların mutluluk puanları deneysel işlem sonrası artmakla birlikte, farklılığın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı bulunmuştur.]]>
2018-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 8 270 2018-08-01 264 Original Article
<![CDATA[Women Academics in Turkey in 2000s: Role Conflict or Role Expansion? | 2000’lerde Türkiye’de Kadın Akademisyenler: Rol Çatışması mı veya Rol Genişlemesi mi?]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1824
Bu çalışma Türkiye’deki kadın akademisyenlerin çifte vardiyalarını rol çatışması mı olarak mı, yoksa rol genişlemesi olarak mı deneyimlediklerini anlamayı amaçlamaktadır. Türkiye’de kadın akademisyenler konusunda yapılan çalışmalar genellikle çoğu kadın akademisyenin çifte vardiyayı rol çatışması olarak deneyimlediğini bulmuştur. Bu çalışma 14 kadın akademisyenle yapılmış nitel bir araştırmadır. Bulgular akademisyen kadınların çifte vardiyaları sırasında rol çatışması ve rol genişlemesini eşzamanlı olarak deneyimlediklerini ortaya koymuştur. Bu çalışma kadın akademisyenlerin rol çatışmasına, rol genişlemesinin eşlik ettiğini öneren daha önceki uluslararası ve ulusal araştırmaların bulgularını desteklemekte ve böylece eski rol çatışması-rol genişlemesi dikotomisini kırmaya katkıda bulunmaktadır. Ayrıca bu araştırmaya göre, yeni rollerin isteyerek, kendi seçimiyle edinilmesi, akademisyen kadınların çifte vardiyayı rol genişlemesi olarak yorumlamasında önemli bir etken olabilir.]]>
2018-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 8 279 2018-08-01 271 Original Article
<![CDATA[An Analysis of Professional Music Education in the Context of Newly Opened Universities, Faculties and Departments of Music in Turkey | Türkiye’de Mesleki Müzik Eğitiminin Yeni Açılan Üniversiteler, Fakülteler ve Bölümler Bağlamında İncelenmesi]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1825
Bu çalışmada, Türkiye’de sayısal anlamda hızlı bir artış gösteren mesleki müzik eğitimi lisans programları yeni açılan üniversiteler, fakülteler, konservatuvarlar ve bölümler bağlamında incelenmiştir. Araştırmada mesleki müzik eğitimi lisans programlarındaki artış, hem yeni açılan üniversiteler hem de mevcut ve daha eski üniversitelere kurulan yeni fakülteler, konservatuvarlar ve bölümler ile birlikte ele alınmıştır. Araştırmanın bir diğer amacı da, Türkiye’de mesleki müzik eğitimi veren lisans programlarını program çıktısı ve istihdam olanakları bakımından değerlendirmektir. Bu amaçla Türkiye’de mesleki müzik eğitimi veren lisans programları türleri açısından sınıflandırılarak, program çıktıları bakımından istihdam alanlarına yönelik sayısal verilerle birlikte incelenmiştir. Çalışmanın evrenini Türkiye’de lisans düzeyinde mesleki müzik eğitimi veren Yükseköğretim Kurulu’na bağlı kurumlar oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem seçimine gidilmeyerek çalışılabilir evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiştir. Çalışmada Türkiye’de mesleki müzik eğitim veren 114 mesleki müzik programı/türü saptanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi, verilerin sunumunda ise betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada irdelenen ana problem çerçevesinde, Türkiye’de yeni üniversite ve program açma anomalisi olarak tanımlanan olgunun, mesleki müzik eğitimi veren yükseköğretim kurumlarına da yansıdığı gözlenmiştir. Ayrıca çalışmada, yeni açılan üniversitelere bağlı olarak artan mesleki müzik eğitimi programlarının kendi aralarında kuruluş biçimleri, program içerikleri, program çıktıları ve eğitim-istihdam ilişkileri bakımından tutarsız bir görünüm sergiledikleri saptanmıştır.]]>
2018-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 8 297 2018-08-01 280 Original Article
<![CDATA[The Predictive Validity of the Scores Obtained in State Conservatories’ Student Selection Exam on Students’ Academic Achievement | Devlet Konservatuvarlarına Öğrenci Seçme Sınavında Esas Alınan Puanların Akademik Başarı Üzerindeki Yordama Geçerliği]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1826
Yapılan bu araştırmada konservatuvar öğrencilerinin akademik başarı düzeyleri ile konservatuvarlara öğrenci alımında göz önünde bulundurulan sınav puanları arasındaki ilişkileri incelemek ve bu değişkenlerin öğrencilerin akademik başarılarını yordama gücünü belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma, korelasyonel araştırma modelinde olup nicel bir çalışmadır. Yordayan ve yordanan değişkenler arasındaki ilişkilerin belirlenmesinde korelasyon ve regresyon analizi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda konservatuvar öğrencilerinin akademik başarıları üzerinde yükseköğretime geçiş sınavı, özel yetenek sınavı ve ortaöğretim başarı puanlarının etkili olduğuna ilişkin denklemin anlamlı olduğu ve en az bir değişkenin denkleme girdiği belirlenmiştir. Bu değişkenlerden yükseköğretime geçiş ve özel yetenek sınav puanları tek başlarına konservatuvar öğrencilerinin akademik başarı not ortalamalarını anlamlı düzeyde yordarken, ortaöğretim başarı puanının akademik başarı not ortalamalarının yordanması üzerinde tek başına anlamlı bir etkiye sahip olmadığı görülmüştür.]]>
2018-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 8 304 2018-08-01 298 Original Article
<![CDATA[A Review of Dissertations in the Field of Higher Education Management in Turkey | Türkiye’de Yükseköğretim Yönetimi Alanında Üretilen Doktora Tezlerine İlişkin Bir İnceleme]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1827
Bu çalışmanın amacı, 2006-2016 yılları arasında yükseköğretim yönetimi alanında Türkiye’de yapılmış olan doktora tezlerinin mevcut durumunu konu, yöntem ve veri analiz teknikleri açısından incelemektir. Bu çalışma, nitel araştırma yöntemi desenlerinden durum çalışması deseniyle tasarımlanmıştır. Araştırmada örneklem seçimi, amaçlı örneklem yöntemi olan ölçüt belirleme tekniği ile yapılmıştır. Veriler, içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Çalışmada elde edilen bulgulara göre doktora tezlerinin büyük çoğunluğunun kamu üniversitelerinde ve eğitim bilimleri anabilim dalında üretildiği, yükseköğretim yönetimi ile ilgili tez sayısında da belirgin düzeyde artış olduğu saptanmıştır. Tezlerde, kurumsal yapı ve yönetim süreçleri, finansman yönetimi, kurumsal performans ve etkinlik ile yükseköğretimde küreselleşme konularının sıklıkla çalışıldığı gözlenmiştir. Alanda üretilen doktora tezlerinin ağırlıklı olarak nicel yöntemle yürütüldüğü, nitel ve karma yöntemin araştırmalarda daha az sıklıkla kullanıldığı belirlenmiştir. Örnekleme tekniklerinde tesadüfi, tabakalı, amaçlı ve kolay ulaşılabilir, veri analizinde ise nicel veri analiz tekniklerinin sıklıkla kullanıldığı saptamıştır.]]>
2018-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 8 313 2018-08-01 305 Original Article
<![CDATA[Evaluation of University Campus in the Context of Space and Pedagogy Relation | Üniversite Kampüsünün Mekân ve Pedagoji İlişkisi Bağlamında Değerlendirilmesi]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1828
Eğitim kurumlarında öğrenmeyi destekleyecek etkenlerden bir tanesi öğrenme mekânının tasarımı konusudur. Bu çalışmada tasarım kavramı eğitim programlarının etkili bir şekilde uygulanabilmesi için çevre/ortam şartlarının düzenlenmesi eylemi anlamında kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı yükseköğretimde disiplin bazlı olarak öğrencilerin ve akademisyenlerin daha etkili öğrenme/ öğretme deneyimleri edinmelerini destekleyecek mekânsal özelliklerin belirlenmesi ve bu çerçevede bir öğrenme mekânı değerlendirme modeli geliştirilmesidir. Çalışmada, eğitim mekânının tasarımı konusunun eğitimin her düzeyinde öğrenmeyi destekleyecek alanlardan biri olduğu vurgulanırken, üniversite kampüslerinde öğrenme/öğretme deneyimleri ile bu deneyimlerin gerçekleştiği mekânlar arasındaki doğrudan ilişki ele alınmaktadır. İlgili literatürde öğrenme mekânı konusu 2000’li yılların başından itibaren eğitim araştırmaları ve mimarlık alanında çok sayıda bilimsel çalışmanın konusu olmuştur. Bu çalışmalar, mekânın yenilikçi öğrenme tanımları ve öğrenme stratejileriyle ilişkilendirilerek yeniden kurgulanması üzerine yoğunlaşmaktadır. Öğrenme mekânı salt fiziksel değil, pedagojik unsurlar da gözetilerek irdelenmektedir. Öğreten ve öğrenen profillerinin değişmekte olduğu günümüzde, mekân-pedagoji ilişkisi, üniversite kampüslerinde değişen öğrenme/öğretme ihtiyaçlarına cevap verecek yeni mekânların tasarlanması konuları daha da önem kazanmaktadır. Esnek, değişen ihtiyaçlara göre adapte edilebilir, teknoloji-destekli, öğrenen-odaklı, bireysel öğrenme kadar diyaloğa dayalı, birlikte ve yaparak öğrenmeyi destekleyecek mekânsal özellikler araştırılmaktadır. Makale kapsamında, üniversite kampüslerinde öğrenme mekânı konusu pedagojik ve mimari perspektifleri bir araya getiren bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Öncelikle 21. yüzyılda değişen öğrenme ve öğretme kavramları irdelenmekte ve bununla paralel olarak öğrenen ve öğreten profillerinin de değiştiği vurgulanmaktadır. Makalede öğrenme sürecindeki akademisyen, öğrenci ve öğrenme eyleminin gerçekleştiği mekân üzerinde durulmaktadır. Akademisyen ve öğrencinin öğretme/öğrenme deneyimlerinin neler olduğu ve bu deneyimlerin mekândan nasıl etkilendiği pedagojik bir perspektifle irdelenmektedir. Makalede bu mekânlarda gerçekleşen öğretme-öğrenme süreçlerinin aktif katılımcıları olan akademisyen ve öğrencilerin dâhil edildiği bir nitel araştırma sonucunda, bu paydaşların farklılaşan/ortak sorunları, ihtiyaçları ve beklentileri ortaya çıkarılmaktadır.]]>
2018-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 8 326 2018-08-01 314 Original Article
<![CDATA[Investigation of Pre-Service Teachers’ Lifelong Learning and Communication Satisfaction Levels* | Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme ve İletişim Memnuniyet Düzeylerinin İncelenmesi]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1829
Bu araştırmada öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme ve iletişim memnuniyet düzeyleri arasındaki ilişkinin ve cinsiyet ile sınıf düzeyi değişkenlerine göre bir farklılık olup olmadığının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. Çalışmaya 391 kadın ve 117 erkek olmak üzere 508 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme düzeylerini ölçmek amacıyla Wielkiewicz ve Meuwissen (2014) tarafından geliştirilen, Boztepe ve Demirtaş (2016) tarafından Türkçe’ye uyarlanan 13 maddelik Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği kullanılmıştır. Katılımcıların iletişim memnuniyet düzeylerini ölçmek için Goodboy, Martin ve Bolkan (2009) tarafından geliştirilen ve Boztepe (2017) tarafından Türkçe’ye uyarlanan 24 maddelik Öğrenci İletişim Memnuniyet Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizi aşamasında normallik testlerine göre parametrik ve non-parametrik testler kullanılmıştır. Araştırmada, yaşam boyu öğrenme ile iletişim memnuniyet düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Fakat bu ilişki zayıf bir ilişkidir. Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme ve iletişim memnuniyet düzeyleri cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermezken, sınıf düzeyine göre anlamlı farklılıklar bulunmuştur.]]>
2018-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 8 335 2018-08-01 327 Original Article
<![CDATA[Examining 2023 Goals of Rectors of the Turkish Universities Founded in 1992 | 1992 Yılında Kurulan Türk Üniversiteleri Rektörlerinin 2023 Hedeflerinin İncelenmesi]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1830
Araştırmanın amacı, 1992 yılında kurulan Türk üniversiteleri rektörlerinin 2023 hedeflerinin ve bu hedefler doğrultusunda neler yapabileceklerini saptanması hedeflenmektedir. Araştırma kapsamında, Ekim 2014- Nisan 2017 tarihleri arasında kurulan 23 üniversite rektörleri arasından 12 devlet üniversitesi rektörüyle yüz yüze görüşme gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, görüşme yapılan rektörlerin hedef ve vizyonlarının; Türkiye’de ve dünyada tercih edilen ilk 500 üniversite arasına girmek, ihtisaslaşmış/tematik bir üniversite olmak, bilimsel ve stratejik planlar doğrultusunda üniversiteyi kalkındırmak, üniversitenin beşeri ve mali özerkliğini elde etmek, icat ve inovasyonu öne çıkartmak, girişimci ve yenilikçi üniversitede belli bir standart oluşturmak olarak tespit edilmiştir. Bu üniversitelerin doğru gelişme stratejileri ile yerel, bölgesel ve ulusal kalkınmada önemli bir katalizör görevi üstleneceği düşünülmektedir. Elde edilen bulgular, ilgili literatür doğrultusunda tartışılmıştır.]]>
2018-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 8 347 2018-08-01 336 Original Article
<![CDATA[The Investigation of Postgraduate Students’ Scientific Research Competencies and Anxieties towards Research in Terms of Various Variables*,** | Lisansüstü Öğrencilerinin Bilimsel Araştırmaya İlişkin Yeterlikleri ve Araştırmaya Yönelik Kaygılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi*,**]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1831
Lisansüstü düzeydeki katılımcılara bilimsel araştırmaları için ihtiyaç duydukları maddi ve işgücü vb. olanaklarını sağlayabilecek proje türlerinin tanıtımı, kabul ve ret alan proje örnekleri üzerinden tartışmaların yapılması, mevcut proje fikir ve önerilerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi yoluyla araştırma projesi sürecine yönelik deneyim kazandırılması amacıyla TÜBİTAK desteğiyle 14-16 Aralık 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen “Sosyal Bilimlerde Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi” kapsamında, eğitime katılmak isteyen lisansüstü düzeyden katılımcıların bilimsel araştırmaya ilişkin yeterlikleri ve araştırma sürecine yönelik kaygıları çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Karma araştırma yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen bu araştırmada nicel ve nitel veriler eşzamanlı olarak toplanmış olup, nicel boyut betimsel araştırma yöntemlerinden tarama modeline, nitel boyut ise durum çalışması desenine uygun olarak planlanıp gerçekleştirilmiştir. Araştırma, 27 ayrı üniversite, 28 ayrı bölümde öğrenim gören yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yanı sıra öğrenimini yeni tamamlamış ve yardımcı doçent kadrosu bekleyen ya da yeni yardımcı doçent olmuş toplam 164 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nicel veri toplama aracı olarak bireylerin bilimsel araştırmaya yönelik kaygılarını ve araştırma yeterliklerini ölçmek amacıyla iki ayrı ölçek kullanılmış, elde edilen nicel verilerin daha iyi yorumlanabilmesi ve daha detaylı tartışılabilmesi amacıyla araştırmacılar tarafından uzman görüşü ve pilot uygulama yapılarak geliştirilmiş olan Öz-Değerlendirme Formu kullanılmıştır. Nicel verilerin istatistiksel analizinde parametrik olmayan testlerden Mann Whitney-U ve Kruskal Wallis H ile araştırma boyutları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla Pearson Korelasyon Analizi testi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, katılımcıların bilimsel araştırmaya ilişkin yeterliklerinin oldukça/yeterli düzeyinde, bilimsel araştırmaya yönelik kaygılarının ise ortalamanın üzerinde hatta yüksek düzeyde olduğu belirlenmiş olup, bu durum çeşitli değişkenler açısından detaylı incelenmiş ve araştırmacı ve uygulayıcılara çeşitli öneriler getirilmiştir.]]>
2018-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 8 367 2018-08-01 348 Original Article
<![CDATA[Investigation of Missions and Visions of Technology Development Regions in The Context of University-Industry Cooperation | Üniversite-Sanayi İşbirliği Bağlamında Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Misyon ve Vizyonlarının İncelenmesi]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1832
Bu çalışmanın amacı üniversite-sanayi işbirliği bağlamında teknoloji geliştirme bölgelerinin (teknoparklar/teknokentler) misyonlarını ve vizyonlarını incelemektir. Bu amaç doğrultusunda faaliyette olan 52 teknoloji geliştirme bölgesinin resmi internet siteleri taranmış ve misyon ve vizyon metinlerine çevrimiçi olarak ulaşılabilen 34 teknoloji bölgesinin misyon ve vizyon ifadeleri bu çalışmada veri olarak kullanılmıştır. Araştırma tarama modelindedir. Misyon ve vizyon metinlerinin çözümlenmesinde QSR NVIVO 11 yazılımı yardımıyla içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularında misyon ve vizyon ifadelerinin konu ve niteliklerine göre sınıflandırılmasıyla elde edilen ana tema, tema ve kodlara yer verilmiştir. Temaları oluşturan kodlara ilişkin kaynak ve atıfların frekans değerleri tablolarda gösterilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre teknoloji geliştirme bölgelerinin üniversite ile sanayi işbirliğinin kurulması noktasında üzerlerine düşen görevlerin bilincinde oldukları söylenebilir. Araştırmanın sonuçlarında bazı teknoloji geliştirme bölgelerinin vizyon ve misyonlarını bir başka benzer kuruluştan aynen almış olma ihtimallerine dikkat çekilmiştir. Ayrıca kimi teknoloji geliştirme bölgelerinin misyon olarak kabul ettiği aynı hususların bir diğer teknoloji geliştirme bölgesine göre vizyon olarak kabul edildiği görülmektedir.]]>
2018-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 8 377 2018-08-01 368 Original Article
<![CDATA[An Investigation into the Preferences of Distance Learning Students for Constructivist Learning | Uzaktan Eğitim Ortamındaki Öğrencilerin Yapılandırmacı Öğrenmeye Yönelik Tercihlerinin Araştırılması]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1833
Bu çalışmanın amacı, uzaktan eğitim ortamındaki öğrencilerinin yapılandırmacı öğrenmeye yönelik tercihlerini belirlemek için bir ölçme aracı geliştirmektir. Ölçme aracını geliştirmek için oluşturulan form Türkiye’nin Akdeniz Bölgesinde bulunan bir devlet üniversitesindeure çevrimiçi olarak uygulanmıştır. Toplamda 356 öğrencinin katıldığı çalışmada açımlayıcı faktör analizi 220 kişiyle, doğrulayıcı faktör analizi 136 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi sonunda ölçeğin 20 madde ve iki alt boyuttan oluştuğu belirlenmiştir. Bu boyutlar “öğretim süreci” ve “etkileşim” olarak adlandırılmıştır. Bu faktör analizinden sonra yapılan doğrulayıcı faktör analizi oluşturulan yapıyı doğrulamıştır. Çalışmadaki bulgular ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu ortaya çıkarmıştır.]]>
2018-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 8 387 2018-08-01 378 Original Article
<![CDATA[Objective Structured Clinical Examination Experience in Anaesthesia Program of Bezmialem Vakıf University Vocational School of Health Services | Yapılandırılmış Objektif Klinik Sınav: Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Anestezi Programı Deneyimi]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1834
Bu çalışmanın amacı sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu anestezi programında yapmış olduğumuz yapılandırılmış objektif klinik sınav ile ilgili uygulamayı sunmaktır. Bu çalışma Kasım 2017’de yapılmıştır. Çalışma grubu 9 (%26.5) erkek, 25 (%73.5) kadındı. Anestezi program öğrencilerine yapılandırılmış objektif klinik sınav uygulanmıştır. Sınav için yapılacak masraf hesaplanmıştır. Sınav sonunda öğrencilere anket uygulanmıştır. Üç öğrenci (%8.82) sınavın kolay olduğunu, 28 (%82.3) öğrenci klinik bilginin pratiğe yansımasını en iyi yapılandırılmış objektif klinik sınav ile gösterdiğini belirtti. Sınava toplam 34 öğrenci alınmış olup simüle hastalar ve kırtasiye masrafı olarak toplam 217 lira 68 kuruş harcanmıştır. Öğrencilerin çoğunluğu sınavı kapsamlı, standartlaştırılmış, daha az önyargılı ve güvenilir buldular. Yetkinlik, bilgi, beceri, iletişim sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu eğitiminde önemlidir. Yapılandırılmış objektif klinik sınavlar öğrencileri bu açıdan değerlendirdiği için meslek yüksekokulu öğrencilerinin eğitimi için faydalı olabilir.]]>
2018-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 8 391 2018-08-01 388 Original Article
<![CDATA[Investigation of University Students’ Perceptions about Their Metacognitive Thinking Skills in terms of Various Variables: The Case of Fırat University* | Üniversite Öğrencilerinin Üstbiliş Düşünme Beceri Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Fırat Üniversitesi Örneği*]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1835
Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin üstbiliş düşünme becerilerini çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Araştırma betimsel tarama modeline göre yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini Fırat Üniversitesi’nde fen bilimleri, sosyal bilimler ve sağlık bilimleri alanında öğrenim gören bireyler oluşturmaktadır. Örnekleme yöntemlerinden seçkisiz örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Bu kapsamda, araştırma Fırat Üniversitesi’nden mezun veya dördüncü sınıfta olan 240 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak Üst Biliş Düşünme Beceri Algıları Ölçeği kullanılmıştır (Tuncer & Kaysi, 2013a). Sonuç olarak, araştırmaya katılan bireylerin üstbiliş düşünme becerileri puan ortalamalarının yüksek olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin öğrenim gördükleri bilim alanına göre üstbiliş düşünme becerileri anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmektedir. Buna göre, fen bilimlerinde öğrenim gören bireylerin üstbiliş düşünme becerileri puanlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Üstbiliş düşünme becerisinin cinsiyet değişkenine göre farklılaşmadığı belirlenmiştir. Ayrıca, “karar verme becerisi” alt boyutunun mezun olan bireylerin lehine anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, bireylerin üst düzey düşünme becerilerini geliştirecek en önemli faktörlerden birinin problem çözme becerisinin geliştirilmesiyle birlikte önceden öğrenilen durumların yansıtılmasıyla gerçekleştirilebileceği söylenebilir. Bu doğrultuda, bireylerin üstbiliş düşünme becerilerinin geliştirilmesi için problem çözme ve yansıtıcı düşünme tekniklerinin eğitim öğretim ortamlarında yoğun olarak kullanılmasında fayda vardır.]]>
2018-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 8 400 2018-08-01 392 Original Article
<![CDATA[Opinions of Students on the Curriculum of English Preparatory Program | İngilizce Hazırlık Öğretim Programına İlişkin Öğrenci Görüşleri]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1836
Üniversitelerimizde uygulanan yabancı dil hazırlık programlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar son yıllarda önem kazanmıştır. Her üniversitede uygulanan program kendine has özellikler taşıdığından ayrı ayrı incelenmelidir. Bu nedenle bu çalışmada, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda 2017-18 eğitim öğretim yılında uygulanan İngilizce hazırlık öğretim programına ilişkin öğrenci görüşlerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla Cengizhan (2006) tarafından hazırlanan öğrencilerin İngilizce hazırlık öğretim programına ilişkin görüşlerini belirleme anketi kullanılmıştır. Anket programın hedefleri, öğrenme öğretme süreci ve değerlendirme boyutları faktörlerinden oluşmaktadır. Çalışmada tek zamanlı anket yöntemi kullanılmıştır. Veriler 249 hazırlık sınıfı öğrencisinden elde edilmiştir. Çalışma sonucunda yabancı diller hazırlık programına ilişkin öğrencilerin görüşlerinin olumlu yönde olduğu saptanmıştır. Fakat gelişmeye açık yön olarak, öğrenme hedeflerinin ihtiyaçlara daha iyi yanıt verecek şekilde düzenlenmesinin gerektiği ve öğrencilerin yabancı dilde iletişim kurmada kendilerine güven kazandıracak düzenlemelerin yapılmasının gerekliliği saptanmıştır. Ayrıca çalışmada cinsiyet değişkenine göre programın incelenen boyutlarından hiçbirinde anlamlı bir fark bulunmamıştır. İleride yapılacak çalışmalarda öğrencilerin olumlu görüşler belirtmelerinin nedenleri nitel çalışmalar ile incelenmelidir.]]>
2018-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 8 409 2018-08-01 401 Original Article
<![CDATA[Doctoral Research in Architecture/Architectural Design in Turkey in the Eyes of the Academy* | Akademinin Gözüyle Türkiye’de Mimarlık/Mimari Tasarım Doktora Araştırmaları*]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1837
Bu makale, ana odağı Türkiye’de son 20 yılda (1995-2014) tamamlanmış mimarlık/mimari tasarım doktora araştırmaları olan ve amacı “yirmi birinci yüzyılın başında Türkiye’de mimarlık/mimari tasarım alanında doktora araştırmalarının durumu hakkında bir panorama sunmak” olarak belirlenmiş bir araştırma projesi kapsamında planlanmış ve sözü edilen ‘duruma’ “akademinin gözünden” bakmak üzere tasarlanmış bir yan-araştırma çalışmasından türetilmiştir. Araştırmada Türkiye’de mimarlık/mimari tasarım alanında aktif doktora programına sahip ve son yirmi yıllık süreçte en az bir doktora çalışması sonuçlandırmış kurumlardan seçilmiş öğretim üyeleriyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiş, bu görüşmeler daha sonra çözümlenerek ve yorumlanarak rapora dönüştürülmüştür. Bu makale “akademinin bakışını” özetlerken, elde edilen bulguları yorumlayıp tartışmaya açmaktadır.]]>
2018-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 8 423 2018-08-01 410 Original Article