Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2015, Cilt 5, Sayı 1, Sayfa(lar) 032-040
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2015.107
Yükseköğretimde İngilizce Öğrenen Öğrencilerin Akademik Öz-Benlik, Öz-Yeterlik, Öz-Düzenleme ve Başarıları Arasındaki İlişki
Özkan KIRMIZI
Karabük Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Karabük, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Öz-benlik, Öz-yeterlik, Öz-düzenleme, Akademik başarı

Öz-benlik, öz-yeterlik ve öz-düzenleme İngilizce öğrenen öğrencilerin başarılarını önemli ölçüde etkilemektedir. Bu yüzden, bu çalışma yüksek öğretimdeki öğrencilerin öz-benlik, öz-yeterlik ve öz-düzenleme seviyelerini akademik başarı ve öz-değerlendirme açısından ölçmek ve ikincil olarak öz-benlik, öz-yeterlik ve öz-düzenleme arasındaki ilişkiyi araştırmak için tasarlanmıştır. Bu çalışmada akademik öz-benlik, akademik öz-güven ve akademik öz-çaba olarak iki bileşenden oluşmaktadır. Çalışmanın katılımcıları İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde kayıtlı 130 yükseköğretim öğrencisidir. Liuand Wang'nin (2005) akademik öz-benlik ölçeği ana veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Bu ölçek iki alt kategoriden oluşmaktadır: Akademik öz-güven ve akademik öz-çaba. Öz-yeterliliği ölçmek için alan yazın taraması sonucu 4 maddelik bir sormaca ve öz-düzenleme becerilerini ölçmek için Pintrich et al. (1991) tarafından geliştirilen Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verileri analiz etmek için tanımlayıcı, varyans, korelasyon ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Sonuçlar göstermektedir ki yükseköğretimde İngilizce öğrenen Türk öğrenciler ortalama düzeyde akademik öz-benlik, özyeterlik, öz-düzenleme ve öz-değerlendirme seviyelerine sahiptirler. Başarı seviyeleri yüksek olan öğrencilerin daha yüksek öz-düzenleme, öz-değerlendirme ve akademik öz-güvene sahip oldukları görülmüştür. Korelasyon analizi çalışmanın bütün değişkenlerinin birbiriyle ve akademik başarıyla ilişkili olduğunu göstermiştir ve regresyon analizi de başarının tek belirleyicisinin öz-yeterlik olduğunu göstermiştir.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 48230279 defa ziyaret edilmiştir.