Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2015, Cilt 5, Sayı 3, Sayfa(lar) 347-360
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2015.136
Elektrokimyada Geçerlik ve Güvenirliği Sağlanmış Kimya Başarı Testinin Geliştirilmesi
Tuğçe TUNÇ, Sibel KILINÇ ALPAT
Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, İzmir, Türkiẏ e
Anahtar Kelimeler: Analitik kimya, Elektrokimya, Kimya başarı testi, Akademik başarı

Bu çalışmada Analitik Kimya dersi elektrokimya konusunda öğrencilerin akademik başarılarını ölçmek için geçerli ve güvenilir çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir kimya başarı testi geliştirilmiştir. Güvenirlik ve geçerlik çalışmalarını yapmak amacıyla hazırlanan başarı testi, 2013–2014 eğitim öğretim yılı güz döneminde, dört farklı Üniversitenin Eğitim ve/veya Fen Edebiyat Fakültelerinde Analitik Kimya dersini almış öğrencilerden oluşan toplam 340 kişiye uygulanmıştır. Analitik Kimya dersi “Elektrokimya” konusuyla ilgili literatür ve kitaplar incelenerek, konunun hedef ve hedef davranışları belirlenmiş ve 50 sorudan oluşan Kimya Başarı Testi hazırlanmıştır. Testin geçerliliğini sağlamak için alanlarında uzmanlaşmış üç öğretim elemanının bu test hakkındaki görüşleri alınmış ve alınan görüşler doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Hazırlanan Kimya Başarı Testi için Cronbach α güvenirlik katsayısı 0,935 olarak bulunmuştur. Testin madde analizi ise ITEMAN madde analizi programı kullanılarak yapılmıştır. Yapılan madde analizi ile testin ortalama madde güçlük ve ayırt edicilik endeksleri sırasıyla 0,497 ve 0,489 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlar geliştirilen test ile geçerli ve güvenilir sonuçlara ulaşıldığını göstermektedir. Madde zorluk ve madde ayırt edicilik endeksleri ayırt edilebilir düzeyde bulunmuştur. Sonuç olarak 50 maddeden oluşan Kimya Başarı Testi'nin, lisans öğrencilerinin “Elektrokimya” konusunda akademik başarılarını ölçmede kullanılabilecek yeterli düzeyde geçerlik ve güvenirlik değerlerine sahip bir test olduğu saptanmıştır.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 48650046 defa ziyaret edilmiştir.