The Journal of Higher Education and Science - 2012; 2(3) http://higheredu-sci.beun.edu.tr The Journal of Higher Education and Science - RSS feed of 2012; 2(3) 1300-0705 December 2012 The Journal of Higher Education and Science 1300-0705 <![CDATA[Editorial | Editörden]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1593
]]>
2012-12-01 The Journal of Higher Education and Science 3 2 2012-12-01 Editorial
<![CDATA[Editorial | Editörden]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1594
]]>
2012-12-01 The Journal of Higher Education and Science 3 2 2012-12-01 Editorial
<![CDATA[Bologna Process: Apply or Not Apply | Bologna Süreci: Uygulama veya Uygulayamama]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1584
Eğitim öğretim konusunda dünyanın dört bir yanında yoğun çalışmalar yürütülmektedir. ABD, Japonya, Avustralya, Doğu Asya Ülkeleri ve Avrupa bu çalışmaları farklı şekilde sürdürmekte ancak ana fikir değişmemektedir. Burada ana fikir; eğitim öğretimin girdilere göre değil öğrenme kazanımlarına göre planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve kalitesinin izlenmesidir. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak yürütülen çalışmalar Avrupa Yükseköğretim Alanı/Bologna Süreci kapsamında yapılmaktadır. Buradan amaç mezunların dünyayı tanıyan değişime açık bireyler olmalarını sağlamaktır. Son yıllarda ülkemizde de dünyadaki gelişmelere paralel olarak özellikle Bologna süreci kapsamında yeterlikler, AKTS, kalite, değişim programları konuları üzerinde yoğun çalışmalar yapılmakta; ayrıca kurumsal değerlendirme ve program akreditasyonu da önem kazanmaktadır. Karşılaşılan zorluklar, sorunlar ve bürokrasi bu çalışmaların sürdürülebilirliğini zorlaştırmaktadır. Yapılan çalışmaların sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla kalite döngüsünü oluşturmak en önemli adım olmaktadır. Üniversite yönetimi ve değerlendirilmesi, öğrenciler, akademisyenler, fiziki altyapı ve finans gibi kurumsal büyüklükler ile eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve toplumla paylaşma eylemleri ve buradan elde edilen sonuçlar ile yönetsel aşamalardan meydana gelmektedir. Birey, bölüm, fakülte ve üniversite hedef ve faaliyetlerinin belirlenmesi ve bunların belirli periyotlarda ölçülmesi önem kazanmaktadır. Oldukça bürokrasi içeren bu çalışmalar üniversite yönetimlerini ve diğer paydaşları yormakta ve kalite süreçlerine karşı dirençler oluşmaktadır. Bilgi çağı ile birlikte üniversite yönetimlerinde önemli değişimler yaşanmaktadır. Dünyada meydana gelen değişimi kavrayıp uygulamak kadar, sürdürülebilirliğini sağlayacak sistemler kurmak önem kazanmaktadır. Bu süreçlerin web tabanlı bilişim sistemlerine dayalı yaklaşımlar ile işletilmesi iş yükünü azaltmakta, şeffaflığı geliştirmekte ve hesap verebilirliği kolaylaştırmaktadır.]]>
2012-12-01 The Journal of Higher Education and Science 3 2 141 2012-12-01 137 Original Article
<![CDATA[In Terms of Theoretical Construction and Paradigmatic Orientation, The Draft Law of Higher Education | Teorik Kurgusu ve Paradigmatik Yönelimi Açısından Yükseköğretim Yasa Tasarısı]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1585
Türk yükseköğretimi, 30 yıllık bir tarihsel geçmişe sahip olan ve olağanüstü bir siyasal dönemin bir mirası olan 2547 sayılı yasa ile düzenlenmiştir. Söz konusu yasanın yerini ikame edecek olan yasanın yapım sürecine eşlik eden siyasal koşulların bir fırsata dönüştürülmesi mümkündür. Bunun temin edilebilmesi öncelikle, yeni yükseköğretim yasa taslağının hukuksal kurgusunun inşâî bir akla dayanmasıdır. Metin/taslak, teorik kurgusundan dilsel yapısına kadar özgün ve mükemmel bir mimari ile tasarlanmalıdır. Yasa değişikliğinin özgün bir paradigmatik çerçevede yeni bir sistem kurgusu olması icap etmektedir. Sistemik bir dönüşümü temin edemeyecek düzeyde bir naiflikte olan taslak, bütün olarak bir yasa değişikliğini gerekli kılmayacaktır. Üniversite kavramını içeriksizleştirecek, amaçsal parçalanmaya yol açacak biçimde kurgulanmasının yaratacağı durum, bu süreçte dikkate alınmalıdır.]]>
2012-12-01 The Journal of Higher Education and Science 3 2 146 2012-12-01 142 Original Article
<![CDATA[An Approach to Determine the Quality of Universities in Turkey | Türkiye'de Üniversitelerin Kalitesini Belirlemek İçin Bir Yaklaşım]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1586
Son yıllarda, üniversitelerin kalitesini belirlemek için uluslararası ve ulusal sıralamalar gibi bazı yaklaşımlar kullanılmaktadır. Bütün üniversitelerin ağırlıklı sıralaması problemlidir. Sıralamalar üniversiteler hakkında pek az bilgi sağlarlar. Sıralamalar göstergelerin seçimi, metodlar, ağırlık faktörleri, güvenirlilik ve geçerlilik açılarından sorgulanmaktadırlar.

Türkiye’de yükseköğretim kurumları hakkında geniş bilgiler bulunmaktadır. Fakat bu bilgiler potansiyel ortak kullanıcılara kalite güvenceli veriler ve güvenilir bilgiler olarak pek ender olarak sağlanmaktadır. Bu çalışmada, öğrenciler, aileler ve diğer hedef gruplarını bilgilendirmek üzere, uluslararası sıralamalardaki kriterler ve bazı göstergeler kullanılarak Türkiye’de üniversitelerin kalitelerinin belirlenmesi için bir yaklaşım teklif edilmiştir. Bu amaçla çeşitli göstergeleri içeren bir anket hazırlanmıştır. Bu anket, sıralama bilgileri için bir kaynak ve üniversite imkânlarının değerlendirilmesi için bir rehber olabilir. Bu ankete bağlı olarak Türkiye’de bir üniversitenin kalitesi belirlenebilecektir.]]> 2012-12-01 The Journal of Higher Education and Science 3 2 165 2012-12-01 147 Original Article <![CDATA[Research Education in Training of Scientists | Bilim İnsanı Yetiştirmede Araştırma Eğitimi]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1587
Araştırma, bilimsel çözümleme yönteminin biçimsel, sistemli ve dikkatli bir biçimde uygulanmasıdır. Araştırma eğitimi ‘araştırma teknik yeterliklerini’ ve ‘bilimsel tutum ve davranışları’ kazandırmayı hedefl emektedir. Araştırma teknik yeterlikleri, bilimsel çözümleme yöntemini biçimsel, sistemli ve dikkatli bir biçimde uygulanma bilgi ve becerisidir. Bilimsel tutum ve davranışlar problem çözmeyi, bilim üretmeyi, kısaca araştırma teknik yeterliklerini uygulamaya aktarmayı kolaylaştıran araştırıcı düşünce ve davranışlardır. Bilim insanı yetiştirme sorumluluğunu üstlenen öğretim üyesi araştırma eğitimini üç alanda etkili olarak yerine getirmekle sorumludur: (1) Eğitim ve öğretim (2) Lisansüstü tez danışmanlığı (3) Bilimsel jüri üyeliği/dergi hakemliği.]]>
2012-12-01 The Journal of Higher Education and Science 3 2 175 2012-12-01 166 Original Article
<![CDATA[Norms in Graduate Education: Structure, Climate, and Mentoring | Lisansüstü Eğitimde Normlar: Yapı, İklim ve Danışmanlık]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1588
Bu araştırmanın amacı lisansüstü eğitimde mesleki normları cinsiyete, eğitim düzeyine, üniversitelerin kuruluş tarihine ve eğitim alınan bölüme göre incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2011–2012 eğitim-öğretim yılında 12 üniversitede (Hacett epe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi [önceden Zonguldak Karaelmas Üniversitesi] ve Atatürk Üniversitesi) lisansüstü eğitim gören 294 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada Anderson ve Louis (1994) tarafından geliştirilen Lisansüstü Eğitimde Normlar Ölçeği (LENÖ) kullanılmıştır. LENÖ'nün Cronbach alfa katsayısı 93 olarak elde edilmiştir. LENÖ'nün yapı geçerliği doğrulayıcı faktör analizi ile test edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi LISREL ile gerçekleştirilmiş ve üç temel boyutlu, 10 alt boyutlu yapı elde edilmiştir. LENÖ yapı, iklim ve danışmanlık boyutları ile yapılandırılmış dönüt, resmiyet, işbirliği, grup büyüklüğü, insancıl, dayanışma, değer uyumu, teknik, stratejik ve kişisel alt boyutlarından oluşmaktadır. Ayrıca MANOVA, ANOVA ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre eğitim düzeyinin ve lisansüstü eğitim alınan bölümün kısmen yapı üzerinde ve üniversitelerin kuruluş tarihinin kısmen iklim üzerinde bir etkisi bulunmaktadır. Yapı ile teknik arasında orta düzeyde, değer uyumuyla düşük düzeyde ilişkiye sahiptir. İklim boyutu işbirliği alt boyut arasında orta düzeyde, kişisel alt boyut arasında düşük düzeyde bir ilişkisi bulunmaktadır. Bu boyutlar arasındaki anlamlı ilişkiler bulunmuştur.]]>
2012-12-01 The Journal of Higher Education and Science 3 2 185 2012-12-01 176 Original Article
<![CDATA[Assessment of Job Awareness in Department of Physical Therapy and Rehabilitation Students | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencilerinde Mesleki Farkındalığın Değerlendirilmesi]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1589
Fizyoterapi programını tercih eden öğrenciler fizyoterapi eğitiminin nitelikleri hakkında bilgi sahibi olmak zorundadır. Bu durum profesyonel fizyoterapi eğitim programlarının özellikleri ve doğasını tanımlayan bir anlam ifade eder. Bu çalışma, Karabük Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü birinci sınıf öğrencilerinde gerçekleştirilmiştir (yaş=19.78±1.26, n=41, K/ E=19/22). Dünya Fizyoterapistler Konfederasyonunun profesyonel fizyoterapi eğitimi için öngörülen programı referans alınarak tarafımızdan bir anket geliştirilmiştir. Üç bölümden oluşan bu ankett e öğrencilerin fizyoterapide mesleki farkındalıkları sorgulandı. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon birinci sınıf öğrencilerinde, ankett e yer alan her üç bilişsel nitelik düzeyinin de LIKERT Skalasına göre üç üzerinde olduğu tespit edildi. Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünü, ilgi alanı olduğu için tercih eden öğrencilerin anket sonuçları, diğer faktörler nedeniyle tercih eden öğrencilerle karşılaştırıldığında; birinci ve üçüncü alt ölçekler için, ilgi alanı olan öğrencilerin ‘fizyoterapide yeterlilikler hakkında farkındalık’ ve ‘mesleki duyarlılık’ düzeylerinin diğerlerine göre anlamlı olarak daha yüksek olduğu görüldü ( sırasıyla p=0.049 ve p=0.002). Bu çalışmanın, fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü öğrencilerinin amaçlarının ve yeterliliklerinin belirlenmesi, mesleki gerekliliklerin ortaya konması, yeni müfredat ve farkındalık eğitimi programlarının geliştirilmesi ve bu sayede topluma daha faydalı meslek profesyonellerinin yetiştirilmesi bakımından yol gösterici nitelikte olduğu düşünülmektedir.]]>
2012-12-01 The Journal of Higher Education and Science 3 2 192 2012-12-01 186 Original Article
<![CDATA[The Influence of Personality Traits of High School Teachers on Their Teacher Qualifications | Lise Öğretmenleri Kişilik Özelliklerinin Öğretmen Yeterliliklerine Etkisi]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1590
Bu araştırmada liselerde görev yapan öğretmenlerin kişilik özelliklerinin öğretmen yeterlikleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Tarama modeline uygun olarak düzenlenen araştırma 2010-2011 öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlıdır. Araştırmanın örneklemini 428 lise öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama araçları olarak ‘Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi' ile ‘Öğretmen Yeterlilik Algısı Ölçeği' kullanılmıştır. Verilerin analizi için yapısal eşitlik modellemesi yöntemi kullanılarak yol analizi (“path analysis”) yapılmıştır. Analiz sonucunda deneyime açıklık kişilik boyutunun öğretmen yeterliğini yordayan en güçlü yordayıcı, öğretmen yeterliliklerinden ise kendini geliştirmenin de en fazla etkilenen boyut olduğu görülmüştür.]]>
2012-12-01 The Journal of Higher Education and Science 3 2 200 2012-12-01 193 Original Article
<![CDATA[Forensic Chemistry Training | Adli Kimya Eğitimi]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1591
Terörizmin her türlüsünün ve suçun giderek artt ığı günümüzde adli bilimlerin önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Adli bilimler kanuni sistem için gerekli olan soruların yanıtlanması amacıyla bilimin geniş yelpazesinin uygulanmasıdır. Temel bilimlerin prensiplerinin, tekniklerinin ve metotlarının uygulanmasını kapsar ve temel hedefi yasal durumlarda önemli olabilecek fiziksel olguların belirlenmesidir. Adli kimya, mahkemelerde kullanılacak delillerin kimyasal analizini gerçekleştiren kimya alanıdır. Adli kimyacı suç mahallinden elde edilen delilleri analiz edip uyguladığı testler ile bir sonuca ulaşan profesyonel kimyacıdır. Bu yüzden özel bir eğitim almaları gerekmektedir. Adli laboratuvarlarda kimya/biyokimya alanında lisans derecesini takiben biyoloji ve adli bilimlerden kimya dersleri almış olan çalışanlar tercih edilmektedir. Adli kimyacı yetiştirmek için lisans ve lisansüstü eğitimlerinin ihtiyaçları karşılamak amacıyla düzenlenmesi gerekmektedir. Lisans eğitiminin çekirdeğinde fen bilimleri eğitimi olmalıdır. Bunun yanında hem fen bilimlerinde hem de adli bilimlerde güçlü bir laboratuvar eğitimi verilmelidir. Adli bilimlerde örnek bir lisansüstü programı adli bilim konuları, özel alanlarda güçlü akademik dersler ve araştırma ve laboratuvar bileşenlerini kapsamalıdır.]]>
2012-12-01 The Journal of Higher Education and Science 3 2 204 2012-12-01 201 Original Article
<![CDATA[New Vision of Science Departments in Our Universities | Üniversitelerimizde Fen Bilimleri Bölümlerinin Yeni Görüntüsü]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1592
Fen Edebiyat fakültelerinin fen bölümlerinin büyük çoğunluğu lisans öğrencisi bulamamaktan dolayı bu sene kapanma durumuna geldi. Çok sayıda fen bölümünün kapanması halinde buralardaki kadrolu yetişmiş öğretim üyelerinin 4-5 yıl içinde ders yüklerinde büyük bir azalma olacaktır. Diğer bölümlere verilen servis dersleri ve lisansüstü programların devam etmesi bu ders eksikliği zafiyetini kısmen giderecektir. Lisans öğrencilerini özendirecek yeni açılımlarla kapanma durumunda olan bölümlere yeni bir görüntü kazandırma görüşleri tartışılmaktadır.]]>
2012-12-01 The Journal of Higher Education and Science 3 2 206 2012-12-01 205 Letter to Editor