The Journal of Higher Education and Science - 2019; 9(1) - Current Issue http://higheredu-sci.beun.edu.tr The Journal of Higher Education and Science - RSS feed of Current Issue 1300-0705 April 2019 The Journal of Higher Education and Science 1300-0705 <![CDATA[ERRATUM | DÜZELTME]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1876
]]>
2019-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 9 2019-04-01 Erratum
<![CDATA[EDITORIAL | EDİTÖR’DEN]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1877
]]>
2019-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 9 2019-04-01 Editorial
<![CDATA[Background of Problems in Vocational Education and Training and Its Road Map to Solution in Turkey’s Education Vision 2023 | Mesleki ve Teknik Eğitimde Sorunların Arka Planı ve Türkiye’nin 2023 Eğitim Vizyonunda Çözüme Yönelik Yol Haritası]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1858
Mesleki ve teknik eğitim dünyada üzerinde sıcak tartışmaların sürdüğü ve beklentilerin yüksek olduğu bir eğitim türünü oluşturmaktadır. Ülkeler kendi eğitim sistemleri ve ekonomilerinin yapısına göre mesleki ve teknik eğitimlerinde sıklıkla revizyonlar yapmaktadır. Birçok ülkede mesleki ve teknik eğitim ile ilgili tartışılan konulara bakıldığında benzerlikler olduğu ve farklı ölçeklerde de olsa benzer sorunların varlığını sürdürmeye devam ettiği görülmektedir. Sorunların sadece mesleki eğitimin bizatihi kendisinin ötesinde dışsal faktörlerle doğrudan ilişkili olduğu, bu nedenle de sadece eğitimde değil ayrıca dışsal faktörlerde de iyileştirilmeler yapılmadan kalıcı ve sürdürülebilir çözümler üretmenin çok zor olduğu görülmektedir. Türkiye’de de mesleki ve teknik eğitimle ilgili benzer sorunlar varlığını sürdürmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimle ilgili öne çıkan ana sorun alanları ayrıntılı olarak ele alınmakta, sorun alanlarının arka planlarına değinilmekte ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde bütünsel çözüm önerileri ve geliştirilen modeller sunulmaktadır. Ayrıca geliştirilen çözüm önerileri kapsamında atılan adımlara kısaca değinilmektedir.]]>
2019-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 9 011 2019-04-01 001 Review Article
<![CDATA[Nursing Education Curriculum and Learning Outcomes | Hemşirelik Eğitim Müfredatı ve Öğrenme Çıktıları]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1859
Hemşirelik okullarındaki eğitimin temel amacı, öğrencilere sağlıklı/hasta bireylere ve onların ailelerine gereksinimleri olan hemşirelik bakımını sunabilmeleri için, kritik düşünme becerileri ve psikomotor yetenekleri evrensel etik değerler ile geliştirmektir. Bakımın çok boyutlu olması nedeniyle, hemşirelerin bireye özgü bakım verebilme yeteneklerinin geliştirilebilmesi için, öğrenim çıktıları değerlendirilerek müfredat oluşturulmalıdır. Uzun yıllar boyunca hemşirelik eğitimi müfredatı için bir standart oluşturulmasına çalışıldığı görülmektedir. Bu çalışmada hemşirelik eğitimine ve mezun öğrenci profiline olumlu katkı sunulması için, hemşirelik eğitim müfredatı ve öğrenme çıktılarına dikkat çekilmiştir. Öğrenme çıktıları, bir öğrenme sürecinin sonunda öğrencinin sahip olması gereken bilgi, tutum ve becerileri içerir. Bu çıktılar, her ders için eğitim sonunda elde edilmesi planlanan bilişsel, duyuşsal/psikososyal ve psikomotor alanlara yönelik becerilerdir. Bilişsel alan; bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme basamaklarından oluşur. Bu alanda temel kavramların öğretilmesi ilk basamaktır. Duyuşsal alan daha çok duyguları içerir. Bireyin sahip olduğu olumlu ve olumsuz duygular, tutumlar, değerler, ilgiler, kişisel ve sosyal özellikler bu alanın içinde değerlendirilir. Psikomotor alan, beyin fonksiyonlarının ve kas hareketlerinin koordinasyonunu içeren fiziksel beceriler üzerine odaklanır. Hemşirelik eğitiminin tamamlanması esnasında belirlenen öğrenim hedeflerine ulaşabilmek için, öğrenim çıktıları müfredata eklenir. Böylece müfredatta yer alan bilişsel, duyuşsal/ psikososyal ve psikomotor alan çıktılarının başarıldığı varsayılır. Hemşirelik müfredatını geliştirmeye yönelik yapılan çalışmaların yanında müfredat çıktılarının değerlendirilmesi ile hemşirelik eğitiminin kalitesinin artırılması mümkün olacaktır.]]>
2019-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 9 016 2019-04-01 012 Review Article
<![CDATA[Conceptual, Phenomenal, Thematic and Methodological Choices in the Sense of Higher Education of Turkey | Türkiye Yükseköğretimindeki Kavramsal, Olgusal, Tematik ve Yöntembilimsel Tercihler]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1860
Bu çalışmanın amacı; Türkiye’nin yükseköğretimi alanında, son yıllarda ele alınan çalışmaların betimsel içerik analizinin gerçekleştirilmesidir. Bu araştırmada, Türkiye’nin yükseköğretimi bağlamındaki çalışmaların tematik, olgusal ve kavramsal içerikleri genelleyici bir tarzda ortaya çıkarılmış ve araştırmacıların çalışmalarını yöntembilimsel açıdan, hangi yaklaşımlarla gerçekleştirdikleri araştırılmıştır. Bu sistematik derleme, esasen bir betimsel içerik analizidir ve Türkiye bağlamında yükseköğretim konusunu ele alan toplam 119 çalışmanın içerik analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışmaların tematik, olgusal ve kavramsal içerikleri anahtar kelime analizi ile gerçekleştirilmiştir. Ele alınan çalışmaların odaklandığı konularla ilgili, özellikle 2000 yılı ve sonrası için yapılan çalışmaların sayısında, önemli nicel bir artış bulunmuştur. İncelenen araştırmalarda, genellikle nitel paradigmayı kullanmaya yönelik tercihlerin olduğu saptanmıştır. Ayrıca veri toplama sürecini içeren çalışmalar, sınırlı sayıda kaynaktan verilerini elde etmiştir ve deneysel desende yürütülen hiçbir çalışmaya rastlanıl(a)mamıştır. Dolayısıyla bu çalışma sonucunda, Türkiye’de yükseköğretimin iyileştirilmesi ve Türkiye yükseköğretiminin pedagojik, yönetimsel ve kalite açısından yeterli ve gerekli düzeylere ulaşabilmesinin; öznel yorumlamaların yer aldığı düşünce yazılarının azaltılması, birinci elden veri toplanarak araştırmaların gerçekleştirilmesi, araştırmacıların veri toplama, analiz ve yorumlama süreçlerine girmesi, katılımcılara müdahalenin olduğu çalışmaların artırılması, hem nicel hem de nitel paradigmanın yöntembilimsel çıktı ve görüşlerinden faydalanarak daha sistematik ve pragmatist araştırmaların gerçekleştirilmesi boyutlarına bağlı olabileceği düşünülebilir.]]>
2019-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 9 036 2019-04-01 017 Original Article
<![CDATA[The Relationship Between Mobbing and Subjective Happiness Among Teaching Staff Training Program Research Assistants | Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Araştırma Görevlilerinin İş Yerinde Psikolojik Taciz Yaşantıları ve Öznel Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişki]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1861
Bu çalışmanın amacı, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) araştırma görevlilerinin maruz kaldığı iş yerinde psikolojik taciz düzeyini incelemek ve öznel mutluluk ile ilişkisini araştırmaktır. Araştırmanın örneklemini, Türkiye genelinde 115’i kadın, 98’i erkek olmak üzere toplam 213 ÖYP araştırma görevlisi oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Einarsen ve Raknes (1997) tarafından geliştirilen, Cemaloğlu (2007) tarafından Türkçe’ye uyarlanan İş Yerinde Psikolojik Taciz Ölçeği ile Lyubmirsky ve Lepper (1999) tarafından geliştirilerek Akın ve Satıcı (2011) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Öznel Mutluluk Ölçeği (1999) kullanılmıştır. Araştırma sonuçları incelendiğinde cinsiyete göre anlamlı bir farklılık görülmediği halde, iş yerinde psikolojik taciz puan ortalamalarının erkek akademisyenler lehine yüksek olduğu bulunmuştur. Medeni durum açısından bakıldığında iş yerinde psikolojik taciz puan ortalamasının evli akademisyenler arasında daha yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca, ÖYP araştırma görevlilerinde iş yerinde psikolojik taciz düzeyinin, mutluluk seviyesinin önemli bir yordayıcısı olduğu görülmüştür.]]>
2019-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 9 042 2019-04-01 037 Original Article
<![CDATA[Perfectionism and the Role of Hopelessness on Procrastination Behavior: A Research on University Students | Mükemmeliyetçilik ve Umutsuzluğun Akademik Erteleme Davranışı Üzerindeki Rolü: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1862 (7,476) =18.95, p<.001). The results of the study showed that the dimensions of the multidimensional perfectionism and hopelessness are related to academic procrastination.

Üniversite öğrencilerinin üniversite eğitimi süresince çoğunlukla yapması gereken akademik görevlerini ertelediği görülmektedir. Üniversite öğrencilerinin ödev yapma, proje yazma, derslere devam etme, sınavlara hazırlanma gibi durumlarına yönelik belirledikleri yüksek beklentiler, hata yapma endişeleri, ailesel beklentiler, aileden aldıkları eleştiri, yaptıklarından emin olamama ve düzenli olmaya yönelik düşünceleri veya geleceğe yönelik düşüncelerinde meydana gelen umutsuzluk onların akademik erteleme davranışını göstermesinde etkili olabilir. Bu bilgilerden hareketle bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinde mükemmeliyetçilik ile umutsuzluğun akademik erteleme davranışı üzerindeki rolünü araştırmaktır. Çalışma ilişkisel desene uygun olarak yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 akademik yılı güz döneminde Bayburt Üniversitesi’nde öğrenimlerine devam eden yaşları 18 ile 27 arasında değişen (x=19.96, Ss=1.50), 278 kadın (%57.4) ve 206 erkek (%42.6) toplam 484 üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada veri toplamak için Kişisel Bilgi Formu, Frost Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği, Akademik Erteleme Ölçeği ve Beck Umutsuzluk Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde Pearson korelasyon katsayısı tekniğinden ve çoklu doğrusal regresyon analizinden yararlanılmıştır. Yapılan analizler sonrasında; akademik erteleme ile; umutsuzluk (r=.24, p<.001), aile eleştirelliği (r=.20, p<.001) ve yaptığından emin olamama (r=.12, p<.01) arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler gözlenirken, kişisel standartlar (r=-.15, p<.01) ve düzen (r=-.40, p<.001) ile negatif yönde anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Bununla birlikte elde edilen bulgular; aile eleştiriselliği (β=.12, p<.05), yaptığından emin olamama (β=.14, p<.05), kişisel standartlar (β=-.13, p<.05), düzen (β=-.34, p<.05) ve umutsuzluğun (β=.10, p<.05) akademik erteleme üzerindeki değişimin %22’sini açıkladığını göstermiştir (F(7,476) =18.95), p<.001). Çalışmanın sonuçları çok boyutlu mükemmeliyetçilik boyutlarının ve umutsuzluğun akademik erteleme ile ilişkili olduğunu göstermektedir.]]>
2019-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 9 051 2019-04-01 043 Original Article
<![CDATA[Students’ Perceptions of Education and Teaching Quality in a Teacher Training Programme | Bir Öğretmen Eğitim Programında Öğrencilerin Eğitim ve Öğretim Kalitesi Hakkındaki Algıları]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1863
Bu araştırmanın amacı, bir öğretmen eğitimi programında öğrencilerin eğitim ve öğretim kalitesi hakkındaki algılarını incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, Özcan (2013) tarafından Türkçe’ye uyarlanan ve geçerlik güvenirlik çalışmaları tamamlanan “Öğrencilerin Ders Deneyimleri Ölçeği” kullanılmıştır. Ayrıca, öğrenme-öğretme süreçlerinin kalitesi ile ilgili detaylı görüş almak amacı ile açık uçlu sorulardan oluşan çevrimiçi yarı yapılandırılmış bir görüşme formu öğrencilere yöneltilmiştir. Araştırmaya, özel bir üniversitenin pedagojik formasyon sertifika programına kayıtlı olan 74 öğrenci katılmıştır. Nicel verilerin analizi için t-testi ve tek yönlü varyans analizi, nitel verilen analizi için içerik analizi kullanılmıştır. Öğrencilerin eğitim ve öğretimin kalitesine ilişkin algıları cinsiyetlerine veya mezun oldukları programa göre anlamlı farklılık göstermemiştir. Verilerden elde edilen bulgular, öğrencilerin ihtiyaç duydukları ve hangi alanlarda yetkin olduklarını da içerecek şekilde, öğrencilerin algılarının ve öğrenme sürecinin kalitesinin anlaşılması ile ilgili ipuçları vermektedir. Bu çalışmanın bulguları, öğretmen yetiştirme programları, kurumları ve öğretim kadrosu için anlayış sağlamaktadır. Bu çalışma aynı zamanda nitelikli ve yeterli öğretmen yetiştirmek için dikkate alınması gereken faktörleri tartışmaktadır.]]>
2019-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 9 064 2019-04-01 052 Original Article
<![CDATA[Examination of the Cognitive Flexibility and Emotional Reactivity Levels of Preschool Teacher Candidates | Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilişsel Esneklik Düzeyleri ve Duygusal Tepkisellik Düzeylerinin İncelenmesi]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1864
Bu araştırmanın temel amacı okul öncesi öğretmen adaylarının bilişsel esneklik düzeyleri ve duygusal tepkisellik düzeylerinin incelenmesidir. Bu temel amaç çerçevesinde, okul öncesi öğretmen adaylarının bilişsel esneklik düzeyleri ile duygusal tepkisellik düzeyleri arasında anlamlı ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. Bunun yanında, okul öncesi öğretmen adaylarının bilişsel esneklik düzeyleri ve duygusal tepkisellik düzeylerinin yaşa, sınıf düzeyine, gelir düzeyine, kardeş sayısına, okul öncesi öğretmenliği bölümünü seçme nedenine, yaşanılan yerleşim yerine, herhangi bir sporla ilgilenme durumuna ve algıladıkları ebeveyn tutumuna göre anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul ilindeki bir vakıf üniversitesinde öğrenim görmekte olan 143 okul öncesi öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmada kullanılan veri toplama araçları; ‘Kişisel Bilgi Formu’, ‘Duygusal Tepkisellik Ölçeği’ ve ‘Bilişsel Esneklik Envanteri’dir. Duygusal Tepkisellik Ölçeği Nock, Wedig, Holmberg ve Hooley (2008) tarafından geliştirilmiş; Seçer, Halmatov ve Gençdoğan (2013) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Bilişsel Esneklik Envanteri ise Dennis ve Wal (2010) tarafından geliştirilmiş; Sapmaz ve Doğan (2013) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Verilerin istatistiksel çözümlemeleri SPSS 20.0 paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Öncelikle verilerin normal dağılım gösterip göstermediği tespit edilmiştir. Ardından dağılımın normallik durumuna uygun şekilde; Pearson Çarpım Moment Korelasyon Katsayısı Testi, Kruskal Wallis H Testi, Mann Whitney-U Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ve Bağımsız Grup T Testi kullanılarak veriler çözümlenmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar şöyledir: Okul öncesi öğretmen adaylarının bilişsel esneklik düzeyleri arttıkça, duygusal tepkisellik düzeyleri azalmaktadır. Okul öncesi öğretmen adaylarının bilişsel esneklik düzeyleri ve duygusal tepkisellik düzeyleri yaşa, sınıf düzeyine, kardeş sayısına, yaşanılan yerleşim yerine göre anlamlı düzeyde farklılaşmazken; gelir düzeyine, okul öncesi öğretmenliği bölümünü seçme nedenine, herhangi bir sporla ilgilenme durumuna ve algılanan ebeveyn tutumuna göre anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır.]]>
2019-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 9 077 2019-04-01 065 Original Article
<![CDATA[A Validity and Reliability Study of a Scale of Mathematical Considerations | Matematik ile İlgili Düşünceler Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1865
Bu çalışmada ortaokul öğrencilerinin matematik ile ilgili düşüncelerini belirlemeye yönelik bir ölçeğin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Geliştirilen ölçeğin sınanması amacıyla da cinsiyet ve sınıf seviyesi değişkenlerine göre bir değerlendirme yapılmıştır. Bu amaçla çalışma, tarama modelinde tasarlanmıştır. Çalışma grubu, uygun örnekleme yöntemine göre belirlenmiştir. Bu bağlamda çalışma 659 ortaokul öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin faktör yapısının ortaya konulması için açımlayıcı faktör analizi, elde edilen yapının sınanması için de doğrulayıcı faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Madde analizleri yapılmış, ardından ölçeğin güvenirliğinin ortaya konulması için de Cronbach alfa hesaplamaları gerçekleştirilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi neticesinde ölçeğin iki faktörden meydana geldiği belirlenmiştir. Bu faktörler olumlu düşünceler ve olumsuz düşünceler şeklinde adlandırılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre ise geliştirilen ölçeğin mükemmel derecede uyum sergilediği ortaya konulmuştur. Madde analizi sonuçları, ölçekteki maddelerin yüksek geçerliğe sahip ve yeterince ayırt edici maddeler olduklarını göstermiştir. Güvenirlik analizleri neticesinde hem ölçeğin, hem de alt faktörlerinin yeterince güvenilir oldukları belirlenmiştir. Çalışma sonucunda geliştirilen ölçeğin, ortaokul öğrencilerinin matematik ile ilgili düşüncelerinin belirlenmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu sonucu elde edilmiştir. Ek olarak cinsiyet değişkeninin matematik ile ilgili düşüncelerde düşük bir etkiye sahip, sınıf seviyesi değişkeninin ise yüksek bir etkiye sahip olduğu ortaya konulmuştur.]]>
2019-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 9 089 2019-04-01 078 Original Article
<![CDATA[Higher Education in Divided Societies: Between Ethnic Segregation and Citizenship Integration in Kosovo | Bölünmüş Toplumlarda Yükseköğretim: Kosova’da Etnik Ayrışma ve Vatandaşlık Entegrasyonu Arasında]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1866
Çatışma sonrası toplumlarda, eğitim, eski muhalifler arasında barış ve uzlaşmaya katkıda bulunan, politik dönüşümün önemli bir bileşeni olabilir. Ancak, eğitim, Kosova ile Sırbistan arasındaki devam eden anlaşmazlıkların merkezinde olmaya devam ediyor ve etnik olarak paralel eğitim sistemlerine yol açıyor. Kosova örneğine dayanarak, bu araştırma, üniversitelerde etnik seferberliğin ve siyasi dinamiklerin nasıl yansıtıldığını ve bütünleşik yüksek öğrenim kurmak için neler yapılabileceğini inceliyor. Makale, iki büyük etnik topluluğun paralel çalışan üniversitelerini karşılaştırarak bir vaka çalışması ve ilgili raporların ve yasal düzenlemelerin içerik analizine dayanan teorik rehberlik sürecini takip etmektedir. Temel iddia, paralel üniversitenin çözülmesinin ve üniter yükseköğretim sisteminin geliştirilmesinin uzun vadeli etnik ilişkileri geliştirmesidir. Ayrıca, vatandaşlık eğitimini çatışma sonrası toplumlarda barışı destekleyen entegre yükseköğretimde bir teşvik olarak ele almaktadır.]]>
2019-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 9 096 2019-04-01 090 Original Article
<![CDATA[An Investigation of Students’ Opinions Related to the Authority of University Professors’ in Terms of Authority and Authoritarianism Duality | Öğretim Üyesinin Otoritesine İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Otorite ve Otoriteryanizm İkileminde Çözümlenmesi]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1867
Otorite, öğrenme-öğretme süreçlerinin temel bir parçasıdır. Eğitim çalışmalarında pedagojik otorite ve gücün otoriter kullanımı arasında genellikle bir ayrım yapılmaktadır. Bu ayrım, otoritenin olumlu ve olumsuz yönleri arasında sürekli devam eden bir gerilimi işaret etmektedir (Harjunen, 2009). Otorite kavramı, eğitim literatüründe sıklıkla güç kavramı ile birlikte kullanılmaktadır. Güç otoritenin içine gömülüdür. Güç kavramı, eleştirel pedagoji çalışmalarında tahakküm ve baskı aracı olarak gücün kötüye kullanılması ile ilişkilendirilerek tartışılmaktadır (Rogers, 2011). Otoriteryanizm ise, “gücün yanlış kullanımı, adil kullanılmaması veya aşırı kullanımı ya da kötüye kullanılması” gibi anlamlarda kullanılmaktadır (Watt, 1982). Bir entelektüel olarak öğretmenin uzmanlık gücünü ve pedagojik otoritesini, gücün otoriter kullanımı ve bu otoritenin sınırları ikileminde tartışan Giroux (1988) ve Freire (2005)’in bu kavramlara ilişkin önermeleri, bu çalışmanın çerçevesini oluşturmaktadır. Giroux’a göre (2004) kamusal eğitim ve yükseköğretim, bireylerin toplumsal vatandaşlık becerilerinin ne anlama geldiği ile demokratik ve kolektif yaşam olanaklarının nasıl genişletilebileceğinin öğrenebileceği sınırlı birkaç alandan birisidir. Böyle bir alanda bireylerin ve toplumun dönüşümünde temel rol oynaması beklenen üniversiteler ve öğretim üyelerinin pedagojik otoritesini eğitim hizmetinden yararlanan öğrencilerin gözünden incelenmesi araştırmaya değer bir konu olarak görülmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de bir devlet üniversitesinin eğitim bilimleri enstitüsü kapsamındaki dört farklı öğretim programında öğrenim görmekte olan lisansüstü öğrencilerin görüşleri doğrultusunda, öğretim üyesinin otoritesinin kaynağını ve bunun pratiğe yansımalarının pedagojik otorite ve otoriteryanizm ikileminde ve geriliminde ampirik bulgular ekseninde çözümlenmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede, öğretim üyelerinin öğrenciler ile etkileşimlerinde; kullandıkları yetki türlerinin neler olduğu, öğretim üyesinin yetkisinin/gücünün kaynağının ne olduğu ve öğrencilerin bu yetkiyi/gücü sorgulamalarının mümkün olup olmadığına ilişkin sorulara yanıt aranmıştır. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden fenomenolojik desen olarak tasarlanmıştır. Katılımcıların belirlenmesinde ölçüt örnekleme tekniği kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Öğrencilerin tecrübelerine göre öğretim üyesinin otoritesinin kaynağı “üst düzeyde bilgi birikimi, alanına hâkim olma ve çalışmalarının niteliği” olmalı iken, öğrenciler öğretim üyelerinin otoritesinin unvanından ve yasal yetkisinden (not verme gibi) kaynaklandığını ileri sürmüşlerdir.]]>
2019-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 9 110 2019-04-01 097 Original Article
<![CDATA[Web Accessibility Evaluation of University Websites in Turkey in Terms of Visually and Hearing Impaired Users | Türkiye’deki Üniversite Web Sitelerinin Görme ve İşitme Engelli Kullanıcılar Açısından Erişilebilirliklerinin Değerlendirilmesi]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1868
Web teknolojilerinin günümüzde kurumsal hizmet ve bilgilerin sunumunda ve kurumlarının görünürlüğünü artırmada önemli bir paya sahip olduğunu söylemek mümkündür. Bu kapsamda; günlük hayatta bilgiye erişim de dâhil olmak üzere pek çok alanda kullanım oranı artan web sitelerinin erişilebilir olmaları bu siteler aracılığıyla bilgi ve hizmet sunulan alanlarda engelli bireylere fırsat eşitliği sağlamak adına önem taşımaktadır. Betimsel/tarama modelinde tasarlanan bu çalışma, kamu kurumları arasında önemli bir yere sahip üniversitelerin web sitelerinin erişilebilirlik özelliklerini görme ve işitme engelli kullanıcılara yönelik düzenlemeler açısından değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Çalışma kapsamında; Türkiye’de 2017-2018 eğitim-öğretim yılında aktif olarak eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden 179 üniversitenin web sitelerinin erişilebilirlikleri araştırmanın amacı ve kapsamı doğrultusunda değerlendirilmiştir. Değerlendirme sürecinde ise; “Web İçeriği Erişilebilirlik Kılavuzu (WCAG) 2.0” temel alınarak araştırmacılar tarafından hazırlanan ve 20 maddeden oluşan kontrol listesi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçları üniversite web sitelerinin genel itibariyle erişilebilirlik ilkeleri doğrultusunda tasarlanmadığını ortaya koymaktadır. Üniversite web sitelerinde karşılaşılan en temel erişilebilirlik problemlerinin; sitede sunulan metinsel öğeler için ekran okuyucusu desteğinin olmaması, ses ve video öğelerinin metinsel alternatiflerinin sunulmaması ve videolardaki sesli içeriğin işaret diline çevrilememesidir. Öte yandan; üniversite web sitelerinin birçoğunda arka plan ile metin öğeleri arasında uygun kontrastın sağlanması, içeriğin sunumunda renk körü kullanıcıların ayırt edebileceği renklerin kullanılması ve ses ve video öğelerinin kullanıcılar tarafından kontrol edilebilmesi erişilebilirlik adına olumlu özellikler olarak değerlendirilebilir. Bu çalışma kapsamında üniversite web sitelerinde erişilebilirliğe ilişkin mevcut durumun ortaya konulması ile birlikte erişilebilirlik konusunda farkındalığın artırılmasına ve üniversite web sitelerinin erişilebilirliklerinin iyileştirilmesine yönelik düzenlemelerin yapılmasına katkı sağlanacağı öngörülmektedir.]]>
2019-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 9 122 2019-04-01 111 Original Article
<![CDATA[Service Quality Measurement in Higher Education: The Case of Registrar’s Office | Yükseköğretimde Hizmet Kalitesi Ölçümü: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Örneği]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1869
Eğitim hizmetlerinde başarı, birçok aktörün (yönetici, eğitmen, idari personel, öğrenci) ortak hareket etmesini ve bütünlük arz eden bir sistemin gerekliliğini zorunlu kılar. Bununla birlikte bu aktörlerin sunmuş oldukları hizmetlerin kalitesinin değişik zamanlarda ölçülmesi ve ölçüm sonuçları çerçevesinde iyileştirici önemlere odaklanılması gerekir. Bu araştırma, yükseköğretim kurumları bünyesinde öğrenci işleri daire başkanlığı kapsamında verilen hizmetlere katkı sağlamak düşüncesiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada öğrenci işleri biriminden hizmet alan üniversite öğrencilerinin hizmet kalitesi beklentisi algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Eylül 2014-Haziran 2015 döneminde Karabük Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından hizmet alan 507 üniversite öğrencisinden anket tekniği kapsamında veri toplanmıştır. Anket verilerinin analizi sonucunda hizmet kalitesine yönelik beklentiler için güvenilirlik, heveslilik, fiziksel özellikler, empati ve güven olmak üzere beş boyuta ulaşılmıştır. Bu boyutlar, öğrencilerin demografik ve diğer özellikleri ile karşılaştırılmıştır. Öğrencilerin hizmet kalitesi beklentilerinde güvenilirlik, heveslilik ve güven boyutları öne çıkmıştır.]]>
2019-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 9 133 2019-04-01 123 Original Article
<![CDATA[The Comparison of Turkey and England Doctoral Programs | Türkiye ve İngiltere Doktora Programlarının Karşılaştırılması]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1870
Bu araştırmanın amacı, İngiltere’de eğitim bilimleri alanında yürütülen doktora programlarının genel özelliklerini saptamak, Türkiye ile karşılaştırmak ve Türkiye’deki doktora programları için bazı öneriler sunmaktır. Araştırmada karşılaştırmalı eğitim yöntemi kullanılmış ve veriler İngiltere’de doktora öğrenimi gören beş Türk öğrenci ile görüşülüp University College London, University of Oxford ve University of Cambridge’in web siteleri incelenerek toplanmıştır. Veri toplama aşamasında görüşme ve doküman inceleme tekniklerinden faydalanılmıştır. Doktora öğrenimi gören katılımcılar için araştırmacı tarafından oluşturulan 10 soruluk yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. University College London, University of Oxford ve University of Cambridge’in, web siteleri doküman analizi bağlamında incelenmiştir. Verilerin analizinde betimsel analiz ile içerik analizinden faydalanılmıştır. Sonuç olarak, İngiltere ve Türkiye doktora programları arasında öğrenci kabulü, dersler, öğrenme-öğretme süreci ve tez danışmanlarının yaklaşımı açısından önemli farklar bulunmuştur.]]>
2019-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 9 143 2019-04-01 134 Original Article
<![CDATA[The Evaluation of Higher Education Institutions in Turkey, The United States and The United Kingdom Samples in terms of Aim and Structure | Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık Yükseköğretim Kurumlarının Amaç ve Yapı Boyutları Bakımından Değerlendirilmesi]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1871
Yükseköğretim alanı, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin rekabet kaynağı olarak görülmektedir. Yükseköğretim sistemleri öğrenci sayısının artması, küresel ve bilgiye dayalı ekonomik yeniliklerin ve araştırmanın öneminin artması, yükseköğretim kurumları arasındaki rekabet gibi gelişmelerden etkilenerek dönüşüm geçirmektedir. Bu değişimleri inceleme, yükseköğretim sistemini geliştirme ve kurumsal açıdan yönetim yapılarını gözden geçirmeye yol açmıştır. Buradan hareketle, dünyada yükseköğretim ile ilgili gelişmelere yön verdiği düşünülen iki ülke olan Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık ile Türkiye örneklemi üzerinde yükseköğretimin amaç ve yapı boyutları açısından değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda nitel araştırma yöntemi çerçevesinde fenomenolojik araştırma deseni benimsenmiştir. Çalışma grubunun belirlenmesinde ölçüt ve kartopu örnekleme yöntemleri kullanılmıştır. Çalışma grubu, 29 öğretim üyesini kapsamaktadır. Araştırma verileri, araştırmacı tarafından yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak ve katılımcılarla yüz yüze görüşmeler yapılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz ve içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen temalar amaç ve yapı olmak üzere iki boyutta gruplandırılmıştır. Sonuç olarak, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık üniversitelerin belirgin amaçlarının ve vizyonlarının olduğu, bunun paylaşıldığı, öğrenci ve akademisyenlerin de bu konuda oldukça bilinçli olduğu ortaya çıkmıştır. Türkiye’de amaçların belirsiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık’da üniversitelerin bağlı olduğu Yükseköğretim Kurulu gibi bir üst kurum olmadığı, koordinasyon kurumlarının olduğu ve yapının profesyonel bir şekilde işlediği görülmektedir. Türkiye’de bürokrasinin fazla olduğu, üniversitelerin bir üst kuruma bağlı oldukları görülmektedir. Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık’da yöneticiliğin istenmediği, Türkiye’de ise yöneticiliğin statü olarak görüldüğü ortaya çıkmıştır.]]>
2019-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 9 155 2019-04-01 144 Original Article
<![CDATA[The Views of Business Department Post-Graduate Students on the Operational Research Undergraduate Course: A Qualitative Research | İşletme Bölümü Yüksek Lisans Öğrencilerinin Yöneylem Araştırması Lisans Dersine Bakışı: Nitel Bir Araştırma]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1872
Bu çalışmanın amacı işletme bölümünü başarıyla bitirmiş ve işletme bölümünde lisansüstü eğitimine devam eden öğrencilerin lisans eğitimleri sırasında aldıkları yöneylem araştırması dersine bakışlarını öğrenmek ve dersin etkinliği, eğitim kalitesi noktasında çıkarımlar yapmaktır. Çalışma grubu, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde İşletme bölümünde yüksek lisans eğitimi alan 10 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmada, nitel veri toplama araçlarından görüşme yöntemi içerisinde yer alan “yarı yapılandırılmış görüşme tekniği” kullanılmıştır ve veriler “içerik analizi” tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuçlar, katılımcıların yöneylem araştırması dersine karşı genelde pozitif bir tutum içinde olduklarını fakat dersin içeriğine ve konularına dair pek bir şey hatırlamadıklarını ve birçoğu için dersin kendilerine bir katkısının olmadığını göstermiştir ki, bu da dersin etkinlik ve verimlilik açısından gözden geçirilmesi gerektiğine işaret etmektedir. Çalışmada ayrıca dersin etkinlik ve verimliliğini artırmak için katılımcıların görüşü neticesinde dersinin içeriği, müfredattaki yeri ve dersin işleniş tarzı gibi konularda çeşitli öneriler de sunulmuştur.]]>
2019-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 9 165 2019-04-01 156 Original Article
<![CDATA[The Determination of the Effect of the Dominant Hemisphere of the Brain in University Students on Entrepreneurship and Assertiveness | Üniversite Öğrencilerinde Beyin Baskın Yarım Küresinin Girişimcilik ve Atılganlık Üzerine Etkisinin Belirlenmesi]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1873
Çalışma üniversite öğrencilerinde beyin baskın yarım küresinin, girişimcilik ve atılganlık üzerine etkisinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın evrenini 2014-2015 eğitim öğretim yılında Bülent Ecevit Üniversitesi’nde öğrenim gören tüm üniversite öğrencileri, örneklemini ise bu öğrenciler arasından çalışmaya katılmayı kabul eden 1167 öğrenci oluşturmuştur. Veriler toplanırken sosyodemografik özellikler için “Genel Bilgi Formu”, “Beyin Baskınlık Aracı”, “Rathus Atılganlık Ölçeği” ve “Girişimcilik Ölçeği” kullanılmıştır. Öğrencilerin beyin baskın yarım küresi ve girişimcilik puanlarının cinsiyete göre (p<0.05); beyin baskın yarım küresi puanının sınıfa, annenin sağ olma durumuna göre anlamlı fark gösterdiği (p<0.05) saptanmıştır. Babanın sağ olma durumu ve anne ve baba ilişkisinin ise beyin baskın yarım küresi, girişimcilik ve atılganlık puanları arasında anlamlı bir ilişki olduğu (p<0,05) belirlenmiştir. Öğrencilerin beyin baskın yarım küresi, girişimcilik ve atılganlık puanlarının aylık gelire ve öğrenim gördüğü bölüme göre anlamlı fark gösterdiği (p<0.05) saptanmıştır. Öğrencilerin girişimcilik ve atılganlık puanının babanın çalışma durumundan etkilendiği (p<0.05); babanın öğrenim düzeyinin öğrencilerin girişimcilik puanını etkilediği (p<0.05) saptanmıştır. Öğrencilerin girişimcilik ve atılganlık puanlarının öğrencilerin kardeş sayısına göre anlamlı farklılık gösterdiği (p<0.05) saptanmıştır. Öğrencilerin beyin baskın yarım küresi puanı ile girişimcilik arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler olduğu (p<0.05); beyin baskın yarım küresi puanı arttıkça girişimcilik ve atılganlık puanının da arttığı saptanmıştır. Beyin baskın yarım küresi ve atılganlık puanı arasında anlamlı bir ilişki olmadığı (p>0.05) saptanmıştır. Öğrencilerde beyin baskın yarım küresi düzeyi girişimcilik yönünü etkilemektedir. Bu nedenle beyin baskın yarım küresini etkileyen faktörlerin saptanması ve olumlu faktörlerin geliştirilmesi önerilmiştir. Böylece öğrencilerin girişimcilik ve atılganlık yönünü geliştirmesi sağlanacaktır.]]>
2019-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 9 179 2019-04-01 166 Original Article
<![CDATA[Examination of Perceptions of University Students on Non-Euclidean Geometries and Reflections from Designed Learning Environments | Üniversite Öğrencilerinin Öklid-Dışı Geometrilere Yönelik Algılarının ve Tasarlanan Öğrenme Ortamlarından Yansımaların İncelenmesi]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1874
Bu araştırma ile üniversite öğrencilerinin Öklid-dışı geometrilere yönelik algılarının ortaya çıkarılması ve Öklid-dışı geometrilerin öğretimine yönelik oluşturulan öğrenme ortamının etkililiğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda iki uzman görüşü çerçevesinde bir veri toplama aracı geliştirilmiştir. Araştırma verileri Öklid geometrisi, eliptik geometri ve hiperbolik geometri ile ilgili 18 açık uçlu sorudan oluşan veri toplama aracı ve gözlemler yoluyla toplanmıştır. Araştırmanın ilk aşamasında 10 farklı bölümden 37 kadın 29 erkek olmak üzere toplam 66 üniversite son sınıf öğrencisinin Öklid-dışı geometriler hakkındaki bilgileri veri toplama aracı yoluyla toplanmıştır. Elde edilen veriler analiz edilmiş, üniversite öğrencilerinin genel olarak bu konuda bilgi sahibi olmadıkları veya yanlış bilgilere sahip oldukları görülmüştür. İlk aşamada üniversite öğrencilerinin sorularla ilgili düşünme biçimleri ve ne tür öğretim materyallerinin kullanılması gerektiği konusunda bilgi edinilmesi amaçlanmıştır. İkinci aşamada Öklid-dışı geometrilerin öğretimine yönelik üç haftalık bir program 25’si kadın ve 17’i erkek olmak üzere toplam 42 öğretmen adayına uygulanmıştır. Uygulama sonrasında test yeniden uygulanmıştır. Daha derin bilgiler edinilmesi amacıyla beş öğretmen adayı ile yarı-yapılandırılmış mülakatlar yapılmıştır. Elde edilen bulgularda öğretmen adaylarının uygulama öncesinde soruları cevaplayamadıkları veya yanlış cevapladığını, uygulama sonrasında ise soruları rahatlıkla cevaplayabildikleri görülmüştür. Bu bulgulardan Öklid-dışı geometrilerin öğretimine yönelik oluşturulan öğrenme ortamının etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Elde edilen bulgular öğretmen adaylarının ön-test son test cevapları, web destekli çizimlerden alınan anlık görüntüler, somut materyallerin kullanımı ve mülakat kesitleri ile desteklenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda öğretim programlarında Öklid-dışı geometrilere ve öğretimine daha fazla önem verilmesi önerilmiştir.]]>
2019-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 9 191 2019-04-01 180 Original Article
<![CDATA[Correlates of Self-Concealment among Undergraduate Students: Gender, Psychological Help Seeking Experience, Self-Esteem and Loss of Face | Üniversite Öğrencilerinde Kendini Saklamayla İlişkili Değişkenler: Cinsiyet, Psikolojik Yardım Alma Deneyimi, Benlik Saygısı ve Saygınlığını Yitirme Kaygısı]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1875
Bu kesitsel araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinde kendini saklamanın, cinsiyet, daha önce psikolojik yardım alma deneyimi, benlik saygısı ve saygınlığını yitirme kaygısıyla ilişkisini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda Orta Karadeniz Bölgesindeki bir üniversitenin farklı fakültelerine devam etmekte olan ve uygun örnekleme yoluyla seçilen 334 öğrenci (220 kadın, 114 erkek) araştırmanın katılımcılarını oluşturmuştur. Katılımcılar; Kendini Saklama Ölçeğini, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeğini, Saygınlığını Yitirme Kaygısı Ölçeğini ve Kişisel Bilgi Formunu cevaplamıştır. Verilerin analizinde, bağımsız örneklemler için t-testi, Pearson korelasyon analizi ve hiyerarşik regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, daha önce psikolojik yardım alma deneyimine sahip olan, saygınlığını yitirme kaygısı yüksek ve benlik saygısı düşük olan üniversite öğrencilerinin kendini saklama eğilimlerinin yüksek olduğu bulunmuştur. Araştırma sonuçları, Türkiye gibi ne tam olarak bireysel, ne de tam olarak toplulukçu olan kültürlerde kendini saklama kişilik özelliğinin daha kapsamlı bir şekilde anlaşılmasına yardımcı olabilir.]]>
2019-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 9 204 2019-04-01 192 Original Article