Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2018, Cilt 8, Sayı 2, Sayfa(lar) 298-304
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2018.272
Devlet Konservatuvarlarına Öğrenci Seçme Sınavında Esas Alınan Puanların Akademik Başarı Üzerindeki Yordama Geçerliği
İlker KÖMÜRCÜ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Müzik Bölümü, Zonguldak, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Yordama, Konservatuvar, Özel yetenek sınavı, Akademik başarı

Yapılan bu araştırmada konservatuvar öğrencilerinin akademik başarı düzeyleri ile konservatuvarlara öğrenci alımında göz önünde bulundurulan sınav puanları arasındaki ilişkileri incelemek ve bu değişkenlerin öğrencilerin akademik başarılarını yordama gücünü belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma, korelasyonel araştırma modelinde olup nicel bir çalışmadır. Yordayan ve yordanan değişkenler arasındaki ilişkilerin belirlenmesinde korelasyon ve regresyon analizi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda konservatuvar öğrencilerinin akademik başarıları üzerinde yükseköğretime geçiş sınavı, özel yetenek sınavı ve ortaöğretim başarı puanlarının etkili olduğuna ilişkin denklemin anlamlı olduğu ve en az bir değişkenin denkleme girdiği belirlenmiştir. Bu değişkenlerden yükseköğretime geçiş ve özel yetenek sınav puanları tek başlarına konservatuvar öğrencilerinin akademik başarı not ortalamalarını anlamlı düzeyde yordarken, ortaöğretim başarı puanının akademik başarı not ortalamalarının yordanması üzerinde tek başına anlamlı bir etkiye sahip olmadığı görülmüştür.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 48654691 defa ziyaret edilmiştir.