Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2019, Cilt 9, Sayı 2, Sayfa(lar) 268-276
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2019.329
İngilizce Öğretiminde Cyberhunt Kullanımının Okuduğunu Anlama Düzeyine Etkisi
Zeynep KUMKALE1, Abdullah ADIGÜZEL2
1Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Düzce, Türkiye
2Düzce Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Düzce, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Cyberhunt, İngilizce eğitimi, İngilizce öğrenme, İngilizce öğretimi

Bu çalışmanın amacı, İngilizce öğretiminde, mevcut öğretim programındaki yöntemler ile Cyberhunt etkinliklerinin, öğrencilerin İngilizce okuduğunu anlama düzeyine etkisini belirlemektir. Bu çalışma, yarı deneysel desen kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmanın katılımcıları 2017-2018 eğitim öğretim yılı, Düzce ili, Çilimli ilçesine bağlı bir ortaokulda öğrenim görmekte olan toplam 32 adet beşinci sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Deney süreci öncesinde başlangıç koşullarının eşit olup olmadığını ve uygulama süreci sonrasında deney ve kontrol gruplarında işlenen İngilizce derslerinde kullanılan yöntemin etkililiğini belirlemek için öğrencilere the simple present tense (geniş zaman) testi ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Deney ve kontrol grubunda bulunan öğrencilerin aldıkları puanlar üzerinde bağımlı örneklem t-testi, bağımsız örneklem t-testi ve regresyon analizi uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda, Cyberhunt etkinlikleri ile İngilizce dersi işleyen deney grubu öğrencileri ve mevcut öğretim programındaki yöntemler ile İngilizce dersi işleyen kontrol grubu öğrencilerinin son test puan ortalamaları arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Ayrıca, Cyberhunt etkinliklerinin okuduğunu anlama düzeyinin anlamlı bir yordayıcısı olduğu belirlenmiştir. Buna ek olarak, deney grubu öğrencilerinin son test puan ortalamaları üzerinde yapılan bağımsız örneklem t-testi sonucunda, öğrencilerin başarı düzeylerinin cinsiyete göre bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 48271054 defa ziyaret edilmiştir.