The Journal of Higher Education and Science - 2012; 2(2) http://higheredu-sci.beun.edu.tr The Journal of Higher Education and Science - RSS feed of 2012; 2(2) 1300-0705 August 2012 The Journal of Higher Education and Science 1300-0705 <![CDATA[Editorial | Editörden]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1562
]]>
2012-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 2 2012-08-01 Editorial
<![CDATA[Editorial | Editörden]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1563
]]>
2012-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 2 2012-08-01 Editorial
<![CDATA[Lifelong Learning: Concept, Policy, Instruments and Implementation | Yaşamboyu Öğrenme: Kavram, Politika, Araçlar ve Uygulama]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1561
Avrupa Birliği, 2020 hedefi doğrultusunda yaşamboyu öğrenme şemsiyesi altında, yarım yüzyılı aşkın bir süredir kurguladığı politika ve tedbirleri konsolide ederek topyekün bir eğitim inisiyatifi başlatmış durumdadır. Türkiye’deki eğitim alanındaki yetkili kurumların bu süreci yakından izlemeleri sonucu, son birkaç yılda yasal ve kurumsal birçok düzenleme gerçekleştirilmiştir. Yaşamboyu öğrenmenin kavramsal ve felsefi arkaplanı, tanınması ve stratejileri; yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış eğitimin yaşamboyu öğrenmedeki yeri; yaşamboyu öğrenmenin ölçülmesi ve finansman yolları ile yaşamboyu öğrenmeye farklı uluslararası bakış açıları bu çalışmada ele alınmaktadır. Avrupa’nın 2020 Vizyonundaki eğitim ve öğretim stratejisinde yaşamboyu öğrenmenin kurgusu ayrıntılı olarak incelenmiştir. Avrupa, bir yandan mesleki diğer yandan akademik ağırlıklı eğitim çerçevesinde insan kaynakları vizyonunu meslek, eğitim ve ekonomik faaliyet sınıfl aması doğrultusunda bir bütünsellik içinde kurgulayarak politika geliştirmekte ve buna uygun enstrümanlarla performansı izleyerek güncelleme yapmaktadır. Avrupa’nın yaşamboyu öğrenme yaklaşımının, ülkemiz bakımından referans alınabilecek yetkinlikte bir politika olduğu söylenebilir. Bu çalışma, Avrupa Birliği yaşamboyu öğrenme deneyimini bir referans olması itibariyle değerlendirmekte ve Türkiye bakımından bir model olarak önermektedir.]]>
2012-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 2 091 2012-08-01 069 Articles
<![CDATA[A Global Change in Higher Education: Entrepreneurial University Model | Yükseköğretimde Küresel Bir Değişim: Girişimci Üniversite Modeli]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1564
Üniversiteler, küreselleşme ve uluslararasılaşmanın yarattığı sosyal ve ekonomik değişimlerden etkilenmekte ve işlevleri, sorumluluk alanları, organizasyon yapıları, fon yaratma yetenekleri de bu değişime yanıt vermektedir. Günümüz bilgi toplumunda küreselleşmenin de yarattığı ivme sayesinde girişimci üniversite, şirket üniversitesi, sanal üniversite gibi yeni üniversite türleri ortaya çıkmıştır. Yükseköğretimde artan rekabet ve kitlesel eğitim talepleri üniversiteleri yeni kaynak arayışlarına iterek, girişimci bir niteliğe dönüştürmektedir. Neo-liberal eğitim anlayışının yükseköğretimdeki yansımaları üniversiteleri öğrenci odaklı, küresel kalkınmaya uygun eğitimi amaçlayan, girişimci ve yaratıcı insan kaynağı üreten ve buna uygun eğitim programları geliştiren birer kuruma dönüştürmüştür. Bu çalışmada, girişimci üniversite modelini yaratan ve geliştiren temel etkenleri ve nedenleri araştıran literatür üzerinden kapsamlı bir değerlendirme yapılacaktır. Çalışmanın amacı, literatür sentezine dayalı olarak, girişimci üniversite modelinin dinamik süreçlerini tanımlayan bir çerçeve oluşturmaktır. Çalışmanın katkısı, Türkiye için girişimci üniversite modelinin uygulanabilirliğini sonuç olarak ortaya koyabilme iddiasına bağlı olacaktır. Çalışmada, girişimci üniversite modeli karşılaştırmalı bir yaklaşımla “üçlü sarmal” olgusu ile analiz edilecektir.]]>
2012-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 2 099 2012-08-01 092 Articles
<![CDATA[The Impacts of Bologna Process on European Higher Education Systems | Bologna Süreci'nin Avrupa Yükseköğretim Sistemi Üzerine Etkileri]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1565
Bu çalışmanın amacı, Bologna Süreci kapsamında yürütülen çalışmaların Avrupa yükseköğretim sistemi üzerine etkilerini eleştirel bir bakış ile incelemektir. Bu çalışmada, Bologna Süreci kapsamında yürütülen iki döngülü sisteme geçiş, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının hareketliliğini yaygınlaştırma, Avrupa Kredi Transfer Sistemi uygulamaları, kalite güvence ve yeterlilikler çerçevesi çalışmalarının Avrupa yükseköğretim sistemlerinde nasıl bir dönüşüme neden olduğu tartışılacaktır. Bologna Süreci, özellikle Türkiye'de, yükseköğretimin kalitesini artıran olumlu bir Süreç olarak ele alınmaktadır. Fakat birçok Avrupa ülkesinde akademisyenler, öğrenciler ve iş dünyası Süreci yoğun bir şekilde eleştirmektedir. Bu çalışma, Bologna Sürecinin kendi hedeflerine ulaşamadığını, dahası bu hedeflere ulaşmak için kullanılan araçların (yeterlilikler, kalite güvencesi ajansları vb) yükseköğretim sistemlerini aşırı bürokratikleştirdiği, tek tipleştirdiği ve hiyerarşikleştirdiğini göstermektedir.]]>
2012-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 2 105 2012-08-01 100 Articles
<![CDATA[Radical Acceleration in Educational Process of Highly Gifted Students and the Situation of Turkey | Olağanüstü Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitim Sürecinde Radikal Hızlandırma ve Türkiye'nin Durumu]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1566
Üstün yetenekli öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal gereksinimlerini karşılamak için birçok program uygulanmaktadır. Üstün yetenekli öğrencilerin akranlarından üç ya da daha fazla yıl önce üniversiteye girmelerini sağlayan radikal hızlandırma bunlardan biridir. İlk olarak 1971 yılında uygulanmaya başlayan radikal hızlandırma, halen Birleşik Devletler'in, Asya ve Avrupa ülkelerinin birçok üniversitesinde uygulanmaktadır. Radikal hızlandırmanın üstün yetenekli bireylerde olumsuz bir etkisinin olmadığı, aksine önemli kazanımlar sağladığı ile ilgili birçok araştırma bulunmaktadır. Bu çalışmada; radikal hızlandırmanın ne olduğu, üstün yetenekli bireylerdeki kazanımları ve uygulamasıyla ilgili öneriler incelenmiştir. Ülkelerin radikal hızlandırma durumları yanında Türkiye'nin yasal düzenlemeleri sunulmuştur.]]>
2012-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 2 113 2012-08-01 106 Articles
<![CDATA[Student Loyalty in Higher Education Institutions | Yükseköğretim Kurumlarında Öğrenci Sadakati]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1567
Yükseköğretim kurumları arasındaki artan rekabetçi yapı, kurum sayısındaki nicel artış ve öğrencilerde seçme olasılığının artırması, bu kurumları seçmede etkili olan faktörlerin irdelenmesini gerektirmektedir. Bu faktörlerin arasında en önemlilerinden birisi öğrenci sadakatidir. Bu araştırma ile öğrenci sadakati üzerinde etkili olan değişkenlerin, kavramsal modeller çerçevesinde tartışılması amaçlanmış ve öğrencinin kuruma olan sadakatinin ortaya konmasının sağlayacağı yararlar literatür çerçevesinde belirlenerek yüksek öğretim kurumu yöneticilerine ve öğretim elemanlarına yol gösterici olmasına çalışılmıştır. Araştırma sonucunda öğrenci sadakati üzerinde etkili olan en önemli değişkenler; yüksek öğretim kurumunun imajı, yüksek öğretim kurumunun verdiği hizmet kalitesi ve öğrencinin kuruma bağlılığı olarak belirlenmiştir. Literatürde öğrenci sadakati ve değişkenleri üzerinde farklı modellemeler oluşturulmuştur. Bu farklılığın nedeni bir kurum veya organizasyon için geliştirilmiş olan modelin farklı ülke ve kültürdeki bir kurum için geçerli olamayabileceği düşüncesidir. Yüksek öğretim kurumu yöneticileri artan rekabetçi yapı karşısında var olan öğrencileri sistemlerinde tutmak ve yeni öğrencileri kazanmak amacıyla öğrenci sadakati üzerinde etkili olan değişkenleri dikkatle incelemeli, kurumlarındaki öğrencilerin sadakat düzeyini belirli aralıklarla tespit etmeli ve sadakat düzeyini artırmak için araştırma sonunda önerilen çalışmaları yapmalıdır.]]>
2012-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 2 118 2012-08-01 114 Articles
<![CDATA[The Relation Between Smoking Habit Among the Students and Faculty Members in Marmara University and Steady Cost of Smoking | Marmara Üniversitesi Öğrencilerinde ve Öğretim Üyelerinde Sigara Alışkanlığı ve Durağan Maliyet İlişkisi]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1568
Geleceğin sağlık profesyonelleri olacak hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire ve ebe adaylarının ve ilgili fakültelerdeki öğretim elemanlarının sigara içme alışkanlıkları ve nikotin bağımlılıklarının ölçülmesi, sigaranın öğrencilere ve öğretim elemanlarına durağan maliyetinin hesaplanması amaçlanmıştır. Çalışma kapsamına Marmara Üniversitesi Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık Fakülteleri ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik- Ebelik Bölümü'ndeki öğrenciler ile öğretim elamanları dâhil edilmiştir. Veri toplama aracı olarak Fagerstrom nikotin bağımlılık testi (FNBT), sosyo-demografik ve maliyet ölçmeye yarayan sorular uygulanmıştır. Öğrencilerin %22'sinde ve öğretim elemanlarının %36,8'inde sigara alışkanlığı saptanmıştır. İki prevalans arasında anlamlı fark vardır (t=11,08; p<0,05). Öğrencilerin FNBT puanı ortalaması 4,1±1,9 iken öğretim üyelerinin FNBT puanı ortalaması 6,6±2,3 dur. Her iki ortalama arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardır (t=8,37; p<0,05). Yapılan hesaplamalara göre öğrenci yıllık gelirinin 1/4'ünü, öğretim elemanı ise 1/5'ini sigaraya ayırmaktadır. Bu çalışmada sadece durağan maliyet hesaplanmıştır; dolaylı maliyet hesaplanmamıştır. Sağlık alanında eğitim veren ve öğrencilere örnek olan öğretim elemanlarının sigara bırakmayı teşvik edici çalışmalara destek verebilmeleri için öncelikle kendilerinin sigarayı bırakmaları gereklidir.]]>
2012-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 2 125 2012-08-01 119 Articles
<![CDATA[Effects of Human Resources Development Through Vocational Education Curriculum on the Academic Achievements of the Students in Vocational Schools: The Case of Erzincan University | Meslek Yüksekokullarında İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Öğretim Programının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi: Erzincan Üniversitesi Örneği]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1569
Nitelikli ve üretken iş gücü eksikliği, günümüz iş dünyasının başlıca sorunları arasında yer almaktadır. Bu durum mesleki ve teknik eğitimin iş hayatı ve ülke ekonomisi için ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Meslek yüksekokullarındaki öğretim programının öğrenci ön bilgisine ve çağımız iş yaşamının gereksinimlerine uygunluğu bu nedenle çok önemlidir. Bu çalışmada meslek yüksekokullarında yürürlülüğe giren İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Programı (İKMEP) kapsamında hazırlanan yeni öğretim programının, öğrencilerin akademik başarılarına etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Bu araştırma; gerek önceki öğretim programıyla gerekse İKMEP öğretim programıyla öğrenim gören öğrenciler üzerinde yapılması nedeniyle önemlidir. Çalışmanın örneklem grubunu Erzincan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı programında öğrenim gören 167 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden karşılaştırmalı yöntem kullanılmış ve öğrencilerin akademik başarı not ortalamaları bağımsız gruplar t-testi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, İKMEP öğretim programının; yükseköğretime sınavsız geçiş ile kayıt olan öğrencilerin akademik başarıları üzerinde, olumlu yönde bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir.]]>
2012-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 2 131 2012-08-01 126 Articles
<![CDATA[Psychopathological Art and the Use of Art in Psychiatric Treatment | Psikopatolojik Sanat ve Psikiyatrik Tedavide Sanatın Kullanılışı]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1570
Birey olarak yeryüzüne gelmekle toplumsallaşmak zorunda olan insanoğlu, çocukluk döneminden itibaren çevrenin, etik, estetik ve moral değerlerin etkisi altındadır. Bireydeki, çevre düzenine ve değerlerine karşıt düşünce, istek ve dilekler bilinçdışında bastırılır. Bastırılmış duygu ve düşünceler bilinçdışında görsel imajlar biçiminde simgelere dönüşür. Psikanalitik kurama göre, psikiyatrik hastalıklara neden olan iç kargaşalıklarına dair en arı ipuçlarını biçimlenmemiş simgeler verir. Psikiyatrik hastalıkların bazılarında, özellikle de psikozlarda; sözlü anlatımda gerilemeler olur. Zihni düşünce ile ilgili soyutlama ve sözlü dil patolojisine özgü semptomlar ortaya çıkar. Bu durumda görsel dil, grafik dil tek etkileşim aracı haline gelebilir. Bu gerçek, psikiyatrik alanda “Sanatla Tanı ve Tedavi” yönteminin temel ilkesini ve gerekçesini oluşturur. Spontan psikopatolojik sanatın üç fonksiyonlu yöntemi psikiyatrik hastalığı olan bireylerde sanatın kullanılışını sağlar. Bilinç dışı ve bilinçaltındaki kargaşa ve çatışmaların spontan imajlarla grafik ve plastik ifadeler halinde yansımasıdır ki bu teşhisi sağlar. Psikopatolojik sanatın ikinci fonksiyonu hastalığın gelişmesini izlemektir. Bir dizi sanat ürünü hastalığın oluşumunu adım adım takip etme imkanı verir. Bazen hastalığın klinik semptomları ortaya çıkmadan patolojik değişimler sanat eserine yansıyabilir. Üçüncü fonksiyon ise tedaviyi sağlamasıdır. Çevre ile bağlarını koparmış olan birey, kendisini kaotik bir dünyada bulur. Psikopatolojik sanat yönteminin uygulandığı süre içinde hastalar sanat ürünlerini, içinde kendilerini ve davranışlarını buldukları ve seyrettikleri bir ayna saymaya başlarlar. Psikiyatri hastalarının sanat çabaları uygun bir kontrol altında yürütülmediği zaman, hastalığı iyileştirmekten ziyade hastaların çevreden kaçışlarına yardımcı bir araç özelliğini kazanırlar. Bu nedenle, sanat terapistinin, müdahaleyle sessizlik arasındaki hassas dengeyi koruyarak terapötik bir yaklaşım içersinde çok dikkatle ilerlemesi gerekir.]]>
2012-08-01 The Journal of Higher Education and Science 2 2 135 2012-08-01 132 Articles