Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2019, Cilt 9, Sayı 1, Sayfa(lar) 037-042
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2019.307
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Araştırma Görevlilerinin İş Yerinde Psikolojik Taciz Yaşantıları ve Öznel Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişki
Çağdaş CAZ1, Ali Gürel GÖKSEL2, Ömer Faruk YAZICI3
1Bozok Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Yöneticiliği Bölümü, Yozgat, Türkiye
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü, Muğla, Türkiye
3Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Erbaa Meslek Yüksekokulu, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, Tokat, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Öğretim üyesi yetiştirme programı, Mobbing, Öznel mutluluk, Araştırma görevlisi

Bu çalışmanın amacı, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) araştırma görevlilerinin maruz kaldığı iş yerinde psikolojik taciz düzeyini incelemek ve öznel mutluluk ile ilişkisini araştırmaktır. Araştırmanın örneklemini, Türkiye genelinde 115’i kadın, 98’i erkek olmak üzere toplam 213 ÖYP araştırma görevlisi oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Einarsen ve Raknes (1997) tarafından geliştirilen, Cemaloğlu (2007) tarafından Türkçe’ye uyarlanan İş Yerinde Psikolojik Taciz Ölçeği ile Lyubmirsky ve Lepper (1999) tarafından geliştirilerek Akın ve Satıcı (2011) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Öznel Mutluluk Ölçeği (1999) kullanılmıştır. Araştırma sonuçları incelendiğinde cinsiyete göre anlamlı bir farklılık görülmediği halde, iş yerinde psikolojik taciz puan ortalamalarının erkek akademisyenler lehine yüksek olduğu bulunmuştur. Medeni durum açısından bakıldığında iş yerinde psikolojik taciz puan ortalamasının evli akademisyenler arasında daha yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca, ÖYP araştırma görevlilerinde iş yerinde psikolojik taciz düzeyinin, mutluluk seviyesinin önemli bir yordayıcısı olduğu görülmüştür.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 48272994 defa ziyaret edilmiştir.