Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2019, Cilt 9, Sayı 1, Sayfa(lar) 043-051
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2019.308
Mükemmeliyetçilik ve Umutsuzluğun Akademik Erteleme Davranışı Üzerindeki Rolü: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma
Hatice ODACI1, Feridun KAYA2
1Trabzon Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Trabzon, Türkiye
2Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bayburt, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Akademik erteleme, Mükemmeliyetçilik, Umutsuzluk, Üniversite öğrencisi

Üniversite öğrencilerinin üniversite eğitimi süresince çoğunlukla yapması gereken akademik görevlerini ertelediği görülmektedir. Üniversite öğrencilerinin ödev yapma, proje yazma, derslere devam etme, sınavlara hazırlanma gibi durumlarına yönelik belirledikleri yüksek beklentiler, hata yapma endişeleri, ailesel beklentiler, aileden aldıkları eleştiri, yaptıklarından emin olamama ve düzenli olmaya yönelik düşünceleri veya geleceğe yönelik düşüncelerinde meydana gelen umutsuzluk onların akademik erteleme davranışını göstermesinde etkili olabilir. Bu bilgilerden hareketle bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinde mükemmeliyetçilik ile umutsuzluğun akademik erteleme davranışı üzerindeki rolünü araştırmaktır. Çalışma ilişkisel desene uygun olarak yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 akademik yılı güz döneminde Bayburt Üniversitesi’nde öğrenimlerine devam eden yaşları 18 ile 27 arasında değişen (x=19.96, Ss=1.50), 278 kadın (%57.4) ve 206 erkek (%42.6) toplam 484 üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada veri toplamak için Kişisel Bilgi Formu, Frost Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği, Akademik Erteleme Ölçeği ve Beck Umutsuzluk Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde Pearson korelasyon katsayısı tekniğinden ve çoklu doğrusal regresyon analizinden yararlanılmıştır. Yapılan analizler sonrasında; akademik erteleme ile; umutsuzluk (r=.24, p<.001), aile eleştirelliği (r=.20, p<.001) ve yaptığından emin olamama (r=.12, p<.01) arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler gözlenirken, kişisel standartlar (r=-.15, p<.01) ve düzen (r=-.40, p<.001) ile negatif yönde anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Bununla birlikte elde edilen bulgular; aile eleştiriselliği (β=.12, p<.05), yaptığından emin olamama (β=.14, p<.05), kişisel standartlar (β=-.13, p<.05), düzen (β=-.34, p<.05) ve umutsuzluğun (β=.10, p<.05) akademik erteleme üzerindeki değişimin %22’sini açıkladığını göstermiştir (F(7,476) =18.95), p<.001). Çalışmanın sonuçları çok boyutlu mükemmeliyetçilik boyutlarının ve umutsuzluğun akademik erteleme ile ilişkili olduğunu göstermektedir.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 43485064 defa ziyaret edilmiştir.