Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2018, Cilt 8, Sayı 1, Sayfa(lar) 073-081
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2018.249
Bilgisayar Programlama Derslerinde Öğrenme Motivasyonu Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
Ümmühan AVCI, Halil ERSOY
Başkent Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Ankara, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Bilgisayar programlama dersleri, Öğrenme motivasyonu, Ölçek uyarlama, Geçerlilik, Güvenilirlik

Bu araştırmanın amacı Law, Lee ve Yu (2010) tarafından geliştirilen Bilgisayar Programlama Derslerinde Öğrenme Motivasyonu Ölçeği’ni Türkçe’ye uyarlamaktır. Bu amaçla geçerlik ve güvenirlik analizlerini yapmak üzere altı faktör (bireysel tutum ve beklenti, zorlayıcı amaçlar, belirgin hedefler, ödül ve takdir, ceza, sosyal baskı ve rekabet) ve 19 maddeden oluşan altılı Likert tipindeki ölçek, özel bir üniversitede okuyan 312 mühendislik fakültesi öğrencisine uygulanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları incelendiğinde, ölçeğin altı faktörden oluştuğu doğrulanmış ve ölçeğin uyum iyiliği indislerinin yeterli düzeyde olduğu görülmüştür. Ölçeğin güvenilirliği Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı ile değerlendirilmiştir. Cronbach alfa katsayısının ölçeğin tamamında 0.90 olduğu ve faktörler bazında 0.71 ile 0.83 arasında değiştiği görülmüştür. Bu sonuçlar ölçeğin, bilgisayar programlama derslerinde öğrenme motivasyonunun ölçülmesinde geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 35791284 defa ziyaret edilmiştir.