Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2014, Cilt 4, Sayı 3, Sayfa(lar) 176-181
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2014.101
Tıpta Uzmanlık Tezi: Tartışılan Sürece Bir Araştırma Kapsamında Bakış
Mehmet Bilgin SAYDAM1, Nuray ÖZGÜLNAR2, Feyza DARENDELİLER3
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Tez, Tıpta uzmanlık, Akademik kariyer

Tıpta uzmanlık eğitimi sırasında kazanılacak klinik becerilerin yanı sıra klinik pratiği sürekli güncelleyebilmek ve geliştirebilmek için yeni bilimsel bilgilerin değerlendirilmesi ve kullanımı gerekmektedir. Tez hazırlama süreci teorik ve pratik açıdan önemli bir eğitim fırsatıdır. Ülkemizde uzun yıllardır uzmanlık eğitiminin tamamlanması sırasında tez hazırlanmaktadır. Son yıllarda özellikle eğitim araştırma hastanelerinde uzmanlık eğitimi alan hekimlerin tez yapmaması yönünde tartışmalar başlamıştır. Bu araştırma ile uzmanlık eğitimini tamamlamış hekimlerin uzmanlık eğitimi sırasında hazırladıkları tez, hazırlama sürecinde karşılaştıkları durumların belirlenmesi, tez hazırlanmasına yönelik öneri ve görüşlerinin alınması ve öneri geliştirilmesi amaçlanmıştır. Tanımlayıcı nitelikte olan ve analitik özellikleri olan bu araştırma Aralık 2013-Mayıs 2014 tarihleri arasında e-anket şeklinde yürütülmüştür. Araştırmanın temel amacı kapsamında 18 soruluk Likert tipi bir ölçek hazırlanmıştır. Hazırlanan anket 1536 hekime gönderilmiştir. 345 katılımcıdan gelen yanıtlar gözden geçirilerek 328 anket değerlendirmeye alınmıştır. Ankete katılım oranı %23' dür. Likert tipi 18 soruya verilen yanıtlar iç tutarlık açısından değerlendirildiğinde Cronbach alfa katsayısı= 0.77 olarak bulunmuştur. Araştırmaya katılan 328 kişinin %11.9'u Temel Tıp Bilimlerinde, %57'si Dahili Tıp Bilimlerinde, %30.2'si Cerrahi Tıp Bilimlerinde uzmanlık eğitimi yapmıştır. Katılımcıların %20.7'si uzman hekim, %8.2 si yardımcı doçent, %13.7'si doçent, %57.3'ü profesör olarak görev yapmaktadır.Araştırmamıza katılan hekimler akademik unvandan ve uzmanlık alanından bağımsız olarak tezlerini hazırlarken zaman bulmada benzer sorunları yaşamalarına rağmen tezlerinin uzmanlık alanlarına bilimsel katkı yaptığını belirtmektedirler. Ayrıca tez hazırlamanın bilimsel düşünce geliştirmek, araştırma yapmak ve yazarlık konusunda gelişmeye olanak sağladığını ifade etmektedirler. Uzmanlık tez çalışması öncesinde araştırma yöntemlerine yönelik yeterli bir eğitim alma konusunda sorunlar her akademik ve uzmanlık alanı düzeyinde belirlenmiştir. Tüm katılımcıların tezin gerekliliğini belirten görüşleri ön plandadır. Tezi kaldırmak yerine tez yazımını ve yayınlanmasını teşvik edici destekler üretmek; işgücü, zaman ve parasal kaynakları daha etkin kullanabileceğimiz alternatifl er üreten araştırmalar planlamak ve alternatifl er üzerinde düşünmek gerekmektedir.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 48737763 defa ziyaret edilmiştir.