Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2019, Cilt 9, Sayı 1, Sayfa(lar) 052-064
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2019.309
Bir Öğretmen Eğitim Programında Öğrencilerin Eğitim ve Öğretim Kalitesi Hakkındaki Algıları
Ümmühan AVCI, Filiz KALELİOĞLU
Başkent Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Ankara, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Eğitim kalitesi, Öğretim kalitesi, Öğretmen yetiştirme programı, Öğrenci algıları

Bu araştırmanın amacı, bir öğretmen eğitimi programında öğrencilerin eğitim ve öğretim kalitesi hakkındaki algılarını incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, Özcan (2013) tarafından Türkçe’ye uyarlanan ve geçerlik güvenirlik çalışmaları tamamlanan “Öğrencilerin Ders Deneyimleri Ölçeği” kullanılmıştır. Ayrıca, öğrenme-öğretme süreçlerinin kalitesi ile ilgili detaylı görüş almak amacı ile açık uçlu sorulardan oluşan çevrimiçi yarı yapılandırılmış bir görüşme formu öğrencilere yöneltilmiştir. Araştırmaya, özel bir üniversitenin pedagojik formasyon sertifika programına kayıtlı olan 74 öğrenci katılmıştır. Nicel verilerin analizi için t-testi ve tek yönlü varyans analizi, nitel verilen analizi için içerik analizi kullanılmıştır. Öğrencilerin eğitim ve öğretimin kalitesine ilişkin algıları cinsiyetlerine veya mezun oldukları programa göre anlamlı farklılık göstermemiştir. Verilerden elde edilen bulgular, öğrencilerin ihtiyaç duydukları ve hangi alanlarda yetkin olduklarını da içerecek şekilde, öğrencilerin algılarının ve öğrenme sürecinin kalitesinin anlaşılması ile ilgili ipuçları vermektedir. Bu çalışmanın bulguları, öğretmen yetiştirme programları, kurumları ve öğretim kadrosu için anlayış sağlamaktadır. Bu çalışma aynı zamanda nitelikli ve yeterli öğretmen yetiştirmek için dikkate alınması gereken faktörleri tartışmaktadır.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 48742073 defa ziyaret edilmiştir.