The Journal of Higher Education and Science - 2020; 10(2) http://higheredu-sci.beun.edu.tr The Journal of Higher Education and Science - RSS feed of 2020; 10(2) 1300-0705 August 2020 The Journal of Higher Education and Science 1300-0705 <![CDATA[EDITORIAL | EDİTÖR’DEN]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1956
]]>
2020-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 10 2020-08-01 Editorial
<![CDATA[School Culture as a Predictor of Student Loyalty in a Turkish University | Bir Türk Üniversitesinde Öğrenci Sadakati Yordayıcısı Olarak Okul Kültürü]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1940
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin algılanan okul kültürü düzeylerinin öğrenci sadakati seviyelerini yordama düzeylerini belirlemektir. Bu araştırma ilişkisel desende tasarlanmıştır. Okul kültürü bağımsız değişken, öğrenci sadakati bağımlı değişkendir. Çalışmanın örneklemini, tabakalı örnekleme yöntemi ile belirlenmiş 382 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplamak için Okul Kültür Ölçeği ve Öğrenci Sadakat Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre öğrenci sadakati düzeyi fakülte tipi, sınıf düzeyi ve dersi alttan/üstten/düzenli almaya göre farklılaşmaktadır. Okul kültürü faktörlerinin öğrenci sadakatini yordayıp yordamadığını belirlemek için çoklu regresyon analizi yapılmış ve sırasıyla öğretim elemanı-öğrenci ilişkisi, bağlılık, yapı/işleyiş ve destek faktörlerinin öğrenci sadakatinin %38’ini yordadığı sonucuna ulaşılmıştır.]]>
2020-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 10 214 2020-08-01 205 Original Article
<![CDATA[Analysis of Post-Graduate Theses Conducted in Turkey about Distance Education of the Disabled Individuals | Türkiye’de Engelli Bireylerin Uzaktan Eğitimi Konusunda Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1941
Bu çalışmanın amacı Türkiye’de engelli bireylerin uzaktan eğitimi konusunda yapılan lisansüstü tezlerin yöntemsel eğilimlerini, türlerini, tezlerde incelenen engel durumlarını, konularını, ders alanı ve değişken türlerini belirlemektir. Bu amaçla Türkiye Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ulusal tez merkezinde yer alan lisansüstü tezler taranmış ve on dört adet lisansüstü tez analiz edilmiştir. İçerik analizi yönteminin kullanıldığı bu çalışmada ulusal tez merkezinden indirilen lisansüstü tezler araştırmacılar tarafından hazırlanan analiz formu kullanılarak analiz edildi. Çalışma sonucunda, engellilerin uzaktan eğitimi ile ilgili yapılan ilk tezin 1986 yılına ait olduğu ve 2000’li yıllarda az da olsa tez sayısının arttığı görülmektedir. İncelenen tezlerde en çok nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı belirlenmiştir. Tezlerin örneklem grubunu ise en çok zihinsel engelli bireylerin oluşturduğu tespit edildi. İncelenen tezlerin en çok yüksek lisans tezi düzeyinde ve bilgisayar mühendisliği anabilim dalı bünyesinde gerçekleştirildiği görülmektedir. Ayrıca, çalışma sonucunda yapılan tezlerin en çok Trakya ve Anadolu Üniversitelerinde yürütüldüğü görülmektedir. Sonuç olarak, konu ile ilgili yapılan lisansüstü tez sayısının az olduğu belirlenmiş ve araştırmacılara yönelik çeşitli önerilerde bulunulmuştur.]]>
2020-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 10 223 2020-08-01 215 Original Article
<![CDATA[Instructors from the Perspectives of Faculty of Education Students | Eğitim Fakültesi Öğrencileri Gözüyle Öğretim Elemanları]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1942
Öğretim elemanlarının hem akademik çalışmalarıyla bilime hem de bilgi birikimleriyle ders verdikleri öğrencilerin öğrenmelerine ve gelişimlerine katkı sunma görevleri vardır. Öğretim elemanları bu sorumlulukları yerine getirmekle doğrudan ülkenin eğitim seviyesinin yükselmesine, dolaylı olarak da kalkınmasına zemin sağlamış olacaktır. Öğretim elemanının davranışlarının öğrenciler tarafından algılanışı, öğretim elemanlarının sorumluluklarını yerine getirip getirmediğinin belirleyicisi olan faktörlerden biri olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda bu araştırmada öğrencilerin öğretim elemanı algılarının metafor aracılığıyla ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden olan temel nitel desende (fundamential qualitative research) tasarlanan araştırmanın çalışma grubunu Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışma grubunda yer alan öğrencilerle yapılan görüşmeler sonrasında veri toplama aracı ile elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Yapılan analiz sonucunda, öğrencilerin öğretim üyelerine yönelik olumlu, olumsuz ve hem olumlu hem olumsuz ifade içeren metafor ürettikleri tespit edilirken araştırmaya katılan öğrencilerin öğretim elemanlarına yönelik neredeyse olumlu anlam içeren metafor kadar olumsuz anlamlı metafor ile benzetim yapmış olmaları dikkat çeken ve sorgulayıcı bir bulgu olmuştur.]]>
2020-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 10 233 2020-08-01 224 Original Article
<![CDATA[Investigating the Predictive Effects of Gender Perceptions and Cognitive Distortions on Social Anxiety | Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Bilişsel Çarpıtmaların Sosyal Kaygı Üzerindeki Yordayıcı Etkisinin İncelenmesi]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1943
Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin sosyal kaygı düzeylerinin, toplumsal cinsiyet algıları ve bilişsel çarpıtmaları açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Atatürk Üniversitesi, 2017-2018 eğitim öğretim yılında yedi farklı fakültede öğrenim görmüş, 1053 öğrenci çalışma grubunu oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan ‘Kişisel Bilgi Formu’ katılımcıların cinsiyet, fakülte, sınıf, en uzun süre ikamet edilen yer ve karşı cinsten yakın bir ilişkinin olup olmadığını belirlemeyi amaçlayan demografik bilgileri içermektedir. Öğrencilerin ‘Sosyal Kaygı Ölçeği’ sosyal kaygı düzeylerini belirlemek için; ‘Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği’ toplumsal cinsiyet algılarını belirleyebilmek için ve ‘İlişkilerle İlgili Bilişsel Çarpıtmalar Ölçeği’ ise bilişsel çarpıtmalarını ölçebilmek amacı ile kullanılmıştır. Veriler, SPSS programında betimsel analizler, bağımsız örneklemler için t-testi, tek yönlü varyans analizi, Pearson korelasyon analizi ve çoklu regresyon analizi ile değerlendirilmiştir.

Değerlendirmeler sonucunda, sosyal kaygı ile bilişsel çarpıtmalar arasında pozitif yönde, sosyal kaygı ile toplumsal cinsiyete dair eşitlikçilik algısı arasında ise negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Sosyal kaygının % 25.4 düzeyinde bilişsel çarpıtmalar, % 2.4 düzeyinde ise toplumsal cinsiyet algıları tarafından yordandığı bulgusuna erişilmiş ve sonuçlar literatür varlığında değerlendirilerek, gelecekte yapilacak çalışmalara yönelik öneriler sunulmuştur.]]> 2020-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 10 241 2020-08-01 234 Original Article <![CDATA[The First Assessment on Post Graduate Theses in Ornithology in Turkey | Türkiye’de Ornitoloji Alanındaki Lisansüstü Tezler Üzerine İlk Değerlendirme]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1944
Türkiye’deki üniversitelerde Ornitoloji alanında lisansüstü tezler hazırlanmaktadır. Ancak ülke genelinde bu konuda farklı kriterler açısından bir değerlendirme yapılmamıştır. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) “Ulusal Tez Merkezi” veri tabanında yer alan ornitoloji alanındaki tezler farklı terimler kullanılarak araştırılmıştır. Tespit edilen tezler yıl, üniversite, enstitü, Anabilim Dalı, düzeyi (yüksek lisans - doktora), coğrafi bölge, il, cinsiyet, dil ve kullanılan araştırma yöntemine göre incelenmiştir. Araştırma sonucunda Türkiye’de 1985 - 2019 yılları arasında ornitoloji alanında toplam 49 devlet üniversitesinde lisansüstü düzeyde 268 tez (%79 YL, %21 DR) tamamlanmış olduğu tespit edilmiştir. Tezlerin %71’i Biyoloji bölümünde tamamlanmış olup son 10 yılda özellikle Orman Fakültelerinde ornitoloji temelli araştırmalarda dikkat çekici bir artış olmuştur. Ornitoloji alanında en fazla tez Süleyman Demirel Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nde hazırlanmıştır. Araştırmacıların %36 kadın ve %64 erkektir. Araştırmaların %70’i gözlem temelli olarak planlanarak dürbün ve teleskop kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma ile ornitoloji temelli lisansüstü tezlerin tarihçesi ve genel durumu ortaya çıkarılmıştır. Elde edilen sonuçların gelecek yıllarda bu alanda yapılacak başka araştırmalar için referans olacağı düşünülmektedir.]]>
2020-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 10 252 2020-08-01 242 Original Article
<![CDATA[Examining Self-Esteem and Various Demographic Variables As a Predictor of University Students’ Psychological Resilience | Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlığının Yordayıcısı Olarak Benlik Saygısı ve Çeşitli Demografik Değişkenlerin İncelenmesi]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1945
Bu çalışmanın amacı psikolojik sağlamlığın yordayıcısı olarak benlik saygısı ve çeşitli demografik değişkenlerin incelenmesidir. Nicel araştırma yaklaşımına dayalı olarak tasarlanmış olan bu çalışma Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Avrasya Üniversitesi’nin çeşitli programlarında (Psikoloji, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Sosyal Hizmet, İktisat, İlahiyat, Spor Yöneticiliği) öğrenim görmekte olan 348 üniversite öğrencisiyle (kadın=212, erkek=136) gerçekleştirilmiştir. Çalışmada Doğan (2011) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış olan İki Boyutlu Benlik Saygısı Ölçeği ile Doğan (2015) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler, ilişkisiz örneklemler için t-testi, tek yönlü ANOVA ve çoklu regresyon analizi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, benlik saygısının boyutları olan kendini sevme ve öz yeterliğin psikolojik sağlamlığı anlamlı şekilde açıkladığı belirlenmiştir. Demografik değişkenlerden olan cinsiyet, sınıf düzeyi, öğrenim görülen program, öğrenim görülen programın ruh sağlığı alanında olup olmadığı, not ortalaması ve kardeş sayısının ise psikolojik sağlamlığın anlamlı birer yordayıcısı olmadığı saptanmıştır.]]>
2020-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 10 263 2020-08-01 253 Original Article
<![CDATA[General Picture of English Language Teaching Programs and Students in Turkey | Türkiye’deki İngilizce Öğretmenliği Programlarının ve Öğrencilerinin Genel Görünümü]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1946
İngilizce dil öğretimi, Türkiye’nin küresel İngilizce yeterlilik endekslerindeki performansı ve öğrencilerin konuşma becerisi eksikliği nedeniyle her zaman eleştirilmiştir. Dil öğretim programlarını değiştirmek için yapılan çeşitli girişimlere rağmen, durumun değiştiği iddia edilemez. Bu çalışmada, ülkemizde dil öğretimi ve öğrenimi konusunun en önemli unsurlarından biri olan İngilizce öğretmenliği programları ve bu programlarda okuyan öğrenciler araştırılmıştır. 2016-2019 yılları arasında İngilizce öğretmenliği programlarına ve öğrencilerine ilişkin istatistikler, Yükseköğretim Kurulu tarafından başlatılan çevrimiçi bir platform olan YÖK Atlas’tan alınmıştır. Bu platformdan alınan istatistiki veriler, öğrencilerin cinsiyeti, eğitim geçmişleri, üniversite tercihleri, yabancı dil testi ortalama skorları ile birlikte İngilizce öğretmenliği programlarının akademik kadrosu, değişim programları performansı ve öğrencilerin programları tercih istatistikleri alınarak analiz edilmiştir. İstatistikler, kız öğrencilerin bu programdaki sayıca üstünlüğünü ve öğrencilerin nispeten düşük İngilizce yeterliliğini göstermiştir. Doktor öğretim üyesi pozisyonu bu programlarda sayıca önde gelen akademik personel olarak bulunmuştur. Ayrıca bulgularda İngilizce öğretmenliği öğrencilerinin üniversite tercihlerinde coğrafi yakınlık ve öğrenci değişim programlarının mevcudiyeti ile ilgili tercihleri sunulmuştur. Son olarak, gelecekteki bazı potansiyel araştırma konuları önerilmiştir.]]>
2020-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 10 275 2020-08-01 264 Original Article
<![CDATA[A Survey Development Study for Determining the Characteristics of Foreign Students | Yabancı Uyruklu Öğrenci Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Anket Geliştirme Çalışması]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1947
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenci sayısı uluslararasılaşma politikaları kapsamında artış göstermektedir. Bu çalışmanın amacı, Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin demografik, akademik, sosyoekonomik ve kültürel özelliklerini tespit etmeye yönelik “Yabancı Uyruklu Öğrenci Özelliklerinin Belirlenmesi Anketi”ni geliştirmektir. Anket, literatür taraması sonucunda belirlenen demografik, akademik, sosyoekonomik ve kültürel boyutlarda ele alınmıştır. 35 sorudan oluşan taslak anket formu için uzman görüşüne başvurulmuş, beş öğrenci ile ön uygulama yapılmıştır. Uzman ve öğrenci dönütleri sonrasında yeniden düzenlenen anket 34 soruya indirilmiş ve orantısız tabakalı örnekleme yöntemi ile belirlenen 50 öğrenciye uygulanmıştır. Ankette yer alan dört boyut için hesaplanan KGİ değerleri 0.91 ile 1.00 arasında değişmektedir. Bu araştırmada geliştirilen anketin, yabancı uyruklu öğrenci profilini ortaya çıkarmak ve öğrencilerin gereksinimlerini belirlemek konusunda alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.]]>
2020-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 10 285 2020-08-01 276 Original Article
<![CDATA[Investigation of Know, Want to know, Learned (KWL) Charts and Views of In-Service Science Teachers and Pre-Service Teachers Related to Inquiry-Based Astronomy Education | Fen Bilimleri Öğretmenleri ile Öğretmen Adaylarının Sorgulama Temelli Astronomi Eğitimine İlişkin Görüşlerinin ve Bil, İste ve Öğren Şemalarının İncelenmesi]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1948
Bu araştırma ile fen bilimleri öğretmenleri ile öğretmen adaylarının sorgulama temelli astronomi eğitimine ilişkin görüşlerinin ve Bilİste- Öğren (KWL) şemalarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formları ve Bil, İste ve Öğren şemalarından yararlanılmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma, amaçlı örnekleme ile seçilen bir üniversitenin astronomi dersi almamış 3. sınıflarını oluşturan 32 fen bilimleri öğretmen adayı ile farklı bir ilde görev yapan ve astronomi konularını öğretme sorumluluğu bulunan 32 fen bilimleri öğretmeni ile yürütülmüştür. Nitel verilerin analizinde ortaya çıkan temel bulgularda; öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin rehberli sorgulamaya ilişkin fikir sahibi olduğu, yapılandırılmış ve açık sorgulamaya ilişkin cevaplarının farklılaştığı tespit edilmiştir. Sorgulama temelli astronomi eğitimi beklentilerinde ve beklentilerin karşılanma durumunda ise katılımcı cevaplarının çeşitlendiği görülmüştür. Ayrıca Bil, İste ve Öğren şemalarında belirtilen görüşlerin eğitimin içeriğinden etkilendiği tespit edilmiştir. Sorgulamaya dayalı eğitim ortamlarında Bil, İste ve Öğren şemalarının kullanımının desteklenmesi ve fen eğitiminde astronomi konularının öğretiminde kullanılmasının yaygınlaştırılması önerilmektedir.]]>
2020-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 10 298 2020-08-01 286 Original Article
<![CDATA[Analysis of the Visitor Data of a Higher Education Institution Website | Bir Yükseköğretim Kurumu Web Sitesinin Ziyaretçi Verisi Analizi]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1949
İnternetin insan yaşamında her alana tesir ettiği günümüz dünyasında, internet birçok alanda olduğu gibi kurumsal web sitelerinde de değişime neden olmuştur. Kurumsal web siteleri daha dinamik, etkileşime daha çok olanak sağlayan ve yeni teknolojilere daha uyumlu olmalıdır. Web sitesinin kullanıcı, arama motorları ve diğer cihazlarla etkileşiminin uzman kişilerce incelenmesi ve bu etkileşime yönelik geliştirme ve değişikliklerin yapılması sitenin daha erişilebilir, esnek ve uyumlu olmasını sağlayacaktır. Bu doğrultuda yapılan bu çalışmada bir yükseköğretim kurumuna ait web sitesinin verileri incelenmiştir. İnceleme için 2013 yılı ile 2019 yılı arasındaki toplanmış ziyaretçi verileri kullanılmıştır. Kapsamlı incelemelerin ve verilerin yer aldığı çalışmada, ziyaretçi trafik analizinden geliştirme önerilerine kadar önemli birçok noktaya yer verilmiştir. Özellikle sitenin mobil cihazlar ile uyumluluğu, resim ve videoların optimizasyonu, kullanıcıların demografik özellikleri, dil seçenekleri ile erişilen içeriğin zamana göre yoğunluğu analizleri ile faydalı bilgilere ulaşılmıştır.]]>
2020-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 10 309 2020-08-01 299 Original Article
<![CDATA[Investigation of E-learning Readiness of Rail System Program Students: The Sample of Refahiye Vocational High School | Raylı Sistemler Programı Öğrencilerinin E-Öğrenmeye Hazırbulunuşluklarının İncelenmesi: Refahiye Meslek Yüksekokulu Örneği]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1950
Bu çalışmada Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin e-öğrenmeye hazırbulunuşlukları araştırılmıştır. Araştırma bir Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrenciler üzerinde yürütülmüştür. Araştırma bulgularına göre e-öğrenmeye hazırbulunuşluk cinsiyet ve sınıfa göre anlamlı olarak farklılaşmazken, ölçeğin “bilgisayar öz-yeterliği” alt boyutunda kişisel bilgisayara sahip olan öğrenciler lehine anlamlı olarak farklılaşmaktadır. Ölçeğin “kendi kendine öğrenme” ve “e-öğrenmeye yönelik motivasyon” alt boyutlarında ise uzaktan eğitim öğrencileri ile örgün eğitim öğrencileri arasında uzaktan eğitim alan öğrenciler lehine anlamlı fark belirlenmiştir. Ortalamalar açısından “e-öğrenmeye yönelik motivasyon” alt boyutunda öğrencilerin kendilerini ne yeterli ne yetersiz olarak algıladıkları, diğer alt boyutlarda ve ölçeğin tamamında öğrencilerin kendilerini yeterli olarak gördükleri gözlenmiştir. Ölçeğin tamamı ile tüm alt boyutları arasında anlamlı pozitif ilişkiler gözlenirken, en güçlü ilişki “kendi kendine öğrenme” ile “öğrenen kontrolü alt boyutları arasında gözlenmiştir. Bu noktada çevrimiçi eğitim verilmeden önce, e-öğrenme için gerekli bilgi, beceri ve özellikle tutumların tespit edilip bir oryantasyon eğitimi ile bu bilgi, beceri ve tutumların öğrencilere kazandırılması önemli görülmektedir.]]>
2020-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 10 317 2020-08-01 310 Original Article
<![CDATA[The Effects of Psychodrama on Emotional Expression and Spontaneity of University Students Suffering Alexithymia | Aleksitimi Belirtileri Olan Üniversite Öğrencilerinin Duygu İfadeleri ve Spontanlıkları Üzerine Psikodramanın Etkisi]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1951
Bu araştırma aleksitimik özelliklere sahip üniversite öğrencileriyle yapılan psikodrama oturumlarının aleksitimik belirtileri azaltmada, duyguları tanıma, ifade etme ve spontanlık düzeyini artırmadaki etkisinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Günümüzde bireylerdeki aleksitimik belirtilerde görülen artış bu araştırmayı önemli kılmaktadır. Araştırmanın modeli ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desendir. Araştırmanın amacı doğrultusunda 290 öğrenciye Toronto Aleksitimi Ölçeği, Duyguları İfade Etme Ölçeği ve Spontanlık Değerlendirme Ölçeği uygulanmış ve aleksitimi düzeyi yüksek olan öğrenciler belirlenmiştir. Aleksitimi düzeyi yüksek bulunan 26 öğrenci arasından 10 deney 10 kontrol grubu olmak üzere 20 öğrenci seçilmiştir. Elde edilen veriler nonparametrik teknikler ile analiz edilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda aleksitimik öğrencilerin aleksitimi belirtilerinin azalmasında psikodramanın etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Aynı zamanda psikodramanın, öğrencilerin duygularını ifade etme becerilerini ve spontanlık düzeylerini artırmada etkili olduğu tespit edilmiştir.]]>
2020-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 10 327 2020-08-01 318 Original Article
<![CDATA[Teachers’ Pedagogical Beliefs and Classroom Management Practices in Constructivist Teaching | Yapılandırmacı Öğretimde Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenme/Öğretmeye Yönelik İnançları ve Sınıf Yönetimi Uygulamaları]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1952
Bu çalışmada, yapılandırmacı öğretim bağlamında sınıf öğretmenlerinin öğrenme/öğretmeye yönelik inançlarını ve bu inançların sınıf yönetimi uygulamalarına yansıma durumları incelenmiştir. Çalışma nitel araştırma perspektifinde, bir durum çalışması olarak gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, sınıf öğretmenlerinin pedagojik inançları ve sınıf yönetimi uygulamalarına yönelik derinlemesine bir anlayış elde etmek amacıyla seçilmiş katılımcılar ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler yoluyla toplanan verileri desteklemek adına metaforik akıl yürütme formu ile ikincil veriler de toplanmıştır. Görüşme sorularına verilen cevapların analizinde, katılımcı öğretmenlerin öğrenme/öğretmeye yönelik yapılandırmacı pedagojik inançlar taşıdığı görülmüştür. Sınıf yönetimi uygulamalarının ise yapılandırmacı pedagojik inanç sistemlerinden ciddi derecede etkilendiği ve buna göre şekillendiği tespit edilmiştir. Bu çalışmada, esas itibariyle, öğretmenlerin sınıf yönetimi uygulamalarının temel belirleyicisi, onların öğrenme ve öğretme olgusunu nasıl algıladıkları ile ilgili olduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla bu bağlamda, öğretmen eğitimi adına çeşitli önerilerde bulunulmuştur.]]>
2020-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 10 351 2020-08-01 328 Original Article
<![CDATA[Evaluations of Post-Secondary Vocational Schools Employees on the Institutional and General Performance of These Schools | Meslek Yüksekokulu (MYO) Çalışanlarının Bu Okulların Kurumsal ve Genel Performansına İlişkin Değerlendirmeleri]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1953
Akademik araştırmalar, politika yapıcılar ve endüstriyel hayatın temsilcileri Türkiye’de meslek yüksekokullarının misyonunu yeterince yerine getirmediğini, verimli çalışmadıklarını, sektörün ihtiyacı olan becerileri mezunlara kazandırma konusunda sorunlar yaşadığını dile getirmektedir. Bu sorunları çözmek ve meslek yüksekokullarının verimliliğini ve kalitesini geliştirmek, sektörle ilişkisini güçlendirmek için ilgili üst kurumlar tarafından son yıllarda çok sayıda düzenleme yapılmıştır. Ayrıca meslek yüksekokullarının misyonunu gerçekleştirmekle görevli meslek yüksekokulu çalışanlarının bu okulların performansını değerlendirmeleri, hem sorunların anlaşılması ve tanımlanması, hem de olası çözümler konusunda tüm taraflara ışık tutacaktır. Bu çalışma, son yıllarda meslek yüksekokullarında nitel iyileştirme için yapılan düzenlemelerin meslek yüksekokullarının genel performansını ve kurumsal performansını nasıl etkilediğini meslek yüksekokullarının çalışanları üzerinden araştırmaya çalışmaktadır. Bu bağlamda meslek yüksekokullarının genel ve kurumsal performansını tespit etmek için meslek yüksekokulları çalışanlarına yönelik bir tarama çalışması yapılmıştır. Tarama çalışmasının hedef kitlesi oldukça geniş tutularak tüm Türkiye genelinde 13501 meslek yüksekokulu çalışanına konu ile ilgili anket uygulanmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen veriler ile açımlayıcı faktör analizi yapılmış ve endeksler oluşturulmuştur. Araştırma sonucunda meslek yüksekokulları çalışanları, meslek yüksekokullarının genel performansını “orta” düzeyde tanımlamışlardır. Ayrıca meslek yüksekokulları çalışanlarından kendi çalıştıkları meslek yüksekokullarının kurumsal performansını değerlendirmeleri istenmiş, çalışanlar görev yaptıkları meslek yüksekokullarını “kısmen başarılı” bulmuştur. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, genel algının aksine meslek yüksekokulları çalışanlarının meslek yüksekokullarının genel performansını ve kurumsal performansını “kısmen başarılı” bulduklarını ortaya koymuştur.]]>
2020-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 10 363 2020-08-01 352 Original Article
<![CDATA[Students’ Perception of Discrimination Scale: A Reliability and Validity Study | Öğrencilerin Ayrımcılık Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1954
Bu araştırmada, eğitim örgütlerinde öğrencilerin ayrımcılık algısını ölçmeye yönelik “Öğrencilerin Ayrımcılık Algısı Ölçeği (ÖAAÖ)”ni geliştirme amacıyla geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yürütülmüştür. Araştırma, Ankara’da Gazi ve Hacettepe Üniversitelerinde bulunan 293 üniversite öğrencisinin katılımı ile gerçekleşmiştir. Bu kapsamda öncelikle ölçeğin plot uygulaması gerçekleştirilmiş, ardından katılımcılara 16 madde ve tek faktörden oluşan nihai ölçek formu ÖAAÖ uygulanmıştır. Katılımcıların ölçek maddelerine vermiş oldukları cevaplar açımlayıcı faktör analizi (AFA), doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ve Cronbach’s Alpha katsayısı ile çözümlenmiştir. Analizler neticesinde elde edilen bulgular ÖAA֒nün eğitim örgütlerinde kullanılmaya elverişli, geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu göstermiştir.]]>
2020-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 10 371 2020-08-01 364 Original Article
<![CDATA[Determination of Nurses‘ Views of Their Responsibilities and Nursing Students in Clinical Practice | Hemşirelerin Klinik Uygulamada Kendi Sorumluluklarına ve Hemşirelik Öğrencilerine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1955
Hemşireliğin klinik eğitiminde, öğretim elemanlarının yanı sıra klinikte çalışan hemşirelerin de eğitime destek vermesi çok önemlidir. Bu araştırmanın amacı, hemşirelerin klinik eğitimde kendi sorumluluklarına ve birlikte çalıştıkları öğrenci hemşirelere ilişkin görüşlerini belirlemektir. Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu araştırmanın evrenini Zonguldak’ta bulunan bir üniversite ve bir kamu hastanesinin dahili ve cerrahi klinikleri ile yetişkin yoğun bakım ve acil servislerinde çalışan 494 hemşire, örneklemini ise 350 hemşire oluşturmuştur. Araştırma verileri 15 Şubat-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında araştırmacılar tarafından alanyazından yararlanılarak oluşturulan Anket Formu ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler kullanılmıştır. Araştırmaya katılan hemşirelerin yaş ortalaması 33.07±7.37, %68.3’ü lisans mezunudur. Hemşirelerin %87.1’i, hemşirelerin, öğrencilere rehber olması gerektiğini, yaklaşık dörtte üçünden fazlası (%77.5) kendilerini öğrencilerin eğitiminden sorumlu hissettiğini, ancak öğrenci sayılarının (%68.3) ve iş yükünün fazla olması (%55.7) gibi nedenlerle öğrencilere yeterli zaman ayıramadıklarını ifade etmiştir. Hemşirelerin %45.4’ü öğrenci hemşirelerle çalışmanın iş doyumunu, %40.1’i hastaya ayrılan zamanı ve hasta bakım kalitesini artırdığını ifade ederken; yarısından fazlası öğrencilere okulda verilen teorik ve beceri eğitimini (%62.6) yetersiz bulduğunu belirtmiştir. Araştırmada, hemşireler tarafından öğrencilerin fiziksel görünümlerine (forma düzeni, öz bakım uygulamaları) dikkat ettikleri (%56.5) ve hastane/servis kurallarına uydukları (%48.0) belirlenmiştir. Hemşirelerin, klinik uygulamalarda öğretim elemanları ile iş birliği içinde klinik eğitim iyileştirme sürecini planlamaları ve öğrenci eğitiminde daha etkin sorumluluk almaları sağlanmalıdır.]]>
2020-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 10 380 2020-08-01 372 Original Article