Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2020, Cilt 10, Sayı 1, Sayfa(lar) 183-192
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2020.380
Üniversite Öğrencilerinde Akademik Erteleme Davranışı: Bazı Bireysel ve Çevresel Değişkenler Bir Etken Olabilir mi?
Özge KINIK1, Hatice ODACI2
1Söğütlü İlkokulu, Psikolojik Danışman, Trabzon, Türkiye
2Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Trabzon, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Akademik erteleme, Erteleme, Üniversite öğrencileri, Bireysel ve çevresel değişkenler

Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin akademik erteleme davranışlarının; cinsiyet, alkol ve sigara kullanım durumu, internet erişimi olan cep telefonuna ve kişisel bilgisayara sahip olup olmama durumu, günlük internet kullanım süresi, internet kullanım amacı, öğrenim görülen bölümü isteyerek seçip seçmeme, hâlihazırda devam edilen bölümden memnuniyet durumu gibi bazı bireysel ve öğrenim görülen fakülte, bulunulan sınıf düzeyi, barınılan yer, barınılan yerde internet erişiminin olup olmaması durumu gibi bazı çevresel değişkenlere dayalı olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın araştırma grubunu Türkiye’de bir devlet üniversitesinin farklı fakültelerinde öğrenim görmekte olan 615’i kadın (%71.3), 242’si erkek (%28.1) ve cinsiyete dayalı herhangi bir bildirimde bulunmayan 5 (%.6) üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Araştırma grubunda yer alan öğrencilerin yaşları 17 ile 40 arasında değişmekte olup yaş ortalaması 20.88’dir (ss:2.40). Çalışmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu ve Akademik Erteleme Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırma sonunda, üniversite öğrencilerinin akademik erteleme davranışlarının alkol ve sigara kullanım durumu, öğrenim görülen bölümü isteyerek seçip seçmeme, öğrenim görülen bölümden memnuniyet durumu, günlük internet kullanım süresi ve internet kullanım amaçlarına dayalı olarak anlamlı farklılıklar gösterdiği ancak cinsiyet, öğrenim görülen fakülte, sınıf düzeyi, barınılan yer, barınılan yerde internet erişiminin olup olmaması, internet erişimi olan cep telefonuna ve kişisel bilgisayara sahip olup olmama değişkenlerine dayalı olarak ise anlamlı farklılıkların olmadığı belirlenmiştir. Elde edilen bulgular, literatür bilgileri ışığında tartışılmıştır. Bu araştırmanın sonuçlarının üniversite öğrencilerinin akademik erteleme davranışlarını etkileyen bazı bireysel ve çevresel değişkenlerin belirlenmesi açısından önemli olduğu, alan çalışanları ve araştırmacılar için yol gösterici olabileceği düşünülmektedir.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 48502577 defa ziyaret edilmiştir.