Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2015, Cilt 5, Sayı 3, Sayfa(lar) 236-254
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2015.126
Türkiye'de 1992 Yılında Kurulan Devlet Üniversitelerinin Stratejik Planlarının Karşılaştırmalı Bir Analizi
Aslı GÜNAY1, Murat Ali DULUPÇU2
1Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Ankara, Türkiye
2Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Isparta, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Amaç, Hedef, Misyon, Stratejik Plan, Üniversite, Vizyon

Türkiye'de 2006 yılında yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile beraber üniversitelerde kaynakların etkin kullanımına dayalı performans esaslı bütçeleme sistemi uygulanmaya başlanmıştır. Bu yeni sistemde stratejik planlamaya dayanmaktadır. Dolayısıyla, bu çalışma, içerik analizi yöntemini kullanarak, Türkiye'de 1992 yılında kurulan 23 devlet üniversitesinin 5018 sayılı Kanunun kabulünün ardından hazırladıkları ilk stratejik planların hangi misyon, vizyon, amaç ve hedeflere sahip olduğunu incelemektedir. Bu kapsamda, üniversitelerin stratejik planları misyon, vizyon, amaç ve hedefler açısından bir analize tabi tutulmuş, genel yönelimler ve ayrışmalar incelenmiştir. Ayrıca, üniversitelerin stratejik planlarında belirledikleri performans hedeflerine ulaşıp ulaşamadıklarına dair bilgiler verilmiştir. Böylelikle, önemle belirtmek gerekir ki bu çalışma; Türkiye'de 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra üniversitelerin stratejik planları düzeyinde yapılan ilk kapsamlı içerik incelemesidir.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 48500192 defa ziyaret edilmiştir.