The Journal of Higher Education and Science - 2019; 9(2) - Current Issue http://higheredu-sci.beun.edu.tr The Journal of Higher Education and Science - RSS feed of Current Issue 1300-0705 August 2019 The Journal of Higher Education and Science 1300-0705 <![CDATA[A Critical Look at the Phenomenon of ‘A Mixed-Up Use of Turkish and English’ in English-Medium Instruction Universities in Turkey | Türkiye’de İngilizce ile Eğitim Veren Üniversitelerdeki ‘Türkçe ve İngilizcenin Karma Kullanımı’ Olgusuna Eleştirel Bir Bakış]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1878
Son yıllarda, özellikle de özel sektördeki vakıf üniversiteleri olmak üzere pek çok Türk üniversitesi, kısmen ya da tam olarak İngilizce’yi eğitim dili olarak benimsemişlerdir. Uygulamada bu, İngilizce’nin dersler, seminerler, sunumlar ve tez savunmaları olmak üzere tüm akademik etkinliklerde tek eğitim dili olması gerektiği anlamına gelmektedir. Bununla birlikte, politika belirleyicilerinin ideallerinin her zaman politika uygulayıcılarının gerçekleriyle uyumlu olmadığı gerçeğine çok az dikkat edilmiştir ( Jenkins, 2014; Karakaş, 2016a). Türk yükseköğreniminde, öğretim elemanlarının ve öğrencilerin yaygın olarak Tarzanca (İngilizcesi Tarzanish) olarak bilinen Türkçe ve İngilizce karışımı bir dil kullanarak sadece İngilizce kullanımı politikasını sıklıkla ihlal ettiklerine dair kanıtlar bulunmaktadır (Collins, 2010; Karakaş, 2016b). Bu eleştirel inceleme, genel olarak Tarzan-İngilizcesi olgusunu ve özellikle İngilizce ile eğitim veren üniversitelerdeki kullanımını araştırmayı amaçlamaktadır. Bunu yaparken de, şu sorulara cevap bulunması amaçlanmaktadır: (1) Tarzan-İngilizcesi sözlüklerde, literatürde, çevrimiçi kaynaklarda (blog, tartışma forumları vb.) ve araştırmacılar tarafından nasıl kavramsallaştırılır ve betimlenir? (2) Morfolojik, sözdizim, ve sözcük yapısı açılarından tanımlayıcı özellikleri nelerdir? (3) İngilizce ile eğitimin paydaşları (öğretim üyeleri ve öğrenciler) niçin buna başvurur? (4) İngilizce ile eğitim veren üniversitelerde Tarzanca sorununu çözmek için neler yapılabilir? Bu makale, bu sorulara verilen cevaplardan yola çıkarak Tarzanca kavramının farklı insanlar için farklı şeyler anlamına geldiğini, sıradan insanların ve İngilizce ile eğitimin paydaşlarının ona farklı amaçlar için başvurduklarını, sıradan insanların ve İngilizce ile eğitimin paydaşlarının Tarzanca kullanımının dil yeterliliği düzeyi ve dil kullanım alanı (örneğin turizm, işletme ve yükseköğrenim) gibi bazı değişkenlerden dolayı farklılık gösterdiğini belirtmektedir. Son olarak, Tarzanca sorununun İngilizce ile eğitim veren üniversitelerde çözümüne yönelik öneriler getirilmiştir.]]>
2019-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 9 215 2019-08-01 205 Review Article
<![CDATA[A Conceptual Evaluation of Science, Technology, Engineering, and Mathematics Education in Massive Open Online Courses | Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerde Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Eğitimine Yönelik Kavramsal Bir Değerlendirme]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1879
Endüstri çağının sarsıcı değişimi birçok alanı etkilediği gibi eğitim sistemini de etkisi altına almıştır ve artan kapitalizm toplumların farklı ihtiyaçlarını beraberinde getirmiştir. Geçmişte kapitalizmin ihtiyaçları, herkes için açık eğitim ile yeterli işçi gücünü eğitmeye çalışmaktaydı. Günümüzde ise bu ihtiyaçlar fen, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitimi ile karşılanmak istenmekte olup, bunun da bir sonucu olarak fen, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitimine ilgi ve talep çok hızlı bir şekilde artmaktadır. Fakat fen, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitimlerinin herkes için açık bir şekilde sunulduğu ortamlar bulunmamaktadır. Bu bağlamda kitlesel açık çevrimiçi dersler aracılığıyla fen, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitiminin verilmesi ulusal boyutta fen, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitimini çok hızlı bir şekilde entegre edemeyen ülkelerin bu geçiş sürecini aşamalı bir şekilde yapabilmesini sağlayabilir. Bu çalışmada fen, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitimlerinin kitlesel açık çevrimiçi dersler ile sunulmasının gelişmekte olan ülkelere ve bireylere sağlayacağı faydalardan bahsedilmiştir.]]>
2019-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 9 224 2019-08-01 216 Review Article
<![CDATA[Examination of Dropout Causes in Open and Distance Learning | Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğrenimi Bırakma Sebeplerinin İncelenmesi]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1880
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve yaşam boyu öğrenmeye olan taleple birlikte açık ve uzaktan öğrenmeye olan ilgi giderek artmaktadır. Açık ve uzaktan öğrenmede, öğrenenin kendi öğrenme yaşantısından sorumlu olduğu düşünülmektedir. Öğrenme yaşantısı boyunca bireyler farklı nedenlerle öğrenimlerini bırakmak, ara vermek ya da öğrenimlerini terk etmek zorunda kalmaktadırlar. Öğrenimi bırakma nedenlerinin belirlenmesinin, bu sorunların çözümü noktasında önemli veriler sağlayacağı düşünülmektedir. Türkiye’de açık ve uzaktan öğrenme sistemiyle eğitim-öğretim yapan kurumlardaki öğrenimi bırakma nedenleriyle ilgili yapılmış kapsamlı bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmada literatürde yer alan öğrenimi bırakma ile ilgili araştırmalar incelenmiş ve ayrılma nedenleri bu araştırmalar doğrultusunda belirlenmeye çalışılmıştır. Literatürde yer alan öğrenimi bırakma nedenleri, bu konuda geliştirilmiş kuramlar çerçevesinde ele alınmış, açık ve uzaktan öğrenmedeki öğrenimi bırakmaya neden olan faktörler incelenmiştir. Öğrenenlerin öğrenimlerini bırakma nedenlerinin belirlenerek, çözüm yollarının geliştirilmesi oldukça önemlidir. Bu çalışmayla elde edilen deneyimin açık ve uzaktan öğrenmede öğrenimi bırakma ile ilgili yapılacak çalışmalara kuramsal zemin oluşturması amaçlanmıştır. Bununla birlikte, literatürde belirtilen öğrenimi bırakma nedenlerinin çözümü noktasında öneriler yapılmıştır.]]>
2019-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 9 235 2019-08-01 225 Review Article
<![CDATA[University Students’ Life Goals | Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Amaçları]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1881
Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin sahip olduğu yaşam amaçlarının sıralama yargıları kanunuyla ölçeklenmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubunu çeşitli üniversitelerde öğrenimlerini sürdürmekte olan toplam 446 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak çalışma kapsamında geliştirilen Yaşam Amaçları Formu kullanılmıştır. Bulgulara göre üniversite öğrencilerin yaşam amaçlarının ilk sırasında anlamlı bir yaşam sürmenin olduğu görülmektedir. Anlamlı yaşam sürmek maddesini sırasıyla, para kazanmak, toplumun gelişmesine katkı sağlayacak işler yapmak, toplumsal statü ve saygınlık elde etmek, başka insanların hayatını etkilemek ve son sırada ise insanlar tarafından beğenilmek izlemiştir. Bulgular literatür ışığında tartışılmıştır.]]>
2019-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 9 242 2019-08-01 236 Original Article
<![CDATA[Investigation on University Students’ Narcissistic Tendencies, Attachment Styles and Social Media Usage | Üniversite Öğrencilerinde Narsisistik Eğilimler, Bağlanma Stilleri ve Sosyal Medya Kullanımı]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1882
Bu çalışmanın amacı narsisizmin, “Facebook” kullanım nedenleri ve bağlanma stilleri ile ilişkisini araştırmaktır. Araştırmanın örneklemini Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan 346 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Öğrencilerin 225’i (%65) kadın, 121’i (%35) erkektir. Örnekleme giren bireylerin yaş ortalaması =20.68 (ss=1.838)’dir. Araştırmada katılımcıların kişisel bilgilerine ilişkin soruların yer aldığı ‘Kişisel Bilgi Formu’, narsisizm düzeylerini ölçmeye yönelik ‘Narsisizm Kişilik Envanteri’, bağlanma stillerini ölçmeye yönelik ‘Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II’ ve “Facebook” kullanım nedenlerini ölçmeye yönelik ilgili amaç için geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi SPSS 22 kullanılarak yapılmıştır. Araştırmanın amacına uygun olarak Pearson momentler katsayısı ve çok yönlü varyans analizi (MANOVA) kullanılmıştır. Yapılan istatistiksel işlemler sonucunda ulaşılan bulgular şu şekildedir: Öğrencilerin narsisizm düzeyi ile “Facebook” kullanım nedenleri ölçeğinin ‘narsisizm’ alt boyutu arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki ve narsisizm ile “Facebook” kullanım nedenleri ölçeğinin ‘kişisel durum’ alt boyutu arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Öğrencilerin narsisizm düzeyi ile kaygılı bağlanma düzeyi arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki ve narsisizm düzeyi ile kaçınan bağlanma düzeyi arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Öğrencilerin bağlanma stilleri, “Facebook” kullanım nedenleri ve narsisizm arasındaki ilişkinin cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediği, MANOVA analizi ile test edilmiştir. Hangi gruplar arasında fark olduğunu belirlemek amacıyla yapılan ANOVA bulgularına göre, kaygılı bağlanma puanı cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermezken; kaçınan bağlanma puanı, cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Kadın katılımcıların ortalamaları, erkeklere göre daha yüksektir. Narsisizm puanı cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Erkek katılımcıların narsisizm puanı, kadın katılımcılara göre daha yüksektir.]]>
2019-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 9 249 2019-08-01 243 Original Article
<![CDATA[Nursing Students’ Education Stress and Academic Achievement: The Impact of Three Different Education Methods | Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitim Stresi ve Akademik Başarısı: Üç Farklı Eğitim Yönteminin Etkisi]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1883
Hemşirelik eğitimi, teorik ve pratik bileşenlerinin yanı sıra çok sayıda stresöre sahiptir. Öğrencilerin stres düzeyleri klinik ortamdan, hemşirelik uygulamalarından, hasta ve ekip üyelerinden etkilenebilir. Bu çalışmanın amacı, üç farklı eğitim yönteminde, hemşirelik öğrencilerinin akademik başarıları üzerine stresin etkisini belirlemektir. Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki çalışma, üç üniversitede 571 hemşirelik öğrencisi ile yürütülmüştür. Her üniversitede farklı bir eğitim yöntemi kullanılmaktadır. Veriler, araştırmacılar tarafından Birey Tanıtım Formu ve Hemşirelik Eğitimi Stres Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Eğitim yöntemlerine göre öğrencilerin akademik başarı puan ortalamaları ve akademik stres puanları arasında fark vardır. Entegre model ve Probleme Dayalı Öğrenimde akademik stres ile akademik başarı arasında zayıf ilişki vardır. Probleme Dayalı Öğrenme, stres düzeyini azaltır ve öğrencilerin farklı yeteneklerini gerçekleştirmelerini sağlayarak akademik başarılarını artırır.]]>
2019-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 9 255 2019-08-01 250 Original Article
<![CDATA[Women Empowerment in the Eyes of Women University Students | Üniversiteli Kadın Öğrencilerin Gözünden Kadının Güçlenmesi]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1884
Bu çalışmada üniversite eğitimi gören kadın öğrencilerin, kadının güçlenmesi ile Türkiye’de yaşayan kadınların güçlenmesi sorununa yönelik bakış açılarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede Hacettepe Üniversitesi’nin farklı bölümlerinde öğrenim gören 219 kadın öğrencinin katıldığı nicel bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında uygulanan anketler ile ilk olarak öğrencilerin kadının güçlenmesinde rol oynayan etkenlere, sorumlu aktörlere, kararlara katılımın önemine, sorunun kökenine ilişkin değerlendirmeleri alınmıştır. Ardından öğrencilerin gözünden, Türkiye’de kadınların hareket serbestisinin sınırlılıklarının, kendilerini ilgilendiren kararlara katılım gücünün ve yaşamlarını kontrol gücünü zayıflatan etkenlerin neler olduğu anlaşılmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucunda kadınların bireysel düzeyde güçlenmeleri kadar toplumsal düzeyde de dönüşümü sağlayabilecek alanların önemi ortaya konulmuştur. Buna göre kadınların kendilerini güçlü kılacak koşulları yaratabilecekleri tercihler yapabilmeleri, güçlendirici bir niteliğe sahip eğitime katılmaları, siyaset alanında bizzat yer almaları, kadının sosyal ve ekonomik durumunun iyileşmesini sağlayacak türde ücretli çalışma biçimlerinde yer almaları son derece önemlidir.]]>
2019-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 9 267 2019-08-01 256 Original Article
<![CDATA[The Impact of Cyberhunt on Reading Comprehension Level in Foreign Language Teaching | İngilizce Öğretiminde Cyberhunt Kullanımının Okuduğunu Anlama Düzeyine Etkisi]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1885
Bu çalışmanın amacı, İngilizce öğretiminde, mevcut öğretim programındaki yöntemler ile Cyberhunt etkinliklerinin, öğrencilerin İngilizce okuduğunu anlama düzeyine etkisini belirlemektir. Bu çalışma, yarı deneysel desen kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmanın katılımcıları 2017-2018 eğitim öğretim yılı, Düzce ili, Çilimli ilçesine bağlı bir ortaokulda öğrenim görmekte olan toplam 32 adet beşinci sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Deney süreci öncesinde başlangıç koşullarının eşit olup olmadığını ve uygulama süreci sonrasında deney ve kontrol gruplarında işlenen İngilizce derslerinde kullanılan yöntemin etkililiğini belirlemek için öğrencilere the simple present tense (geniş zaman) testi ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Deney ve kontrol grubunda bulunan öğrencilerin aldıkları puanlar üzerinde bağımlı örneklem t-testi, bağımsız örneklem t-testi ve regresyon analizi uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda, Cyberhunt etkinlikleri ile İngilizce dersi işleyen deney grubu öğrencileri ve mevcut öğretim programındaki yöntemler ile İngilizce dersi işleyen kontrol grubu öğrencilerinin son test puan ortalamaları arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Ayrıca, Cyberhunt etkinliklerinin okuduğunu anlama düzeyinin anlamlı bir yordayıcısı olduğu belirlenmiştir. Buna ek olarak, deney grubu öğrencilerinin son test puan ortalamaları üzerinde yapılan bağımsız örneklem t-testi sonucunda, öğrencilerin başarı düzeylerinin cinsiyete göre bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.]]>
2019-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 9 276 2019-08-01 268 Original Article
<![CDATA[Examination of Theses on Educational and Instructional Technologies (2013-2018) | Eğitim ve Öğretim Teknolojileri Konusunda Yapılan Tezlerin İncelenmesi (2013-2018)]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1886
Teknolojinin hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmasıyla birlikte eğitim ve öğretim teknolojileri konularında araştırmaların hızla yoğunlaştığı bilinmektedir. Yapılan çalışmalarda eğitim ve öğretim teknolojileri birçok yönden ele alınmış olup, bu çalışmalar sonuçların uygulamaya konulabilmesi açısından önem arz etmektedir. Alanda yayınlanan makale ve tezlerin incelenmesiyle, çalışmaların kapsamı, güçlü ve zayıf yanları belirlenmekte; gelecekte ne tür çalışmalara ihtiyaç duyulabileceği konusunda önemli bir boşluk doldurulmaktadır. Literatürde bu amaçla yapılan birçok çalışmaya rastlanmaktadır. Ancak eğitim teknolojilerini ele alan benzer çalışmaların güncelliğini yitirmiş olması nedeniyle, bu çalışma güncel araştırma eğilimleri ve sonuçlarının bir araya getirilmesi açısından önemli görülmektedir. Bu çalışmanın amacı eğitim teknolojileri ve öğretim teknolojileri konularında yapılan lisansüstü tezleri tematik ve metodolojik açıdan incelenmesidir. Çalışma nitel araştırma modellerinden durum çalışması benimsenerek desenlenmiştir. Çalışma kapsamına alınacak lisansüstü tezler için örneklem belirlenmemiş olup, evrenin tamamına ulaşılması amaçlanmıştır. Bu bağlamda Yükseköğretim Tez Veri Tabanı aracılığıyla son beş yıl içerisinde yayınlanmış tezlere ulaşılmıştır. Tezlerin taranmasında “eğitim teknolojileri” ve “öğretim teknolojileri” anahtar kelimeleri kullanılmıştır. Tarama sonucunda 190 teze ulaşılmış olup, çalışma kriterlerine uygun olan 148 tez çalışma kapsamına alınmıştır. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından oluşturulan tez inceleme formu kullanılmış ve toplanan veriler içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Elde edilen bulgular araştırma problemlerine paralel olarak alt başlıklarda ele alınmıştır. Çalışmada genel anlamda lisansüstü tez sayısında düşüş olduğu, araştırma yöntemleri ve istatistik açısından kavramsal kargaşa yaşandığı, yetersiz bilgiler nedeniyle hatalı yöntem ve istatistiklerin kullanıldığı sonuçlarına ulaşılmıştır.]]>
2019-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 9 286 2019-08-01 277 Original Article
<![CDATA[An Analytical Study on Academic Performances of Foundation Higher Education Institutions | Vakıf Yükseköğretim Kurumları’nın Akademik Üretkenliklerine Yönelik Analitik Bir Çalışma]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1887 2 ), library area (m 2 ), number of printed books, current expenditure amount, full scholarship ratio, the number of Tubitak-Ardeb projects and budgets. The number of foundation higher education institutions, which is the focus of this study is 76. The correlation analysis method was used for analyzing the data. In conclusion, the findings of the relationship between URAP total scores and other parameters that reveal the academic performance of foundation universities are discussed in this study. In addition, new methods and approaches are recommended regarding the assessment and evaluation of the academic performance of foundation higher education institutions.

Yükseköğretim Kurulu (2018) vakıf yükseköğretim kurumlarının mevcut durumlarını akademik, mali ve idari açılarından değerlendiren bir rapor yayımlamıştır. Bu çalışmada Yükseköğretim Kurulu (2018) raporunda sunulan veriler kullanılarak vakıf üniversitelerinin URAP Türkiye (University Ranking by Academic Performance) akademik performansları ile raporda sunulan parametreler arasındaki ilişkiler üzerinde durulmaktadır. Bu çalışma ile vakıf üniversitelerinin URAP akademik performans toplam puanları ile üniversitelerin öğrenci sayıları, öğrenci başına düşen; alan dağılımı (m2), kütüphane alanı (m2), basılı kitap sayısı, cari gider miktarı, tam bursluluk oranı ile Tübitak- Ardeb proje sayısı ve bütçeleri arasındaki ilişkiler incelenmektedir. Çalışmaya konu olan vakıf yükseköğretim kurum sayısı 76’dır. Çalışmada verilerin analizinde korelasyon analizi kullanılmıştır. Sonuç olarak çalışmada, vakıf üniversitelerinin akademik üretkenliklerini ortaya koyan URAP toplam puanları ile diğer parametreler arasındaki ilişkilere ait bulgular tartışılmaktadır. Ayrıca çalışmada vakıf yükseköğretim kurumlarının akademik performanslarının ölçme ve değerlendirmelerine yönelik yeni yöntem ve yaklaşımlar önerilmektedir.]]>
2019-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 9 305 2019-08-01 287 Original Article
<![CDATA[A Study of Preschool Teacher Candidates’Opinions on School Experience and Teaching Practice | Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1888
Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması dersleri, öğretmen adaylarının, öğretmenlik vasıflarının gelişmesine katkıda bulunmakla birlikte deneyimli ve donanımlı olmalarını sağlayan derslerdir. Hizmet öncesi dönemde teorik olarak edinilen bilgilerin sınıf içinde planlı bir şekilde uygulanması, adayların öğretmenlik mesleğini doğru biçimde uygulamasına önemli katkılar sağlamaktadır. Bu çalışma, okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarına mesleki beceriler kazandırması hedeflenen okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerinin katkılarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Çalışma, 2017-2018 öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği programında öğrenim gören ve her iki dersi de almış olan dördüncü sınıf öğrencilerinden 64 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma nitel bir araştırma modeli olan durum çalışması ile yürütülmüştür. Çalışmada öğretmen adaylarıyla görüşmeler gerçekleştirilmiş, açık uçlu sorular yöneltilmiş ve elde edilen veriler içerik analizi kurallarına göre çözümlenmiştir. Verilerin analizi sonucunda öğretmen adaylarının okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerine yönelik görüşleri ortaya konulmuştur. Araştırmanın bulgularına dayalı olarak, öğretmenlik uygulaması ve okul deneyimi sürecinin geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur.]]>
2019-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 9 316 2019-08-01 306 Original Article
<![CDATA[A Study on the Measurement of Vocational Technical Trends and Future Projections of Geomatics Technician Students | Harita Teknikerliği Öğrencilerinin Mesleki Teknik Eğilimleri ve Gelecek Projeksiyonlarının Ölçülmesi Üzerine Bir Araştırma]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1889
Günümüzde, çalışma alanlarındaki hızlı teknolojik gelişmelere bağlı olarak mesleğini gereği gibi yapabilecek kalifiye elemanlara olan ihtiyaç da artmaktadır. Emek yoğun bir meslek olan haritacılığın en temel sorunlarından birisi de nitelikli eleman eksikliğidir. Bu ihtiyacı karşılamak üzere haritacılık eğitimi veren farklı düzeylerde programlar mevcuttur. Ancak, bilgi ve beceri yüklü olarak mezun olması gereken öğrencilerden bir kısmının, mesleki teknolojik gelişmelere ilgisiz ve gelecek perspektiflerinden yoksun olarak meslek hayatına atıldıkları görülmektedir. Bu çalışmada, ülkemizdeki diğer mesleki disiplinler arasında önemi giderek artan Harita Teknikerliği eğitimi alan öğrencilerin bu bölümü tercih nedenleri ve memnuniyetleri, mesleki teknolojik gelişmelere olan ilgileri ve gelecek planlarına yönelik bakış açıları bir anket çalışması yapılarak araştırılmıştır. Harita teknikerliği düzeyinde eğitim alan öğrencilerin anket sorularına verdikleri cevaplar karşılaştırmalı olarak irdelenmiş, tablo ve “excel” grafikleriyle görselleştirilmiştir. Sonuçta, öğrencilerin çoğunun mesleki teknik gelişmeleri yeteri kadar takip etmediği ve gelecek planlarının da tutarlı olmadığı görülmüştür. Ayrıca, bu alanda emek veren öğretim elemanlarına kalifiye teknik eleman yetiştirebilmelerine katkı sağlayabilecek öneriler de sunulmuştur.]]>
2019-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 9 325 2019-08-01 317 Original Article
<![CDATA[The Relationship Between the Social and Intellectual Activities of Nursing Students and Their Academic Achievement and Life Satisfaction | Hemşirelik Öğrencilerinin Sosyal ve Entelektüel Aktiviteleri ile Akademik Başarı Durumları ve Yaşam Doyumları Arasındaki İlişki]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1890
Bu çalışmada, hemşirelik öğrencilerinin sosyal ve entelektüel aktiviteleri ile akademik başarı durumları ve yaşam doyumları arasındaki ilişkiyi incelemek amaçlanmıştır. Tanımlayıcı tipteki bu araştırma, Şubat-Mart 2018 tarihleri arasında bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde eğitim gören 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri üzerinde yürütülmüştür (n=455). Araştırma verileri araştırmacılar tarafından literatür incelenerek oluşturulan anket formu ve Yaşam Doyum Ölçeği (YDÖ) ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra Ki-Kare testi, Mann-Whitney U testi, Kruskal-Wallis testi ve Spearman Korelasyon analizi yöntemleri kullanılmıştır. Öğrencilerin yaş ortalaması 20.5±1.8 olup, %86.6’sının cinsiyeti kadındır. Öğrencilerin %47.7’sinin genel not ortalaması 2.51-3.00 arası olup akademik başarı durumlarının orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. 2.51-3.00 (orta) ve 3.01-3.50 (iyi) not ortalamasına sahip öğrencilerin diğerlerine göre (0.00-2.00, 2.01-2.50, 3.51-4.00) anlamlı olarak daha fazla kitap fuarına gittiği (p=0.011), ayda 1-2 kez sinemaya gittiği (p=0.045) ve kültürel gezilere katıldığı (p=0.003) saptanmıştır. Öğrencilerin YDÖ puan ortalaması 14.4±4.3 olarak bulunmuştur. YDÖ puan ortalamaları ile genel not ortalamaları arasında anlamlı ilişki (p=0.073) bulunmamıştır. Yabancı dil bilen (p=0.007), yabancı dil konuşan (p=0.002), arkadaş ilişkilerini iyi olarak tanımlayan (p<0.001), sosyal ilişkilerinden çok memnun olan (p<0.001), sporla ilgilenen (p<0.001), kitap okuma alışkanlığı olan (p<0.001), gazete okuma alışkanlığı olan (p=0.008) ve kültürel gezilere katılan (p<0.001) öğrencilerin YDÖ puan ortalamaları daha yüksek olup daha iyi düzeyde yaşam doyumuna sahip oldukları belirlenmiştir. Akademik başarı durumu iyi ve orta düzeyde olan hemşirelik öğrencileri sosyal ve entelektüel açıdan daha aktiftirler. Sosyal ve entelektüel açıdan daha aktif olan öğrencilerin yaşam doyumları da daha yüksektir. Ancak akademik başarı durumu ile yaşam doyumu arasında ilişki yoktur. Buna göre; disiplinli bir meslek adayı olan hemşirelik öğrencilerinin eğitimleri sadece akademik başarıyı artırmak odaklı olmamalıdır. Eğitimleri sürecinde, sosyal ve entelektüel aktivitelere daha fazla yönlendirilmeleri yaşam doyumlarını artıracaktır.]]>
2019-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 9 334 2019-08-01 326 Original Article
<![CDATA[The Effects of Globalization on Higher Education and Accounting Education in Turkey | Küreselleşmenin Türkiye’deki Yükseköğretim ve Muhasebe Eğitimi Üzerindeki Etkileri]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1891
Finansal piyasalardaki gelişmeler ve uluslararası ticareti faaliyetlerin artmasıyla birlikte muhasebe eğitiminin küresel dünyaya uyum sağlamasına duyulan ihtiyaç küreselleşme ile beraber tetiklenmektedir. Bu çalışma, küreselleşmenin Türkiye’deki yükseköğretim işlevlerini ve muhasebe eğitimini nasıl etkilediğini açıklamaktadır. Ayrıca, çalışmanın amacı küreselleşmenin, yükseköğretim ve muhasebe eğitimine olan etkilerini odak grubu tekniği kullanarak SWOT analizi ile güçlü yanları, zayıf yanları, fırsatları ve tehditleri oluşturarak mevcut durumu ortaya çıkarmaktır. İstanbul ilinde bulunan bir devlet, iki vakıf üniversitesinde ders vermekte olan toplamda 10 muhasebe ve finans öğretim üyesi ve görevlisi bir araya getirilerek, konu ile ilgili görüşler tartışılarak sekiz güçlü, beş zayıf, beş fırsat ve dört tehdit maddesi ortaya çıkmıştır.]]>
2019-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 9 341 2019-08-01 335 Original Article
<![CDATA[Do Individual Innovation Characteristics Affect Readiness Online Learning? | Bireysel Yenilikçilik Özellikleri Çevrim İçi Öğrenmeye Hazır Bulunuşluğu Etkiliyor mu?]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1892
Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin bireysel yenilikçilik özelliklerinin çevrim içi öğrenmeye hazır bulunuşluğa etkisini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Tanımlayıcı tipteki bu çalışmanın evrenini 2017-2018 eğitim-öğretim yılında hemşirelik bölümünde okuyan toplam 1040 öğrenci oluşturmuştur. Evreni bilinen örneklem hesabına göre çalışmaya dahil edilecek öğrenci sayısı 300 olarak hesaplanmıştır, ancak uygulama sırasında çalışmaya katılmaya gönüllü olan 573 öğrenci ile çalışma tamamlanmıştır. Araştırmaya başlamadan önce Erciyes Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu’ndan yazılı izin, öğrencilerden yazılı onay alınmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından Kişisel Bilgi Formu, Bireysel Yenilikçilik Ölçeği ve Çevrim içi öğrenmeye hazır bulunuşluk ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, Mann Witney U testi, Kruskal-Wallis ve posthoc Bonferroni, Spearman korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 21.0±2.8 olup, %32.8’inin dördüncü sınıf, %81.3’ünün kadın, %62.1’inin il merkezinde yaşadığı saptanmıştır. Öğrencilerin %54.8’inin hemşirelik mesleğini isteyerek seçtiği, %45.9’unun hemşireliği iş bulma kolaylığı nedeniyle seçtiği belirlenmiştir. Öğrencilerin Bireysel Yenilikçilik Ölçeği ve Çevrim içi öğrenmeye hazır bulunuşluk ölçeği puan ortalamaları sırasıyla 58.20±12.24 ve 50.86±18.95 olarak tespit edilmiştir. Öğrencilerin sınıflarına göre Bireysel Yenilikçilik Ölçeği ve alt ölçek puan ortalamaları karşılaştırıldığında dördüncü sınıf öğrencilerinin bireysel yenilikçilik ölçeği ve fikir önderliği, değişime direnç alt ölçeği toplam puan ortalamalarının diğer sınıflardan daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Çevrim içi öğrenmeye hazır bulunuşluk ölçeği puan ortalamaları karşılaştırıldığında birinci sınıf öğrencilerinin toplam puan ortalamalarının diğer sınıflardan daha yüksek olduğu bulunmuştur (p<0.05). Çalışmanın sonucunda hemşirelik öğrencilerinin bireysel yenilikçilik özellikleri ile çevrim içi öğrenmeye hazır bulunuşluk düzeylerinin düşük olduğu, bireysel yenilikçilik ile çevrim içi hazırbulunuşluk arasında zayıf düzeyde pozitif yönlü bir ilişki olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin ilk sınıflarda çevrim içi öğrenmeye hazır bulunuşluklarının yüksek olduğu, sınıf düzeyleri arttıkça yenilikçiliklerinin geliştiği tespit edilmiştir. Öğrencilerin çevrim içi öğrenmeye hazır oluşluklarının artırılması için ders içeriklerine yenilikçilik konularının eklenmesi ve bu konularda öğrencilerde farkındalık oluşturulması önerilebilir.]]>
2019-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 9 348 2019-08-01 342 Original Article