Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2020, Cilt 10, Sayı 1, Sayfa(lar) 008-023
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2020.363
“Dünya Çapında Üniversiteler” Bağlamında Misyon-Vizyon Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Ömür Hakan KUZU
Selçuk Üniversitesi, Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi, Turizm Rehberliği Bölümü, Konya, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Dünya çapında üniversite, Misyon, Vizyon

Bu çalışmanın amacı, Türk üniversitelerinin dünya çapında üniversite olma bağlamında misyon ve vizyon ifadelerinin yurt dışı üniversitelerle karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden “durum çalışması” deseninde gerçekleştirilmiştir. Mevcut durumu sayısal olarak inceleyebilmek için “doküman analizi” yönteminden yararlanılmıştır. Çalışma ile ilgili verilere Ortadoğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü tarafından yayımlanan 2018-2019 Dünya Üniversiteleri Sıralama Listesi kapsamındaki 87 Türk ve 16 yurt dışı üniversitelerinin web sayfalarından, stratejik planlarından ve kalite dokümanlarından ulaşılmıştır. Veriler betimsel analiz yöntemiyle Excel ve Voyant Tools yazılım programları kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmada kullanılmak üzere geliştirilen modele göre belirlenen 14 tema ekseninde misyon ve vizyon ifadelerinin kodlamaları yapılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre Türk üniversitelerinin misyon ve vizyon ifadelerinde dünyada öncü/lider/saygın olma, uluslararasılaşma, yenilikçilik, girişimcilik, kalite ve yetkinlik/yeterlilik temalarının daha fazla yer aldığı görülmüştür. Ayrıca, örneklemde yer alan dünya sıralamalarında ilk 1000 içindeki 16 yurt dışı ve 13 Türk üniversitelerinin misyon ve vizyon ifadelerinin oldukça benzer olduğu ve esneklik, performans yönetimi, öğrenci odaklı, akademik özgürlük ve kurumsal özerklik gibi temaların ifadelerde çok az yer aldığı görülmüştür. Bulgular literatürdeki tartışmalar bağlamında değerlendirilmiş ve gelecek çalışmalar için bazı önerilerde bulunulmuştur.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 48144791 defa ziyaret edilmiştir.