Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2017, Cilt 7, Sayı 3
113 makale bulundu.
  • Bütün, Parçaların Toplamından Daha Fazladır
         Zuhal GERÇEK
  • Gençliğin Çıkmazı
         Duygu TANRIKULU
  • Avrupa Birliği Eğitim Programları ve Değişim
         Fatih HASDEMİR1, Melih Rüştü ÇALIKOĞLU2
  • Yükseköğretimimizde Uzaktan Eğitim
         Ömür AKDEMİR
  • Menderes Dönemi'nde (1950 – 1960) Türkiye'de Eğitim
         Tunay KARAKÖK
  • Çağdaş Üniversitede Neler Önem Kazanmaktadır?
         Süleyman Hayri BOLAY
  • Yükseköğretim Sistemimizi İşgücü Piyasasındaki Gelişmeler Paralelinde Yeniden Yapılandırmak Zorundayız
         M. Kemal BİÇERLİ
  • Türkiye'de Yükseköğretimde Hemşirelik Eğitimi
         Şule ERGÖL
  • Maden Mühendisliği Eğitiminde Eğilimler ve Sorunlar
         Gülhan ÖZBAYOĞLU
  • Türkiye'de Eğitim Yönetimi ve Denetimi Lisansüstü Öğrencilerinin Öz Değerlendirmeleri*
         Ferudun SEZGİN, Hasan KAVGACI , Ali Çağatay KILINÇ
  • Bilim İnsanı Yetiştirmede Etik Eğitimi
         Ali Rıza ERDEM
  • Türkiye'deki Meslek Yüksekokullarında Uzaktan Eğitim
         Tuğçe GÜNTER, Eda ÖZEL GÜNEŞ, Ebru OFLUOĞLU DEMİR
  • Meslek Yüksekokullarında İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Öğretim Programının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi: Erzincan Üniversitesi Örneği
         Durmuş ÖZDEMİR1, Yüksel GÖKTAŞ2
  • Bologna Süreci: Uygulama veya Uygulayamama
         Muzaffer ELMAS
  • Bilim İnsanı Yetiştirmede Araştırma Eğitimi
         Ali Rıza ERDEM
  • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencilerinde Mesleki Farkındalığın Değerlendirilmesi
         Zuhal KUNDURACILAR1, Eda AKBAŞ1, Çağatay BÜYÜKUYSAL2, Demet BİÇKİ3, Emin Ulaş ERDEM4
  • Adli Kimya Eğitimi
         Zuhal GERÇEK
  • Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ve Mimarlık Eğitimi: Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ve Güçlükler
         Emel AKÖZER
  • Avrupa Birliği'nde Mesleki Eğitim
         Mehmet BALCI, Yüksel ÇELİK, Hüseyin ELDEM, Ayşe ELDEM
  • İç Kalite Güvencesi ve Dış Kalite Değerlendirmesi Arasındaki Uyumun Sağlanması: Cezayir Deneyimi
         Mohamed MILIANI
  • Doktora Eğitimi ile İlgili Yaşanan Zorluklar ve Baş Etme Stratejileri: Durum Çalışması
         Zeynep Medine ÖZMEN1, Funda AYDIN GÜÇ2
  • Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Fakülte Yaşamının Niteliğine İlişkin Memnuniyet Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
         Servet ÖZDEMİR, Ali Çağatay KILINÇ, Zeki ÖĞDEM, Emre ER
  • İlahiyat Fakültelerinde Mantık Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar
         Hülya ALTUNYA
  • Üniversite “Web” Sitelerinin Tanıtım Amaçlı Kullanımı: Üniversitelerin Turizm Bölümleri Üzerine Bir Araştırma
         Dilek KEKEÇ MORKOÇ1, Mustafa DOĞAN2
  • Türk Yükseköğretim Finansmanına İlişkin Görüşler
         Metin ÖZKAN1, Tokay GEDİKOĞLU2
  • Mesleki Eğitim ve Zekat: Pencap Mesleki Eğitim Kurulu Örnek Çalışması
         Iqbal M. KHAN
  • Meslek Yüksekokullarındaki Mevcut Durum: Sorunlar ve Bazı Çözüm Önerileri
         Reha Metin ALKAN1,2, Menderes SUİÇMEZ2, Mehmet AYDINKAL2, Menekşe ŞAHİN2
  • Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Fakültelerinde Klinik Öğretim Üyeleri: Genel Bir Bakış
         Enes GÖK
  • Pakistan'da Kuruluştan Günümüze Yükseköğretim Politikaları ve Uygulamaya Yansımaları
         M. Nur PAKDEMİRLİ
  • Mevcut İmkânlarla Seçkin Öğretim Üyesi, Yıldız Araştırmacı ve Lider Yetiştirme Projesi
         Ömer KARAHAN1, Faika ŞANAL KARAHAN2
  • Hemşirelik Öğrencilerinin Bağlanma Stillerinin Belirlenmesi
         Latife UTAŞ AKHAN
  • Dünyada Yükseköğretimin Finansmanına İlişkin Eğilimler ve Türkiye için Öneriler
         Türker KURT1, Sedat GÜMÜŞ2
  • Akademisyenlerin Yurt Dışı Burs ve Destek Programları Hakkındaki Görüşleri
         M. Ertaç ATİLA1, Ö. Faruk ÖZEKEN2, Mustafa SÖZBİLİR3
  • 4+4+4 Eğitim Sistemi ile Sosyal Bilgiler Eğitiminde Ortaya Çıkan Kaotik Durumlar Hakkında Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri
         Oğuzhan KARADENİZ1, Melek ULUSOY2
  • Özel Eğitimde Bilgisayar Destekli Öğretim: Üç Durum Çalışması
         İbrahim DOĞAN1, Ömür AKDEMİR2
  • Ergen Eğitim Programının Riskli Sağlık Davranışları ve Sağlık Algısına Etkisi
         Meltem KÜRTÜNCÜ1, Müge UZUN1, Ferruh Niyazi AYOĞLU2
  • Türkiye’de Hemşirelik Eğitiminin Durum Analizi: Sayılarla Hemşirelik Eğitimi (1996-2015)
         Gülseren KOCAMAN1, Havva ARSLAN YÜRÜMEZOĞLU2
  • Eğitimsel Liderlik: Seçilmiş Ülkelerde ve Pakistan'da Eğitimsel Gelişim ve Liderlik Programları
         Iqbal M. KHAN1, Usman KHALIL2, Ifra IFTIKHAR3
  • Yüksek Lisans Başarısı ile Yüksek Lisansa Giriş Kriterleri Arasındaki İlişki: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Örneği
         Sadık KILIÇ
  • Hayat Boyu Öğrenme Kurum Yöneticilerinin Hayat Boyu Öğrenme Kavramına İlişkin Görüşleri: Hayat Boyu Öğrenme için Bir Metafor Analizi
         Soner DOĞAN1, Cahit KAVTELEK2
  • Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Mobil Artırılmış Gerçeklikle Anatomi Öğrenimine Yönelik Görüşleri
         Sevda KÜÇÜK1, Samet KAPAKİN2, Yüksel GÖKTAŞ3
  • Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Staj Eğitimi Hakkında Görüşleri: Gaziantep İli Örneği
         Atınç OLCAY1, İbrahim YILDIRIM2, Metin SÜRME3
  • Web 2.0 Uygulamalarının Eğitim Süreçlerine Etkisi: Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Örneği
         Dilek KEKEÇ MORKOÇ, Cumhur ERDÖNMEZ
  • Türkiye'de Meslek Yüksekokullarının 2000'li Yıllardaki Gelişimi ve Mevcut Zorluklar
         Durmuş GÜNAY1, Mahmut ÖZER2
  • Türkiye'deki Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitiminde Kuram-Uygulama Bağlantısı
         Gülsen ÜNVER
  • Uzaktan Eğitimde E-Değerlendirme Üzerine Öğrenci Algıları
         Emine CABI
  • Türkiye'de Meslek Yüksekokullarının 2000'li Yıllardaki Gelişimi ve Mevcut Zorluklar
         Durmuş GÜNAY1, Mahmut ÖZER2
  • Türkiye'de Yükseköğretim Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminde Güncel Durum
         Osman SİVRİKAYA
  • Özel Öğretim Kurumlarında Mesleğe Yeni Başlayan Sınıf Öğretmenlerinin İstihdamı ve İlk Yıl Deneyimleri
         Turgay ÖNTAŞ
  • Denizcilik Programlarının İstihdam Boyutunun Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
         Mehmet ŞEREMET
  • İktisadi ve Sosyal Darlığın Eğitim Felsefesi Bağlamında Kökenleri
         Ömer AÇIKGÖZ
  • Yükseköğretimde Uluslararasılaşma: En Çok Öğrenci Alan Ülkeler ve Türkiye Perspektifinden 1999-2013 Yıllarına Bakış
         Gökçen ARKALI OLCAY1, Vesile Aslıhan NASIR2
  • Atatürk'ün Eğitime Bakışı Üzerine Bir Çalışma
         Volkan Hasan KAYA1, Zafer BAHÇECİ2, Elif KAYA2
  • Bir Çekirdek Eğitim Programı Hikayesi – Temel Geliştirme Programı
         Defne ÜÇER ŞAYLAN1, Zehra SAYERS2, Mehmet Ali ALPAR3
  • Üniversite Öğrencilerinin Feminizme ve Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açılarının Belirlenmesi
         Ayşegül UNUTKAN1, Sultan GÜÇLÜ2, Emel ELEM1, Safiye YILMAZ3
  • Türkiye Yükseköğretim Sistemi İçinde Sosyoloji Disiplininin Tarihsel Temeldeki İstatistiksel Görünümü
         Serdar ÜNAL, Berivan BİNAY
  • Öğrencilerin Lisansüstü Eğitimde Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri: Bir Olgu Bilim Araştırması
         Alper YETKİNER1, Murat İNCE2
  • Yükseköğretim Kurumlarında Hesap Verebilirlik Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
         Didem DOĞAN1, Ahmet AYPAY2
  • Türkçe Eğitimi Alanında Yüksek Lisans Tezi Tamamlayanların Akademik Yazma ve Tez Oluşturma Sürecine İlişkin Görüşleri
         Mustafa Onur KAN1, Fatma Nur GEDİK2
  • Türk Üniversitelerindeki Uluslararası Öğrencilerin Yükseköğretim Taleplerini Etkileyen Etkenlerin İncelenmesi
         Somayyeh RADMARD
  • Türkiye’de İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Lisansüstü Eğitime Yönelik Tutumları ve Diğer Bileşenlerin Bulanık Mantık ile Değerlendirilmesi
         Elif BAHADIR
  • Yükseköğretimde Çekirdek Program
         Nurdan KALAYCI1, Elif İLHAN2
  • 2006’dan Sonra Kurulan Üniversitelerde Rektörlerin 2023 Hedefleri
         Süleyman DOĞAN
  • Sosyal Bilimler Enstitülerinin Lisansüstü Eğitimin Niteliğini Artırmadaki Rolü
         Yılmaz TONBUL
  • Türkiye’deki Diş Hekimliği Fakülteleri Akreditasyona Ne Kadar Hazır?
         Yegane GÜVEN
  • Bir Vakıf Üniversitesinde Çalışan Akademisyenlerin Okul, Eğitim ve Toplum Hakkındaki Görüşleri
         Burçak Ceren AKPINAR1, Devrim AKGÜNDÜZ2
  • Topluma Hizmet Uygulamaları Boyutunda Üniversite Web Sitelerinin İncelenmesi
         Dilek KEKEÇ MORKOÇ
  • Türkiye’de Doktora Eğitimi Sürecine İlişkin Öğretim Üyelerinin ve Doktora Öğrencilerinin Görüşleri
         Nazife KARADAĞ1, Servet ÖZDEMİR2
  • Örgün Eğitimde Uzaktan Eğitim Uygulamalarına İlişkin Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değerlendirmeleri
         Mustafa ÖZGÖL1, İsmail SARİKAYA2, Mesut ÖZTÜRK3
  • Eğitim Fakültesi ve Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Öğrencilerinin İş ve Meslek Hayatına Uyum Düzeylerinin İncelenmesi
         Murat POLAT
  • İngilizce Öğretmeni Adaylarının ve İngilizce Öğretmenlerinin Öğretim Yeterlilik Seviyelerinin Karşılaştırılması
         Çağla ATMACA
  • Durumlu Öğrenme Yaklaşımına Dayalı Eğitim Teknolojileri Öğretimi: Öğretmen Adaylarının Deneyimleri
         Sevda KÜÇÜK
  • Çeşitli Ülkelerin Öğretmen Eğitiminde Kalite Güvencesi Kurumları ve Türkiye için Öneriler
         Metin KAYA
  • Yükseköğretimde Uzaktan Eğitim Uygulamalarının İncelenmesi: Türkiye Örneği
         Emine CABI, Halil ERSOY
  • İngilizce Okutmanlarının Teknoloji Kullanımları ve Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Tutumları
         Alev ATEŞ ÇOBANOĞLU1, Zehra Esin YÜCEL2
  • Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı-2015 Sonuçlarına Göre Türkiye’de Mesleki Eğitim
         İlhan ATİK
  • Öğrencilerin Cinsel Eğitimine İlişkin Öğretmen Algısı
         Mehmet Şirin AKÇA, Melek ŞAHİN, Duygu ARSLAN
  • Gazi Üniversitesi Öğretim Üyelerine Yönelik Amerika Birleşik Devletleri Dil Eğitim Programının Değerlendirilmesi
         Aysun ÖZTÜRK, Mehmet Çağatay ÖZDEMİR
  • Uzaktan Eğitim ile Yürütülen İngilizce Yabancı Dil Dersi Öğretim Programını Değerlendirme Ölçeği: Bir Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
         Ali ORHAN12
  • Türkiye Ulusal Eğitim Düzeylerinin 2010-2015 Yılları Arasındaki Değişiminin İncelenmesi
         Hilal Seda YILDIZ AYBEK1, Hakan KILINÇ2, Ali İhsan İBİLEME3, Mehmet FIRAT2
  • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İlk Beş Dönem Öğrencilerinin Empati Düzeyinin Değerlendirilmesi
         İpek GÖNÜLLÜ1, Şengül ERDEN1, Derya GÖKMEN2
  • Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Kariyer Uyumları
         Seher Merve ERUS, Şerife Gonca ZEREN
  • Türk Halk Müziğindeki Doğal Çok Sesliliğin Müzik Eğitimindeki Yansımaları
         Gökalp PARASIZ, Ozan GÜLÜM
  • Bir Anket Çalışması: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Topografik Anatomi Uygulama Derslerinin ve Sınavının Değerlendirilmesi
         Zennure ADIGÜZEL ŞAHİN1, Göktuğ BENLİ2, Mehmet Selman DEMİRCİ1, Fatma Güler KAHRAMAN YILDIRIM1
  • Türkiye’de Yükseköğretimde Öğrencilerin Dil Öğrenirken Hissettikleri Öğrenilmiş Çaresizliğin İncelenmesi
         Gökçe DİŞLEN DAĞGÖL
  • Türkiye’deki Uluslararası Öğrencilerin Çok Kültürlü Eğitime İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi
         Könül ABASLI, Yener AKMAN
  • Nitelikli İşgücü İçin Etkin Mesleki Eğitim Konusuna Çözüm Olarak Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik (FTMM) Eğitimi
         İlhan ATİK
  • Türkiye’de Mesleki Müzik Eğitiminin Yeni Açılan Üniversiteler, Fakülteler ve Bölümler Bağlamında İncelenmesi
         Murat GÖK
  • Lisansüstü Öğrencilerinin Bilimsel Araştırmaya İlişkin Yeterlikleri ve Araştırmaya Yönelik Kaygılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi*,**
         Serhat ALTIOK, Erman YÜKSELTÜRK, Mehmet ÜÇGÜL
  • Uzaktan Eğitim Ortamındaki Öğrencilerin Yapılandırmacı Öğrenmeye Yönelik Tercihlerinin Araştırılması
         Betül ÖZAYDIN ÖZKARA
  • Yapılandırılmış Objektif Klinik Sınav: Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Anestezi Programı Deneyimi
         Gökçen BAŞARANOĞLU
  • İngilizce Hazırlık Öğretim Programına İlişkin Öğrenci Görüşleri
         Duygu SAĞLAM1, Elif AKDEMİR2
  • Akademinin Gözüyle Türkiye’de Mimarlık/Mimari Tasarım Doktora Araştırmaları*
         Ülkü ÖZTEN1, Hakan ANAY1, Meltem ÖZTEN ANAY2, Yiğit ACAR3
  • 2023 Eğitim Vizyonu ve Mesleki ve Teknik Eğitimde Yeni Hedefler
         Mahmut ÖZER
  • Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin 3+1 Eğitim Modelinden Tatmin Derecelerinin Belirlenmesi: Banaz Meslek Yüksekokulu Örneği
         Tuba ŞAHİN ÖREN, Veli Erdinç ÖREN
  • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin Mesleki Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi
         Sevgi ÖZDİNÇ, Yağmur BİÇİCİ, Miraç ÇAMUR, Fatma Nesrin TURAN
  • Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programı İhtiyaç Analizi
         Şeyma ŞAHİN1, Burcu ÖKMEN1, Zeynep BOYACI2, Abdurrahman KILIÇ2, Abdullah ADIGÜZEL2
  • Çevre Mühendisliği Lisans Eğitiminde Kirlilik Önleme Odaklılığının Değerlendirilmesi
         Emrah ÖZTÜRK
  • Mesleki ve Teknik Eğitimde Sorunların Arka Planı ve Türkiye’nin 2023 Eğitim Vizyonunda Çözüme Yönelik Yol Haritası
         Mahmut ÖZER
  • Hemşirelik Eğitim Müfredatı ve Öğrenme Çıktıları
         Özlem İBRAHİMOĞLU, Sevinç MERSİN, Hülya SARAY KILIÇ
  • Bir Öğretmen Eğitim Programında Öğrencilerin Eğitim ve Öğretim Kalitesi Hakkındaki Algıları
         Ümmühan AVCI, Filiz KALELİOĞLU
  • Matematik ile İlgili Düşünceler Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
         Yasemin KATRANCI
  • Bölünmüş Toplumlarda Yükseköğretim: Kosova’da Etnik Ayrışma ve Vatandaşlık Entegrasyonu Arasında
         Bekim BALIQI
  • Türkiye ve İngiltere Doktora Programlarının Karşılaştırılması
         Saadet Aylin YAĞAN, Zühal ÇUBUKÇU
  • İşletme Bölümü Yüksek Lisans Öğrencilerinin Yöneylem Araştırması Lisans Dersine Bakışı: Nitel Bir Araştırma
         Mehmet Fatih SERT
  • Türkiye’de İngilizce ile Eğitim Veren Üniversitelerdeki ‘Türkçe ve İngilizcenin Karma Kullanımı’ Olgusuna Eleştirel Bir Bakış
         Ali KARAKAŞ
  • Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerde Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Eğitimine Yönelik Kavramsal Bir Değerlendirme
         Murat ARTSIN1, Tuğçe DELİGÖZ2
  • Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitim Stresi ve Akademik Başarısı: Üç Farklı Eğitim Yönteminin Etkisi
         Nuray EGELİOĞLU CETİŞLİ1, Sezer ER GÜNERİ2, Hatice MERT3, Elif ÜNSAL AVDAL1, Yasemin TOKEM1, Hatice YILDIRIM SARI1
  • İngilizce Öğretiminde Cyberhunt Kullanımının Okuduğunu Anlama Düzeyine Etkisi
         Zeynep KUMKALE1, Abdullah ADIGÜZEL2
  • Eğitim ve Öğretim Teknolojileri Konusunda Yapılan Tezlerin İncelenmesi (2013-2018)
         Şule Betül TOSUNTAŞ1, Emrah EMİRTEKİN2, İrfan SÜRAL3
  • Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
         Rukiye Günseli YILDIRIM1, Güzin ÖZYILMAZ AKAMCA1, Ahmet Murat ELLEZ1, Sibel KARABEKMEZ2, Ayşe Nur BULUT ÜNER3
  • Harita Teknikerliği Öğrencilerinin Mesleki Teknik Eğilimleri ve Gelecek Projeksiyonlarının Ölçülmesi Üzerine Bir Araştırma
         Nuri ERDEM
  • Küreselleşmenin Türkiye’deki Yükseköğretim ve Muhasebe Eğitimi Üzerindeki Etkileri
         Nida TÜREGÜN1, Can Tansel KAYA2
  •  

    Şu ana kadar web sayfamız 27017698 defa ziyaret edilmiştir.