Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2019, Cilt 9, Sayı 3, Sayfa(lar) 413-429
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2019.342
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Sermaye Düzeyleri Demografik Faktörlere Göre Değişiyor mu?
Asiye GÖLPEK KARABABA
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Üniversite öğrencileri, Psikoloji, İnşaat mühendisliği, Sosyal sermaye, Demografik faktörler

Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin sosyal sermaye düzeylerinin demografik faktörlere göre değişip değişmediğini tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda, öğrencilerin sosyal sermaye düzeyleri ile demografik faktörler arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Araştırmanın evrenini, 2017-2018 akademik dönemi Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji ve İnşaat Mühendisliği (1., 2., 3. ve 4. sınıf) bölümlerinde öğrenim gören 400 lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Bu bölümlerde tesadüfi örneklem yöntemi ile seçilen lisans öğrencilerine anket uygulanmış ve 388 anket formu değerlendirmeye alınmıştır. Güvenilirlik analizinde ölçeğin (0.60≤α<0.80) oldukça güvenilir olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Araştırmanın sonucunda psikoloji bölümü öğrencilerinin inşaat bölümü öğrencilerinden kadın öğrencilerin, erkek öğrencilerden daha fazla (2.80>2.71) komşuluk ilişkilerine önem verdiği, derslerde başarılı olmanın sosyal sermaye düzeyini artırdığı, geliri düşük olan öğrencilerin geliri yüksek olanlardan daha fazla komşuluk ilişkilerine önem verdiği ve aylık hane geliri 7501-10500 TL arası olan öğrencilerin, 10501 TL üzerinde hane gelirine sahip olan öğrencilerden daha fazla sosyal sermayeye sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca, üniversite öğrencilerinin sosyal sermaye düzeylerinin anne-babanın eğitim seviyesine bağlı olmadığı bulgusuna da ulaşılmıştır.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 48499478 defa ziyaret edilmiştir.