Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2016, Cilt 6, Sayı 1, Sayfa(lar) 094-101
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2016.146
Uzaktan Eğitimde E-Değerlendirme Üzerine Öğrenci Algıları
Emine CABI
Başkent Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Ankara, Türkiye
Anahtar Kelimeler: E-değerlendirme, Uzaktan eğitim, Ölçme ve değerlendirme

Bu çalışma, uzaktan eğitim ile öğrenim görmekte olan yüksek lisans öğrencilerinin ölçme araç ve yöntemleri, e-değerlendirme ile ilgili görüşlerini almak üzere gerçekleştirilmiştir. Farklı ölçme araç ve yöntemlerinin kullanımına, değerlendirme süreçlerine ilişkin avantaj ve dezavantajlarının ortaya konulmasının hem uzaktan eğitim veren kurumlar hem de öğretim elemanları açısından önemli eksikliklerin giderilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Araştırmada verilerin toplanması amacıyla nitel araştırma desenlerinden biri olan olgu bilim deseni kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi dikkate alınmıştır. Öğrencilerin uzaktan eğitim ile ders almış ve ölçme ve değerlendirmeye yönelik deneyimlerinin olması örneklem ölçütü olarak kullanılmıştır. Bu bağlamda, dört öğrenci uzaktan eğitim ile ders verilen programın ikinci yarıyılında, altı öğrenci ise üçüncü yarıyılında olmak üzere toplam 10 öğrenci ile çalışma yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formunda beş açık uçlu soru yer almıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde ise betimsel analiz kullanılmıştır. Öğrencilerin her hafta verilen ödev-projeler ve çevrimiçi sınavlar en çok tercih ettikleri ölçme araçları iken dijital ortamda gezinti raporları ve akran değerlendirmesi en az tercih ettikleri ölçme araçlarındandır. Öğrencilerin tamamı e-değerlendirmeyi geleneksel değerlendirmeye tercih etmektedir ve mekândan bağımsız olması, fırsat eşitliği sağlaması ve geleneksel değerlendirmeye göre daha kapsamlı olması tercih sebeplerinin ilk sıralarında yer almaktadır. E-değerlendirmede sorumluluk sahibi, motivasyonu yüksek, katılımcı, araştırmacı ve teknoloji kullanım becerisi yüksek öğrencilerin daha başarılı olduğu belirtilmektedir.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 48738712 defa ziyaret edilmiştir.