Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2017, Cilt 7, Sayı 1, Sayfa(lar) 150-162
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2017.193
Sosyal Bilimler Enstitülerinin Lisansüstü Eğitimin Niteliğini Artırmadaki Rolü
Yılmaz TONBUL
Ege Universitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, İzmir, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Sosyal bilimler enstitüsü, Lisansüstü eğitim, Nitelik sorunu

Bu çalışmada lisansüstü eğitim sürecinin etkili yürütülmesi konusunda sosyal bilimler enstitüsü yönetimine yönelik önerilerin geliştirilmesi amaçlandı. Araştırma, ‘karma’ desende yürütüldü. Öğrenci örneklemini belirlemede, veri toplama araçları, örnekleme yapılmaksızın doğrudan çalışma evrenine uygulandı; danışmanlarda ise ölçüte dayalı örnekleme tekniği kullanıldı. Araştırmanın örneklemi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı anabilim dallarında eğitim gören 207 lisansüstü eğitim öğrencisi ve 39 öğretim üyesinden oluşmaktadır. Öğrencilere yönelik veriler ‘danışman değerlendirme ölçeği’ ve açık uçlu sorulardan oluşan görüşme formuyla, öğretim üyelerine yönelik veriler ise odak grubunda ‘yarı yapılandırılmış görüşme tekniği’ ile toplandı. Katılımcılar lisansüstü eğitimin niteliğini artırmada, enstitünün bilgilendirme, yetiştirme ve destekleme rolleri olduğunu vurgulamışlardır. Öğretim üyeleri ve öğrenciler arasında beklentilerde ortaklıklar kadar farklılaşmalar da söz konusudur. Lisansüstü eğitim öğrencilerinin enstitüden, öğrenci haklarını koruma, arabuluculuk etme, seçmeli ders çeşitliliği sağlama, derslerin lisansüstü eğitimin doğasına uygun işlenmesi, kariyer, zaman ve stres yönetimi alanlarında bilgilendirmeye yönelik beklentileri vardır. Öğretim üyelerinin beklentileri ise, nitelikli adayların programlara çekilmesi, öğrencileri bilgilendirme, kadro ve burslar ile destekleme, bürokratik işlemlerin azaltılması, danışman belirleme ve tez önerileri sürecini düzenleme, ders ve tez aşamasında kaynaklara erişimden, işte-danışım (kolokyum) oluşturmaya kadar çeşitlilik gösterdi. Enstitülerin, yapısal düzenlemesi, yetki dağılımı, kadro niteliği ve bütçe olanakları, bu haliyle lisansüstü eğitimin niteliğini artırmaya uygun değildir Her üç danışmandan birisi, ders ve tez aşamasındaki süreçte, ölçekte belirlenen maddelere göre öğrenciler tarafından yetersiz olarak değerlendirildi. Bulgular dikkate alınarak uygulamaya dönük çok sayıda öneri geliştirildi.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 48735922 defa ziyaret edilmiştir.