Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2018, Cilt 8, Sayı 2, Sayfa(lar) 327-335
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2018.275
Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme ve İletişim Memnuniyet Düzeylerinin İncelenmesi
Ömer BOZTEPE1, Zeynep DEMİRTAŞ2
1Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye
2Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Sakarya, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Yaşam boyu öğrenme, İletişim, İletişim memnuniyeti, Öğretmen adayları

Bu araştırmada öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme ve iletişim memnuniyet düzeyleri arasındaki ilişkinin ve cinsiyet ile sınıf düzeyi değişkenlerine göre bir farklılık olup olmadığının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. Çalışmaya 391 kadın ve 117 erkek olmak üzere 508 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme düzeylerini ölçmek amacıyla Wielkiewicz ve Meuwissen (2014) tarafından geliştirilen, Boztepe ve Demirtaş (2016) tarafından Türkçe’ye uyarlanan 13 maddelik Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği kullanılmıştır. Katılımcıların iletişim memnuniyet düzeylerini ölçmek için Goodboy, Martin ve Bolkan (2009) tarafından geliştirilen ve Boztepe (2017) tarafından Türkçe’ye uyarlanan 24 maddelik Öğrenci İletişim Memnuniyet Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizi aşamasında normallik testlerine göre parametrik ve non-parametrik testler kullanılmıştır. Araştırmada, yaşam boyu öğrenme ile iletişim memnuniyet düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Fakat bu ilişki zayıf bir ilişkidir. Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme ve iletişim memnuniyet düzeyleri cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermezken, sınıf düzeyine göre anlamlı farklılıklar bulunmuştur.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 48271491 defa ziyaret edilmiştir.