Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2020, Cilt 10, Sayı 1, Sayfa(lar) 088-095
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2020.370
Türkiye’de Yükseköğretim Düzeyinde İngilizce Öğretim Dili: Akademisyenlerin Gereksinim ve Algılarının İncelenmesi
Omer OZER
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Adana, Türkiye
Anahtar Kelimeler: İngilizce öğretim dili, Yükseköğretim, Öğretim elemanları, İhtiyaç analizi, Üniversite dil politikası

Son yıllarda öğretim dili İngilizce (ÖDİ) programların yurt içinde ve yurt dışında yaygınlaşması dikkat çekmekle beraber bu konu üzerine yapılan çalışmaların önemli bir kısmı öğrencilerin neden bu programları yeğledikleri ve öğrencilerin bu programlara ilişkin bakış açılarına odaklanmıştır. Öğretim sürecinin temel öğelerinden bir diğeri olan öğretim elemanlarının ÖDİ programların etkililiğine yönelik değerlendirmeleri son yıllarda özellikle odaklanılan bir tartışma alanı olmuştur. Bu çalışma, akademisyenlerin yabancı dil kullanımına ilişkin yaşadıkları güçlüklerden daha çok öğretim elemanlarının öğretim uygulamaları ve pedagojik gereksinimlerini incelemiştir. Bu amaçla çalışma üç temel araştırma sorusuna yanıt aramıştır: (1) Öğretim elemanları hangi öğretim uygulamalarını kullanmaktadırlar? (2) Öğretim elemanlarının ÖDİ’nin uygulanması hakkındaki görüşleri nelerdir? (3) ÖDİ’nin etkililiğinin yükseltilmesi için sağlanacak eğitim neleri kapsamalıdır? Deneysel olmayan nicel araştırma yaklaşımdaki bu çalışmanın verileri, tarama modeliyle Türkiye’nin güneyinde yer alan bir devlet üniversitesinin öğretim dili İngilizce olan lisans programlarında ders veren 113 öğretim elemanından toplanmıştır. Bu amaçla öncelikle uzman görüşleri ve alanyazın ışığında bir anket formu hazırlanmıştır. Araştırma sonucunda, öğretim elemanlarının temel bir takım öğretim yöntemlerini uygulamakla beraber öğrencilerin ders içeriğini anlamakta güçlük çektikleri zamanlarda Türkçe kullanarak ders işledikleri ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca katılımcıların önemli bir bölümü ÖDİ programlarda ders veren ve verecek olan öğretim elemanlarına yönelik eğitimlerin gerekliliğine vurgu yapmıştır. ÖDİ programların etkililiği noktasında bölümdeki öğretim elemanları ile yabancı dil hazırlık programında ders veren öğretim görevlileri arasındaki işbirliğinin olası yararı da katılımcılar tarafından ifade edilmiştir. Uygulama sonucunda yabancı dille öğretim yapan lisans programlarındaki öğretim elemanlarına yönelik yürütülecek bir hizmet içi eğitim programının kapsayacağı başlıca alanlar belirlenmiştir.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 48498881 defa ziyaret edilmiştir.