Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2018, Cilt 8, Sayı 1, Sayfa(lar) 202-210
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2018.262
Yükseköğretimde Akademik Dürüstlüğe İlişkin Öğrenci Görüşleri, Deneyimleri ve Önerileri: Bir Olgu Bilim Araştırması
Funda BARUTÇU YILDIRIM, Esra ERET ORHAN
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Merkezi, Ankara, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Akademik dürüstlük, Yükseköğretim, İntihal, Kopya, Öğrenci görüşleri

Çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin akademik dürüstlükle ilgili görüşlerini ve deneyimlerini incelemektir. Çalışmanın amacına ulaşmak için, nitel araştırma desenlerinden birisi olan olgu bilim deseni kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini, maksimum çeşitlilik örneklemesi yöntemiyle çalışmaya dâhil edilen Ankara’daki bir yükseköğretim kurumunun farklı bölümlerinde öğrenim görmekte olan 18 lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmacılar, öğrencilerle birebir görüşmeler gerçekleştirmek için yarı-yapılandırılmış görüşme formu hazırlamışlardır. Veri toplama öncesinde, üniversiteden gerekli etik kurul izini alınmıştır. Görüşme formunun geçerliğini ve anlaşılırlığını kontrol etmek amacıyla bilişsel mülakatlar yapılmış ve uzman görüşleri alınmıştır. Çalışmanın bulguları, öğrencilerin çoğunluğunun akademik dürüstlük konusunda özel olarak ve yeteri kadar bilgilendirilmediklerini, konuyla ilgili olarak ayrıca bir eğitim almadıklarını ancak yine de akademik dürüstlüğün genel olarak kapsamını bildiklerini göstermektedir. Öğrencilerin bir kısmı çevrelerinde tanık oldukları akademik dürüstlüğe aykırı davranışlardan bazılarını kopya çekme, başkalarının çalışmalarını referans göstermeden kullanma, daha önce yapılmış bir çalışmayı/sunumu yeniden ödev olarak teslim etme ya da sunma, İnternet kaynaklarından referans göstermeden kopyalama olarak belirtmişlerdir. Akademik dürüstlüğe aykırı davranışların temel sebepleri arasında daha yüksek not alma isteği, sınavlara çalışmak ve ödevleri tamamlamak için verilen sürenin yeterli olmaması gösterilmiştir. Ayrıca öğrencilerin akademik dürüstlüğe aykırı bir davranışa genel olarak herhangi bir tepki vermedikleri bulunmuştur. Son olarak, öğrenciler akademik dürüstlükle ilgili öğretim üyeleri ve fakülte yönetimi tarafından sağlanacak daha fazla bilgiye ve eğitime ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 48649490 defa ziyaret edilmiştir.