Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2016, Cilt 6, Sayı 3, Sayfa(lar) 364-372
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2016.173
Türk Lisansüstü Öğrencilerin Araştırmaya Yönelik Kaygıları ve Bilgi Okuryazarlığı Zorlanma Düzeyleri Arasındaki İlişki
Gürbüz OCAK1, Neriman ATASEVEN2
1Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Afyon, Türkiye
2Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Kütahya, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Bilgi okuryazarlığı, Araştırmaya yönelik kaygı, Lisansüstü öğrenciler

Araştırmanın amacı lisansüstü öğrencilerin araştırmaya yönelik kaygı düzeyleri ile bilgi okuryazarlığı zorlanma düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırma ilişkisel tarama modelinde tasarlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Türkiye'deki devlet üniversitelerinde öğretmen yetiştirme programlarında lisansüstü öğrenim gören 401 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada Araştırmaya Yönelik Kaygı Ölçeği ve Bilgi Okuryazarlığı Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, Pearson Korelasyon Katsayısı ve basit doğrusal regresyon kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin araştırmaya yönelik kaygı düzeyleri ile bilgi okuryazarlığı zorlanma düzeyleri arasında orta düzeyde pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu ve bilgi okuryazarlığı zorlanma düzeylerinin araştırmaya yönelik kaygı düzeylerinin anlamlı bir yordayıcısı olduğu belirlenmiştir.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 41911824 defa ziyaret edilmiştir.