Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2014, Cilt 4, Sayı 1, Sayfa(lar) 028-035
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2014.086
Lisansüstü Eğitim Alan Öğrencilerin Akademik Danışmanlık Hakkındaki Görüşleri
Munise SEÇKİN1, Ahmet AYPAY2, Çiğdem APAYDIN3
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Eskişehir, Türkiye
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eskişehir, Türkiye
3Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Antalya, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Lisansüstü öğrenciler, Akademik danışmanlık, Öğretim üyeleri

Bu araştırmanın amacı lisansüstü eğitim alan öğrencilerin akademik danışmanlık konusundaki görüşlerini incelemektir. Çalışma Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde lisansüstü eğitim gören 184 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Lisansüstü eğitim alan öğrencilerin akademik danışmanlık hakkındaki görüşleri Rose (2003) tarafından geliştirilen ‘İdeal Danışmanlık Ölçeği' ile tespit edilmiştir. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları için açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi kullanılmıştır. Analizler sonucunda akademik danışmanlık ölçeğinin boyutları rehberlik, dürüstlük, ilişki, rahat kişilik, öğrencisini tanıma ve zaman ayırma elde edilmiştir. Verilerin analizinde yüzde, frekans, aritmetik ortalama, t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda anlamlı çıkan sonuçlar için Scheffe testi yapılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre lisansüstü eğitim gören öğrencilerin akademik danışmanlık konusundaki görüşleri cinsiyete, eğitim düzeyine, eğitim alınan üniversiteye ve danışmanın unvanına göre farklılaşmamaktadır. Ancak İdeal Danışmanlık Ölçeği'nin alt boyutlarında farklılaşma görülmektedir. Öğrencilerin akademik danışmanlığa ait görüşleri rahat kişilik boyutunun dışında cinsiyete göre değişmemektedir. Kadın öğrenciler danışmanın rahat kişilikte olmasını daha fazla önemsemektedir. Öğrencilerin eğitim düzeyine göre görüşleri ilişki, öğrencisini tanıma ve zaman ayırma boyutlarında farklılaşmaktadır. Danışmanların unvanlarına göre akademik danışmanlık hakkındaki görüşleri dürüstlük boyutunda farklılaşmaktadır. Danışmanların unvanlarına göre dürüstlük boyutunda profesör doktor unvanlı danışmana sahip öğrenci ile doçent doktor unvanlı danışmana sahip öğrencinin görüşleri arasında ve doçent doktor unvanlı danışmana sahip öğrenci ile yardımcı doçent doktor unvanlı danışmana sahip öğrencinin görüşleri arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 38329617 defa ziyaret edilmiştir.