Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2016, Cilt 6, Sayı 3, Sayfa(lar) 326-333
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2016.169
Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ile Öz-yeterlik İnançlarının İncelenmesi
Murat ÖZDEMİR1, Ebru DEMİRCİOĞLU2
1Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Ankara, Türkiye
2Çankırı Karatekin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Çankırı, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Mesleki öz-yeterlik inancı, Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum, Pedagojik formasyon

Bu çalışmanın amacı pedagojik formasyon eğitimine devam eden öğrenci görüşlerine göre öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ile mesleki öz-yeterlik inancı arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Bu amaçla Çankırı Karatekin Üniversitesi ile Hacettepe Üniversitesinde Pedagojik formasyon eğitimi alan 508 öğrencinin görüşlerine başvurulmuştur. Bu kapsamda katılımcılara “Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği” ile “Mesleki Öz-yeterlik İnançları Ölçeği” uygulanmıştır. Bu araştırmada kullanılan ölçeklerin geçerlikleri doğrulayıcı faktör analizi ile sınanmış ve ölçeklerin geçerli oldukları görülmüştür. Ölçeklerin güvenirlikleri ise Cronbach alfa katsayısı ile incelenmiş ve her iki ölçeğin de güvenilir olduğu belirlenmiştir. Katılımcılardan toplanan veriler öncelikle aritmetik ortalama, standart sapma ve yüzdelik değer gibi betimsel istatistikler kullanılarak analiz edilmiştir. Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ile mesleki öz-yeterlik arasındaki ilişki durumu ise Pearson korelasyon analizi kullanılarak incelenmiştir. Katılımcıların mesleki öz-yeterlik inançlarının, onların öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları üzerindeki etkisi ise çoklu regresyon analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Bulgular katılımcıların öğretmenlik mesleğine yönelik tutumların olumlu olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte katılımcıların mesleki öz-yeterlik inançları da görece yüksektir. Korelasyon analizi mesleki öz-yeterlik algısı ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutum arasında düşük, pozitif yönlü ve anlamlı ilişki olduğunu göstermiştir. Regresyon sonuçları ise mesleki öz-yeterlik inancının, katılımcıların öğretmenlik mesleğine yönelik tutumun anlamlı bir yordayıcısı olduğunu göstermiştir. Ancak mesleki öz-yeterlik inanç düzeyinin, mesleğe yönelik tutumdaki değişkenliğin çok azını açıkladığını ortaya koymuştur.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 43400173 defa ziyaret edilmiştir.