Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2018, Cilt 8, Sayı 1, Sayfa(lar) 111-116
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2018.253
Üniversite Öğrencilerinin Engelli Bireylere Yönelik Tutumları ve Sosyal Beğenirlik Düzeyleri
Zümrüt GEDİK1, Huriye TOKER2
1İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü, İzmir, Türkiye
2Yaşar Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, İzmir, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Engelli bireyler, Engellilik, Sosyal beğenirlik, Üniversite öğrencisi

Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinde engelli bireylere yönelik tutumlar ile sosyal beğenirlik arasındaki ilişkiyi ele almak ve engelli bireylere yönelik tutumları sosyodemografik değişkenler açısından incelemektir. İzmir’in çeşitli üniversitelerinde öğrenim gören 190 öğrenci araştırmacılar tarafından hazırlanan sosyodemografik bilgi formunu, Engellilere Yönelik Tutum Ölçeğini ve Sosyal Beğenirlik Ölçeğini doldurmuştur. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda sosyal beğenirlik puanının Engellilere Yönelik Tutum Ölçeği alt boyutlarından “duyarlılık” ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Engellilere Yönelik Tutumlar Ölçeği toplam puan ortalamalarına bakıldığında, kadınların erkeklere göre engellilere yönelik daha olumlu tutumlara sahip olduğu görülmüştür. Bir diğer bulgu, vakıf üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin sosyal beğenirlik düzeylerinin, devlet üniversitesi öğrencilerine göre daha yüksek olduğu yönündedir. Son olarak, devlet üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin Engellilere Yönelik Tutum Ölçeği “kaynak dağıtımı” alt ölçek puanlarının vakıf üniversitesinde öğrenim gören öğrencilere göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bir diğer deyişle devlet üniversitesi öğrencileri, engellilere ayrılan kaynaklar hakkında vakıf üniversitesi öğrencilerine göre daha olumlu tutumlara sahiptirler. Çalışmada elde edilen bulgular ilgili literatür ve sosyal engellilik modeli ışığında tartışılmıştır.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 48143640 defa ziyaret edilmiştir.