The Journal of Higher Education and Science - 2012; 2(1) http://higheredu-sci.beun.edu.tr The Journal of Higher Education and Science - RSS feed of 2012; 2(1) 1300-0705 April 2012 The Journal of Higher Education and Science 1300-0705 <![CDATA[Editorial | Editör'den]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1559
]]>
2012-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 2 2012-04-01 Editorial
<![CDATA[Editorial | Editorial]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1560
]]>
2012-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 2 2012-04-01 Editorial
<![CDATA[Skills and Competencies Set Forth by Bologna Process in Higher Education | Bologna Süreci ile Yükseköğretimde Öngörülen Beceri ve Yetkinlikler]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1549
Çağımızdaki bilimsel ve teknolojik gelişmeler, üniversiteleri daha nitelikli bireyler yetiştirmeye zorlamaktadır. Bu durum üniversitelerdeki eğitim programları ve uygulamalarını sürekli güncellemeyi ve niteliğini artırmayı gerektirmektedir. Bu anlayışla ülkemizde “Bologna Süreci” çerçevesinde yükseköğretim programlarını güncelleme çalışmalarına başlanmıştır. Bu çalışmalar öğrenci merkezli eğitim yaklaşımıyla öğrencilerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmeye yönelik yürütülmektedir. Öğrencilere çeşitli bilgi ve becerilerin yanında, bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme, öğrenme, iletişim ve sosyal yetkinlik, alana özgü ve mesleki yetkinlik gibi yetkinlikler kazandırma amaçlanmaktadır. Bu yaklaşım yükseköğretimde bilişsel (mantıksal, sezgisel ve yaratıcı düşünce) ve uygulamalı (el becerisi, yöntem, materyal, araç gereç kullanabilme) becerilerin yani dil, zihinsel, sosyal ve duygusal becerilerin öğretimini gerektirmektedir. Beceri öğretimi yöntem, teknik ve uygulama yönüyle bilgi öğretiminden farklıdır. Üniversitelerde beceri öğretimi ve değerlendirmesi hakkında bilgilendirici ve yetiştirici çalışmalar yapılmalıdır. Aksi takdirde bilgi öğretimiyle ezberci bireylerin yetişmesi kaçınılmaz olacak ve yükseköğretimin amaçlarına ulaşmak güçleşecektir.]]>
2012-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 2 009 2012-04-01 001 Articles
<![CDATA[International Students in Turkey | Türkiye'de Uluslararası Öğrenciler]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1550
Son yıllarda dünya genelinde sayıları üç milyonun üzerinde olan uluslararası öğrencileri kendi ülkelerinin yükseköğretim kurumlarına alabilmek için ülkeler kıyasıya rekabet etmektedirler. Uluslararası öğrenciler, artık yükseköğretim sistemleri ve kurumlarının uluslararasılaşma boyutlarının en önemli göstergelerinden birisini oluşturmaktadır. Bu bağlamda, yükseköğretim sistemimiz ve kurumlarımızın bu göstergesinin ne durumda olduğunun tespiti, oldukça büyük bir genişleme yaşayan yükseköğretim sistemimiz açısından büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada, ülkemizdeki uluslararası öğrencilerin durumu ele alınmaktadır.]]>
2012-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 2 013 2012-04-01 010 Articles
<![CDATA[Contributions of Foreign Scientists to the Higher Education Between 1933–1950 Years in Turkey | Türkiye'de 1933–1950 Yılları Arasında Yükseköğretime Yabancı Bilim Adamlarının Katkıları]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1551
Türkiye'de Cumhuriyet döneminde yükseköğretimde modernleşme, 1933'te yapılan üniversite reformu sayesinde Darülfünun'un kapatılıp İstanbul Üniversitesi'nin açılmasıyla başlamıştır. Üniversite reformunun ardından, İstanbul Üniversitesi'nde Nazi Almanya'sından kaçıp Türkiye'ye gelen yabancı bilim adamlarının çeşitli fakültelerde ders vermeleri sağlanmıştır. Yükseköğretimi gerek eğitim gerekse teşkilat yönünden yenileyen bu yabancı bilim adamlarının çalışmaları olmuştur. Bu çalışmalar sonucunda eğitim ve öğretimde modern teknikler kullanılmaya başlanmış, üniversite ders kitapları ve kütüphanedeki kitap ve süreli yayın miktarı arttırılmıştır. Ayrıca tercüme ve telif yeni eserler de, bu yabancı bilim adamları tarafından yükseköğretime kazandırılmıştır.]]>
2012-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 2 019 2012-04-01 014 Articles
<![CDATA[Fuzzy Philosophy of Science | Bulanık Bilim Felsefesi]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1552
Bilimsel çıkarımlar, incelenen bir olayın mantık önermelerinin öncül kısımlarındaki koşullara bağlıdır. Önermeler, sözel (kelime ve cümle) veriler olduklarından başlangıçta felsefi olarak üstü kapalı, bulanık belirsizlikler içerebilir. Bilimsel bilgiler akılcı bir şekilde tecrübe (ampirik) veya uzmanlık olarak arttıkça, önermelerin geçerlilik derecelerinin bulanıklıklığı azalarak artar. Şimdiye kadar olan bilim felsefesi konularında bilimsel önermelerin ya tamamen doğru oldukları ya da bunların belirli yüzdeler (ihtimal, olasılık) ile geçerli olduğu varsayılırdı. Bilimsel önermelere nesnel (objektif) ihtimallerin atanması oldukça zor bir iştir ve bu konuda literatürde tecrübeleri (uzmanlığı) işin içine katan subjektif yöntemler (Bayes) ileriye sürülmüştür. Bilimsel belirginliğin veya ihtimalli durumların savunucuları ve karşı görüşte olanların ayrıntılı sunumunu yaptıktan sonra, sonuçta bulanık düşünme ve mantık konularına değinilerek, her düşünce ürününün belirli derecelerde geçerli olabileceği üzerinde durulmuştur.]]>
2012-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 2 024 2012-04-01 020 Articles
<![CDATA[Ethics Education in Training of Scientists | Bilim İnsanı Yetiştirmede Etik Eğitimi]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1553
Etik, bir dizi kural ve ilke ya da bir küme insan ya da toplumca kabul edilmiş bir dizi davranış ve ahlaki ilkeler kümesi anlamına gelmektedir. Bilim etiği bilimsel araştırmanın planlama ve yürütülmesiyle ilgili uyulması gerekli etik ve bilimsel ölçütler olarak tanımlanabilir. Bilim etiği araştırma ve yayın ile ilgili etik değerleri içermektedir. Bilimsel çalışmalarda ve yayınlarda bilim etiğine uymayan durumlarla da karşılaşılmaktadır. Bilim insanı yetiştirme sorumluluğunu üstlenen öğretim üyesi bilim etiği eğitimini üç alanda etkili olarak yerine getirmekle sorumludur: (1) Eğitim-öğretim, (2) Lisansüstü tez danışmanlığı, (3) Bilimsel jüri üyeliği /dergi hakemliği.]]>
2012-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 2 032 2012-04-01 025 Articles
<![CDATA[Administrative Behaviors and Emotional and Social Competences of Higher Education Administrators: A Cross-Cultural Study | Yükseköğretim Yöneticilerinin İdari Davranışları, Duygusal ve Sosyal Yeterlikleri: Kültürlerarası Bir Araştırma]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1554
Bu çalışmada, iki farklı kültürden yükseköğretim yöneticilerinin idari davranışları; eğitimci, lider ve yönetici olarak duygusal yeterlikleri; farkındalık ve özyönetim, sosyal yeterlikleri ise; sosyal bilinç ve ilişki yönetimi boyutlarında incelenmektedir. Araştırmadaki veriler, İstanbul ve Helsinki Üniversiteleri'nde görev yapan toplam 165 bölüm başkanı ve öğretim elemanından, 2008-2009 öğretim yılında ölçüm araçları yoluyla toplanmıştır. Veri toplamak için Elkins'in yükseköğretim yöneticileri idari davranışlar ölçeği ve Goleman'ın duygusal ve sosyal yeterlikler ölçeği kullanılmıştır. İstanbul Üniversitesi'ndeki yöneticilerin idari davranışları yönetici alt boyutunda, Helsinki Üniversitesi'ndeki yöneticilere göre anlamlı derecede daha yüksektir. Helsinki Üniversitesi'ndeki yöneticilerin, duygusal yeterlik ortalamaları, İstanbul Üniversitesi'ndeki yöneticilere göre anlamlı derecede daha yüksektir. Helsinki Üniversitesi'ndeki yöneticilerin, sosyal yeterlik ortalamaları; sosyal bilinç empati ve çatışma yönetimi alt boyutlarında, İstanbul Üniversitesi'ndeki yöneticilerden anlamlı derecede daha yüksek iken, İstanbul Üniversitesi'ndeki yöneticilerin sosyal yeterlik ortalamaları; örgütsel bilinç, eğitim ve danışmanlık, etkileme ve takım çalışması alt boyutlarında Helsinki Üniversitesi'ndeki yöneticilere göre anlamlı derecede daha yüksektir. Hem İstanbul ve hem de Helsinki Üniversitesi'ndeki yöneticilerin liderlik davranışları ile duygusal ve sosyal yeterlikleri arasında pozitif yönde güçlü bir ilişki; yöneticiler ile öğretim elemanları arasında ise yöneticilerin idari davranışlarıyla duygusal ve sosyal yeterlikleri hakkındaki görüşlerinde anlamlı derecede farklılıklar bulunmaktadır.]]>
2012-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 2 042 2012-04-01 033 Articles
<![CDATA[Encountered Difficulties of Female Research Assistants at Domestic and Business Life in Turkey | Türkiye'de Kadın Araştırma Görevlilerinin Ev ve İş Yaşamlarında Karşılaştıkları Güçlükler]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1555
Kadınların birincil sorumluluklarının ev ve ailesi olarak görüldüğü ataerkil yapıya sahip ülkemizde, akademisyen kadınlar iş ve aile yaşamının dengelenmesi sorunu ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Özellikle akademisyenliğin henüz başlarında bulunan ve hem öğrenci hem de profesyonel bir çalışan olan araştırma görevlisi kadınların yaşadıkları iş ve aile yaşamının dengelenmesine ilişkin sorunların yoğunluğunun toplumsal cinsiyet bakış açısı ile ortaya konulması önemlidir. Bu çalışma kadın araştırma görevlilerinin toplumsal cinsiyet bakış açısıyla ev ve iş yaşamında karşılaştıkları güçlükleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini 246 kadın araştırma görevlisi oluşturmuştur. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen veri toplama formu ile yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı testler (sayı ve yüzde) ve Ki-kare testi kullanılmıştır. Çalışmaya katılan kadınların %27.2'si çalışma yaşamında kadın erkek ayrımı yapıldığını belirtmiştir. Kadın araştırma görevlilerinin %31.7'si kadının kariyerce erkekten yüksek olmasının aile içinde sorun olacağını düşünmektedir. Geleneksel olarak evde kadına yüklenen rollerin (yemek yapma, bulaşık yıkama, çamaşır yıkama, ütü yapma, ev temizleme, giysi onarımı) araştırma kapsamına alınan kadınların çoğunluğu tarafından yerine getirildiği, evin onarımı, alış veriş, fatura ödeme gibi işleri ise daha çok evde bulunan erkeğin (eş ya da baba) yaptığı belirlenmiştir.]]>
2012-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 2 049 2012-04-01 043 Articles
<![CDATA[The New Color of Chemistry: Green Chemistry | Kimya'nın Yeni Rengi: Yeşil Kimya]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1556
Kimya temellerinin yeni bir uygulaması olan yeşil kimya, günümüzde insanlığın karşı karşıya kaldığı iklim değişiklikleri, sürdürülebilir tarım, enerji, toksikler, doğal kaynakların yok olması gibi evrensel sorunlara, zararlı maddelerin üretimi ve kullanımını içermeyen kimyasal ürünler ve prosesler dizayn ederek çözüm üretmektedir. Bu yüzden sürdürülebilir bir gelişim için vazgeçilmez bir araçtır. Günümüz ve gelecekteki kimyacıların profesyonel hayatlarında insan sağlığı ve ekolojik konuları göz önüne almaları bir zorunluluktur. Bu ihtiyaca cevap vermek amacıyla, başta üniversiteler olmak üzere tüm eğitim basamaklarında yeşil kimya kuralları ve anlayışı öğretim programına alınmalıdır.]]>
2012-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 2 053 2012-04-01 050 Articles
<![CDATA[Distance Education of Vocational High Schools in Turkey | Türkiye'deki Meslek Yüksekokullarında Uzaktan Eğitim]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1557
Meslek Yüksekokulları'nın amacı; toplumsal hayatın her alanında ihtiyaç duyulan mesleklerde öz-yeterliliği, öz-güveni yüksek; eleştirel, matematiksel düşünme becerilerine sahip, bilim ve teknolojiyi etkin bir şekilde kullanabilen kalifiye teknik elemanlar yetiştirmektir. Ancak geleneksel öğretimin sınırlılıklarından dolayı öğrenciler yeterli eğitim hizmeti alamamaktadırlar. Bu bağlamda; bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerle birlikte öğrencilere eşit eğitim şartları sağlayan “Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Programı” geliştirilmiştir. Yurtdışında büyük ilerlemeler gösteren bu program Türkiye'deki Meslek Yüksekokullarında da uygulanmaya başlanmıştır. Bazı meslek yüksek okullarının Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TDS) ve Tıbbi Laboratuar Teknikleri (TLA) ön lisans programlarında web tabanlı uzaktan eğitim programının uygulandığı belirlenmiştir ve bu programlar Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ), Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda da bulunmaktadır. Uzaktan Eğitim uygulanan bu iki ön lisans programlarında üniversitelerin teknik alt yapılarının yüksek olduğu, yapılandırmacılık esasına dayalı olarak modül tasarladıkları gözlenmiştir. Bazı meslek yüksekokullarında TLA ve TDS ön lisans programları için uygulanan uzaktan eğitim programının, geleneksel öğretimden farklı olarak bilgisayar ve tepegöz yansıtmalarıyla öğrenim gören Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TLA ve TDS öğrencilerine de uygulanabileceği düşünülmektedir.]]>
2012-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 2 062 2012-04-01 054 Articles
<![CDATA[Reorganization of Students Disability Support Unit in Bülent Ecevit University | Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Engelli Öğrenci Biriminin Yeniden Yapılandırılması]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1558
Üniversiteler, bilimin ve bilginin özgürce üretildiği, özgürce paylaşılabildiği merkezlerdir. Bu merkezlerde eğitim ve öğretim faaliyetlerinden istifade eden hedef kitlenin içerisinde engellilerin de bulunması muhtemeldir. Engelliler açısından da bilgiye ve eğitim olanaklarına ulaşmada yaşanan ve “bireylerin kişisel özelliklerinden kaynaklanmayan ve hakkaniyetli olmayan farklılıklar” olarak tanımlanan eşitsizliklerin giderilmesi, ülkemiz için de vazgeçilemez bir hedefi niteliğindedir

Kendini gerçekleştirmek insanoğlunun ihtiyaçları içinde en üst basamağı ifade etmektedir. Özellikle 21. yüzyıl toplum düzeninde, hayattan beklentilerini tümden karşılamayı amaç edinmiş engelliler, her yönden desteklenmelidir.

Genç ve dinamik bir nüfusa sahip olan ülkemizde, yükseköğretime ulaşan ve mezun olan öğrenci sayısında 2000'li yıllarda önemli bir artış olmuştur. 2000 yılında 97 engelli öğrenci üniversitelerimizden mezun olmuşken; bu sayı 2008 yılında 410'a, 2009 yılında 1090'a ulaşmıştır. 2011 yılı itibariyle 3584 engelli öğrenci üniversitelerimizde eğitim öğretimini sürdürmektedir.

Engelli bireylerin eğitimleri ile ilgili olarak başlayan yasal değişiklikler sürecindeki en önemli örneklerden biri “Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği”dir. Yönetmeliğin amacı, yükseköğrenim gören engelli öğrencilerin, öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için önlemler almaktadır. İlgili mevzuat çerçevesinde üniversitemiz bünyesindeki Özürlü Öğrenci Birimi yeniden yapılandırılmıştır.]]> 2012-04-01 The Journal of Higher Education and Science 1 2 068 2012-04-01 063 Articles