Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2016, Cilt 6, Sayı 2, Sayfa(lar) 242-251
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2016.160
Akademide Etik İlkeler ve İhlaller: Nitel Bir Araştırma
Dilek BAŞERER1, Zeynep BAŞERER2, Aysel TÜFEKÇİ AKCAN3
1Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
2Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Ankara, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Etik, Akademik etik, Etik ilkeler, Etik ihlaller

Araştırma akademisyenlerin akademide etik sorumluluklar, ilkeler ve ihlallere ilişkin görüşlerini anlamak amacı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma 14 akademisyen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri, beş sorudan oluşan yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın geçerlilik çalışması için kapsam geçerliliğine, iç geçerlik ve dış geçerliliğe bakılmıştır. Araştırmanın güvenilirliğini sağlamak için iç ve dış güvenilirlik kontrolü yapılmıştır. Verilerin analizinde ise nitel bir analiz yöntemi olan ‘içerik analizi' kullanılmıştır. Bulgular araştırma sorularını içeren üç temel başlık altında sunulmuştur: (a) Bilimsel araştırmalarda ve yayınlardaki etik ilke ve ihlaller, (b) sosyal ilişkilerde etik ilke ve ihlaller ve (c) toplumsal sorumluluk açısından etik ilke ve ihlaller. Çalışma sonucunda akademisyenlerin etik ilkelere ilişkin farkındalıklarının olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, çevrelerinden yola çıkarak verdikleri örneklere bakıldığında akademide bilimsel çalışma ve yayın yapma sürecinde ve sosyal ilişkilerde etik ilkelerin ihlal edildiği ortaya çıkmıştır.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 28363892 defa ziyaret edilmiştir.