Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2012, Cilt 2, Sayı 2, Sayfa(lar) 126-131
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2012.042
Meslek Yüksekokullarında İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Öğretim Programının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi: Erzincan Üniversitesi Örneği
Durmuş ÖZDEMİR1, Yüksel GÖKTAŞ2
1Erzincan Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Erziṅ can, Türkiye
2Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
Anahtar Kelimeler: İKMEP öğretim programı, Yükseköğretim, Sınavsız geçiş, Mesleki ve teknik eğitim, Akademik başarı

Nitelikli ve üretken iş gücü eksikliği, günümüz iş dünyasının başlıca sorunları arasında yer almaktadır. Bu durum mesleki ve teknik eğitimin iş hayatı ve ülke ekonomisi için ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Meslek yüksekokullarındaki öğretim programının öğrenci ön bilgisine ve çağımız iş yaşamının gereksinimlerine uygunluğu bu nedenle çok önemlidir. Bu çalışmada meslek yüksekokullarında yürürlülüğe giren İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Programı (İKMEP) kapsamında hazırlanan yeni öğretim programının, öğrencilerin akademik başarılarına etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Bu araştırma; gerek önceki öğretim programıyla gerekse İKMEP öğretim programıyla öğrenim gören öğrenciler üzerinde yapılması nedeniyle önemlidir. Çalışmanın örneklem grubunu Erzincan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı programında öğrenim gören 167 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden karşılaştırmalı yöntem kullanılmış ve öğrencilerin akademik başarı not ortalamaları bağımsız gruplar t-testi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, İKMEP öğretim programının; yükseköğretime sınavsız geçiş ile kayıt olan öğrencilerin akademik başarıları üzerinde, olumlu yönde bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 48649941 defa ziyaret edilmiştir.