Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2013, Cilt 3, Sayı 2, Sayfa(lar) 108-116
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2013.065
Yeni Kurulan Üniversitelerin Sorunları ve Çözüm Önerileri
Didem DOĞAN
Aksaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aksaray, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Yeni kurulan üniversiteler, Kurumsallaşma, Üniversitelerin sorunları

Ülkemizde son dönemlerde ekonomik, sosyal ve kültürel gerekçelerle pek çok yeni üniversite kurulmuştur. Bu üniversiteler gerek kuruldukları bölgelerden gerekse örgütsel yapılarından kaynaklanan çeşitli sorunlarla karşı karşıyadır. Yeni kurulan üniversitelerde yaşanan sorunları ortaya çıkarmak ve bu sorunlara olası çözüm önerileri geliştirmek, kalifiye insan gücünün yetiştirildiği en önemli kurumlardan biri olan yükseköğretimin sağladığı hizmet kalitesini artırabilme açısından önemlidir. Bu araştırmada 2006 yılından sonra kurulan üniversitelerin sorunları hem idari personelin hem de akademisyenlerin bakış açılarıyla ortaya konmuş ve bu sorunlara ortak bir görüş ile çözüm önerileri geliştirilmiştir. Nicel ve nitel araştırma yöntemleri kullanılan bu çalışmada veri toplama aracı olarak kullanılan Akademisyenlerin Sorunları Ölçeği 150 akademisyene uygulanmıştır. Ölçekten elde edilen bilgilerin derinlemesine incelenmesi amacıyla iki idari personel ile görüşme yapılmış ve sekiz akademisyen ile odak grup görüşmesi yapılmıştır. Araştırma verilerine göre; yeni kurulan üniversitelerin en önemli sorunu kurumsallaşmanın olmamasıdır. Bu sorunu fiziksel yetersizlikler ve nitelikli öğretim elemanı yetersizliği gibi sorunlar takip etmektedir. Etkin yönetim ile etkin bir örgüt yapısı oluşturmak bu problemlere önerilen çözüm önerilerinden bazılarıdır.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 43487334 defa ziyaret edilmiştir.