Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2016, Cilt 6, Sayı 2, Sayfa(lar) 209-219
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2016.157
Öğrenci Görüşlerine Göre Öğretim Elemanlarının Pedagojik Yeterlikleri
Hacı Bayram YILMAZ, Ayşe KAZANCI TINMAZ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Samsun, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Pedagojik yeterlik, öğrenci değerlendirmeleri, öğretim elemanı değerlendirme

Bu araştırmanın amacı öğretim elemanlarının pedagojik yeterliklerine ilişkin öğrenci görüşlerini incelemek ve bu görüşlerin bazı değişkenler açısından farklılaşma gösterme durumlarını belirlemektir. Araştırmanın evrenini, Karadeniz Bölgesi'nde yer alan bir üniversitenin eğitim fakültesi, mühendislik fakültesi, ilahiyat fakültesi, iktisadi ve idari bilimler fakültesi öğrencileri, örneklemini ise bu fakültelerin birinci öğretim programlarının üçüncü ve dördüncü sınıflarında öğrenim gören 792 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veriler 'Pedagojik Yeterlik Ölçeği' ile toplanmıştır. Elde edilen bulgulara göre; “Demokratik Tutum Yeterlikleri” ile “Ders Girişine İlişkin Yeterlikler” boyutlarında öğretim elemanlarının çoğu yeterli bulunmasına rağmen “Ders Sürecine İlişkin Yeterlikler” ile “Ölçme Değerlendirme Yeterlikleri” boyutlarında öğretim elemanlarının azı yeterli bulunmuştur. Öğrencilerin cinsiyetlerine göre; “Demokratik Tutum Yeterlikleri” ve “Ölçme-Değerlendirme Yeterlikleri” boyutlarında anlamlı fark olduğu bulunurken; “Ders Girişine İlişkin Yeterlikler” ve “Ders Sürecine İlişkin Yeterlikler” için anlamlı fark olmadığı bulunmuştur. Fakülte türü ve sınıf seviyesi değişkenine göre öğrenci görüşleri dört faktörde de farklılık göstermekte iken, derse devam durum değişkenine göre öğrenci görüşleri dört boyutta da farklılık göstermemektedir.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 41427553 defa ziyaret edilmiştir.