The Journal of Higher Education and Science - 2020; 10(1) http://higheredu-sci.beun.edu.tr The Journal of Higher Education and Science - RSS feed of 2020; 10(1) 1300-0705 April 2020 The Journal of Higher Education and Science 1300-0705 <![CDATA[EDITORIAL | EDİTÖR’DEN]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1935
]]>
2020-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 10 2020-04-01 Editorial
<![CDATA[EDITORIAL | EDİTÖR’DEN]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1939
]]>
2020-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 10 2020-04-01 Editorial
<![CDATA[The Importance of Music Education on Developmental Features of the Handicapped Individuals | Engelli Bireylerin Gelişim Özelliklerinde Müzik Eğitiminin Önemi]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1918
Bu araştırma, engelli bireylerin gelişim özelliklerine müzik eğitiminin etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Müzik eğitiminin, engelli bireylerin sosyalleşerek güdülenmesine, el ve göz koordinasyon becerisi kazanmasına, grup içerisinde yer edinebilmesine, işbirlikçi öğrenme ile sorununu çözmesine, bilişsel, duyuşsal, zihinsel, dil ve psikomotor gelişimine, edindiği bilgileri ve gelişimi hayatına aktarabilmesine, çevresine duyarlı ve ilgili bireyler yetişmesi ile sorumluluk bilincinin gelişmesine katkı sağlama durumu; engelli bireylerin gelişimlerinde müzik eğitiminin önemli bir boyutunu göstermektedir. Betimsel modele dayalı nitel bir çalışma olan bu araştırmada, müzik eğitiminin farklı engel gruplarına ilişkin geliştirici katkılarına değinilmiştir. Ülkemizde maalesef müzik eğitimi ve engelli kavramı üzerine yapılan çalışmaların az sayıda olması, bu araştırmayı alana yeni bir katkı sağlaması açısından değerli kılmaktadır. Bu bağlamda, çalışmanın literatüre ve kendisinden sonraki çalışmalara ışık tutma düşüncesi sevindiricidir.]]>
2020-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 10 007 2020-04-01 001 Review Article
<![CDATA[A Comparative Study on Mission-Vision in the Context of “World-Class Universities” | “Dünya Çapında Üniversiteler” Bağlamında Misyon-Vizyon Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1920
Bu çalışmanın amacı, Türk üniversitelerinin dünya çapında üniversite olma bağlamında misyon ve vizyon ifadelerinin yurt dışı üniversitelerle karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden “durum çalışması” deseninde gerçekleştirilmiştir. Mevcut durumu sayısal olarak inceleyebilmek için “doküman analizi” yönteminden yararlanılmıştır. Çalışma ile ilgili verilere Ortadoğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü tarafından yayımlanan 2018-2019 Dünya Üniversiteleri Sıralama Listesi kapsamındaki 87 Türk ve 16 yurt dışı üniversitelerinin web sayfalarından, stratejik planlarından ve kalite dokümanlarından ulaşılmıştır. Veriler betimsel analiz yöntemiyle Excel ve Voyant Tools yazılım programları kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmada kullanılmak üzere geliştirilen modele göre belirlenen 14 tema ekseninde misyon ve vizyon ifadelerinin kodlamaları yapılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre Türk üniversitelerinin misyon ve vizyon ifadelerinde dünyada öncü/lider/saygın olma, uluslararasılaşma, yenilikçilik, girişimcilik, kalite ve yetkinlik/yeterlilik temalarının daha fazla yer aldığı görülmüştür. Ayrıca, örneklemde yer alan dünya sıralamalarında ilk 1000 içindeki 16 yurt dışı ve 13 Türk üniversitelerinin misyon ve vizyon ifadelerinin oldukça benzer olduğu ve esneklik, performans yönetimi, öğrenci odaklı, akademik özgürlük ve kurumsal özerklik gibi temaların ifadelerde çok az yer aldığı görülmüştür. Bulgular literatürdeki tartışmalar bağlamında değerlendirilmiş ve gelecek çalışmalar için bazı önerilerde bulunulmuştur.]]>
2020-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 10 023 2020-04-01 008 Original Article
<![CDATA[Assessment of Inclusive-Barrier Free Campus Design Education for Disabled University Students Project Supported by TÜBİTAK 4004 Program | TÜBİTAK 4004 Programı Desteğiyle Engelli Üniversite Öğrencilerine Kapsayıcı- Engelsiz Kampüs Tasarımı Eğitimi Projesinin Değerlendirilmesi]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1921
Bu çalışmada, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları proje desteği kapsamında yürütülen “Engelli Üniversite Öğrencilerine Kapsayıcı- Engelsiz Kampüs Tasarımı Eğitimi” projesi ve proje sonuçları incelenmiştir. Engelsiz kampüs tasarım ve uygulamaları, engelsiz tasarım sürecinin odağında yer alan kullanıcıların yalnızca fikrinin alınması şeklinde basit bir süreci değil, tasarımcıyla kullanıcı arasında doğrudan etkileşimin gerekli olduğu bir süreci içermektedir. Kapsayıcılık ve kullanıcı merkezlilik, tasarım süreçlerine katılım boyutunu dâhil ederken, tasarımdan etkilenen bireylerin tasarımla ortaya çıkan karar süreçlerinde aktif rol almalarını ifade etmektedir. Bu proje, Erciyes Üniversitesi Merkez Kampüsü’nde sekiz günlük bir eğitimin de içerisinde yer aldığı beş ay süreli bir etkinlik programı çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Proje ile Kayseri ilindeki yükseköğretim kurumlarında eğitimine devam eden lisans ve ön lisans düzeyindeki 30 engelli öğrenci, proje eğitmen ve uzmanları ile bir araya gelerek kapsayıcı-engelsiz tasarım konusunda çalışmalar yapmışlardır. Proje ile öğrencilere tasarım bilgisinin anlaşılır bir biçimde aktarılması ve tasarıma ilişkin bilimsel ve yaratıcı düşünme kabiliyetlerini, yaparak ve yaşayarak geliştirmesi için görsel ve işitsel ağırlıklı etkileşimli uygulamalara odaklanan teorik bilgiler aktarılmıştır. Bilgi aktarımı sonrasında proje alanını yerinde değerlendirmeye dayalı arazi araştırmaları yapılmış ve kampüsün mekânsal sorunlarının tanımlanması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla atölye çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ortaya çıkan bilgi öğrenciler tarafından yazılı, çizili ve görsel anlatımlarla ifade edilmiştir. Kampüse ilişkin algılarını kampüste yaşam, kullanım alanları, güvenlik, aidiyet, mutluluk ve erişilebilirlik başlıkları altında değerlendiren öğrenciler, kampüste karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini iç mekân düzenlemeleri, dış mekân düzenlemeleri ve sosyal yaşam konularında detaylandırmışlardır. Projenin katılımcılar üzerinde oluşturduğu etkiyi ölçmek ve projenin amacına ulaşılma durumunun değerlendirilmesine yönelik olarak ise katılımcılar ile eğitim başında ön test ve eğitim sonunda son test uygulamaları yapılmıştır. Bu uygulamalar, çevresel farkındalık, sosyal girişkenlik, tasarım, erişilebilirlik ve engelsiz tasarım değişkenlerine dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Ön test ve son test uygulamalarında istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunmuştur. Son test uygulama sonuçlarında, ön test sonuçlarına göre ortaya çıkan artış ve son test için her bir faktörde hesaplanan artış, eğitim öncesinde öngörülen beklentileri karşılamış, eğitimin amaç ve hedeflerine istatistiki olarak da ulaşıldığını göstermiştir. Bu tür bir eğitimin, başta yükseköğretim kurumları olmak üzere yapılı çevrelerin tasarım kapsayıcılık düzeylerinin artırılması konusundaki yeni çalışmalara yol gösterici olacağı düşünülmektedir.]]>
2020-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 10 035 2020-04-01 024 Original Article
<![CDATA[Comparison of the Successful Countries in OECD’s Program for International Student Assessment with the Scope of Turkey’s Educational Administration and Supervision | OECD’nin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programında Başarılı Ülkeler ile Türkiye’nin Eğitim Yönetimi ve Denetimi Açısından Karşılaştırılması]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1922
Bu araştırmada, OECD’nin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) testlerinde başarılı sonuçlar alan ülkelerden Finlandiya, İngiltere ve Güney Kore ile nispi olarak başarısız sonuçlar almış olan Türkiye’nin eğitim sistemleri, eğitim yapıları, amaçları, finansmanı ve denetimi açısından karşılaştırılmıştır. Araştırma yöntemi olarak, karşılaştırmalı eğitim araştırmalarında benimsenen yöntemlerden biri olan analitik yöntem (Bereday Modeli) kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda; eğitim yapılarında uygulanan merkezi, yerel ya da dengeli modellerin tek başına başarı kriteri olmadığı ve kullanılan yapıların ülkelerin karakter ve kültürlerine göre şekillendiği, eğitim amaçları yönünden karşılaştırılan ülkelerin tamamının ilgili mevzuatında eğitimin evrensel değerlerine yer verdikleri, ancak özellikle Türk Eğitim Sisteminin amaçlarında milli değerlere sahip bireyler yetiştirme vurgusunun ön plana çıktığı, ülkelerin Gayri Safi Yurt İçi Hasılalarından (GSYİH) eğitime ayırdıkları oranın birbirlerine yakın olduğu, fakat Türkiye’de öğrenci başına yapılan harcamanın diğer ülkelerin çok gerisinde olduğu, ülkelerin eğitim denetimi alanında uyguladıkları yöntemin eğitim yapılarına benzer özellik taşıdığı tespit edilmiştir.]]>
2020-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 10 044 2020-04-01 036 Original Article
<![CDATA[Women in Higher Education in Turkey: What Has Changed in 100 Years? | Türkiye’deki Yükseköğretimde Kadınlar: 100 Yılda Ne Değişti?]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1919
Türkiye’de kadınlar üniversiteye girme hakkını 1914 yılında kazandı. Kadınların yükseköğrenim talebi, artan liseler ve kız çocukları için öğretmen yetiştirme okullarının ihtiyaçları zaman içerisinde yükseköğretimde kadın sayısında artışa neden olmuştur. 1923’teki ulus devlet oluşturma sürecinin ardından, ülke genelinde yeni üniversiteler açıldı ve yüksek öğrenimdeki kadın sayısı 22’den (%0,73) (1914) 3 675 986’e (%47,5) (2018-2019) yükseldi. Bu çerçevede, bu makale kadın öğrencilerin profillerinin son 100 yılda nasıl değiştiğini araştırmayı amaçlamaktadır. Günümüzde üniversiteye kayıtlı öğrencilerin sosyal/ailevi arkaplanı nasıldır? Üniversitenin ilk kadın öğrencileri ile bugünkü üniversiteli kadınlar arasındaki farklılıklar ve/veya benzerlikler nelerdir? Bu sorular, Eurostudent Anketi IV (2011) verisine dayanarak kadın öğrencilerin sosyo-demografik, aile ve eğitim geçmişleri dikkate alınarak ele alınmıştır. Bulgular, Türkiye’nin modernleşme tarihi bağlamında tartışılmaktadır.]]>
2020-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 10 055 2020-04-01 045 Original Article
<![CDATA[The Effect of Science Fiction Movies on Learning Science Concepts: An Aplication for Teacher Education | Fen Kavramlarının Öğrenilmesinde Bilim Kurgu Filmlerinin Etkisi: Öğretmen Eğitimine Yönelik Bir Uygulama]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1923
Bu çalışmanın temel amacı, bilim kurgu filmlerinin fen bilgisi öğretmen adaylarının bazı fen kavramlarını öğrenmeleri üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Bu amaca ek olarak, aynı zamanda, izlenen bilim kurgu filmlerinin çalışma grubunu oluşturan fen bilgisi öğretmen adaylarında kavram yanılgılarına neden olup olmadığı da bir alt amaç olarak incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda “fen bilgisi öğretmen adaylarının fen kavramlarını öğrenmeleri üzerinde bilim kurgu filmlerinin etkisi nedir?” sorusuna yanıt aranmıştır. Çalışmada, 20 öğretmen adayına yönelik sınıf ortamında formel öğretim uygulamaları ile öğretimi nispeten zor olan yer bilimi, genetik ve astrofizik gibi bilimsel konulara ait fen kavramlarını içeren bilim kurgu filmleri kullanılarak bir uygulama yapılmıştır. Üç haftalık “bilim kurgu filmi izleme etkinliği” uygulamalarının birinci haftasında yer bilimi konulu Dante’s Peak, ikinci haftasında genetik konulu Gattaca ve üçüncü haftasında astrofizik konulu Contact adlı bilim kurgu filmleri izlenmiştir. Çalışmanın ana problemine yanıtlar bulmak için nicel araştırma yöntemine başvurulmuş, deneysel desenlerden “tek grup ön test- son test yarı deneysel desen” kullanılmıştır. Bilim kurgu filmlerinin fen kavramlarının öğrenimi üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla araştırmacı tarafından veri toplama aracı olarak “kavram testleri” adı verilen üç adet test geliştirilmiştir. Veriler bu kavram testlerinin ön test-son test olarak uygulanması ile toplanmıştır. Çalışmada, nicel ve nitel veriler birlikte toplanmış olup, analizler ayrı ayrı yapılmıştır. Verilerin yorumlanması aşamasında ise elde edilen bulgular birleştirilerek yorumlanmıştır. Nitel ve nicel verilerden elde edilen bulgular incelendiğinde fen bilgisi öğretmen adaylarının bilim kurgu filmlerinin etkisi ile yeterli düzeyde yeni fen kavramı öğrendikleri ve mevcut bilgilerini de güncelledikleri sonucuna ulaşılmıştır. Aynı zamanda bazı öğretmen adaylarının bilim kurgu filmlerinin etkisi ile kavram yanılgıları yaptıkları tespit edilmiştir.]]>
2020-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 10 065 2020-04-01 056 Original Article
<![CDATA[Evaluation of Undergraduate Students’ Attitudes Towards Accounting Course | Lisans Öğrencilerinin Muhasebe Dersine Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1924
Muhasebe dersi, üniversitelerin iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde en önemli, öğrencilerin en fazla zorlandığı ve endişe duyduğu derslerden biridir. Bu endişe, öğrencilerin derse karşı tutumlarını değiştirmekte ve arttıkça da derse yönelik olumsuz tutumları ortaya çıkarmaktadır. Bu araştırma ilgi, kaygı ve gereklilik boyutu çerçevesinde muhasebe dersine yönelik öğrencilerin tutumlarını değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın örneklemini 2017-2018 akademik döneminde Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde muhasebe dersi alan 300 öğrenci oluşturmaktadır. Bunlar arasından ‘kolayda örnekleme’ yöntemiyle seçilen öğrencilere anket uygulanmış ve 168 adet anket değerlendirmeye alınmıştır. Ölçek geliştirmek için önce Keşfedici Faktör Analizi (KFA) ölçeğe uygulanmış, elde edilen sonuçlar Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ile değerlendirilmiştir. KFA’da, ilgi (sekiz madde), kaygı (dört madde) ve gereklilik (üç madde) olmak üzere toplam 15 maddeden oluşan ölçeğin üç faktör altında toplandığı ve toplam varyansın %61.816’sını açıkladığı, örneklem yeterlilik değerinin 0.881 çıkması ile örneklem büyüklüğünün faktör analizi için yeterli olduğu görülmüştür. DFA’da ise, ilgi ile kaygı arasında ters yönde yüksek (-0.76); ilgi ile gereklilik arasında aynı yönde yüksek (0.94); kaygı ile gereklilik arasında ters yönde yüksek (-0.70) korelasyon elde edilmiştir. Ölçeğin güvenirliliği ise, ilgi boyutunda ‘yüksek derecede güvenilir’ (0.80≤α<1.00), kaygı ve gereklilik boyutunda ‘oldukça güvenilir’ (0.60≤α<0.80) olarak bulunmuştur. Analizde, muhasebe dersine karşı ‘gereklilik ve genel tutumun’ kadın öğrencilerde daha yüksek olduğu; muhasebe dersine karşı ilginin (0.003<0.05), kaygının (0.002<0.05), gerekliliğin (0.001<0.05) ve genel tutumun (0.038<0.05) işletme bölümü öğrencileri lehine olduğu; ilgi (0.001<0.05) ve gereklilik (0.008<0.05) değişkenlerinin 3. sınıf öğrencilerin lehine anlamlı farklılık gösterdiği bulgusuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte bu değişkenlerin, öğrencilerin notlarına göre anlamlı farklılık göstermediği de (ilgi: 0.542>0.05; kaygı: 0.541>0.05; gereklilik: 0.704>0.05 ve genel tutum: 0.690>0.05) görülmüştür.]]>
2020-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 10 077 2020-04-01 066 Original Article
<![CDATA[The Mediating Role of the Price in the Relationship Between Quality and Academic Attractiveness of Higher Education | Yükseköğretimde Kalitenin Akademik Çekicilik Üzerindeki Etkisinde Fiyatın Aracı Rolü]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1925
Fiyat ve kalite, yükseköğretim pazarlamasının en önemli unsurlarından ikisidir. Kalitenin tüm mamul ve hizmetler için çekiciliği artıran bir nitelik olduğu genel kabul görmektedir. Bunun yanında, fiyatın çekicilik üzerindeki etkisi tartışmalıdır. Bu çalışmanın amacı, yükseköğretimde kalitenin akademik çekicilik üzerindeki etkisinde fiyatın aracılık rolünü incelemektir. Araştırmanın evrenini en çok uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan ilk 30 ülke oluşturmaktadır ve bu evrende tam sayıma gidilmiştir. Araştırmada ikincil kaynak veriler kullanılmış olup veriler, ikiden fazla değişken arasındaki ilişkiyi aynı anda analiz etmeye olanak sağlayan yapısal eşitlik modellemesi ile analiz edilmiştir. Sonuçlar, kalitenin akademik çekicilik üzerinde çok güçlü ve fiyat üzerinde ise güçlü bir etkisinin olduğunu göstermektedir. Bunun yanında, fiyat akademik çekiciliği istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde etkilememektedir. Bu sonuçlardan hareketle, diğer sektörlerde olduğu gibi fiyatın yükseköğretim sektöründe de kalitenin göstergesi olarak değerlendirilebileceği, fakat yüksek fiyatın akademik çekiciliği artırmadığı sonucuna varılabilir. Araştırmanın sonuçlarından hareketle, uluslararası yükseköğretim sektöründeki pazar payını geliştirmek isteyen ülkelere, kalite bağlamında kendilerini konumlandırmak istedikleri yere göre fiyat belirlemeleri tavsiye edilmektedir.]]>
2020-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 10 087 2020-04-01 078 Original Article
<![CDATA[English Medium Instruction at Tertiary Level in Turkey: A Study of Academics’ Needs and Perceptions | Türkiye’de Yükseköğretim Düzeyinde İngilizce Öğretim Dili: Akademisyenlerin Gereksinim ve Algılarının İncelenmesi]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1926
Son yıllarda öğretim dili İngilizce (ÖDİ) programların yurt içinde ve yurt dışında yaygınlaşması dikkat çekmekle beraber bu konu üzerine yapılan çalışmaların önemli bir kısmı öğrencilerin neden bu programları yeğledikleri ve öğrencilerin bu programlara ilişkin bakış açılarına odaklanmıştır. Öğretim sürecinin temel öğelerinden bir diğeri olan öğretim elemanlarının ÖDİ programların etkililiğine yönelik değerlendirmeleri son yıllarda özellikle odaklanılan bir tartışma alanı olmuştur. Bu çalışma, akademisyenlerin yabancı dil kullanımına ilişkin yaşadıkları güçlüklerden daha çok öğretim elemanlarının öğretim uygulamaları ve pedagojik gereksinimlerini incelemiştir. Bu amaçla çalışma üç temel araştırma sorusuna yanıt aramıştır: (1) Öğretim elemanları hangi öğretim uygulamalarını kullanmaktadırlar? (2) Öğretim elemanlarının ÖDİ’nin uygulanması hakkındaki görüşleri nelerdir? (3) ÖDİ’nin etkililiğinin yükseltilmesi için sağlanacak eğitim neleri kapsamalıdır? Deneysel olmayan nicel araştırma yaklaşımdaki bu çalışmanın verileri, tarama modeliyle Türkiye’nin güneyinde yer alan bir devlet üniversitesinin öğretim dili İngilizce olan lisans programlarında ders veren 113 öğretim elemanından toplanmıştır. Bu amaçla öncelikle uzman görüşleri ve alanyazın ışığında bir anket formu hazırlanmıştır. Araştırma sonucunda, öğretim elemanlarının temel bir takım öğretim yöntemlerini uygulamakla beraber öğrencilerin ders içeriğini anlamakta güçlük çektikleri zamanlarda Türkçe kullanarak ders işledikleri ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca katılımcıların önemli bir bölümü ÖDİ programlarda ders veren ve verecek olan öğretim elemanlarına yönelik eğitimlerin gerekliliğine vurgu yapmıştır. ÖDİ programların etkililiği noktasında bölümdeki öğretim elemanları ile yabancı dil hazırlık programında ders veren öğretim görevlileri arasındaki işbirliğinin olası yararı da katılımcılar tarafından ifade edilmiştir. Uygulama sonucunda yabancı dille öğretim yapan lisans programlarındaki öğretim elemanlarına yönelik yürütülecek bir hizmet içi eğitim programının kapsayacağı başlıca alanlar belirlenmiştir.]]>
2020-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 10 095 2020-04-01 088 Original Article
<![CDATA[Construction of Career Development Services according to Industry 4.0: Needs, Priorities and Requirements | Endüstri 4.0 Çerçevesinde Kariyer Gelişimini Destekleme Hizmetlerinin Yapılandırılması: İhtiyaçlar, Öncelikler ve Gereklilikler]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1927
Endüstri 4.0 olarak adlandırılan dördüncü sanayi devrimi, iş piyasasında önemli değişimlerle birlikte nitelikli işgücü ihtiyacını da öne çıkarmıştır. Bu bağlamda bu çalışmada, Endüstri 4.0 açısından Türkiye’deki mevcut durum ve ihtiyaç duyulan işgücü nitelikleri değerlendirilerek, gelecek işgücünü iş yaşamına hazırlamada kariyer hizmetlerinin nasıl yapılandırılabileceği incelenmiştir. Olgubilim desenine dayalı bu çalışmada, Türkiye’nin önemli sanayi şehirlerinden biri olan Gaziantep’te, Endüstri 4.0 konusunda akademik çalışmaları olan ve aynı zamanda uygulamanın içinde bulunan akademisyenlerle yarı yapılandırılmış sorular üzerinden görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bulgular, mevcut durum açısından alt yapı, AR-GE, farkındalık ve vizyon ve işgücü eksikliklerine ve bu doğrultuda eğitim ihtiyacına işaret ederken; iş dünyasında yok olması beklenilen ve yeni doğabilecekler iş kollarını ortaya koymuştur. İşgücünün taşıması gereken nitelikler ise kümeleme analizi sonucu iki boyut altında toplanmış; birinci boyut alan yeterliklerine, ikinci boyut transfer edilebilir ve soft becerilere işaret etmiştir. Bulgularda gelişimsel kariyer hizmetlerine duyulan ihtiyaç öne çıkarken, kariyer hizmetlerinin bu doğrultuda nasıl yapılandırılabileceği pozitif genç gelişimi çerçevesinde tartışılmıştır.]]>
2020-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 10 102 2020-04-01 096 Original Article
<![CDATA[The Effect of Childhood Traumatization on Close Relationships of First Year University Students | Çocukluk Çağında Yaşanan Örselenmenin Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Yakın İlişkilerine Etkisi]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1928
Araştırma üniversite öğrencilerinde çocukluk çağında yaşanan örselenmenin yakın ilişkilerde yaşantılarla ilişkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı, kesitsel nitelikteki araştırmanın evrenini 2016-2017 eğitim öğretim yılında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde sağlık alanında öğrenim gören tüm birinci sınıf öğrencileri, örneklemini ise bu öğrenciler arasından çalışmaya katılmayı kabul eden 830 öğrenci oluşturmuştur. Veriler, araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan “Tanımlayıcı Bilgi Formu”, “Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları Ölçeği” ve “Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri” aracılığı ile toplanmıştır. Veriler SPSS 22.0 programında değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirmesinde ortalamalar, yüzdelikler, bağımsız örneklem t testi, Pearson korelasyon testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Öğrencilerin yaş ortalamaları 19.25±1.68 ve %72.3’ü kadındı. %20.4’ü hemşirelik bölümü öğrencisiydi. Öğrencilerin %8.3’ü çekirdek tipi aileye sahip olduğunu ve %44.3’ünün anne-babası bir dönem ayrı kaldığını bildirmiştir. Öğrencilerin %57.3’ü anne ve babasının çocuk yetiştirme tutumunu “koruyucu” olarak nitelendirdi. Erkeklerde kadınlardan, yalnız yaşayanların ailesi ya da arkadaşları ile yaşayanlardan, anne babasının ayrı yaşadığı bir dönemi olanların olmayanlardan, annesi doktora mezunu olanların daha düşük eğitim düzeyine sahip olanlardan, babası okur-yazar olmayanların daha yüksek düzeyde eğitime sahip olanlardan, gelir düzeyi yüksek olanların orta ve düşük olanlardan, son bir yılda psikolojik yardım alanların almayanlardan ve hiç arkadaşı olmayanların olanlardan daha fazla örselenme yaşadıkları belirlenmiştir (p<0.05). Çocukluk döneminde yaşanan fiziksel, duygusal olarak örselenme arttıkça yakın ilişkilerde daha fazla kaçıngan olunduğu (p<0.05) ve çocukluk döneminde yaşanan fiziksel, duygusal, cinsel olarak örselenme arttıkça yakın ilişkilerde daha fazla kaçıngan olunduğu tespit edilmiştir (p<0.001). Çocukların ve gençlerin ileriki yaşamlarında daha sağlıklı ilişkiler kurabilmesi adına çocuk ve ergenlerin çocukluk çağı ihmal ve istismar yaşama durumlarının incelenmesi, farklı sosyokültürel yapıda yetişen çocukların aile yapıları incelenerek örselenmeyi etkileyen faktörlerin belirlenmesine yönelik yapılacak araştırmaların sayısının artırılması, sosyoekonomik olarak kötü ve örselenme açısından risk altında olduğu düşünülen çocuk ve gençler ile ilgili yapılacak araştırmalara ağırlık verilmesi gerekmektedir.]]>
2020-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 10 113 2020-04-01 103 Original Article
<![CDATA[An Adaptation Study of A Belief Scale of Confidence, Commitment, Collaboration, and Student Thinking in Math and Science Teaching | Matematik ve Fen Öğretiminde Güven, Bağlılık, İşbirliği ve Öğrenci Düşüncesi İnançları Ölçeğinin Uyarlama Çalışması]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1929
Son yıllarda matematik ve fen öğretimi hakkında öğretmen inançlarının incelendiği çalışmalardaki artış bu iki alandaki inançların değerlendirilmesine yönelik bir aracın geliştirilmesini gerekli kılmıştır. Bu bağlamda Hudson, Kloosterman ve Galindo (2012) tarafından öğretmen adaylarının matematik ve fen öğretiminde güven, bağlılık, işbirliği ve öğrenci düşüncelerine yönelik inançlarını ölçmeyi amaçlayan bir ölçek geliştirilmiştir. Ölçek, on ayrı alt faktörden meydana gelmekte olup 60 madde içermektedir. Bu çalışmada da bu ölçeğin uyarlama çalışmasının yapılması hedeflenmiştir. Ölçeğin faktör yapısının belirlenmesi amacıyla doğrulayıcı faktör analizi işlemleri yapılmıştır. Analiz sonucunda X2 sd oranı 2.13 olarak hesaplanmış ve modelin mükemmel düzeyde bir uyum sergilediği görülmüştür. Madde analizleri ile madde istatistikleri elde edilmiştir. Test-tekrar test yöntemi ile ölçeğin farklı uygulamalar arası tutarlı sonuçlar verip vermediği sınanmıştır. Yapılan iki uygulama arasında anlamlı bir farklılık elde edilmemiştir. Güvenirlik analizleri için ise Cronbach alfa iç tutarlılık hesaplamaları yapılmıştır. Ölçeğin tümüne ait güvenirlik katsayısı 0.935 olarak elde edilmiştir. Tüm analizler bir bütün olarak değerlendirildiğinde ölçeğin, geçerli ve güvenilir bir araç olduğu görülmüştür.]]>
2020-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 10 125 2020-04-01 114 Original Article
<![CDATA[Adapting the Organizational Culture Assesment Instrument to Turkish: Validity and Reliability Study | Örgüt Kültürü Değerlendirme Ölçeği Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1930
Bu araştırmanın amacı, Örgüt Kültürü Değerlendirme Ölçeğinin Türkçe uyarlamasını yapmak ve yükseköğretim kurumları için psikometrik özelliklerini değerlendirmektir. Özellikle yükseköğretim alanındaki rekabet sürecinin küresel ve kültürlerarası bağlamı ve giderek artan uluslararasılaşma nedeniyle, uluslararası yükseköğretim literatüründe yaygın olarak kullanılan Örgüt Kültürü Değerlendirme Ölçeğinin psikometrik özelliklerinin Türk yükseköğretim kültüründe değerlendirilmesi önemli görülmüştür. Türkçe yükseköğretim literatüründe sıklıkla kullanılan ölçeğin yükseköğretim düzeyinde geçerliliğini test eden bir çalışmaya rastlanmamıştır. Araştırmanın çalışma grubunu devlet ve vakıf üniversitelerinde görev yapan 417 akademik personel oluşturmuştur. Araştırma bulguları, üniversitelerde, yenilikçi takım kültürü, rekabetçi kültür ve hiyerarşik kültür olmak üzere üç farklı örgüt kültürü tipi görüldüğünü ortaya koymaktadır. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları, ölçeğin üç faktörlü yapısının kabul edilebilir bir model uyumu gösterdiğini ortaya koymaktadır. Alt faktörlere ilişkin iç güvenirlik değerleri ve ölçeğin ayırt edicilik gücü yüksek bulunmuştur. Araştırma sonuçlarına göre, Örgüt Kültürü Değerlendirme Ölçeğinin üniversitelerde örgüt kültürünün değerlendirilmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğuna dair güçlü kanıtlar elde edilmiştir.]]>
2020-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 10 133 2020-04-01 126 Original Article
<![CDATA[International Students’ Language Competencies and Perception of Classroom Learning Environment | Uluslararası Öğrencilerin Dil Yeterlikleri ve Sınıf Öğrenme Çevresine Yönelik Algıları]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1931
Bu çalışmada, uluslararası programlara katılan öğrencilerin sınıf atmosferi algılarının ve sınıf içi etkileşimlerinin neler olduğunun betimlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla çalışmada, Türkçe dil yeterlik düzeyleri farklı olan uluslararası öğrencileri sınıf arkadaşlarıyla iletişimleri ve sınıf ortamındaki davranışları ile dil yeterlik düzeyleri arasındaki ilişkiler olup olmadığı incelenmiştir. Uluslararası programlara katılan öğrencilerin sınıf atmosferi algılarının ve sınıf içi etkileşimlerinin neler olduğunun betimlenmesinin amaçlandığı bu çalışmada, Türkçe dil yeterlik düzeyleri farklı olan uluslararası öğrencilerin, sınıf arkadaşlarıyla iletişimleri ve sınıf ortamındaki davranışları ile dil yeterlik düzeyleri arasında ilişki olup olmadığı incelenmiştir. Betimsel yöntem kullanılan araştırmada çalışma grubunu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine farklı ülkelerden gelen ve farklı fakültelerde öğrenim gören toplam 63 lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Veriler, çalışmaya gönüllü olarak katılan uluslararası öğrencilerden kartopu örnekleme yöntemi ile toplanmıştır. Dil yeterliği düşük ve yüksek öğrencilerin yardımlaşma ve katılım davranışları arasındaki ilişkiler çalışmada incelenerek bazı öneriler getirilmiştir. Uluslararası öğrencilerin öğretmen algıları olumludur ve öğretmenlerini arkadaşlarına göre daha çok yardım alınabilir görmektedir. Uluslararası öğrenciler, sınıfta konuşma yerine dinlemeyi daha fazla tercih etmektedir. Öğrencilere göre sözel katılım stresli bir durumdur. Dil yeterliği düşük olan öğrencilerin, daha iyi dil yeterliğine sahip olanlara göre sınıftaki arkadaşlarıyla daha az yardımlaştıkları görülmektedir. Uluslararası öğrenciler, sınıfta sözlü katılım yerine daha çok dinlemeyi tercih etmektedirler.]]>
2020-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 10 143 2020-04-01 134 Original Article
<![CDATA[The Importance of Internal Medicine Nursing Doctoral Program and Analysis of Current Situation in Turkey | İç Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programının Önemi ve Türkiye’deki Durum Analizi]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1932
Türkiye’de hemşirelik eğitimi lisans, yüksek lisans ve doktora olmak üzere farklı diploma dereceleri ile verilmektedir. Bunlardan biri de İç Hastalıkları Hemşireliği Doktora eğitimidir. Bu çalışmanın amacı doktora eğitiminin hemşirelik mesleğinde önemini vurgulamak ve Türkiye’deki iç hastalıkları hemşireliği doktora eğitiminin yıllara göre yeni kayıt sayısı, mevcut öğrenci sayısı ve mezun öğrenci sayılarının incelenmesidir. 1999-2000 eğitim öğretim yılından itibaren 2016-2017 yılına kadar İç Hastalıkları Hemşireliği doktora programına ait veriler analiz edilmiştir. Bu verilerde yıllık yeni kayıt sayısı, mevcut öğrenci sayısı ve mezun öğrenci sayıları değerlendirilmiştir. 2013 yılına kadar olan veriler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nden, daha sonraki yıllara ait veriler ise Yükseköğretim Kurulu’ndan alınmıştır. 2010 öncesi ve 2010 sonrasına ait dönemlerdeki yeni kayıt ve mezun sayıları iki farklı dönem olarak analiz edilmiştir. Buna göre 1999-2000 eğitim öğretim yılından 2009-2010 eğitim öğretim yılına kadar toplamda 74 yeni kayıtlı öğrenci ve 31 mezun öğrenci olduğu belirlenmiştir. 2010-2018 arası dönemde ise 2 yılın verileri eksik olmasına rağmen yeni kayıt ve mezun sayısı ise sırasıyla 116 ve 62 olduğu belirlenmiştir. İç Hastalıkları hemşireliği alanında doktora yapan öğrenci sayısında her geçen yıl artış olsa da İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı bazında eğitim veren kurum sayısı ve doktoralı öğrenci sayısının hâlen istendik seviyede olmadığı görülmüştür.]]>
2020-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 10 152 2020-04-01 144 Original Article
<![CDATA[The Content Analysis of Graduate Theses Written in The Field of Financial Literacy in Turkey | Türkiye’de Finansal Okuryazarlık Alanında Yazılan Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1933
Araştırmanın amacı, Türkiye’de finansal okuryazarlık konusunda gerçekleştirilen lisansüstü tez çalışmalarına ilgi gösteren disiplinlerin, araştırmalarda kullanılan yöntemlerin, finansal okuryazarlık ile ilişkisi incelenen değişkenlerin ve tezlerde ortaya konulan neden-sonuç ilişkilerinin neler olduğunun, finansal okuryazarlık ile ilgili belirlenen sorunlara ne tür çözüm önerilerinin geliştirildiğinin belirlenmesidir. Bu kapsamda 63 tez içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Türkiye’de 32 ilde, 40 ayrı üniversitede ilgili konuda lisansüstü tez çalışması yapıldığı, en çok tez yazılan üniversitenin Sakarya Üniversitesi olduğu belirlenmiştir. Finansal okuryazarlık konusundaki lisansüstü tez çalışmalarının %31.74 kısmının üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirildiği, tezlerin tamamı dikkate alındığında araştırmaların toplam 30663 birimlik örneklem büyüklüğünü kapsadığı tespit edilmiştir. Araştırmalarda ilişkisi en çok araştırılan bağımlı değişkenlerin; finansal bilgi düzeyi, finansal davranış, finansal tutum olduğu; bağımsız değişken olarak ise daha çok demografik verilerin kullanıldığı görülmüştür. Belirlenen sorunlara yönelik tezlerde geliştirilen çözüm önerileri kapsamında en fazla irdelenen kavramların; eğitim, strateji, farkındalık, proje ve işbirliği olduğu belirlenmiştir.]]>
2020-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 10 165 2020-04-01 153 Original Article
<![CDATA[Roles of Massive Open Online Courses in Teacher Education: Examining the Massive Open Online Course Experiences of Preservice Computer and Instructional Technologies Teachers about Programming | Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin Öğretmen Eğitimindeki Rolleri: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Programlamaya Yönelik Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders Deneyimlerinin İncelenmesi]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1934
Kitlesel açık çevrimiçi dersler (KAÇD), dünyadaki farklı üniversiteler veya eğitmenler tarafından sunulan, genellikle ücretsiz ve yüksek öğrenen sayılarına sahip derslerdir. Yaşamboyu öğrenme bağlamında öz-düzenlemeye dayalı öğrenme deneyimleri sunabilen bu dersler, kişisel ve mesleki gelişim için önemli eğitsel kaynaklardır. Bu çalışma, bilişim teknolojileri alanında öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının programlama öğretimine yönelik KAÇD’lerdeki ders deneyimlerini incelemeyi amaçlayan nitel bir bütüncül tek durum çalışmasıdır. Araştırma kapsamında 34 Bilişim Teknolojileri öğretmen adayı bir yarıyıl süresince programlamaya yönelik en az bir KAÇD tamamlamış, öğretmen adaylarının ders deneyimlerine ilişkin görüşleri yarı-yapılandırılmış görüşmeler aracılığıyla toplanmıştır. Katılımcı görüşleri tümevarımsal içerik analizi yöntemiyle incelenmiş, görüşme verilerinin temel olarak dokuz farklı tema altında kümelendiği belirlenmiştir. Bu temalar anlatıcı-eğitmen, geri dönüt-teknik destek-danışmanlık, anlatım, uygulama, bilgi hazırbulunuşluğu, kullanılan medya özellikleri, ölçme ve değerlendirme, ders süresi, dil bariyerleri ve reklam temalarıdır. Bununla beraber KAÇD’lere karşı katılımcı görüşlerinin çoğunlukla (%71) olumlu olduğu gözlenmiştir. Araştırma sonucunda, elde edilen temalar bağlamında çevrimiçi ders tasarımı önerileri ve KAÇD’lerin öğretmen eğitiminde programlama gibi spesifik konularda kullanımlarına yönelik önerilerde bulunulmuştur.]]>
2020-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 10 177 2020-04-01 166 Original Article
<![CDATA[Investigating Exam Anxiety Levels of Physical Therapy and Rehabilitation Students | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Öğrencilerinin Sınav Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1936
Çalışmamız Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrencilerin sınav kaygı düzeyini belirlemek amacıyla planlanmıştır. Tanımlayıcı nitelikteki çalışmanın örneklemini Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda öğrenim gören toplam 615 öğrenci oluşturmuştur. Veriler demografik bilgi formu ve Revize Edilmiş Sınav Kaygı Ölçeği ile toplanmıştır. Envanter total puanı ve dört alt başlığı (Endişe, gerginlik, ilgisiz düşünce, bedensel tepki) ile incelenmiştir. Çalışmamıza katılan öğrencilerin 318’i (%51.7) kadın, 297’si (%48.3) erkek ve yaş ortalamaları 21.93±1.66 (min-maks:18-32) yıldır. Öğrencilerin 303’ü teorik sınav, 312’si pratik sınav öncesinde değerlendirilmiştir. Katılımcıların 244’ü (%39.6) 2. sınıf, 205’i (%33.3) 3. sınıf ve 166’sı (%26.9) 4. sınıftır. En fazla 3. sınıf öğrencilerinin sınav kaygısı yaşadığı tespit edilirken (p=0.002), ilgisiz düşünce alt başlığı dışında diğer parametrelerde sınıflar arası anlamlı fark tespit edilmiştir (p<0.05). Sınav kaygısının pratik sınav sırasında daha fazla yaşandığı tespit edilmiştir (p=0.001). Endişe, gerginlik ve bedensel tepkinin de pratik sınav öncesi daha yüksek olduğu bulundu (p=0.001). Sınav kaygısı akademik başarıyı olumsuz yönde etkileyen, bilişsel ve fizyolojik etkileri olan ve bireyin çalışma kalitesini azaltan bir durumdur. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğrencilerinin pratik sınavlar sırasında ve mesleki uygulama derslerinin yoğun verildiği 3. sınıfta sınav kaygıları artmaktadır. Bu nedenle, öğrencilerin belirli sınıflarda ve sınav türlerinde yaşadıkları yüksek sınav kaygısının nedenlerinin araştırılması ve bu kaygıyı azaltmak için çalışmalar yapılması gerektiğini düşünmekteyiz.]]>
2020-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 10 182 2020-04-01 178 Original Article
<![CDATA[Academic Procrastination Behavior in University Students: Can Some Individual and Environmental Variables be a Factor? | Üniversite Öğrencilerinde Akademik Erteleme Davranışı: Bazı Bireysel ve Çevresel Değişkenler Bir Etken Olabilir mi?]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1937
Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin akademik erteleme davranışlarının; cinsiyet, alkol ve sigara kullanım durumu, internet erişimi olan cep telefonuna ve kişisel bilgisayara sahip olup olmama durumu, günlük internet kullanım süresi, internet kullanım amacı, öğrenim görülen bölümü isteyerek seçip seçmeme, hâlihazırda devam edilen bölümden memnuniyet durumu gibi bazı bireysel ve öğrenim görülen fakülte, bulunulan sınıf düzeyi, barınılan yer, barınılan yerde internet erişiminin olup olmaması durumu gibi bazı çevresel değişkenlere dayalı olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın araştırma grubunu Türkiye’de bir devlet üniversitesinin farklı fakültelerinde öğrenim görmekte olan 615’i kadın (%71.3), 242’si erkek (%28.1) ve cinsiyete dayalı herhangi bir bildirimde bulunmayan 5 (%.6) üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Araştırma grubunda yer alan öğrencilerin yaşları 17 ile 40 arasında değişmekte olup yaş ortalaması 20.88’dir (ss:2.40). Çalışmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu ve Akademik Erteleme Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırma sonunda, üniversite öğrencilerinin akademik erteleme davranışlarının alkol ve sigara kullanım durumu, öğrenim görülen bölümü isteyerek seçip seçmeme, öğrenim görülen bölümden memnuniyet durumu, günlük internet kullanım süresi ve internet kullanım amaçlarına dayalı olarak anlamlı farklılıklar gösterdiği ancak cinsiyet, öğrenim görülen fakülte, sınıf düzeyi, barınılan yer, barınılan yerde internet erişiminin olup olmaması, internet erişimi olan cep telefonuna ve kişisel bilgisayara sahip olup olmama değişkenlerine dayalı olarak ise anlamlı farklılıkların olmadığı belirlenmiştir. Elde edilen bulgular, literatür bilgileri ışığında tartışılmıştır. Bu araştırmanın sonuçlarının üniversite öğrencilerinin akademik erteleme davranışlarını etkileyen bazı bireysel ve çevresel değişkenlerin belirlenmesi açısından önemli olduğu, alan çalışanları ve araştırmacılar için yol gösterici olabileceği düşünülmektedir.]]>
2020-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 10 192 2020-04-01 183 Original Article
<![CDATA[An Inquiry on Turkish Students Studying Abroad for Higher Education | Yurt Dışında Yükseköğrenim Gören Türk Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1938
Dünya genelinde uluslararası öğrenci sayısında son yıllarda gözle görülür bir artış olmuştur. Bu artış eğiliminin önümüzdeki yıllarda da devam etmesi beklenmektedir. Uluslararası eğilime paralel şekilde yükseköğrenim amacıyla yurt dışına çıkmış bir Türk öğrenci grubunun varlığı bilinmektedir. Buna karşın yurt dışına eğitim amacıyla çıkmış Türk öğrenciler üzerine yapılmış araştırmaların sayısı sınırlıdır. Bu bağlamda araştırmanın amacı, Amerika Birleşik Devletleri’nin Orta Batı bölgesinde bulunan bir devlet üniversitesinde lisans veya lisansüstü düzeyde eğitim gören uluslararası Türk öğrencilerin yurt dışı eğitimi tercihlerini incelemektir. Bu amaca ulaşmak için mevcut nitel çalışma tasarlanmıştır. Araştırmaya yükseköğretimin farklı düzeylerinde eğitim gören toplam 19 öğrenci katılmıştır. Bu öğrenciler ile gerçekleştirilen yarı-yapılandırılmış görüşmelerle veri seti oluşturulmuştur. Verilerin çözümlenmesi sonucunda Türk öğrencilerin yurt dışına çıkmadan önce devam ettikleri eğitim kurumlarındaki kültürün öğrencileri eğitim amacıyla yurt dışına çıkmaya güdülediği yargısına varılmıştır. Ayrıca öncül yurt dışı deneyimleri, ailenin teşviki, çalışılmak istenen alanın Türkiye’de programının olmaması, nitelikli bir üniversiteye dönme amacı, yurt dışı görme isteği ve göç etme arzusu etkenlerinin de yurt dışı eğitime neden olduğu bulunmuştur. Türk öğrencilerin yurt dışında üniversite seçerken en çok üniversitenin akademik sıralamasına ve (lisansüstü düzeyde) danışmanlığı altında çalışacakları danışmana dikkat ettikleri sonucuna varılmıştır. Araştırma bulgularına göre Türk öğrenciler, yurt dışı eğitimin kendilerine kozmopolit bir ortamda gelişim olanağı tanıdığını ve yurt içinde edinemeyecekleri bir vizyon kattığını düşünmektedir.]]>
2020-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 10 204 2020-04-01 193 Original Article