Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2020, Cilt 10, Sayı 1, Sayfa(lar) 178-182
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2020.379
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Öğrencilerinin Sınav Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi
Şule ŞİMŞEK1, Nesrin YAĞCI2, Mücahit ÖZTOP2, Serbay ŞEKERÖZ2
1Pamukkale Üniversitesi, Sarayköy Meslek Yüksekokulu, Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Denizli, Türkiye
2Pamukkale Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Sınav kaygısı, Eğitim, Fizik tedavi

Çalışmamız Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrencilerin sınav kaygı düzeyini belirlemek amacıyla planlanmıştır. Tanımlayıcı nitelikteki çalışmanın örneklemini Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda öğrenim gören toplam 615 öğrenci oluşturmuştur. Veriler demografik bilgi formu ve Revize Edilmiş Sınav Kaygı Ölçeği ile toplanmıştır. Envanter total puanı ve dört alt başlığı (Endişe, gerginlik, ilgisiz düşünce, bedensel tepki) ile incelenmiştir. Çalışmamıza katılan öğrencilerin 318’i (%51.7) kadın, 297’si (%48.3) erkek ve yaş ortalamaları 21.93±1.66 (min-maks:18-32) yıldır. Öğrencilerin 303’ü teorik sınav, 312’si pratik sınav öncesinde değerlendirilmiştir. Katılımcıların 244’ü (%39.6) 2. sınıf, 205’i (%33.3) 3. sınıf ve 166’sı (%26.9) 4. sınıftır. En fazla 3. sınıf öğrencilerinin sınav kaygısı yaşadığı tespit edilirken (p=0.002), ilgisiz düşünce alt başlığı dışında diğer parametrelerde sınıflar arası anlamlı fark tespit edilmiştir (p<0.05). Sınav kaygısının pratik sınav sırasında daha fazla yaşandığı tespit edilmiştir (p=0.001). Endişe, gerginlik ve bedensel tepkinin de pratik sınav öncesi daha yüksek olduğu bulundu (p=0.001). Sınav kaygısı akademik başarıyı olumsuz yönde etkileyen, bilişsel ve fizyolojik etkileri olan ve bireyin çalışma kalitesini azaltan bir durumdur. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğrencilerinin pratik sınavlar sırasında ve mesleki uygulama derslerinin yoğun verildiği 3. sınıfta sınav kaygıları artmaktadır. Bu nedenle, öğrencilerin belirli sınıflarda ve sınav türlerinde yaşadıkları yüksek sınav kaygısının nedenlerinin araştırılması ve bu kaygıyı azaltmak için çalışmalar yapılması gerektiğini düşünmekteyiz.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 48229158 defa ziyaret edilmiştir.