Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2016, Cilt 6, Sayı 3, Sayfa(lar) 384-395
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2016.175
Yükseköğretim Kurumlarında Hesap Verebilirlik Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Didem DOĞAN1, Ahmet AYPAY2
1Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Aksaray, Türkiye
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eskişehir, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Hesap verebilirlik, Yükseköğretim, Ölçek geliştirme, Açımlayıcı faktör Analizi, Doğrulayıcı faktör analizi

Hesap verebilirlik kavramı genellikle özgürlükleri kısıtlayıcı bir olgu olarak algılansa da aslında ideal bir hesap verme davranışı örgütün gelişmesinde önemli bir etkendir. Bu araştırmanın amacı yükseköğretim kurumlarındaki hesap verebilirliği ölçen bir ölçme aracı geliştirmektir. Ölçeğin maddeleri oluşturulurken yerli ve yabancı literatür detaylı bir şekilde incelenmiş ve yükseköğretim kurumlarında hesap verebilirlik ile ilgili akademisyenlerin (N=11) görüşleri alınmıştır. Kapsam ve dil geçerliliği yapılan ölçek, Türkiye'deki devlete ait yükseköğretim kurumlarında görev yapan rastgele örneklem yöntemiyle belirlenmiş 200 akademisyene uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğini tespit etmek amacıyla yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda 7 boyutlu bir yapı elde edilmiştir. Yapının doğruluğunu tespit etmek amacıyla yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucu modelin mükemmel bir uyum gösterdiğini ortaya koymuştur (χ2/df=1, 2; RMESA=0.04; NNFI=.95; CFI=.95). Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı .94'dür. Araştırma sonucunda yükseköğretim kurumlarında hesap verebilirliği ölçen geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirildiği söylenebilir.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 48130888 defa ziyaret edilmiştir.