Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2020, Cilt 10, Sayı 1, Sayfa(lar) 066-077
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2020.368
Lisans Öğrencilerinin Muhasebe Dersine Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi
Asiye GÖLPEK KARABABA
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Gaziantep, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Lisans öğrencisi, Muhasebe dersi, Gereklilik, Kaygı, Tutum, İlgi

Muhasebe dersi, üniversitelerin iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde en önemli, öğrencilerin en fazla zorlandığı ve endişe duyduğu derslerden biridir. Bu endişe, öğrencilerin derse karşı tutumlarını değiştirmekte ve arttıkça da derse yönelik olumsuz tutumları ortaya çıkarmaktadır. Bu araştırma ilgi, kaygı ve gereklilik boyutu çerçevesinde muhasebe dersine yönelik öğrencilerin tutumlarını değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın örneklemini 2017-2018 akademik döneminde Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde muhasebe dersi alan 300 öğrenci oluşturmaktadır. Bunlar arasından ‘kolayda örnekleme’ yöntemiyle seçilen öğrencilere anket uygulanmış ve 168 adet anket değerlendirmeye alınmıştır. Ölçek geliştirmek için önce Keşfedici Faktör Analizi (KFA) ölçeğe uygulanmış, elde edilen sonuçlar Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ile değerlendirilmiştir. KFA’da, ilgi (sekiz madde), kaygı (dört madde) ve gereklilik (üç madde) olmak üzere toplam 15 maddeden oluşan ölçeğin üç faktör altında toplandığı ve toplam varyansın %61.816’sını açıkladığı, örneklem yeterlilik değerinin 0.881 çıkması ile örneklem büyüklüğünün faktör analizi için yeterli olduğu görülmüştür. DFA’da ise, ilgi ile kaygı arasında ters yönde yüksek (-0.76); ilgi ile gereklilik arasında aynı yönde yüksek (0.94); kaygı ile gereklilik arasında ters yönde yüksek (-0.70) korelasyon elde edilmiştir. Ölçeğin güvenirliliği ise, ilgi boyutunda ‘yüksek derecede güvenilir’ (0.80≤α<1.00), kaygı ve gereklilik boyutunda ‘oldukça güvenilir’ (0.60≤α<0.80) olarak bulunmuştur. Analizde, muhasebe dersine karşı ‘gereklilik ve genel tutumun’ kadın öğrencilerde daha yüksek olduğu; muhasebe dersine karşı ilginin (0.003<0.05), kaygının (0.002<0.05), gerekliliğin (0.001<0.05) ve genel tutumun (0.038<0.05) işletme bölümü öğrencileri lehine olduğu; ilgi (0.001<0.05) ve gereklilik (0.008<0.05) değişkenlerinin 3. sınıf öğrencilerin lehine anlamlı farklılık gösterdiği bulgusuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte bu değişkenlerin, öğrencilerin notlarına göre anlamlı farklılık göstermediği de (ilgi: 0.542>0.05; kaygı: 0.541>0.05; gereklilik: 0.704>0.05 ve genel tutum: 0.690>0.05) görülmüştür.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 48228459 defa ziyaret edilmiştir.