Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2018, Cilt 8, Sayı 3, Sayfa(lar) 502-511
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2018.291
Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programı İhtiyaç Analizi
Şeyma ŞAHİN1, Burcu ÖKMEN1, Zeynep BOYACI2, Abdurrahman KILIÇ2, Abdullah ADIGÜZEL2
1Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Bölümü, Düzce, Türkiye
2Düzce Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Düzce, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Beceri ve değerler, Eğitim programları ve öğretim, İhtiyaç analizi, Yeterlikler, Yüksek lisans

Bu araştırmanın amacı; Eğitim Programları ve Öğretim (EPÖ) yüksek lisans programları için tasarlanacak öğretim programına temel teşkil etmek üzere bir ihtiyaç analizi çalışması yapmaktır. Bu amaçla EPÖ yüksek lisans programında öğrencilere kazandırılması gereken yeterliklerin belirlenmesi hedeflenmiştir. Araştırma betimsel bir çalışma olup nitel araştırma yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde görev yapan sekiz akademisyen ve Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü EPÖ yüksek lisans mezunu veya tez aşamasında olan 13 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veriler görüşme ve odak grup görüşme teknikleri kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Ses kaydına alınan görüşmeler araştırmacılar tarafından yazıya dökülmüş ve iki ayrı araştırmacı tarafından veriler kodlanmıştır. Kodlayıcılar arası güvenirlik %87 olarak bulunmuştur. Daha sonra söz konusu bu kodlar birbiriyle karşılaştırılarak ortak kategoriler oluşturulmuştur. Araştırma bulguları; “EPÖ program geliştirme boyutu yeterlikleri”, “EPÖ öğretim boyutu yeterlikleri”, “EPÖ bilimsel araştırma boyutu yeterlikleri” ve “EPÖ beceri ve değer boyutu yeterlikleri” olmak üzere dört ana başlık altında toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre Eğitim Programları ve Öğretim anabilim dalları yüksek lisans programlarında ihtiyaç duyulan yeterlikler belirlenmiş ve çeşitli öneriler geliştirilmiştir.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 48230753 defa ziyaret edilmiştir.