Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2015, Cilt 5, Sayı 2, Sayfa(lar) 136-147
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2015.116
Yönetim Bilişim Sistemleri Disiplininin Türkiye'deki Mevcut Durumu Üzerine Bir İnceleme
Serdar YARLIKAŞ
Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Kocaeli, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Disiplinlerarası yaklaşım, İçerik analizi, Tez değerlendirme soru seti, Yönetim bilişim sistemleri

Bu araştırmanın amacı, yönetim bilişim sistemleri anabilim dalında ve yönetim bilişim sistemleri bilim dalında, Türkiye'deki üniversitelerde yürütülen tezlerin değerlendirmesini yaparak, yönetim bilişim sistemleri alanının gelişimini incelemektir. Çalışma, öncelikle, tezlerin yıllara, konulara göre dağılımı, tezlerin kullanılan araştırma yöntemlerine göre dağılımını belirleme amacını taşır. Çalışmanın diğer bir amacı ise, tezlerde yönetim bilişim sistemleri ile ilişkili hangi disiplinlerin daha çok kullanıldığını belirlemektir. Bütün bunlara ek olarak, çalışma sonucunda, yazılmış olan tezlerle yönetim bilişim sistemleri lisansüstü programlarında verilen derslerin uyumluluk derecesi tespit edilmiştir. Araştırmada içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem ile tezlerin her biri çalışmanın amacı doğrultusunda oluşturulan 10 soruluk bir ‘tez değerlendirme soru seti' ile değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda, alanın mevcut durumu belirlenmiştir. Alan ile ilgili doktora tezlerinin az sayıda olduğu görülmektedir. Tezlerde en fazla nitel ve nicel tekniklerin bir arada kullanılması, yönetim bilişim sistemlerine ilişkin tezlerde disiplinlerarası yaklaşımların benimsendiğini göstermektedir. Tezlerde, araştırma metodu olarak en çok literatür analizi ile “survey” tekniğinin kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca, istatistiksel teknikler de tezlerde yüksek oranda kullanılmaktadır. Bu çalışma ile incelenen tezlerin, yönetim bilişim sistemlerinin ilişkili olduğu disiplinlerden daha çok yönetim bilimi, bilgisayar bilimleri ve istatistik disiplinleri ile ilgili olduğu sonucuna varılmaktadır. Çalışmanın sonuçları toplu olarak değerlendirildiğinde, yönetim bilişim sistemleri disiplininin 2000'li yılların başına nazaran önemli düzeyde gelişim gösterdiği görülmektedir.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 41909778 defa ziyaret edilmiştir.