Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2018, Cilt 8, Sayı 3, Sayfa(lar) 593-604
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2018.300
Öğretim Elemanlarının İngilizce İhtiyaçlarına Yönelik Bir Mesleki Gelişim Programının Tasarlanması ve Değerlendirilmesi: Bir Karma Araştırma Yaklaşımı
Ali DİNCER, Hatice Kübra KOÇ
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı, Erzincan, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Öğretim elemanı, Mesleki gelişim, İhtiyaç analizi, İletişim kurma istekliliği, Algılanan öz-yeterlilik

Öğretim elemanlarının mesleki gelişimi, son dönemlerde önem kazanan araştırma konularındandır ve günümüzde akademisyenlerin ihtiyaçları konusunda daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Akademik ortamlarda İngilizcenin gerekliliğini dikkate alan bu çalışmada, akademisyenlerin yabancı dil ihtiyaçlarının belirlenmesi ve belirlenen ihtiyaçlara uygun olarak tasarlanacak bir akademik gelişim programramının etkinliğinin araştırılması hedeflenmiştir. Araştırma amaçlarına ulaşmak için çok-aşamalı karma araştırma deseni benimsenmiştir. Bu amaçla, akademisyenlerin İngilizce ihtiyaçlarını belirlemek için öncelikle Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde görev alan 105 öğretim elemanına ihtiyaç analizi anketi uygulanmıştır. Daha sonra 35 öğretim elemanının katılımıyla akademisyenlerin ihtiyaçlarına yönelik üç haftalık yoğunlaştırılmış İngilizce eğitimi programı yürütülmüştür. Böylece, programa katılan öğretim elemanlarının İngilizce iletişim kurma istekliliği, algılanan İngilizce konuşma ve yazma öz-yeterlilik seviyelerindeki değişim araştırılmıştır. Ayrıca, programın sonunda açık uçlu yazılı mülakat sorularıyla öğretim elemanlarının eğitim programının etkinliği hakkındaki görüşleri alınmıştır. İhtiyaç analizi sonucunda, öğretim elemanlarının İngilizce dil yeterliği açısından kendilerini başlangıç veya orta seviyede gördüğü, bir dizi akademik amacı gerçekleştirebilmek için İngilizceye büyük oranda ihtiyaç duyduğu sonucuna ulaşılmıştır. Eğitim programın etkinliğine yönelik sonuçlar, öğretim elemanların İngilizce iletişim kurma istekliliği, algılanan konuşma ve yazma öz-yeterlilik öntest ve son test puanları arasında son-test puanları yönünde anlamlı bir fark olduğunu göstermiştir. Açık uçlu sorulardan elde edilen sonuçlar programın etkinliğini hakkında daha detaylı bilgi vermiş ve öğretim elemanlarının yabancı dil seviyelerinin benzeri eğitim programlarıyla artırılması gerekliliğinin altını çizmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, yükseköğretim kurumlarının uluslararasılaşmasına yönelik öneriler kapsamında değerlendirilmiştir.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 41422860 defa ziyaret edilmiştir.