Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2018, Cilt 8, Sayı 1, Sayfa(lar) 051-061
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2018.247
Yükseköğretimdeki Öğrencilerin Yaşam Kalitelerinin Belirlenmesi
Seyithan DEMİRDAĞ
Bülent Ecevit Üniversitesi, Ereğli Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Zonguldak, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Yaşam kalitesi, Üniversite öğrencileri, Yükseköğretim, Türk üniversiteleri, Karma yöntem

İnsanların ait olduğu kültürel değerler, içinde bulundukları durumlar, beklentileri, hedefleri, yaşam standartları ve değer sistemleri yaşam kalitelerini etkileyen önemli unsurlardandır. Bu çalışma, 2016-2017 öğretim yılında Türkiye’deki üç büyük devlet üniversitesinde öğrenim görmekte olan üniversite öğrencilerinin yaşam kalitelerini akademisyenleriyle, arkadaşlarıyla ve idari personelle ilişkileri ile üniversite tarafından sunulan olanaklar ve üniversiteden duyulan memnuniyet düzeyleri açılarından belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya 131’i erkek ve 286’sı kadın olmak üzere toplam 417 katılımcı seçkisiz örneklem yöntemiyle katılmıştır. Karma araştırma deseninde yapılan bu çalışmanın nicel kısmında betimsel araştırma modeli kullanılmıştır. Çalışmanın nitel kısmı ise açık uçlu soruları içeren yarı yapılandırılmış bir görüşme tekniğini içermektedir. Nicel veriler, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), Pearson korelasyonu ve aşamalı regresyon analizi sonucunda analiz edilmiştir. Nitel verilerin analizi ise içerik analizi yöntemiyle yapılmıştır. Elde edilen bulgular üniversite öğrencilerinin yaşam kalitelerini etkileyen faktörler konusunda kararsız olduklarını göstermiştir.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 48649598 defa ziyaret edilmiştir.